Бабич Михайло Данилович

Бабич Михайло Данилович

№ 20
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

доктор фіз.-мат. наук, професор. Асистент (01.09.1957 – 04.07.1963), ст. викладач (04.07.1963 – 06.11.1963). Будучи провідним науковим співробітником Інституту Кібернетики НАН України, з 1994 року до 2015 року постійно працював на 0,25 ставки професора на математичному факультеті УжНУ.

Біографія

Народився 17 листопада 1932 року в с. Заріччя Іршавського району Закарпатської області. Закінчивши п’ять класів народної школи в с. Заріччя, він продовжив навчання спочатку в горожанській школі села Білки Іршавського району, а потім в Іршавській середній школі, яку закінчив у 1950 році. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення університету в 1955 році виїхав за направленням на роботу вчителем математики в середню школу станції Смичка Нижньо-Тагільського району Свердловської області (Росія). З 1 вересня 1957 року працює асистентом кафедри загальної математики УжДУ. З 4 липня 1963 року Бабич М.Д. – старший викладач кафедри обчислювальної математики УжДУ. 6 листопада 1963 року звільнений з роботи в УжДУ у зв’язку із вступом до аспірантури в Інститут кібернетики АН УРСР. Після закінчення аспірантури залишився працювати в цьому ж інституті. Спочатку був старшим інженером, потім – стажором-дослідником, а з січня 1967 року в.о. молодшого наукового співробітника. 24 вересня 1968 року в Інституті математики АН УРСР захищає дисертацію: «Исследование полной погрешности численного решения нелинейных задач» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З червня 1970 року Бабич М.Д. – молодший науковий співробітник ІК АН УРСР, а з липня 1971 року – старший науковий співробітник цього ж інституту. Вчене звання старшого наукового співробітника йому було присвоєно 1 березня 1979 року. 9 квітня 1993 р. на Спеціалізованій вченій Раді Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України захищає дисертацію: «Теорія і алгоритми відокремлення та уточнення ізольованих розв’язків деяких класів нелінійних рівнянь» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. З вересня 1994 року Бабич М.Д. – провідний науковий співробітник ІК ім.В.М.Глушкова НАН України. Вчене звання професора кафедри вищої математики та інформатики йому було присвоєно 17 жовтня 2002 р.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні та лабораторні заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії, математичного практикуму, а також курси за вибором «Наближені методи розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь». Вже будучи провідним науковими співробітником ІК ім.В.М.Глушкова НАН України, з 1994 року Бабич М.Д. постійно працює на 0,25 ставки професора кафедри обчислювальної математики УжДУ. Для студентів математичного факультету спеціальність «прикладна математика» він прочитав ряд курсів за вибором з методів оптимізації. Керує роботою аспірантів. Неодноразово очолював Державну екзаменаційну комісію на математичному факультеті УжНУ. Помер Бабич М.Д. 29 березня 2016 року.

М.Д. Бабич був ученим секретарем постійно діючого наукового форуму «Питання оптимізації обчислень», який регулярно проводиться Інститутом кібернетики і. В.М. Глушкова НАН Украіїни, починаючи з 1969 р. Станом на 2003 р. таких форумів проведено 31. Він був членом спеціалізованої Ради із захисту дисертиацій на факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.У Київському славістичному університеті завідував кафедрою економічного прогнозування.

Публікації

 • Об одном методе приближенного решения нелинейных операторных уравнений // Тр. первой конф. молодых иссл. сектора техн. киб. – Изд. ИК АН УССР. – 1967.
 • Оценка полной погрешности при решении нелинейных операторных уравнений методом простой итерации // ЖВМ и МФ. – 1967. – Т. 7. – № 5. (Соавтор Иванов В.В.).
 • Методы численного решения нелинейных задач в теории автоматического управления // Сб. «Алгоритмизация производ. Процессов». – ИК АН УССР. – 1967.
 • Оценка полной погрешности при решении нелинейных интегральных уравнений на примере // Сб. «Математ. методы в специализир. технике». – ИК АН УССР. – 1968.
 • Исследование полной погрешности численного решения нелинейных задач: Автореферат дисс. ... канд. физ.-мат. наук. – ИК АН УССР. – 1968.
 • Исследование полной погрешности в задачах минимизации функционалов при наличии ограничений // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1969. – Т. 21. – № 1. (Соавтор Иванов В.В.).
 • Точность и эффективность вычислительных алгоритмов // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1970. – № 2. (Соавторы Иванов В.В., Киро С.Н.).
 • Оценка полной погрешности при минимизации квадратичного функционала в шаре // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 22. – № 3.
 • Вопросы оценок погрешностей в некоторых итерационных процессах // Труды заочного семинара «Числ. методы решен. мат.задач и програм. в алгоритм. Языках» – «Знание» УССР. – 1971.
 • Оптимизация и организация вычислений (вторая математическая школа в Кацивели) // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1971. – № 9. (Соавторы Михалевич В.С., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • К оценке некоторых псевдоопераций // Сб. «Матем. обеспеч. ЭВМ». – ИК АН УССР. – 1971.
 • Вторая математическая школа по вопросам оптимизации вычислений // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1971. – № 5. (Соавторы Михалевич В.С., Иванов В.В., Сергиенко И.В.).
 • Некоторые алгоритмы вычисления элем. функций (укр.) // «Знание» УССР. – 1972.
 • Уравнений классификация (укр.) // Главная редакция УСЭ. Энциклопедия кибернетики. – 1973.
 • Округления погрешность (укр.) // Главная редакция УСЭ. Энциклопедия
  кибернетики. – 1973.
 • К вопросу оптимизации вычислительного процесса // Сб. «Вопросы оптимизации и организации вычислений». – «Знание» УССР. – 1973.
 • Некоторые вопросы оптимизации вычислительного процесса. – 1974. – (Препринт / ИК АН УССР 74-35). (Соавтор Кубичка А.И.).
 • О некоторых источниках и способах оптимизации вычислительного процесса // Тр. конф. вычислит. матем. в совр. научно-техн. прогрессе. – ИК АН УССР. – 1974.
 • Некоторые вопросы улучшения вычислительных работ на ЭВМ // Сб. «Вопросы оптимизации и организации вычислений». – «Знание» УССР. – 1974.
 • Математическое обеспечение ЭВМ и оптимизация вычисл. процесса // Сб. «Вопросы оптимизации и организации вычислений». – «Знание» УССР. – 1974.
 • Округления погрешность // Гл. редакция УСЭ. Энциклопедия кибернетики. – 1974.
 • Уравнений классификация // Гл. редакция УСЭ. Энциклопедия кибернетики. – 1974.
 • Анализ точности некоторых итерационных процессов // Сб. «Оптимизация вычислений». – ИК АН УССР. – 1975.
 • Модульное программирование и оптимизация вычислительного процесса // Сб. «Вопросы оптимизации и организации вычислений». – «Знание» УССР. – 1975.
 • Об одном методе решения систем нелинейных уравнений // Сб. «Вопросы оптимизации вычислений». – «Знание» УССР. – 1976.
 • Об одном способе оптимизации и генерирования программ // Сб. «Оптимизация вычислений». – ИК АН УССР. – 1976. (Соавтор Иванов В.В.).
 • О новых требованиях к алгоритмам и программам решения задач вычислительной математики // Сб. «Теория быстрых линейных дискретных преобразований». – «Знание» УССР. – 1978.
 • О качестве и эффективности решения прикладных задач на ЭВМ (Х – школа-семинар по вопросам оптимиз. вычислений в Кацивели) // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1978. – № 4. (Соавторы Михалевич В.С., Иванов В.В., Сергиенко И.В., Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вычислений. Х-республиканская школа-семинар в Кацивели // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1978. – № 2. (Соавторы Михалевич В.С., Иванов В.В., Сергиенко И.В., Задирака В.К.).
 • О реализации некоторых итерационных методов на ЭВМ // II Респуб. симпозиум по диф. и инт. уравнениям. – Одесса: Изд. Одесского ГУ, 1978.
 • О диалоговом режиме работы с библиотеками прикладных программ при решении сложных задач // Тр. конф. «Вычисл. матем. в научно-тех. Прогрессе». – К.: КГУ, 1978. (Соавторы Шевчук Л.Б., Грицак Л.И.).
 • Об одном подходе к построению пакетов прикладных программ // Тр. конф. «Вычисл. матем. в научно-тех. Прогрессе». К.: КГУ, 1978. (Соавторы Иванов В.В., Людвиченко В.А.).
 • Исследование вопроса точности в модульном программировани // Сб. «Оптимизация выч-ний и технология программирования». – ИК АН УССР. – 1978.
 • К вопросу создания пакетов программ для решения классов задач выислительной математики // Сб. «Оптимизация вычислений и технология программирования». – ИК АН УССР. – 1978. (Соавторы Иванов В.В., Людвиченко В.А.).
 • О построении реального итерационного процесса решения интегральных уравнений на ЭВМ // Сб. «Оптимизация вычислений». – ИК АН УССР. – 1979. (Соавтор Грицак Л.И.).
 • Задача нахождения наилучших значений формальных параметров алгоритмов программ // ИК АН УССР. – 1979. – (РФАП, № 5331). (Соавторы Иванов В.В., Куцевол Г.В., Людвиченко В.А.).
 • О разработке пакета программ решения задач математического программирования // Труды конф. «Проблемы матем. программного и информ. обеспечения АСУ техн-ми процессами». – Черновцы: Изд. Черновицкого ГУ, 1979. (Соавторы Иванов В.В., Людвиченко В.А.).
 • Оптимизация вычислений (Решение некоторых класов уравнений). – 1979. – (Препринт / ИК АН УССР № 79-54). (Соавторы Бесараб Л.Н., Добра И.Д., Иванов В.В.).
 • Об одной системе оптимизации и организации процесса решения прикладных задач на ЭВМ // Тр. всесоюзной конф. «Динамическое управление». – Изд. УНЦ АН СССР, 1979. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Об оптимальных алгоритмах на ЭВМ (ХІІ Республиканская школа-семинар по вопросам оптимизации вычислений в Одессе) // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1980. – № 2. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вычислений (ХІІ Респуб. школа-семинар по вопросам оптимизации вычислений в Одессе) // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1980. – № 2. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • О некоторых проблемах развития специального математического обеспечения в сетях вычислительных центров. – 1980. – (Препринт / ИК АН УССР № 80-54). (Соавторы Иванов В.В., Сергиенко И.В.).
 • О приближенном решении одного класса нелинейных интегральных уравнений // Сб. «Оптимизация вычислений и численный анализ». – ИК АН УССР. – 1980. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Программа εs-алгоритма приближенного решения системы нелинейных уравнений // ИК АН УССР. – 1980. – (ЗФАП № 5837). (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • О некоторых принципах создания информационно-оптимизационной системы спец. матем. обеспечения // УСиМ. – К.: Наукова думка, 1981. – № 2. (Соавторы Иванов В.В., Шевчук Л.Б.).
 • XIII–Респуб. школа-семинар «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика. – К.: Наукова думка. – № 2. – 1981. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Об оптимизации вычислений при численном решении систем нелинейных уравнений // Сб. «Методы прикладного программирования». – ИК АН УССР. – 1981. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Об одном алгоритме приближенного решения систем нелинейных уравнений // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1982. – № 2. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Оптимизация алгоритмов решения задач на ЭВМ (XIV Респуб. школа-семинар по оптимизации вычислений в Кацивели) // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1982. – № 6. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вичислений (XIV Респуб. школа-семинар по оптимизации вычислений в Кацивели) // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1982. – № 2. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • О численном решении систем нелинейных уравнеий на многопроцессорных ЭВМ // Тр. 5-й Всесоюз. школы семинара «Параллельные вычисления и высокопроизводительные системы». – ИК АН УССР. – 1982. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Об одном методе приближенного решения нелинейных интегральных уравнений // Тр. ІІІ Респуб. симпозиума по дифф. и интегральным уравнениям. – Одесса: Изд. Одесского ГУ, 1982.
 • Об оптимизации вычислений при приближенном решении некоторых нелинейных задач // Тр. ІІІ Респуб. конф. «Вычислительная математика в научно-техн. прогрессе. – ИК АН УССР. – 1982. (Cоавторы Дульская В.А., Шевчук Л.Б.).
 • О структуре и наполнении пакета прикладных программ решения некоторых классов задач вычислительной математики // Тр. ІІІ Респуб. конференции «Вычислительная математика в научно-техническом прогрессе». – ИК АН УССР. – 1982. (Соавторы Задирака В.К., Людвиченко В.А.).
 • ІІІ Республиканская конференция «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе» // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1983. – № 6. (Соавтор Капшивый А.А.).
 • Об опыте глобального приближенного решения систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений // Cб. «Эфективная организация вычисл. и численные методы». – ИК АН УССР. – 1983. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • XV Республиканская школа-семинар «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1983. – № 5. (Соавтор Задирака  В.К.).
 • Об одном подходе к решению нелинейных интегральных уравнений // Тр. Республ. конф. «Интегральные уравнения в прикладном моделировании. – Изд. Ин-т электродинамики АН УССР, 1983.
 • Программные средства решения на ЭВМ некоторых нелинейных интегральных уравнений // Тр. Республик. конф. «Интегр. уравнения в прикл. моделировании» – Изд.
  Ин-т электродинамики АН УССР, 1983. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Оптимизация численных методов на ЭВМ (ХVІ Респуб. школа-семинар по вопросам оптимизации вычислений в Кацивели) // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1984. – № 8. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вычислений (ХVІ Респуб. школа-семинар по вопросам оптимизации вычислений в Кацивели // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1984. – № 3. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • Об одном подходе к созданию пакетов программ решения задач вычислительной математики // Докл. и сообщения ІІІ симпозиума «Методы решения нелинейных уравнений и задач оптимизации». – Таллинн: Валгус, 1984. (Соавторы Иванов В.В., Березовский А.И., Бесараб П.Н., Задирака В.К., Людвиченко В.А.).
 • О распараллеливании вычислений при решении систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений // Докл. и сообщения ІІІ симпозиума «Методы решения нелинейных уравнений и задач оптимизации». – Таллинн: Валгус, 1984.
 • Характеристики задач, алгоритмов и ЭВМ в комплексах программ вычислительной математики. – 1984. – (Препринт / ИК АН УССР № 84-36). (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Иванов В.В., Задирака В.К.).
 • Программное обеспечение решения одного класса экстремальных задач и параллельные алгоритмы // Тр. Региональной конф. по методам матем. программирования и программному обеспечению. – Изд. УНЦ АН УССР, 1984. (Соавторы Корниенко Г.М., Шевчук Л.Б.).
 • Об оценках характеристик программ решения задач и их использовании в программном обеспечении // Тр. Региональной конф. по методам матем. программирования и програмному обеспечению. – Изд. УНЦ АН УССР, 1984. (Соавторы Иванов В.В., Березовский А.И., Бесараб П.Н., Задирака В.К., Людвиченко В.А.).
 • О теоремах существования при приближенном решении нелинейных операторных уравнений // Сб. «Оптимизация алгоритмов программного обеспечения ЭВМ». – ИК АН УССР. – 1985.
 • Вопросы оптимизации вычислений ХVІІ республиканская школа-семинар в Киеве // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1985. – № 4. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Комплекс программ по расчету и оценке основных вероятностных характеристик, аппроксимации функций и математическому программированию (ПОМ-1). – ИК АН
  УССР. – 1986. – 51 c – Деп. в Гос. ФАП СССР, № 50860000156. (Соавторы Иванов В.В., Березовский А.И., Бесараб П.Н., Задирака В.К.).
 • Комплекс программ ПОМ-1 для решения некоторых классов задач вычислительной математики // УсИМ – К.: Наукова думка, 1986. – № 2. (Соавторы Иванов В.В., Березовский А.И., Бесараб П.Н., Задирака В.К. и др.).
 • О численном решении одного класса нелинейных интегральных уравнений // Сб. «Оптимизация численных методов решения задач на ЭВМ». – ИК АН УССР. – 1986. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Оптимизация вычислений на ЭВМ. Координационное совещание по программе ХVІІІ респуб. школы-семинара по вопросам оптимизации вычислений // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1986. – № 6. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Вопросы организации вычислений. Коорд. совещ. и ХVІІІ респуб. школа-семинар в Кацивели // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1986. – № 4. (Соавтор Задирака В.К.).
 • О приближенном решении нелинейных интегральных уравнений и апостериорных оценках погрешности // Труды респ. конф. «Интегр. уравнения в прикладном моделировании». – Изд. ин-та электродинамики АН УССР, 1986.
 • Аппроксимационно-итерационный метод решения нелинейных операторных и функциональных уравнений в пространстве Гильберта и теоремы существования. – 1986. – Деп. в ВИНИТИ, № 8970-В86.
 • Тестирование программ решения задач вычислительной математики и вопросы их качества // Тр. конф. «Повышение качества программного обеспечения ЭВМ». – Севастополь: Знание, 1986. – (Соавторы Иванов В.В., Березовский А.И, Бесараб П.Н., Задирака В.К.).
 • О тестировании программного обеспечения решения одного класса экстремальных задач // Тр. V-й конф. «Методы мат. программирования и программное обеспечение». – Изд. УНЦ АН УССР, 1987. (Соавторы Корниенко Г.М., Шевчук Л.Б.).
 • Об отделении решений нелинейных операторных уравнений в гильбертовом пространстве // Тез. докл. Всесоюз. семинара «Вопросы оптимизации вычислений». – Изд. ИК АН УССР, 1987.
 • Вопросы оптимизации вычислений. ХІХ Респ. школа-семинар // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1987. – № 6. – 4 с. (Соавтор Задирака В.К.).
 • О приближенной схеме решения одного класса нелинейных интегральных уравнений // Сб. «Пакеты прикладных программ и численные методы». – 1988. – 4 c. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Вопросы оптимизации вычислений. Всесоюз. семинар в Алуште // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1988. – № 4. – 6 С. (Соавтор Задирака В.К.).
 • К вопросу оптимизации вычислений // Вестник АН УССР. – К.: Наукова думка, 1988. – № 5. – 4 с. (Соавтор Задирака В.К.).
 • О тестировании алгоритмов решения задач вычислительной математики // Тез. докл. VІ–й науч. конф. «Методы мат.программирования и программное обеспечение». – Изд. УрО АН СССР, 1989. – 2 c. (Соавторы Березовский А.И, Бесараб П.Н., Задирака В.К., Людвиченко В.А.).
 • Об одном методе решения экстремальных задач // Тез. докл. VІ–й науч. конф. «Методы мат. прогр-я и программное обеспечение». – Изд. УрО АН СССР, 1989. – 2 с. (Соавторы Корниенко Г.М., Шевчук Л.Б.).
 • Распараллеливание вычислений при приближенном решении систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений // Труды Всесоюз. школы-семинара «Распараллеливание обработки информации». – Львов, 1989. – 2 с.
 • Вопросы оптимизации вычислений. ХХІ Респ. школа-семинар // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1989. – № 1. – 3 с. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вычислений. ХХІІ Респ. школа-семинар // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1990. – № 1. – 5 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • О приближенном решении некоторых классов экстремальных задач // Сб. ИК АН УССР «Численные методы и технология разработки ППП». – 1990. – 5 с. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • О приближенном решении одного класса нелинейных интегральных уравнений. –
  1991. – 34 с. (Препринт / ИК АН УССР № 91-15.).
 • Об одном аппроксимационно- итерационном методе решения нелинейных операторных уравнений // Кибернетика. – К. Наукова думка, 1991. – № 1. – 23 c.
 • Вопросы оптимизации вычислений. Республиканская школа-семинар // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1992. – № 5. – 4 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Вопросы оптимизации вычислений (ВОВ-ХХІV). Всесоюзная школа в Кацивели // Кибернетика. – К.: Наукова думка, 1992. – № 2. – 5 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • О приближенном решении нелинейных интегральных уравнений методом механических квадратур // Сб. ИК АН Украины «Разработка мат. и программного обеспечения ППП и решения задач дискретной оптимизации». – 1992. – 6 c. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Об отделении и приближенном нахождении изолированных решений нелинейных интегральных уравнений // Изд. ИК АН Украины, 1992. – 27 с. – (Препринт 92-31).
 • Теорія і алгоритми відокремлення та уточнення ізольованих розв’язків деяких класів нелінійних рівнянь.: Автореферат дис. ... доктора фіз.-мат. наук. – ІК АН України, 1993. – 29 с.
 • Про наближене розв’язування нелінійних рівнянь // Тези допов. симпозіуму «Питання оптимізації обчислень». – ІК НАН України. – 1993. – 2 с.
 • Практичні аспекти відокремлення ізольованих розв’язків нел-х інтегр-х рівнянь // Тези допов. симпозіуму «Питання оптимізації обчислень». – ІК НАН України. – 1993. – 2 с. (Співавтор Шевчук Л.Б.).
 • Питання оптимізації обчислень. – 1993. – 40 с (Препринт / ІК АН України; 93-19). (Співавтори Михалевич В.С., Сергієнко І.В., Задирака В.К.).
 • К вопросу оптимизации вычислений // Кибернетика и системный анализ – К.: Наукова думка, 1994. – № 2. – 64 c. (Соавторы Михалевич В.С., Сергиенко И.В., Задирака В.К.).
 • Симпозиум «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный
  анализ. – К.: Наукова думка, 1994. – № 2. – 4 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Об отделении решений одного класса нелинейных интегральных уравнений // Дифференциальные уравнения. – 1994. – № 9. – С. 1530-1541.
 • Об одном численном методе решения задач оптимизации // УсИМ. – Ик НАНУ. –
  1995. – № 3. – С. 12-19. (Соавтор Шевчук Л.Б.).
 • Про один метод наближеного розв’зування крайових задач для нелінійних рівнянь // Тези доп. Всеукр. наук. конф. «Розробка та застосування в наук.-техн. Дослідженнях». – 1995. – 1 с. (Співавтори Іваниця В.В., Шевчук Л.Б.).
 • Сучасні проблеми оптимізації // Тези доп. Всеукр. наук. конф. «Розробка та застосування в наук.-техн. Дослідженнях». – 1995. – 1 с. (Співавтори Задирака В.К., Сергієнко І.В.).
 • О некоторых подходах к исследованию проблем оптимизации вычислений // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1996. – № 3. – С. 3-15. (Соавторы Задирака В.К., Сергиенко И.В.).
 • О приближенном методе отделения решений нелинейных операторных уравнений // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1996. – № 3. – 17 c. (Соавторы Иваница В.В., Шевчук Л.Б.).
 • Школа-семинар «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1996. – № 4. – 4 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Про відокремлення ізольованих розв’язків нелінійних рівнянь // УМЖ. – 1996. –
  Т. 48. – № 8. – С. 1011-1020.
 • Метод проекції градієнта в задачах оптимального керування // Праці міжнар. конф. «Питання оптимізації обчислень». – 1997. – С. 7-11. (Співавтор Аввакумова Л.С.).
 • Про тестування εs-алгоритму відокремлення ізольованих розв’язків систем нелінійних скалярних рівнянь // Праці міжнар. конф. «Питання оптимізації обчислень». – 1997. – С. 7-11. (Співавтор Шевчук Л.Б.).
 • Вопросы оптимизации вычислений. Международная конференция // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1997. – 4 c. (Соавтор Задирака В.К.).
 • Ефективні алгоритми обчислення ε-розв’язків деяких класів задач обчислювальної та прикладної математики // Праці міжнарод конф. «Розробка та застосування мат-х методів у науково-тех. дослідженнях» – Львів, 1998. – 3 с. (Співавтори Березовський А.І., Бесараб П.М., Задирака В.К., Людвиченко В.О.).
 • О тестировании качества прикладного программного обеспечения // Праці міжнародної науково практичної конф. з програмування УкрПРОГ 98. – К., 1998. – С. 331-339. (Співавтори Задирака В.К., Сергієнко І.В.).
 • Вычислительный эксперимент в проблеме оптимизации вычислений (ч. 1) // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1999. – № 1. – 25 c. (Соавторы Задирака В.К, Сергиенко И.В.).
 • Вычислительный эксперимент в проблеме оптимизации вычислений (ч. 2) // Кибернетика и системный анализ. – К.: Наукова думка, 1999. – № 2.– 32 c. (Соавторы Задирака В.К, Сергиенко И.В.).
 • О приближенном решении нелинейных задач оптимального управления // Проблемы управления и информатики. – К.: Наукова думка, 1999. – № 1. – 16 с.(Соавтор Аввакумова Л.С.).
 • Методи побудови T-ефективних алгоритмів обчислення ε-розв’язків задач обчислювальної та прикладної математики. Зб. ІК НАНУ «Теорія обчислень», 1999. (Співавтори Сергієнко І.В., Задирака В.К., Березовський А.І., Людвиченко В.О.,
  Бесараб П.М.)
 • Про технологію розв’язування задач прикладної і обчислювальної математики із заданими характеристиками якості. Зб. ІК НАНУ «Теорія обчислень», 1999. (Співавтори Задирака В.К., Березовський А.І., Людвиченко В.О., Бесараб П.М.)
 • Про обчислювальну складність εs-алгоритму наближеного розв’язування систем нелінійних скалярних рівнянь. Зб. ІК НАНУ «Теорія обчислень», 1999, С. 20–24. (Співавтор Морозова Т.О.).
 • Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з курсу «Вища математика». Вид. Довжанський вищий економічний коледж «Бакалавр» ім. В. Якуба, 1999. (Співавтор
  Косик Д.Д.).
 • Про тестування алгоритмів розв’язування деяких задач глобальної оптимізації. Зб. ІК НАНУ «Теорія обчислень», 1999, – С. 25–29. (Співавтори Л. Б. Шевчук, Л. С. Аввакумова).
 • Міжнародний симпозіум «Питання оптимізації обчислень» (ПОО28). Вид. «Наук. думка», «Кібернетика і системний аналіз», 2000, №1, – С.184–187. (Співавтор Задирака В.К.).
 • О точности и сложности вычислений при глобальном решении систем нелинейных скалярных уравнений. Сб. ИК НАНУ «Компьютерная математика», 2000, – с. 21–31. (Співавтори Т. А. Морозова, Л. Б. Шевчук).
 • Про один числовий метод наближеного розв’язування задач оптимального керування. Тези доп. Міжнародної конф-ії «Моделювання складних систем» – Вид. КНУ, 2001. (Співавтори Аввакумова Л. С. , Морозова Т. О. , Шевчук Л. Б.).
 • Т–эффективные алгоритмы вычисления ε-решений задач вычислительной и прикладной математики. ч.1. Изд. – «Наук. Думка», «Кибернетика и системный анализ», 2001, №2. – С. 49-70. (Соавторы Сергиенко И.В. , Задирака В.К., Березовский А.И. ,
  Бесараб П.Н., Людвиченко В.А.).
 • Т–эффективные алгоритмы вычисления ε-решений задач вычислительной и прикладной математики. ч.2. – Изд. «Наук. Думка», «Кибернетика и системный анализ», 2001, №2. – С. 98–119. (Соавторы Сергиенко И.В. , Задирака В.К., Березовский А.И. ,
  Бесараб П.Н., Людвиченко В.А.).
 • Питання оптимізації обчислень. 29-а школа-семінар. – Вид-во «Наук. думка», «Кібернетика і системний аналіз», – №1, 2001. (Співавтор Задирака В. К. ).
 • Про комп’ютерну технологію побудови T-ефективних алгоритмів обчислення ε-розв’язків задач обчислювальної та прикладної математики. Зб. Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень. – Т. 1, 2001, – с. 4–22. (Співавтори І. В. Сергієнко, В. К. Задирака, А. І. Березовський, П. М. Бесараб, В. О. Людвиченко).
 • Про оптимізацію обчислень при наближеному розв’язуванні нелінійних рівнянь з багатьма ізольованими розв’язками. Зб. Комп’ютерна математика. Оптимізація
  обчислень. – Т. 1, 2001, – с. 23–33. (Співавтори Морозова Т.О., Шевчук Л.Б.).
 • Питання оптимізації обчислень (1969-2001) (симпозіуми, конференції, школи, семінари). Науково-методичні та навчально-організаційні матеріали. Зб. Інститу кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України «Питання оптимізації обчислень», 2001. – 108 с. (Співавтор Задирака В.К.)
 • Міжнародний симпозіум «Питання оптимізації обчислень» (ПОО 30). Вид. «Наук. думка», «Кібернетика і системний аналіз», №5, 2001. (Співавтори Сергієнко І.В.,
  Задирака В.К.).
 • Про комп’ютерну технологію побудови T–ефективних алгоритмів обчислення ε–розв’язків задач обчислювальної та прикладної математики. – Вид. «Наукова думка»,
  КІСА, – №5, 2002. (Співавтори Сергієнко І.В., Задирака В.К., Березовський А.І.,
  Бесараб П.М., Людвиченко В.О.).
 • Про чисельне розв’язування нелінійних функціональних рівнянь з багатьма розв’язками. Вид-во Ін-ту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, препринт, 2002-6, с. 36. (Співавтор Бабич В.М.).
 • Про оптимізацію обчислень при чисельному розв’язуванні нелінійних рівнянь. Праці Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, 2002.
 • Про глобальне розв’язування нелінійних операторних і функціональних рівнянь. Вісник Київського університету. Серія «Кібернетика», №3, 2002, – с. 5–8.
 • Про чисельне розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь. Вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Математика і інформатика», Вип. 7, 2002, – с. 16–20. (Співавтор Буря Л.М.).
 • Звіт про науково-дослідну роботу «Розробити елементи теорії оптимізації по складності алгоритмів наближеного розв’язання задач обчислювальної математики». Депонована. № держ. реєстрації О198V008069. Держ. облік. №0203V006344, 2002. (Співавтори Задирака В.К., Березовський А.І., Бесараб П.М. та ін.).
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика». Вид-во «Київський славістичний університет», 2002, 11 с.
 • T-ефективні алгоритми наближеного розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики. Вид-во «Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ», ВАТ «Збруч», 2003, – 261 с. (Співавтори Гнатів Л.О., Задирака В.К., Березовський А.І., Бесараб П.М., Людвиченко В.О.).
 • Вища математика. Тести і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей, ч. 1. Київ, Вид. Київського славістичного університету,
  2003. – 68 с. (Співавтор Куприков С.І.).
 • Вища математика. Тести і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей, ч. 2. Київ, Вид. Київського славістичного університету,
  2003. – 76 с. (Співавтор Куприков С.І.).
 • Математичне програмування (завдання для студентів економічних спеціальностей). Вид. Української академії зовнішньої торгівлі. 2003, – 24 с. (Співавтори Іванюта І.Д., Рибалко В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.).
 • Вопросы оптимизации вычислений. Международная школа-семинар (ВОВ-31). Изд. «Наук. Думка». «Кибернетика и системный анализ», 2004, – №1. (Співавтор Задирака В.К.).
 • Про ітераційне уточнення розв’язків систем нелінійних скалярних рівнянь. Вид. «Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ». – Сб. «Компьютерная математика» 2004, – №2. (Співавтор Буря Л.М.).
 • Про обчислювальну складність відокремлення та уточнення розв’язків нелінійних функціональних рівнянь. Тези ІІ Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 2004.
 • Про один клас математичних моделей та їх обчислення. Тези Міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень» (ПОО–32), – Київ, 2005. (Співавтори Буря Л.М., Гецко О.М.).
 • Про порівняльний аналіз ітераційних методів наближеного розв’язування нелінійних рівнянь. Тези Міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень» (ПОО–32), – Київ, 2005.
 • Про T-ефективні алгоритми наближеного розв’язування задач обчислювальної та прикладної математики. Тези Міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень» (ПОО–32), – Київ, 2005. (Співавтори Гнатів Л.О., Задирака В.К., Березовський А.І., Бесараб П.М., Людвиченко В.О.).

Статистика публікацій
Рік 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Сумарно за рік 3 2 1 2 4 1 3 6 2 2 8 5 5 3 7 5 7 2 8 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 2 8 2 8 7 4 3 3
Сумарно до року 3 5 6 8 12 13 16 22 24 26 34 39 44 47 54 59 66 68 76 79 82 86 88 90 94 98 101 104 108 111 113 121 123 131 138 142 145 148
Сумарно за всі роки 148