Буледза Андрій Васильович

Буледза Андрій Васильович

№ 27
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

доцент кафедри (01.09.1963 – 01.09.1964), доцент (01.09.1964 – 05.10.1965), докторантура (05.10.1965 – 01.09.1967), зав. кафедри (01.09.1967 – 26.08.1972), доцент (01.09.1972 – 01.09.1997), зав. кафедри (01.09.1997 – 01.01.1999), професор кафедри (01.01.1999 – 01.09.2004).

Біографія

Народився 17 грудня 1920 року в селі Вище-Ольчедаїв Муровано-Куриловського району Вінницької області. В 1938 році закінчив Вище-Ольчедаївську середню школу. Після школи працює вчителем математики й фізики спочатку Олексієво-Дружківської, а потім Олександро-Калинівської школи. Протягом 1944-1946 рр. працює на шахті № 3/14 тресту Краснодонвугілля. Далі знову вчительська робота. Поєднуючи роботу в школі з навчанням протягом 1947-1950 рр. в Донецькому педагогічному інституті, він здобуває вищу освіту. З 1957 року по 1960 рік навчається в аспірантурі Київського держуніверситету (науков. керівник – проф. Бондаренко П.С.). З 1 жовтня 1960 року працює старшим викладачем кафедри метематичного аналізу Ужгородського держуніверситету. 23 лютого 1963 року в Інституті математики АН УРСР (м. Київ) Буледза А.В. захищає дисертацію «Деякі методи прискорення збіжності ітераційних процесів і питання стійкості алгоритмів послідовних наближень» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат.наук. З 1 вересня 1963 року він займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно в 1964 році. З 5 жовтня 1965 року він переходить на посаду старшого наукового співробітника кафедри обчислювальної математики (докторантура). З 1 вересня 1967 року Буледза А.В. – завідувач кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь. З 1 вересня 1972 року він займає посаду доцента кафедри математичного аналізу, а з 14 лютого 1977 року він – доцент кафедри обчислювальної математики. З 1996 року він переходить на роботу в Ужгородський інститут інформатики, економіки і права. З 1997 року в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права Буледза А.В. – завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, а з 1 січня 1999 р. займає посаду професора цієї ж кафедри. Буледза А.В. є членом Української академії оригінальних ідей. З 1 вересня 2004 року звільнився з роботи у зв’язку з виходом на пенсію.

Протягом роботи в УжДУ та УжДІІЕП читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, методів математичної фізики, методів обчислень, вищої математики, а також курси за вибором з обчислювальних методів лінійної алгебри, функціонального аналізу і прикладної математики, теорії стійкості обчислювальних алгоритмів, асимптотичних методів у теорії коливань.

Публікації

 • Про один спосіб побудови ітеративних процесів для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського ун-ту. Серія матем. та механ. – 1960. –Вип. 1. – №3. – С. 132-138.
 • Про побудову багатоступеневих ітеративних процесів розв’язування лінійних операторних рівнянь // Вісник Київського ун-ту. Серія матем. та механ. – 1960. – Вип.2. – №3. – С. 123-128.
 • До питання про прискорення збіжності ітеративних процесів при наближеному розв’- язуванні лінійних операторних рівнянь // ДАН УРСР. – 1961. –№3. – С. 265-269.
 • Об устойчивости алгоритмов последовательных приближений при решении систем алгебраических уравнений // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ. –мат. наук. – 1961. –№4. – С. 131-132.
 • О применении полиномов Чебышева к ускорению сходимости итерационных процессов // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. –1961. – №4. – С.133-134.
 • До питання про покращення збіжності ітеративних процесів з допомогою поліномів Чебишева // Вісник Київського університету. Сер. мат та механ. –1961. – Вип. 1. – №4. –
  С. 107-111.
 • Замечание об одном операторном полиноме // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1962. – №5. – С. 89.
 • О применении метода прямых к решению некоторых краевых задач для уравнения Пуассона // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. 1962. – №5. – С. 92-97.
 • Об устойчивости алгоритмов последовательных приближений // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1962. –№5. – С.90-92.
 • Про покращення оцінки методу найскорішого спуску // ДАН УРСР. – 1962. – №2. –
  С. 150-153.
 • Некоторые методы ускорения сходимости итерационных процессов и вопросы устойчивости алгоритмов последовательных приближений: Автореферат дисс. … канд. физ.-мат. наук. – 1962. – 5с.
 • Некоторые методы ускорения сходимости итерационного процесса и вопросы устойчивости алгоритмов последовательных приближений: Дисс. … канд. физ.-мат.
  наук. – АН УССР. – 1963. – 125 с.
 • О разностных методах решения краевых задач дифференциальных уравнений эллиптического типа // Дифференциальные уравнения. – 1965. – Т. 1. – № 5 – С. 687-691.
 • Об одном обобщенном итерационном методе // Междун. конгресс математиков: Тезисы. Секц. 14. – М., 1966. – С. 27.
 • Об одном приближенном методе решения краевых задач для бигармонического уравнения // ДАН СССР. – 1966. – Т. 170. - № 3. – С. 495-496.
 • Про розв’язування системи рівнянь Кармана // ДАН УРСР. Сер. А. – 1967. – №9. – С. 812- 816.
 • Застосування методу розщеплення до розв’язування деяких спектральних задач // ДАН УРСР. Сер. А. – 1967. – №9. – С. 812-816.
 • О методе расщепления в проблеме собственных значений разностных операторов // Apli- cace matematiky. – 1968. – Т. 13 – №2. – С. 133-136.
 • О дискретном аналоге одного класса уравнений. Вопросы совершенствования вычислительных алгоритмов // Тезисы докл. II-й экономико-кибернетической конф. –
  1968. – С.4.
 • Применение метода расщепления к решению одного класса задач математической физики // Респуб. симпоз. по диф. уравнениям: Тезисы докл. – Одесса, 1968. – 1с.
 • Об одном алгоритме решения некоторых уравнений в частных производных // Тезисы докл. 2-й эконом. –киберн. конф. – 1968. – С. 5. (Соавторы Маринец В.В., Варга С.С., Король И.Ю.).
 • Об одном экономичном алгоритме решения уравнения // Труды симпоз. ИКАН АН УССР. – К., 1969. – С. 30-40.
 • Об одном методе решения спектральных задач для бигармонического оператора // Труды семинара «Численный анализ». – Институт кибернет. АН УССР. – 1969. –
  Вып. 1. – С.3-20.
 • О методе расщепления в проблеме собственных функций и собственных значений разностных операторов // Материалы науч. конф. УжГУ. Серия мат. – К.: КГУ, 1969. – 4с.
 • Про алгоритм методу розщеплення // ДАН УРСР . Сер.А. – 1970. – №3. – С.195-198.
 • Про один варіант методу прямих у проблемі власних коливань прямокутних пластин // ДАН УРСР. Сер.А. – 1970. – №7. – С. 624-627. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Об одном методе исследования свободных колебаний прямоугольных пластин // При- кладная механика. – 1970. – Т. 6. – Вып. 9. – С. 78-85.
 • Оптимизация вычислительных алгоритмов решения проблемы собственных функций и собственных значений разностных и дифференциальных операторов математической физики // Сб. «Математическое обеспечение ЭЦВМ». Институт кибернетики АН УССР. – К., 1970. – Вып. 4. – С. 90-102.
 • Деякі оцінки власних чисел бігармонічного оператора // ДАН УРСР. Сер. А. – 1971. – №8. – С. 677-680.
 • Метод приближенного разделения переменных в теории колебаний // Сб. трудов. Сибирское отделение АН СССР – Новосибирск, 1972. – С. 119-126.
 • Собственных значений дифференциальных уравнений в частных производных способы вычислений // Україн. Рад. Енциклопедія кібернетики. – К., 1972. – С. 381-384.
 • Разностно-энергетический метод исследований устойчивости прямоугольных пластин при сдвиге // Сб. «Исследования по теории пластин и оболочек». – Казань: Казанский ун-т, 1972. – №9. – С. 189-196.
 • Про один метод знаходження нижніх і верхніх меж спектра бігармонічного оператора // Матеріали І конф. молодих науковців Західного центру АН УРСР. Секц. матем. та
  механ. – 1974. – 4 с. Деп., № 313-74. (Співавтор Довганич М.І.).
 • Применение метода приближенного разделения переменных к исследованию свободных колебаний пластин на упругом основании // Известия вузов. Строит. и архитектура. – 1975. – №9. – С. 50-54. (Соавторы Варга С.С., Волос Н.П., Довганич М.И., Король И.Ю.).
 • О некоторых способах разделения переменных в спектральной задаче для бигармонического оператора // Тр. ХХVIII научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – 1975. – 16 с. – Деп., № 314-75. (Соавторы Довганич М.И., Король И.Ю.).
 • К вопросу об устойчивости в колебаниях упругих пластин // Тр. ХХVIII науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – 1975. – 15 с. – Деп., №314-75. (Соавторы Довганич М.И.. Король И.Ю.).
 • О методе разделения переменных при исследовании собственных колебаний прямо-угольных пластинок. Расчет пространственных конструкций // Межвуз. тематич. сборник. – Куйбышев, 1976. – Вып. VI. – С. 17-23. (Соавторы Довганич М.И., Король И.Ю.).
 • Метод расщепления в теории колебаний. – 1978. – Ч. І. – 52 с. – Деп., №507-78.
 • Метод расщепления в теории колебаний. – 1978. – Ч. ІІ. – 45 с. – Деп., №507-78.
 • Метод расщепления в теории статической устойчивости изотропных пластин. – 1979. –7 с. – Деп., №9079-79.
 • К решению проблемы оптимизации итер. методов. – 1980. – 50 с. Деп.,№ 3698-80.
 • К обобщению понятия полинома Чебышева. – 1981. – 14 с. – Деп., № 2085-81.
 • Применение Т-функций в теории итерационных процессов. – 1982. – 12 с. – Деп., № 4640-82.
 • К исследованию скорости сходимости чебышевских итерационных методов. – 1982. – 32 с. – Деп., № 4719-82.
 • К проблеме спектральной оптимизации итерационных методов // ЖВМ и МФ. – 1982. – Т. 22. – №4. – С. 773-782.
 • Об одном способе оптимизации чебышевских циклических итерационных процессов // Тезисы докл. на III Респуб. конф. – 1982. – С. 193-194.
 • Ускорение сходимости полуитерационного метода Чебышева. – 1984. – 38 с. – Деп..№90. Ук-Д84.
 • Оптимизация алгоритмов последовательных приближений с чебышевским ускорением // Тезисы Респуб. семинара. – 1984. – С. 159-160.
 • Об одном алгоритме полуитерационного типа с чебышевским ускорением. – 1986. – 19 с. – Деп., № 1590. Ук-86.
 • К проблеме оптимизации трехчленных итерационных процессов // Сибирский матем. журнал. – 1986. – Т. 27. – №5. – С. 3-12.
 • Двухшаговые варианты итерационного метода Ричардсона // Кибернетика. – 1987. – №2. – С. 35-40.
 • Двухшаговые итеративные процессы и решение проблемы устойчивости чебышевских циклических алгоритмов. – 1987. – 45 с. – Деп., № 3317. Ук-87.
 • Современные проблемы развития теории итеративных методов решения сеточных уравнений математической физики // Тезисы докладов на Междунунар. конф. – Братислава, 1988. – С. 58.
 • Разностные схемы установления как аналоги чебышевских итерационных процессов // Тезисы докл. на II Всесоюзной конф.– 1989. – С. 31.
 • Про швидксть збіжності методу найпростішого спуску // Вісник Київського ун-ту. Сер. матем. и механ. – 1992.- Вип. 1. – № 5. – С. 65-75.
 • Современные проблемы развития теории итеративных методов с чебышевским ускорением // Кибернетика и системный анализ. – 1992. – №4. – С. 105-116.
 • Ітераційні Т-алгоритми // Симпозіум «Питання оптимізації обчислень»: Тези допов. – Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова АН України. – К., 1993. – С. 34-35.
 • Об одном уточнении двухшагового алгоритма Ричардсона // Кибернетика и системный анализ. – 1995. – №6. – С. 166-169.
 • До питання про оптимальну стратегію використання многочленів Чебишова в ітераційних методах. Ідея, № 4-5, 1996/97. – Київ. – С. 195-206.
 • Ітераційні Т-алгоритми // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – Ужгород, 1997. – №1. – С. 16-30.
 • Узагальнення методу важкої кульки // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень». – Київ. – 1997. – С. 52-55.
 • Про одне узагальнення спектральних задач для рівняння типу Гельмгольца // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – Ужгород, 1998. – 2. – С. 37-41.
 • Диференціальні рівняння // Конспект лекцій. – Ужгород, УжДІІЕП, 1999. – 44 с.
 • Узагальнення методу стабілізації для рівняння коливань // Теорія обчислень, збірник наукових праць, І-т кібернетики НАН України. – 1999. – С. 70-74.
 • Функціональний аналіз // Методичні матеріали для студентів факультету
  інформатики. –Ужгород, УжДІІЕП, 2000 – 2 с.
 • Чисельні методи. Додаткові розділи чисельного аналізу // Методичні матеріали для студентів факультету інформатики. – Ужгород,УжДІІЕП, 2000. – 3 с.
 • Функціональний аналіз // Методичні матеріали. – Ужгород, УжДІІЕП, 2000. – 5 с.
 • Вища математика // Методичні матеріали для студентів факультету інформатики. Ужгород,УжДІІЕП, 2000. – 13 с.
 • Вибрані розділи вищої математики. Ряди // Конспект лекцій. – Ужгород, УжДІІЕП, 2001. –58 с.
 • Основи операційного числення. Конспект лекцій // Методичний посібник для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2002. – 39 с.
 • Елементи математичної фізики. (Конспект лекцій). – Ужгород: УжДІІЕП, 2003. – 43 с.
 • Елементи теорії функцій комплексної змінної. (Конспект лекцій). – Ужгород: УжДІІЕП, 2004. – 52 с.

Статистика публікацій
Рік 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1974 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 2 4 5 1 1 2 2 4 3 4 1 3 1 3 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1
Сумарно до року 2 6 11 12 13 15 17 21 24 28 29 32 33 36 37 39 40 41 42 46 48 50 52 53 54 56 57 58 60 61 63 67 68 69 70 71
Сумарно за всі роки 71