Чупов Сергій Вікторович

Чупов Сергій Вікторович

№ 121
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (01.09.1998 – 19.10.2006), доцент (19.10.2006 – по сьогодні).

Біографія

Народився 1 жовтня 1965 року в м. Ужгород. У 1982 році закінчив Ужгородську середню школу № 3. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчує в 1989 році. (1983-1985 рр. – служба в армії). Після закінчення університету в 1990 році поступає в аспірантуру на кафедру обчислювальної математики (науковий керівник – професор Червак Ю.Ю.). У 1993 році переводиться в заочну аспірантуру і водночас працює асистентом кафедри обчислювальної математики. 12 лютого 1998 року на Вченій Раді факультету кібернетики Київського держуніверситету ім. Т.Шевченка Чупов С.В. захищає дисертацію «Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами)» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1998 року займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри він стає доцентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. Вчене звання доцента кафедри системного аналізу і теорії оптимізації присвоєно 19 жовтня 2006 року.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, варіаційного числення і методів оптимізації, інформатики і програмування, програмного забезпечення обчислювальні системи, системного програмування, а також курсів за вибором: «Методи аналізу варіантів для задач цілочислового програмування», «Задачі лінійного програмування спеціального виду», «Моделювання та аналіз паралельних обчислень», «Сучасні технології програмування».

Публікації

 • Система алгоритмів лексикографічного пошуку в дискретному програмуванні // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. математика. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. –
  С. 122129. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., Кузка О.І., Куцик О.В.).
 • Про один клас задач цілочислового програмування // Вісник Київського ун-ту. Сер. фіз.-мат. наук. – К., 1995. – № 1. – С. 235-238. (Співавтор Бублик С.Б.).
 • Система лексикографического поиска решения частично-целочисленных задач линейного программирования // Тезисы докл. на ІХ всеросийской конференции «Математическое программирование и приложения». – Екатеринбург, 1995. – C. 49. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Правила відсіву в лексикографічному пошуку для частково-цілочислових задач лінійного програмування // Тези допов. на підсумковій конф. проф.-викл. складу математичного ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – C. 46.
 • Знаходження цілочислових паретівських оптимумів за допомогою лексикографічних відтинань / Науково-технічний вісник «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту», – Київ – Ужгород, 1997, Випуск 13.,
  С.274275. (Співавтори Червак О.Ю., Лешко І.М.).
 • Лексикографический алгоритм нахождения решения частично-целочисленной задачи программирования с ограничениями ранцевого типа // Тезисы докл. на Х всеросийской конференции «Математическое программирование и приложения». – Екатеринбург, 1997.
 • Модифікований алгоритм лексикографічного пошуку для булевої задачі про ранець // Зб. наукових праць з обчислювальної математики. – Ужгород, 1997. – C. 39-43.
 • Лексикографічний алгоритм розв’язання частково-цілочислової задачі лінійного програмування з лінійними обмеженнями ранцевого типу // Зб. наукових праць з обчислювальної математики. – Ужгород, 1997. – C. 44-49.
 • Лексикографічна оптимізація в дискретному програмуванні // Міжнарод. конф. «Питання оптимізіції обчислень». (Київ, 6-9 жовтня 1997 р.). – Інт-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 1997. – С. 317-319. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І.).
 • Алгоритм пошуку цілочислового лексикографічного максимуму множини // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 122-123.
 • Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами). – Дис. … канд. фіз.-мат. наук. – 1997.
 • Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами). – Автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук. – 1997.
 • Булева задача лінійного програмування та квадратичне програмування // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – С. 194-195.
 • Властивості лексикографічного максимуму множини розв’язків систем лінійних нерівностей // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – С. 196-197. (Співавтор Кулацька О.Б.).
 • Математична модель випуску багатокомплексної продукції з пріорітетним урахуванням попиту. // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського університету. Серія економіка. – Ужгород, 2000. – Вип.5. – С. 111-115. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Багатокритеріальна модель оптимізації виконання робіт в одностадійних системах // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського університету. Серія економіка. – Ужгород, 2000. – Вип.5. – 3 с.
 • Властивості лексикографічного максимуму опуклого компакту // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. і інформ. – Ужгород, 2000. – Вип. 5. – С. 112-114. (Співавтор Червак О.Ю.).
 • Лексикографічний максимум множини, як перетин опуклих компактів // Праці міжнародної конференції «Моделювання та оптимізація складних систем» (МОСС – 2001) (25-28 січня 2001 р., Київ) – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2001. – С. 39-40. (Співавтори Кулацька О.Б., Червак О.Ю.).
 • Лексикографічний максимум опуклих компактів та алгебраїчні операції над ними // Праці міжнародної конференції «Моделювання та оптимізація складних систем»
  (МОСС – 2001) (25-28 січня 2001 р., Київ) – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2001. – С. 138-139.
 • Опуклі множини парето-лексикографічно впорядкованих матриць //Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (7-12 жовтня 2002 р., м.Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2002. – С. 69.
 • Стохастичний алгоритм лексикографічного пошуку розв’язку булевої задачі про ранець // Теорія прийняття рішень: VII міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29 вересня–4 жовтня 2014 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2014.–С. 263-264.
 • Розпаралелювання процесу розв’язання задачі про максимальний зважений розріз графу // Теорія прийняття рішень: VII міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29 вересня–4 жовтня 2014 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2014.–С. 231-232. (Співавтори Сергієнко І.В., Шило В.П.).
 • Модифікація алгоритму пошуку лексикографічного максимуму множини //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2015. – №2 (27). – С.101–106.
 • Алгоритм стохастичного лексикографічного пошуку оптимального розв'язку булевої задачі про ранець// Математика. Інформаційні технології. Освіта: матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 червня 2016 р.). – Луцьк : Вежа-Друк,
  2016. – С. 51-52.
 • Властивості лексикографічно впорядкованих перестановок// Праці VІІI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень" (26 вересня-1 жовтня 2016 р. м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2016. – с. 266-267.
 • Структурні та стохастичні властивості алгоритму лексикографічного пошуку розв‘язку задачі дискретної оптимізації //Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2016.– № 1.– С. 155-164.
 • Новые подходы к решению задач дискретного программирования на основе лексикографического поиска //Кибернетика и систем. анализ. – 2016. – №  4. – С. 43–54.

Статистика публікацій
Рік 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2002 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 3 8 2 3 2 1 2 1 4
Сумарно до року 1 4 12 14 17 19 20 22 23 27
Сумарно за всі роки 27