Добош Віра Іванівна

Добош Віра Іванівна

№ 25
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

аспірант (01.10.1965 – 25.12.1967), ст. викладач (25.12.1967 – 24.06.1986), доцент (24.06.1986 – 10.05.2011).

Біографія

Народилася 4 червня 1936 року в смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області. В 1954 році з відзнакою закінчила Мукачівське педучилище. В цьому ж році поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке з відзнакою закінчила в 1959 році. Комісією по розподілу молодих спеціалістів Добош В.І. була залишена в розпорядженні університету. З 1 серпня 1959 року вона була зарахована на посаду інженера по лабораторії обчислювальної математики (наказ № 285 від 1 серпня 1959 р.) Однак, вже наказом № 292 від 7 серпня 1959 р. вона призначається на період з 1 серпня 1959 р.до 1 вересня 1959 р. асистентом кафедри загальної математики. Далі, з 1 вересня 1959 р. Добош В.І. інженер лічильної лабораторії УжДУ, а з 16 квітня 1960 року – асистент кафедри математичного аналізу. З жовтня 1965 р. по грудень 1967 року навчається в аспірантурі на кафедрі матаналізу зі спеціальності «теорія ймовірностей» (науковий керівник – доц. Студнєв Ю.П.). З 25 грудня 1967 року вона займає посаду старшого викладача кафедри математичного аналізу. 20 січня 1981 року в Інституті математики АН УРСР (м. Київ) Добош В.І. захищає дисертацію «О некоторых применениях квазивероятностных схем» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 24 червня 1986 року вона обирається на посаду доцента кафедри матаналізу, а 10 жовтня 1988 року їй присвоюється вчене звання доцента по цій же кафедрі.

Протягом роботи в УжДУ читала курси, проводила практичні заняття з математичного аналізу, ТФКЗ, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь, варіаційного числення, а також курс за вибором «граничні теореми теорії ймовірностей».

Публікації

 • Про одне застосування квазіймовірнісних схем // Матеріали першої конф. молодих науковців Зах. наук. центру АН УРСР. Секц. матем. і мех. – Ужгород, 1973. – С. 118-120. – Деп в ВИНИТИ, № 313-74. (Співавтор Студнєв Ю.П.).
 • Один из методов моделирования квазивероятностных блужданий // Труды 28-й науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секц. мат. наук. – Ужгород, 1974. – С. 21-28. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • Про квазіймовірнісний решітчатий розподіл на площині // Матеріали 2-ї конф. молодих науковців Зах. наук. центру АН УРСР. Секц. мат. наук. – Ужгород, 1975. – С. 80-86. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76.
 • Рандомізація теорії додатної визначеності форм вищого порядку // Доп. АН УРСР. – 1976. – № 10. – С. 873-875. (Співавтор Студнєв Ю.П.).
 • Про моделювання квазіймовірнісних схем // Доп. АН УРСР. – 1977. – № 8. – С. 681-684. (Співавтор Студнєв Ю.П.).
 • О рандомизации теории знакоопределенности форм высшего порядка // Материалы 32й итог. науч. конф. проф.-препод. состава УжГУ. Секц. мат. наук. – Ужгород, 1979. – С. 211229. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79.
 • О некоторых применениях квазивероятностных схем: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – К., 1980. – 14 с.
 • К вопросу о классификации дифференциальных уравнений // Материалы 33-й итог. науч. конф. проф.-препод. состава УжГУ. Секц. мат. наук. – Ужгород, 1981. – С. 141-149. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • Об одном обобщении уравнения Колмогорова // Материалы 35-й науч. конф. проф.-препод. состава УжГУ. Секц. мат. наук. – Ужгород, 1982. – С. 2-12. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • Оптимальность управления в одной квазивероятностной схеме // Республ. семинар высокопроизводительной системы обработки информации: Тезисы докл. – Львов, 1984. – С. 157-158.
 • Методические указания к самостоятельной работе над курсом математического анализа для студентов 1 курса физического факультета. Часть 1. – Ужгород: УжГУ, 1984. – 38 с.
 • Методические указания к самостоятельной работе над курсом математического анализа для студентов 1 курса физического факультета. Часть 2. – Ужгород: УжГУ, 1984. – 31 с.
 • Методические указания и контрольные задания по математическому анализу для студентов-заочников 1,2,3 курсов математического факультета. – Ужгород: УжГУ, 1985. – 39 с. (Соавторы Лялина Д.И., Игнат Ю.И.).
 • Методические указания к лабораторным занятиям по математическому анализу для заочников 1-го курса математического факультета. Часть 1. – Ужгород: УжГУ, 1985. – 39 с. (Соавтор Лялина Д.И.).
 • Методические указания по подготовке к вступительному экзамену по математике с контролем решений на ЭВМ. – Ужгород: УжГУ, 1987. – 9 с. (Соавторы Головач И.И., Семйон И.В.).
 • Методические указания к лабораторным занятиям по математическому анализу для заочников 1-го курса математического факультета. Часть 2. – Ужгород: УжГУ, 1987. – 37 с. (Соавторы Лялина Д.И., Орбан Ю.М.).
 • Предел обнаружения делящихся нуклидов 238U и 239Pu в их смеси, находящейся в потоке, при активации тормозным пучком. – 1988. – 15 с. – Деп. в Укр.НИИНТИ, РГАСИТИ, № 5831. (Соавторы Парлаг А.М., Удод В.А.).
 • Методичні вказівки до практичних занять з математичного аналізу для студентів 1 курсу фізичного факультету. Ч. 1. – Ужгород: УжДУ, 1991. – 52 с. (Співавтори Ляліна Д.І., Довганич М.І., Орбан Ю.М.).
 • Про звязок одного класу диференціальних рівнянь із стійкими процесами з незалежними приростами // Тези доповідей підсумкової наукової конференції. проф.-викл. складу математичного факультету УжДУ. – Ужгород, 1993. – 1 с. (Співавтор Студнєв Ю.П.).
 • Про регулярність деяких диференціальних рівнянь з частинними похідними // Науковий вісник УжДУ. Сер. математика. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. – С. 80-83. (Співавтор Студнєв Ю.П.).
 • Критерій регулярності одного класу диференціальних рівнянь // Підсумкова наук. конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – 1 с. (Співавтор Студнєв Ю.П.).

Статистика публікацій
Рік 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1987 1988 1991 1993 1994 1995
Сумарно за рік 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17 18 19 20 21
Сумарно за всі роки 21