Антосяк Павло Павлович

Антосяк Павло Павлович

№ 158
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

асистент (01.02.2007 – 31.08.2012), доцент кафедри (01.09.2012 – по сьогодні).

Біографія

Народився 30 квітня 1981 року в селі Заріччя Іршавського району Закарпатської області. В 1998 році закінчив Іршавську ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Цього ж року поступає на математичний факультет Ужгородського державного університету. У 2003 році закінчив Ужгородський національний університет і отримав повну вищу освіту зі спеціальності «Математика» та здобув кваліфікацію магістра математики, викладача. З 01.10.2003 по 30.09.2006 року Антосяк П.П. – аспірант кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шавченка (науковий керівник – проф. Волошин О.Ф.). З 1 лютого 2007 року працює на посаді асистента кафедри системного аналізу і теорії оптимізації УжНУ. 20 жовтня 2011 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захищає дисертацію «Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук (спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень). З 1 вересня 2012 року обраний на посаду доцента кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в університеті читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття із нормативних навчальних дисциплін: «Програмування», «Алгоритми та структури даних», «Математичні задачі системного аналізу», «Чисельні методи математичної фізики», а також навчальних дисциплін за вибором: «Комбінаторика, структури даних і алгоритмізація», «Сучасні технології Web-програмування», «Сучасні технології програмування у мережах».

Публікації

 • Алгоритм знаходження медіани Кемені-Снелла методом ідеальної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2006. №3. С. 133137. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2006. № 4. С. 145147.
 • Проблемы принятия коллективных социально-значимых решений // Knowledge-Dialogue-Solution: XІI-th International Conference, June 20-25, 2006, Varna, Bulgaria: Proceedings of the International Conference.  Sofia, 2006.  P. 153157. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Теорія прийняття рішень: III міжн. школа-семінар, 27 жовт. 2006 р.: праці школи-семінару. Ужгород, 2006. С. 3.
 • Моделі вибору соціально-значимих рішень та алгоритми побудови колективних ранжувань // Теорія прийняття рішень: III міжн. школа-семінар, 27 жовт. 2006 р.: праці школи-семінару. Ужгород, 2006. С. 3. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Моделі та методи побудови нечітких колективних ранжувань // Теорія прийняття рішень: III міжн. школа-семінар, 27 жовт. 2006 р.: праці школи-семінару. Ужгород,
  2006. С. 5. (Співавтор Мулеса П.П.).
 • Локалізація інтервалів зміни оптимальних рангів об’єктів у задачі знаходження медіани Кемені-Снелла // Вісник Київського університету. Серія: Кібернетика. 2008. № 8.
  С. 4–7.
 • Декомпозиційні процедури у задачі знаходження строгого результуючого ранжування у вигляді медіани Кемені-Снелла // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 17. – С. 27–35.
 • О задаче нахождения строгой результирующей ранжировки в виде медианы Кемени-Снелла // Information science & computing. 2008. Vol. 2, № 7. P. 91–98. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Про медіану Кемені строгих ранжувань об’єктів та коефіцієнт узгодженості думок експертів // Теорія прийняття рішень: IV міжн. школа-семінар, 29 вер. 4 жовт. 2008 р.: праці школи-семінару. Ужгород, 2008. С. 3.
 • О декомпозиции задачи нахождения медианы Кемени-Снелла // X Белорусская математическая конференция: междунар. науч. конф., 37 ноября 2008 г.: тезисы докл. Минск, 2008. С. 7172. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Алгоритм послідовного аналізу та відсіювання варіантів для задачі лінійного впорядкування альтернатив // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. 2009. Вип. 18. С. 4–8.
 • Procedures of sequential analysis and sifting of variants for the linear ordering problem // Information science & computing. 2009. Vol. 3, № 15. P. 155161. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Процедуры нахождения строгого результирующего отношения на множестве альтернатив в задаче линейного упорядочения альтернатив // Natural and Artificial Intelligence: book articles. Sofia, 2010. P. 78–84. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних преваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2010. № 2. С. 81–86.
 • Про ефективність процедур послідовного аналізу варіантів для задачі лінійного впорядкування альтернатив // Теорія прийняття рішень: V міжн. школа-семінар, 27 вер.1 жовт. 2010 р.: праці школи-семінару. Ужгород, 2010. C. 4.
 • Непрямий підхід до проблеми визначення результуючої оцінки при нечіткому колективному ординальному експертному оцінюванні // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. 2011. Вип. 22. С. 5–11.
 • Агрегування нечіткої експертної інформації у задачі колективного ординального оцінювання // Матеріали Міжнародної наук. конф. SAIT 2011 «Системний аналіз та інформаційні технології», м. Київ, 23-28 травня 2011 р. С. 215.
 • До питання раціонального колективного вибору // Матеріали ІІ міжнар. наук.-метод. конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», м. Чернівці, 4–6 травня 2011 р. С. 57.
 • Підходи до побудови колективного ординального експертного оцінювання при нечіткій вихідній інформації // Матеріали І міжн. наук.-тех. конф. «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)», м. Черкаси, 10–13 травня 2011 р. С. 81.
 • Результаты экспериментального исследования эффективности алгоритма последовательного анализа вариантов для задачи линейного упорядочения альтернатив // International Journal «Information Technologies & Knowledge». 2012. Vol. 6, Number 1. P. 75–80.
 • Паралельна реалізація процедур послідовного аналізу варіантів для задачі лінійного впорядкування альтернатив // Праці VI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 1–6 жовтня 2012 р. – Ужгород. нац. ун-т, 2012. С. 17.
 • About one new principle of rational collective choice // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2013. № 2. С. 77–81.
 • About one generalization of weak Condorcet’s principle // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2013. № 4. С. 73–77.
 • Досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2014. № 3. С. 76–80. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Про досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування // Праці VIІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р. – Ужгород. нац. ун-т, 2014. С. 81. (Співавтори Гренджа В.І., Брила А.Ю.).
 • Досяжність нечітких цілей у задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. 2015.  Вип. 26. С. 16–22. (Співавтори Брила А.Ю., Когут В.).
 • Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування // Вісник Київського нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат.
  науки. 2015. № 4. С. 71–76. (Співавтори Брила А.Ю., Юрченко Н.В.).
 • Досяжність нечітких альтернативних залежних цілей у заданій субординації строгого ранжування // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. 2015. Вип. 27. С. 41–47. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків задачі лексикографічної оптимізації з нечіткими булевими функціями // Праці міжн. наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІІ)», Закарпатська обл., Мукачівський р-н., смт. Чинадієво,
  21–25 вересня 2015 р. С. 12. (Співавтори Гренджа В.І., Брила А.Ю.).
 • Алгоритм послідовного аналізу та відсіювання варіантів для задачі лінійного впорядкування альтернатив // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. 28. (Співавтор Самусь Є.І.)
 • Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2016. – №2. (Співавтор Брила А.Ю.).

Статистика публікацій
Рік 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 6 5 2 3 3 2 2 2 3 2
Сумарно до року 6 11 13 16 19 21 23 25 28 30
Сумарно за всі роки 30