Баранник Леонід Феодосійович

Баранник Леонід Феодосійович

№ 53
Доктор фіз.-мат. наук, професор

доктор фіз.-мат. наук, професор.

Асистент (01.09.1965 – 15.11.1965).

звання професора йому присвоєно в 1991 році.

Біографія

Народився 15 липня 1944 року в селі Петрово-Роменка Петрово-Роменського району Полтавської області. В 1960 році закінчив Іршавську середню школу (Закарпатської області). В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив з відзнакою в 1965 році. З 1 вересня 1965 року Баранник Л.Ф. працює асистентом кафедри математичного аналізу УжДУ. З 15 листопада 1965 року по 8 грудня 1966 року – служба в армії. З 1 вересня 1968 року Баранник Л.Ф. – аспірант кафедри алгебри УжДУ зі спеціальності «алгебра» (науковий керівник – доц. Гудивок П.М.). Після закінчення аспірантури був направлений на роботу в Полтавський педагогічний інститут. Тут він працював з 1 липня 1971 року по 1 жовтня 1993 року на посадах ст. викладача, доцента, зав. кафедри математики, декана фізико-математичного факультету, професора кафедри математики. В березні 1972 року в Харківському держуніверситеті захистив дисертацію «Проективные представления конечных групп над числовыми полями и кольцами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. 7 грудня 1989 року в Інституті фізики АН БРСР (м. Мінськ) захистив дисертацію «Подгруппы конформной группы и редукция нелинейних волновых уравнений» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук.

З 1 жовтня 1991 року – професор вищої педагогічної школи в м. Слупськ (Польща).

Протягом роботи в УжДУ проводив практичні і лабораторні заняття з математичного аналізу.

Публікації

 • Про проективні зображення скінченних груп над кільцями // Доповіді АН УРСР. –
  1968. – № 4. – С. 294-297. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • О проективных представлениях конечных групп над кольцами // IX Всесоюз. алгебраический коллоквиум: Тезисы докл. – Гомель: Изд. Института математики АН БССР, 1968. – C. 12-14. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О проективных представлениях конечных групп над полными числовыми локальными кольцами // Четверта наук. конф. молодих математиків України. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1968. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Про нерозкладні проективні зображення скінченних груп // Доп. АН УРСР. – 1969. –
  № 5. – С. 391-393. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Проективные представления конечных групп над числовыми кольцами // Матем. сб. – М.: Наука, 1970. – 82. – № 3. – С. 423-443. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О проективных представлениях конечных групп //Матеріали Ювілейної конф. молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Черновцы: Изд. Чернов. ун-та, 1970.
 • Об индексе Шура проективных представлений конечных групп // Матем. сб. – М.: Наука, 1971.– 86.– № 1. – С. 106-116.
 • О точных проективных представлениях абелевых групп // Матем. заметки. – М.: Наука, 1971. – 10.– № 3. – С. 345-354.
 • О точных проективных представлениях конечных абелевых групп // XI Всесоюзный алгебраический колоквиум: Резюме сообщений и докл. – Кишинев: Штиинца, 1971.
 • Проективные представления конечных групп над числовыми полями и кольцами: Автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. – Полтава: Изд. Харьков. ун-та, 1972.
 • О точных проективных представлениях абелевых групп над локальным полем // ХІІ Всесоюзный алгебраический коллоквиум: Тезисы сообщений – Сведловск: Изд. Уральского ун-та, 1973.
 • О неприводимых проективных представлениях конечных групп над кольцом целых р-адических чисел // Материалы І конф. молодых ученых Запад. науч. центра АН УССР. Секц. мат. и мех. – Ужгород, 1973. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • К вопросу о точных проективных представлениях конечных абелевых групп над произвольным полем // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1974. – 26. – № 6. – С. 784-790.
 • О целочисленных представлениях неразложимых скрещенных групповых колец с необратимыми системами факторов // Всесоюз. алгебраический симпозиум: Тезисы докл. – Гомель: Изд-во Ин-та математики АН БССР, 1975.
 • О числе неразложимых целочисленных представлений скрещенных групповых колец конечных групп и колец целых Р-адических чисел // Всесоюзный алгебраический симпозиум: Тезисы докл. – Гомель: Изд-во Ин-та математики АН БССР, 1975.
 • О числе неразложимых целочисленных представлений скрещенных групповых колец конечных групп и колец целых Р-адических чисел // Математ. сб. АН УССР. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 164-167. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О мультипликативной группе скрещенного группового кольца // ХІV Всесоюзная алгебраическая конф.: Тезисы докл. – Новосибирск: Ин-т матем. СО АН СССР, 1977. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • Скрещенные групповые кольца с тривиальной мультипликативной группой // Материалы ХХХІ Итог. науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1978. – С. 119-136. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • Об уравнении xn=μ в целочисленном скрещенном групповом кольце // Материалы ХХХІ Итог. науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1978. – С. 98-118. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • О циклических подгруппах группы (G,R,λ)*/R* // VІ Всесоюз. симпозиум по теории групп: Тезисы докл. – К.: Наукова думка, 1978. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • Скрещенные групповые кольца с условием тривиальности решений уравнения xn=μ // ХV Всесоюз. алгебраическая конф.: Тезисы докл. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1979.
 • Скрещенные групповые кольца конечных групп и колец целых Р-адических чисел с конечным числом наразложимых целочисленных представлений // Математ. сборник. – М.: Наука, 1979. – 108. – № 2. – С. 187-211. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О центре нормированной мультипликативной группы скрещенного группового кольца // VІІ Всесоюз. симпозиум по теории групп: Тезисы докл. – Красноярск: Изд. Красноярского ун-та, 1980.
 • О комплексных проективных представлениях абелевых групп // XVI Всесоюзная алгебраическая конф.: Тезисы докл. – Ленинград: ЛОМИ, 1981. – Ч. 2. – С. 8.
 • Об унитарных проективных представлениях групп Галилея // Теоретико-алгебр. исслед. в математической физике. – К.: Ин-т Математики АН УССР, 1981. – С. 108-118.
 • Целочисленные скрещенные групповые кольца с тривиальным центром нормированной мультипликативной группы // Материалы ХХХV науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1982. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82. (Соавторы Дяченко Н.Н., Редчук К.С.).
 • О проективных унитарных-антиунитарных представлениях конечных абелевых групп // V Всесоюз. симпозиум по теории колец, алгебр и модулей: Тезисы сообщ. – Новосибирск: Ин-т математики СО АН СССР, 1982. – С. 12-13.
 • Р∪А – представления конечных абелевых групп // VІІІ Всесоюзный симпозиум по теории групп: Тезисы докл. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1982.
 • Культура употребления иноязычных терминов как составная часть педагогического мастерства математика // Мастерство устного выступления: Тез. докл. межвуз. науч. практ. конф. – Полтава: Изд. Полт. пед. ин-та, 1982. (Соавтор Баранник М.Ю.).
 • Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики // Творческое использование идей А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского в формировании педагогического мастерства: Тезисы межвуз. научно-практической конф. – Полтава: Изд. Полт. пед. ин-та, 1983. (Соавтор Горскина С.И.).
 • Скрещенные груповые кольца с условием тривиальности решений уравнения xn-=0 // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1983. – 35. – № 2. – С.137-143. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • Операторы Казимира для расширенной группы Галилея n-мерного пространства // Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1983. – С.108-110.
 • Непрерывные подгруппы группы Евклида четырехмерного пространства // Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1983. С. 119-123. (Соавторы Баранник А.Ф., Москаленко Ю.Д.).
 • Непрерывные подгруппы обобщенной группы Галилея. – К., 1985. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; № 85.19). (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Подалгебры обобщенной алгебры Пуанкаре АР (2,n). – К., 1985. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; № 85.89). (Соавторы Лагно В.И., Фущич В.И.).
 • Подалгебры алгебры Ли расширенной группы Пуанкаре . – К., 1985. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; № 85.90). (Соавтор Фущич В.И.).
 • Continuous subgroups of the Poincaré group P(1,4) // J. Phys. A: Math. Gen. – 1985. – 18. – № 5. – P. 2893-2899. (With Fushchich W.I., Barannik A.F., Fedorchuk V.M.).
 • Проективные унитарные-антиунитарные представления конечных абелевых групп // Теоретико-групповые исслед. уравнений математ. физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1985. – С. 47-52.
 • Подалгебры обобщенной алгебры Галилея // Теоретико-групповые исследования уравнений математической физики. – К.: Инт. математики АН УССР, 1985. – C. 39-43. (Соавтор Баранник А.Ф.).
 • О непрерывных подгруппах обобщенной группы Пуанкаре P(1,n) // Теоретико-групповые методы в физике. – М.: Наука, 1986. – Т. 2. – C. 169-176. (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Операторы Казимира для обобщенных групп Пуанкаре и группы Галилея // Теоретико-групповые методы в физике. – М.: Наука, 1986. – Т. 2. – С. 176-183. (Соавтор Фущич В.И.).
 • Непрерывные подгруппы обобщенной группы Евклида // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1986. – 38. – № 1. – С. 67-72. (Соавторы Фущич В.И., Баранник А.Ф.).
 • Инварианты подгрупп обобщенной группы Пуанкаре P(1,n). – К., 1986. – 40 с. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; № 86.86). (Соавтор Фущич В.И.).
 • О симметрийной редукции для четырехмерного уравнения теплопроводности // Симметрия и решения нелинейных уравнений математической физики. – К.: Ин-т. математики АН СССР, 1987. – С. 54-58. (Соавтор Марченко В.А.).
 • О непрерывных подгруппах обобщенных групп Шредингера. – К., 1987. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математики; № 87.16). (Соавтор Фущич В.М.).
 • О подалгебрах алгебры группы Ли группы Шредингера // XIX Всесоюз. алгебр. конф.: Тезисы сооб. – Львов: Ин-т прикладных проблем механики и матем. АН УССР. – 1987. – Ч. 1. – С. 20.
 • О подалгебрах расширенной алгебры Шредингера // Симметрия и решения нелинейных уравнений математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1987. – С. 79-84.
 • On subalgebras of the Lie algebra of the extended Poincaré group // J. Math. Phys. – 1987. – 28. – № 7. – P. 1445-1458. (With Fushchich W.I.).
 • О непрерывных подгруппах конформной группы пространства Минковского R1,n. – К., 1988. – (Препринт / АН УССР. Институт математики; № 88.34). (Соавтор Фущич В.И.).
 • Об инвариантах подгрупп расширенной группы Пуанкаре // Симметрийный анализ и решения уравнений математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР. – 1988. – С. 19-22.
 • Симметрийная редукция и точные решения уравнения Лиувилля // Докл. АН УССР. Сер А. – К.: Наукова думка, 1988. – № 12. – С.3-5.
 • Подалгебры алгебры Пуанкаре AP(2,3) и симметрийная редукция нелинейного ультрагиперболического уравнения Даламбера. Ч 1 // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1988. – 40. – № 4. – С. 411-416. (Соавторы Лагно В.И., Фущич В.И.).
 • О симметрийной редукции нелинейного уравнения Шредингера // Симметрийный анализ и решения уравнений математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1988. – С. 37-41. (Соавтор Марченко В.А.).
 • Подалгебры обобщенной расширенной алгебры Галилея // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1988. – 40. – № 6. – С. 705-709.
 • Подалгебры алгебры Пуанкаре AP(2,3) симметрийная редукция нелинейного ультрагиперболического уравнения Даламбера. Ч II // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1989. – 41. – № 5. – C. 579-584. (Соавторы Лагно В.И., Фущич В.И.).
 • On continuous subgroups of the generalized Schrödinger groups // J. Math. Phys. – 1989. –
  30. – № 2. – P. 280-290. (With Fushchich W.I).
 • О точных решениях нелинейного уравнения Шредингера // Всесоюзная конф. «Нелинейные проблемы диф. уравнений и математической физики»: Тезисы докл. – Тернополь: Изд. Ин-та математики АН УССР, 1989. (Соавтор Марченко В.А.).
 • Подгруппы конформной группы и редукция нелинейных волновых уравнений: Автореф. дис. … доктора физ.-мат. наук. – Полтава: Изд. Ин-та физики АН БССР, 1989.
 • О симметрийной редукции и точных решениях нелинейного уравнения Даламбера // Симметрия и решения уравнений математической физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1989. – С. 11-13.
 • О точных решениях многомерного уравнения Лиувилля // Теоретико-алгебр. анализ уравнений мат. физики. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1990. – С. 24-27.
 • Редукция и точные решения уравнения Гамильтона-Якоби. – К., 1990. – (Препринт /АН УССР. Ин-т математики; № 90. 41). (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Алгебра и теория чисел: Метод. рекомендации студентам физико-математических факультетов педагогических институтов для подготовки к квалификационному экзамену по математике. – Полтава: Изд. Полт. пед. ин-та, 1990.
 • Формирование культуры употребления математической терминологии: Метод. рекомен. для студентов и преподавателей. – Полтава: Изд. Полт. пед. ин-та, 1990.
 • Линейная алгебра: Метод. рекомендации для студентов экономических вузов. Ч. 1. – Полтава: Изд. Полт. коперативного ин-та, 1990. (Соавтор Лизанец В.Г.).
 • Линейная алгебра: Метод. рекомендации для студентов экономических вузов. Ч. 2. – Полтава: Изд. Полт. кооперативного ин-та, 1990. (Соавтор Лизанец В.Г.).
 • Линейная алгебра: Тренировочные упражнения и контрольные задания для студентов экономических вузов. – Полтава: Изд. Полт. кооперативного ин-та, 1990. (Соавтор Лизанец В.Г.).
 • Редукция и точные решения уравнения эйконала // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1991. – 43.– № 4. – С. 461-474. (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Связные подгруппы конформной C(1,4) // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1991. – 43. – № 7-8. – С. 870-884. (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Подгрупповой анализ групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. – К.: Наукова думка, 1991. (Соавторы Фущич В.И., Баранник А.Ф.).
 • Редукция многомерного пуанкаре-инвариантного нелинейного уравнения к двумерным уравнениям // УМЖ. – К.: Наукова думка, 1991. – 43. – № 10. (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Вправи і задачі з теорії груп: Методичні рекомендації для студентів фізико-математичних факультетів. – Полтава: Вид. Полт. пед. ін-ту, 1992. (Співавтор Баранник А.Ф.).
 • Вправи і задачі з теорії кілець: Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету. – Полтава: Вид. Полт. пед. ін-ту, 1992. (Співавтор Баранник А.Ф.).
 • Редукция многомерного уравнения Даламбера к двумерным уравнениям // УМЖ. – 1994. – 46. – № 6. – С. 651-662. (Соавторы Баранник А.Ф., Фущич В.И.).
 • Subalgebras of the algebra AP(1,1)⊕AP(1,1) and symmetry reduction of four-dimensional D'Alembert equations // Докл. НАН Украины. – 1994. – № 10. – С. 30-34. (With Lagno G.O.).
 • New Solutions of the Wave Equation by Reduction to the Heat Equation // LiTH – MAT–R–94-35, Linkőping University, Sweden, 17 p. (With Basarab-Horwath P., Fuschich W.I.).
 • On invariant solutions of hte multidimensional heat equation // Доповіді НАН України. – 1995. – № 3. – Р. 12-15. (With Marchenro V.A.).
 • Про розщеплювані підалгебри Лі повної алгебри Галілея // Всеукраїнська наукова конф. «Розробка та застосування матем. методів в науково-тех. дослідженнях», присвячена 70-річчю від дня народження професора П.С.Казімірського: Тези доповідей. – Львів, 1995. – Ч. 1. – С. 13.
 • Symmetry reduction for equation u+λ(u21+u22+u23)1/2u0=0 // J. Nonlinear Math. Phys. –
  1995. – 2. – № 1. – Р. 73-89. (With Lagno G.O.).
 • New solutions of the wave equation by reduction to the heat equation // J.Phys. A: Math.
  Gen. – 1995. – 28. – P. 1-14. (With Basarab-Horwath P., Fuschich W.I.).
 • On the classification of subalgebras of the Galilei algebras // J. Nonlinear Math. Phys. –
  1995. – 2. – № 3-4. – Р. 263-268.
 • Symmetry reduction of the Boussinesq equation to ordinary differential equations // Reports on Math. Phys. – 1996. – 38. – № 1. – Р. 1-9. (With Lahno H.O.).
 • On classifications of subalgebras of the Poincarė algebra // J. Nonlin. Math. Phys. – 1997. –
  4. – № 3-4. – Р. 409-417.
 • The symmetry reduction of nonlinear equations of the type to ordynary differential equations // J. Nonlin. Math. Phys. – 1997. – 4. – № 1-2. – Р. 78-88. (With Lahno H.O.).
 • Solutions of the relativistic nonlinear wave equation by solutions of the nonlinear Schrődinger equation // Reports on Math. Phys. – 1997. – 39. – № 3. – Р. 253-374. (With Basarab-Horwath P., Fushchych W.I.).
 • Invariant solutions of the multidimensional Boussinesq equation // Proseedings of the Second International Conference «Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics», dedicated to the memorial of Prof. W.I.Fushchych, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 1997, P. 62-69. (With Kloskowska B., Mityushev V.V.).
 • Exact solutions of the nonlinear diffusion equation // ibid, 2. 1997. – P. 429-436. (With Sulewski P.).
 • Про класифікацію підалгебр алгебри Пуанкаре АР(2,n) // Доповіді НАН України. – 1998. – № 8. – С. 17-20. (Співавтор Баранник Л.Л.).
 • On the classification of subalgebras of the conformal algebra with respect to inner automorphisms // J. Math. Phys. – 1998. – 39. – № 9. – Р. 4899-4922. (With Basarab-Horwath P., Fushchych W.I.).

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998
Сумарно за рік 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 4 4 6 4 5 6 5 7 4 2 2 5 1 5 2
Сумарно до року 3 4 6 9 10 12 13 15 16 17 20 22 23 25 29 33 39 43 48 54 59 66 70 72 74 79 80 85 87
Сумарно за всі роки 87