Червак Юрій Юрійович

Червак Юрій Юрійович

№ 83
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

доктор фіз.-мат. наук, професор.

аспірант (21.12.1967 – 27.12.1970), ст. викладач (27.12.1970 – 14.03.1972), доцент кафедри (14.03.1972 – 19.11.1975), доцент, виконувач обов’язків зав. кафедри (19.11.1975 – 01.09.1977), зав. кафедри, професор кафедри (01.09.1977 – 18.11.1983), професор, зав. кафедри (18.11.1983 – 14.03.2006). Декан математичного факультету (10.02.1984 – 15.09.1986).

Біографія

Народився 2 лютого 1935 року в селі Теково Виноградівського району Закарпатської області. В 1952 році закінчив Чорнотисівську середню школу Виноградівського району. Далі, служба в армії. В 1957 році Червак Ю.Ю. поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчує в 1962 році. Він є серед тих, хто першими в УжДУ одержали кваліфікацію математика-обчислювача. Після закінчення університету з 1 вересня 1962 року працює вчителем фізики змінної середньої школи № 4 робітничої молоді в Ужгороді і крім того, з 25 вересня 1962 року – асистентом кафедри математичного аналізу на умовах погодинної оплати. 9 квітня 1963 року Червак Ю.Ю. повністю переходить на роботу в Ужгородський держуніверситет, де працює інженером обчислювального центру, який тоді створювався. Протягом 1967-1970 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі обчислювальної математики (науковий керівник – доцент Сірик Г.В.). З 27 грудня 1970 року він стає старшим викладачем кафедри обчислювальної математики. 14 березня 1972 року в Інституті математики АН УРСР захищає дисертацію «Деякі питання дискретної оптимізації» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Після цього він займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно 19 листопада 1975 року. З 29 червня 1976 року Червак Ю.Ю. виконує обов’язки завідувача кафедри обчислювальної математики, а з 1 вересня 1977 року він займає посаду завідувача кафедри обчислювальної математики, як обраний за конкурсом. 21 лютого 1982 року захищає дисертацію «Методи лексикографічної оптимізації, їх застосування і реалізація» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук. 18 листопада 1983 року йому присвоєно вчене звання професора. З 10 лютого 1984 року проф. Червак Ю.Ю. обирається на посаду декана математичного факультету УжДУ, де він працював до жовтня 1986 року. Завідувачем кафедри обчислювальної математики він працює до 23 серпня 2000 року, а з цього часу, у зв’язку із зміною назви кафедри він стає завідувачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в університеті читав лекції з чисельних методів, дослідження операцій, методів оптимізації, основ інформатики та обчислювальної техніки, економетрії, системного аналізу і математичного моделювання, курси за вибором.

Червак Ю.Ю. – член експертної ради з інформатики і кібернетики Вищої атестаційної комісії України, член секції Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Публікації

 • Электронная вычислительная машина «Минск-14» и программирование: Учебно-методическое пособие для студентов, специализирующихся по вычислительной математике /Ужгородский гос. Ун-т. – Ужгород, 1964 – 75 с.
 • Об одном принципе построения Алгол-транслятора // Тезисы докладов к XIX научной конф. УжГУ. Серия математ. – Ужгород, 1965. – 2 с.
 • Обработка результатов наблюдений искусственных спутников Земли на электронной вычислительной машине // Бюлетень станций оптического наблюдения искусcтвенных спутников Земли. Астрономический совет АН СССР. – М., 1967. – № 50. – 2 с.
 • Интерпретирующая система использования библиотеки стандартных программ для ЭЦВМ типа «Минск-1» // Материалы научной конф. УжГУ. Серия математ. – К.: КГУ,
  1969. – 3 с. (Соавтор Червак Н.К.).
 • Об одном методе отсечений для дискретных задач // Український математичний
  журнал. – 1971. – № 6. – С. 839-843.
 • Некоторые вопросы дискретного программирования: Автореферат диссертации кандидата физ.- мат. наук: 01.008 – вычислительная математика, Институт математики АН УССР. – К.,1971. – 12 с.
 • Алгоритм лексикографического поиска решения дискретных задач линейного программирования. – К., 1971. – 11 с. – (Препринт / АН УССР. Ин-т кибернетики; № 71-37).
 • К вопросу о построении дополнительных ограничений в методе Гомори целочисленного линейного программирования // Экономика и математические методы. – 1972. – Т. VIII. – № 3. – С 430-431.
 • Определение оптимальной целочисленной выпуклой линейной комбинации точек. Общий дискретный случай // Сб. «Математические методы решения экономических
  задач». – М.: Наука, 1972. – № 3. – С. 130-132.
 • Некоторые вычислительные аспекты дискретного линейного программирования // Cб. «Математические методы решения экономических задач». – М.: Наука, 1972. – № 3. – С. 133-137.
 • Некоторые вопросы дискретного программирования // Труды 4-й Зимней школы по математическому программированию и смежным вопросам. ЦЭМИ АН УССР. – М.,
  1972. – Вып. 5. – С 222-230.
 • К вопросу о построении правильных отсечений при решении частично дискретных задач линейного программирования // Український математичний журнал. – 1973. – Т. XXV. – № 5. – С. 705-706.
 • О методе лексикографического поиска решения дискретных задач линейного программирования // Экономика и математические методы. – 1973. – № 6. – Т. 9. –
  С. 1138-1141.
 • Одномерный поиск минимума выпуклой функции // Материалы первой конф. молодых ученых Западного научного центра АН УССР. Секция матем. и мех. – 4 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавтор Червак Н.К.).
 • Задача о ранце и алгоритм определения оптимальной целочисленной выпуклой комбинации точек // Материалы первой конф. молодых ученых Западного научного центра АН УССР. Секция математики и механики. – К., 1974. – С 106-109. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавтор Гренджа В.И.).
 • Методы лексикографического поиска решений для дискретных задач выпуклого программирования // Український математичний журнал. – 1974. – № 2. – Т. 26. –
  С. 269-272.
 • Примечания к первому алгоритму Гомори // Экономика и математические методы. – 1974. – № 2. – Т. 10. – С. 340-342.
 • Дискретное программирование, геометрические методы построения отсечений // Экономика и математические методы. – 1974. – № 5. – Т. 10. – С. 957-963.
 • Метод отсечений и последовательного улучшения решений для дискретных задач линейного программирования // Материалы научной конференции «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе». – Канев, 1974. – Вып. 2. – С. 265-269. (Соавторы Червак Н.К., Гренджа В.И.).
 • Элементы программирования на Алголе: Учебное пособие. – Ужгород: Ужгородский гос. ун-т, 1975. – 53 с.
 • Задачи о ранце, допускающие простой способ для определения их решений // Экономика и математические методы. – 1976. – Т. 12. – № 1. – С. 184-186.
 • Усиление одного класса правильных отсечений // Экономика и математические
  методы. – 1976. – Т. 12. – № 2. – С. 399-401.
 • Об одном усиленном варианте алгоритма Гомори // Экономика и математические методы. – 1977. – Т. 13. – № 2. – С. 391-394.
 • Лексикографический поиск решений задач дискретного программирования. – Ужгород: УжГУ, 1977. – 43 с.
 • Возвращающийся алгоритм метода отсечений и метод ветвей и границ // Экономика и математические методы. – 1978. – № 5. – 14. – С. 1002-1005.
 • Дискретное программирование, лексикографические отсечения на дискретных множествах // Материалы 2-й Республиканской конференции «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе». – К., 1978 – С. 209.
 • Лексикография и алгоритмы типа Гомори в дискретном линейном программировании // II Республиканская конференция «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тезисы докладов – К., 1978. – С. 208-209. (Соавторы Червак Н.К., Гренджа В.И.).
 • Поиск лексикографически максимальной дискретно определенной точки выпуклого множества // Сб. «Математические методы решения экономических задач». – М.: «Наука», 1979. – № 8. – С. 69-75.
 • Дискретное программирование, лексикографические отсечения на дискретных множествах // Всесоюзная конференция «Динамическое управление»: Тезисы докладов – Свердловск, 1979. – С. 284.
 • Об условиях существования решений задач лексикографической оптимизации // Научно-техническая конференция «Методы математического программирования и их програм. обеспечение: Тезисы докладов. – Свердловск, 1981. – 2 с.
 • Методы лексикографической оптимизации и их применение: Автореф. дис. … доктор. матем. наук. ИК АН УССР. – К., 1981 – 24 с.
 • Модель целочисленного программирования задачи оптимального планирования обслуживания требований в системе приборов. – Ужгород: УжГУ, 1981. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1019-82. (Соавторы Гренджа В.И., Кузка А.И.).
 • Решение некоторых задач дискретной оптимизации // ІІІ Республиканская конф. «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тезисы докладов. – К., 1982. – 1 с. (Соавторы Головач  И.И., Кузка А.И.).
 • Об условиях существования решений задач лексикографической оптимизации // Техническая кибернетика. АН СССР. – 1982. – № 6. – 7 с.
 • Лексикографический поиск решения многомерной задачи о ранце с булевыми переменными // Материалы XXXV итоговой научной конференции проф.-преподавательского состава. – Ужгород, 1982. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 46 – 40-82. (Соавтор Гренджа В.И.).
 • Об одном алгоритме решения задач оптимизации с булевыми переменными // Математическое моделирование, системный анализ и оптимизация химико-технологических и энергетических систем и оборудования. Материалы Всесоюзного совещания. – К.: Наукова думка, 1983. – C. 129-130. (Соавтор Гренджа В.И.).
 • Дискретная лексикографическая оптимизация, методы уточнения мажорант допустимого множества // Доклады и сообщения 3 симпозиума «Методы решения нелинейных уравнений и задач оптимизации». – Таллин, 1984. – 2 c.
 • Распараллеливание в лексикографических алгоритмах дискретной оптимизации // Кибернетика, 1984. – № 5. – 4 с. (Соавторы Сергиенко И.В., Гренджа В.И.).
 • Лексикографическая оптимизация расписаний обслуживания требований в системе параллельных приборов // Республиканский семинар по дискретной оптимизации: Тезисы докл. – К., 1985. – 2 с. (Соавтор Кузка А.И.).
 • Разработка комплекса алгоритмов и программ лексикографического поиска решений дискретных условно экстремальных задач: Отчет о НИР/ Ужгородский гос. ун-т. - № ГР81080 250; Инв. № 028.008 5208. – Ужгород, 1985. – 24 с. (Соавтор Гренджа В.И.).
 • Статистические оценки альтернатив при решении задачи минимизации избыточности информационных структур // Применение случайного поиска при решении прикладных задач: Тезисы докладов 4-го рабочего совещания «Статист. методы в горнорудной промышленности». – Кемерово, 1985. – 2 с. (Соавтор Куцык А.В.).
 • Прикладное программное обеспечение для мини – ЭВМ типа «Искра» и «Нева-501»: Отчет о НИР/ Ужгородский гос. ун-т. - № ГР0185.0081747; Инв. № 0287.0058988. – Ужгород, 1986. – 85 с. (Соавтор Гренджа В.И.).
 • Лексикографические алгоритмы дискретной оптимизации и их программная реализация на ЭВМ // Девятый Всесоюзный симпозиум «Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования»: Тезисы докл. – М., 1986. – 2 с. (Соавторы Гренджа В.И., Кузка А.И., Червак Н.К.).
 • Планирование оптимальных траекторий движения манипуляторов как задача дискретного программирования // Методы математатического пограммирования и программное обеспечение: Тезисы докладов научной конф. – Свердловск, 1987. – 2 с. (Соавтор Куцык А.В.).
 • Об одной задаче построения оптимального пути по сложной географической карте //Всесоюзно научно – технический семинар «Статистические методы оптимизации конструкций» (г. Владимир, 17-22 июня 1987 г.). – Владимир: Владимирское областное правление НТО. 1987. – С. 97-99. (Соавтор Куцык А.В.)
 • К вопросу об отыскании паретовски неулучшаемых решений // Тезисы докладов VI научной конференции «Методы математического программирования и программное обеспечение» (г. Свердловск, 27 февраля –3 марта 1989 г.). – Свердловск: Институт математики и механики Уральского научного центра Ан СССР. – 1989. – С. 212-213
 • Оптимизация вычислительного процесса при реализации информационных алгоритмических сетей //Теория и программная реализация методов дискретной оптимизации. – Киев: Институт кибернетики АН УССР им. В.М.Глушкова. – 1989 –
  С. 47-51. (Соавторы Кузка А.И., Куцык А.В.).
 • Лексикографическая задача о ранце, ее обобщение, алгоритмы решения и программное обеспечение. Численный експеримент //Республиканский семинар по дискретной оптимизации (г.Ужгород, 20-22 ноября 1989 г.). – Киев: Институт кибернетики АН УССР им. В.М.Глушкова. – 1990. – С. 16-17. (соавторы Гренджа В.И., Червак Н.К.).
 • К вопросу о многокритериальных задачах математического программирования //Тезисы докладов научной конференции «математическое программирование и приложения» (г.Свердловск, 25 февраля – 1 марта 1991 г.). – Свердловск: Институт математики и механики Уральского научного центра Ан СССР. – 1991. – С. 138.
 • Парето-лексикографическая оптимизация // В кн.: «Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры». – К.: Ин-т математики, 1993.
 • Автоматизація керування алгоритмами лексикографічного пошуку в дискретній оптимізації: звіт про НДР /Ужгородський держ. ун-т. – №ДР019.10037534; Інв. № 0294V002229. – Ужгород, 1993. – 89 с. (Співавтор Гренджа В.І.)
 • Система алгоритмів лексикографічного пошуку в дискретному програмуванні //Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – Ужгород, 1994. – Вип.1. –
  С. 122-129. (Співавтори Гренджа В.І., Кузка О.І., Куцик О.В., Чупов С.В.).
 • Система лексикографического поиска частично целочисленных решений задач линейного программирования // Тезисы докладов научной конференции «Методы математического программирования и программное обеспечение» (г. Екатеринбург, 25 февраля – 1 марта 1995 г.). – Екатеринбург: Институт математики и механики Уральского отделения Российской Академии наук. – 1995. – С. 209. (Соавтор Чупов С.В.).
 • Один из способов формулирования парето – лексикографических задач оптимизации //Кибернетика и системный анализ. – К., 1996. – № 3. – С. 108-111. (Соавтор Червак О.Ю.)
 • Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисловому лінійному програмуванні //Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.- мат. науки. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 231-234. (Співавтори Крячок В.М., Лешко І.М.)
 • Моделі і методи парето-лексикографічної оптимізації: Звіт про НДР /Ужгородський держ. ун.-т. – № ДР05.04-МФ/**-94; Інв. № 0194U038509. – Ужгород, 1996. – 52 с.
 • Лексикографічна оптимізація у дискретному програмуванні // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень» (6-9 жовтня 1997 р., м. Київ). – Київ: Інститут кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова. – 1997. – С. 317-319. (Співавтори Гренджа В.І., Чупов С.В.)
 • Скінченний пошук лексикографічного максимуму частково дискретної множини //Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1997. – Вип. 2. – С.  114-119. (Співавтор Лешко І.М.)
 • Алгоритм Гоморі в цілочисловій багатокритеріальній оптимізації //Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1997. – Вип. 2 – С. 120-121. (Співавтори Штимак А.Ю., Червак О.Ю.)
 • Оптимальний вибір в заданій субординації // Теорія обчислень. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут кібенетики НАН України ім. В.М.Глушкова. – 1999. – С. 376-378.
 • Теорія вибору на скінченій множині альтернатив: Звіт про НДР / Ужгородський держ. ун-т. – № 0199U004190; Інв. № 0200U003945. – Ужгород, 1999. – 55 с. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Теорія оптимального вибору, підкритерії паретівської згортки критеріїв // Спеціальний випуск журналу Науковий вісник Ужгородського держ. ун-ту. Серія «Економіка». – 2000. – Вип. 5. – С.17-28. (Співавтор Червак О.Ю.).
 • Умови скінченності лексикографічного пошуку у дискретному програмуванні // Праці міжнародної конференції «Моделювання та оптимізація складних систем» (МОСС – 2001) (25-28 січня 2001 р., Київ) – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2001. – С. 30-31. (Співавтори Гренджа В.І., Лешко І.М.).
 • Оптимізація як вибір в заданому порядку: надпорядки порядків, згортки порядків в заданій субординації //Збірник тез доповідей на Українському математичному конгресі. – 2001. – Секція 2 «Динамічні системи» і секція 13 «Математична теорія управління». – К.: Інститут математики НАН України, 2001. – С. 28.
 • Оптимальний вибір в повній транзитивній субординації // Abstr/ prac/ International conf. On Prediction and Decision Making under Uncertainties (POMU – 2001). – Kuiv (Ukraine). – 2001. – P. 132-133.
 • Оптимізація. Непокращуваний вибір. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – 312 с.
 • Лінійна задача лексикографічної оптимізації псевдобулевої функції з одним лексикографічним обмеженням // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (7-12 жовтня 2002 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2002. – С. 46. (Співавтори Кулацька О.Б., Червак О.Ю.)
 • Умова оптимальності в підпорядку повного порядку віддачі переваги // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (7-12 жовтня 2002 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2002. – С. 68. (Співавтор Червак О.Ю.)
 • Умова оптимальності в підпорядку повного порядку віддачі переваги //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип. 7. – С. 115-119. (Співавтор Червак О.Ю.)
 • Лінійна задача лексикографічної оптимізації псевдобулевої функції з одним лексикографічним обмеженням // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –
  2002. – Вип. 7. – С. 58-68. (Співавтори Кулацька О.Б., Червак О.Ю.)
 • Зведення вибору в паретівській згортці критеріїв до розв’язання задач лексикографічної оптимізації, визначених її надкритеріями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип.7. – С.133-135. (Співавтори Фейса М.І., Червак О.Ю., Штимак А.Ю.)
 • Розв’язання багатокритеріальних задач вибору методами лексикографічної оптимізації: Звіт про НДР /Ужгородський нац. ун-т. – №0100U005363; Інв. №. – Ужгород, 2002. – 29 с. (Співавтори Гренджа В.І., Орбан Ю.М.).
 • Редукція дискретних задач нелінійного програмування за допомогою інтерполяційних многочленів // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2003. – Вип.8. –
  С.127-140.
 • Узагальнені лексикографічна і паретівська задачі багатокритеріальної оптимізації //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2004. – Вип.9. – 4 с. (Співавтор Червак О.Ю.)

Статистика публікацій
Рік 1964 1965 1967 1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 1 1 1 1 3 4 2 5 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 3 7 1 1
Сумарно до року 1 2 3 4 7 11 13 18 19 21 23 26 28 31 34 35 37 40 42 44 46 47 48 50 51 52 55 58 60 61 64 71 72 73
Сумарно за всі роки 73