Баранник Валерій Феодосійович

Баранник Валерій Феодосійович

№ 101
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (26.05.1993 – 27.10.1994), доцент (27.10.1994 – по сьогодні).

Біографія

Народився 27 лютого 1953 року в м. Іршава Закарпатської області. В 1970 році закінчив Іршавську середню школу № 1. В цьому ж році став студентом математичного факультету Ужгородського державного університету, який закінчив у 1975 році. Після закінчення університету працює вчителем математики Іршавскої середньої школи № 1. В 1979 році Баранник В.Ф. поступає в аспірантуру на кафедру алгебри УжДУ зі спеціальності алгебра (науковий керівник – професор Гудивок П.М.). Після закінчення аспірантури працює в науково-дослідному секторі УжДУ при кафедрі алгебри. В листопаді 1983 року в Ленінградському відділенні Математичного інституту ім. Стеклова він захищає дисертацію «Тензорні добутки незвідних цілочислових р-адичних зображень скінченних груп» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат наук. З 1 вересня 1988 року Баранник В.Ф. – асистент кафедри алгебри УжДУ, а з 26 травня 1993 року займає посаду доцента цієї ж кафедри. Вчене звання доцента по кафедрі алгебри йому було присвоєно 27 жовтня 1994 року.

Протягом роботи в УжДУ читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття з диференціальної геометрії, топології, вибраних розділів елементарної математики, алгебри, методики викладання математики, наукових основ шкільного курсу математики, а також курси за вибором.

Публікації

 • Алгебра целых p-адических представлений абелевой группы, порожденная неприводимыми представлениями // Сб. «Материалы XXIX итоговой научной конф. проф.-преп. состава УжГУ». – Ужгород, 1976. – С. 195-209. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О тензорных произведениях неприводимых целочисленных p-адических представлений конечных групп // Тезисы докладов IV Всесоюзного симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Кишинев, 1980. – С. 9. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • О скрещенных групповых алгебрах конечных групп и полей p-адических чисел // Тезисы докладов XVI Всесоюзной алгебраической конф. – Ленинград, 1981. – Ч. 1. – С. 12-13.
 • О неприводимо порожденных целочисленных p-адических представлениях конечных
  p-групп. – 1982. – 19 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2665-82.
 • Тензорные произведения неприводимых проективных целочисленных p-адических представлений циклической p-группы // Сб. «Материалы XXXV итоговой научной конф. проф.-преп. состава УжГУ» – Ужгород, 1982. – С. 184-192. – Деп. в ВИНИТИ, № 46-40-82.
 • Об индексе Шура проективных представлений конечных групп относительно локального поля // Докл. АН УССР. Сер. А. – К., 1982. – № 10. – С. 3-5.
 • О кольцах целочисленных p-адических представлений конечных групп // Тезисы докладов V Всесоюзного симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Новосибирск, 1982. – С. 11-12. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Тензорные произведения неприводимых целочисленных p-адических представлений конечных групп: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1983. – 110 c.
 • Тензорные произведения неприводимых целочисленных p-адических представлений конечных групп: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ленинград, 1983. – 11 c.
 • Про тензорні добутки зображень скінченних груп над повними дискретно нормованими кільцями // Допов. АН УРСР. Сер. А. – К., 1985. – № 4. – С. 9-12. (Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Об индексах простых компонент скрещенных групповых алгебр конечных групп и поля p-адических чисел // УМЖ. – 1991. – Т. 43. – № 6. – С. 723-727. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • Про центр нормованої мультиплікативної групи скрещеного групового кільця // Допов. АН України. Сер. А. – 1993. – № 1. – С. 9-11. (Співавтор Баранник Л.Ф.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів 1-го курсу математичного факультету (робоча програма, лабораторні заняття, завдання для індивідуальної роботи): Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1993. – 46 с. (Співавтори Поляк С.С., Рудько В.П., Гресь П.Г.).
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи з елементарної математики. – Ужгород: УжДУ, 1993. – 14 c. (Співавтор Маляр М.М.).
 • О тензорных произведениях неприводимых целочисленных p-адичних представлениях конечных p-груп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1994. – № 1. – С. 3-12. (Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Практикум з лінійної алгебри для студентів 1-го курсу метематичного факультету (робоча програма, завдання для практичних занять та індивідульних робіт): Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1994. – 10 с. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Про алгебру незвідних проективних цілочислових p-адичних зображень циклічної p-групи // Тези допов. Всеукр. наукової конф. – Львів, 1995. – С 12.
 • Критерїї ефективності та їх протиречивість // Науково-технічний зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту». – Київ-Ужгород, 1997. – Вип. 13. – С. 253-255. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Практикум проведення практичних занять з топології курсу «Диференціальна геометрія і топологія»: Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1997. – 35 с.
 • Пониження порядку в багатокритеріальній оптимізації // Науково-технічний зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту». – Київ-Ужгород, 1998. – Вип. 14. – С. 219-220. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Тензорні добутки незвідних проективних цілочислових p-адичних зображень циклічної p-групи // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – № 3. – С. 19-24.
 • Лінійна алгебра: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 1999. – 82 с. (Співавтори Дроботенко Е.С., Рудько В.П., Шапочка І.В.).
 • Знаходження компромісного рішення при багатокритеріальному виборі// Наук.-техн. зб. «Проблеми екон. та соц. розвитку регіону і практика наук. експерименту». – Київ– Ужгород, 1999. – Вип. 15. – С. 204–205. (Співавтор Маляр М. М.).
 • Лінійна алгебра: Методичні вказівки для лабораторних робіт. – Ужгород: УжНУ,
  2000. – 52 с. (Співавтори Погоріляк Є. Я., Рудько В. П., Шапочка І. В.).
 • Про відокремлення критеріїв ефективності// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. i інформ. – 2001. – № 6. – С. 130–132. (Співавтор Маляр М. М.).
 • Зменшення кількості критеріїв ефективності// Вісник Київського університету. Сер. фіз.-матем. наук. – 2001. – Вип. 4. – С. 345–348. (Співавтор Маляр М. М.).
 • Тензорні добутки незвідних проективних цілочислових Р-адичних зображень циклічної р-групи// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2004. – № 9. – С. 4–10.
 • Тензорні добутки незвідних цілочислових проективних р-адичних зображень скінченної циклічної р-групи // Матеріали ІІІ-ої міжнародної школи-семінару »Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 7-8.
 • Спосіб згортки цільових функцій для задач вибору // Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Сер. фізико-математичних науки. – 2007. – № 2. – С. 80–185. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Побудова згортки цільових функцій для багатокритеріальних задач лінійного програмування // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 16. – С. 95–100. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Методичні вказівки до проведення занять з курсу »Вибрані розділи елементарної математики». – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2011. – 54 с. (Співавтор Юрченко Н. В.).

Статистика публікацій
Рік 1976 1980 1981 1982 1983 1985 1991 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2006 2007 2008 2011
Сумарно за рік 1 1 1 4 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 2 3 7 9 10 11 14 16 17 19 21 23 24 26 27 28 29 30 31
Сумарно за всі роки 31