Дроботенко Едуард Сергійович

Дроботенко Едуард Сергійович

№ 28
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (30.09.1965 – 01.09.1973), доцент (01.09.1973 – 31.01.2004).

Біографія

Народився 2 липня 1938 року на ст. Куйбишевка Амурської області (Росія). В 1955 році закінчив Ужгородську середню школу № 3. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Ще будучи студентом, Дроботенко Е.С. почав працювати з 1 жовтня 1959 року лаборантом (на півставки) кафедри загальної математики. Після закінчення університету він з 1 жовтня 1960 року стає асистентом цієї ж кафедри, а з листопада 1962 року – аспірантом зі спеціальності алгебра (науковий керівник – доцент Берман С.Д.). З 30 вересня 1965 року Дроботенко Е.С. – старший викладач кафедри загальної математики, а з 1 вересня 1968 року у зв’язку із зміною назви кафедри – ст. викладач кафедри алгебри. В травні 1971 року в Харківському держуніверситеті ім. Горького захистив дисертацію «О представлениях некоторых матричных групп» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1973 року він займає посаду доцента кафедри алгебри, а 24 липня 1974 року йому присвоєно звання доцента по кафедрі алгебра.

Протягом роботи в УжДУ він читав курси та проводив практичні і лабораторні заняття з аналітичної геометрії, алгебри, лінійної алгебри, а також курс за вибором «основи теорії груп».

Публікації

 • О р-целых рациональных представлениях группы типа (р,...,р) // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 90-91. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod ps // Тезисы докл. и сообщ. научн. конф. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1964. – С. 3-4. – (Соавторы Дроботенко В.С., Жилинская З.П., Погориляк Е.Я.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod ps // УМЖ. – 1965. – Т. 17. – № 5. – С. 28-42. (Соавторы Дроботенко В.С., Жилинская З.П., Погориляк Е.Я.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod p2 // ДАН УССР. – 1965. – № 6 – С. 703-706 (Соавторы Дроботенко В.С., Жилинская З.П.).
 • О неприводимых представлениях групп GL(2,q) и GL(3,q) // Тез. докл. З научн. конф. молодых математиков Украины. – К., 1966.
 • О неприводимых комплексных представлениях группы GL(3,q) // ДАН УССР. – 1967. – № 2. – С. 104-109.
 • Неприводимые представления некоторых классических групп // Тезисы докладов и сообщ. VIII Всесоюз. коллоквиума по алгебре. – Рига, 1967.
 • Представление простых групп Судзуки над полем комплексных чисел // ДАН УССР. – 1969. – № 5. – С. 403-405.
 • Неприводимые комплексные представления групп Судзуки // Материалы научн. конф. УжГУ. Сер. матем. – Ужгород, 1969. – С. 3-4.
 • О неприводимых комплексных представлениях группы GL(3,q) // Материалы научн. конф. УжГУ. Сер. матем. – Ужгород, 1969. – С. 4-6.
 • Неприводимые представления групп GL(2,q) и GL(3,q) над произвольным полем характеристики нуль // УМЖ – 1969. – Т. 21. – № 6. – C. 823-831.
 • Характеры неприводимых представлений группы GL2(Zp,2) // Тезисы докладоа 5 научной конференции молодых математиков Украины. – К., 1970. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • О представлениях некоторых матричных групп: Дис. … канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1971. – 138 с.
 • О представлениях некоторых матричных групп: Автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. – Харьков, 1971. – 11 с.
 • Неприводимые представления простой группы Янко над произвольным полем характеристики нуль // ДАН УССР. – 1971. – № 4. – С. 301-302. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Неприводимые комплексные представления группы GL(4,q) // ДАН УССР. – 1971 – № 5. – С. 397-399.
 • Характеры и неприводимые представления группы GL(4,q) над произвольным полем характеристики нуль // ДАН УССР. – 1972. – № 3. – С. 205-208. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы линейных групп над коммутативными полулокальными кольцами // Тез. сообщ. XII Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Свердловск, 1973. – С. 48. (Соавторы Дроботенко В.С., Погориляк Е.Я.).
 • Автоморфизмы линейных групп над коммутативными кольцами с условием минимальности // Успехи матем. наук. – 1973. – Т. 28. – № 6. – С. 205-206. (Соавторы Дроботенко В.С., Погориляк Е.Я.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над коммутативным вполне примарным кольцом // Сб. «Материалы I обл. конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». – Ужгород, 1974. – С. 130-138. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Сб. «Труды XXVIII научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 187-200. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75. (Соавторы Дроботенко В.С., Погориляк Е.Я.).
 • Геометрические преобразования: Учебн. пособие. – Ужгород: УжГУ, 1978. – 72 c. (Соавторы Гудивок П.М., Дроботенко В.С.).
 • Комплексные характеры групп унитреугольных матриц над простым полем из
  р-элементов // Тезисы докл. VIII Всесоюзн. симпоз. по теории групп. – Сумы, 1982. – С. 34. (Соавторы Дроботенко В.С., Поляк С.С.).
 • Геометрические преобразования: Учебн. пособие. – Ужгород: УжГУ, 1982. – 74 с. (Соавторы Гудивок П.М., Дроботенко В.С.).
 • Характеры неприводимых комплексных представлений групп UT(n,p) (n6). – 1984. 33 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1084 Ук-Д83. (Соавторы Дроботенко В.С., Поляк С.С.).
 • Методична розробка з курсу «Алгебра» для студентів заочного відділення математичного факультету. – Ужгород: УжДУ, 1987. – 60 c. (Співавтори Гудивок П.М., Погоріляк Є.Я., Поляк С.С.).
 • Практикум з аналітичної геометрії для студентів I курсу математичного факультету. Частина I: Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1990. – 56 с. (Співавтор Погоріляк Є.Я.).
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Аналітична геометрія та вища алгебра» для студентiв I курсу фізичного факультету. Част. I: Аналітична геометрія. – Ужгород: УжДУ, 1991. – 48 с. (Співавтор Жилінська З.П.).
 • Практикум з аналітичної геометрії для студентів першого курсу математичного факультету. Част. 2: Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1993. – 31 с. (Співавтор Погоріляк Є.Я.).
 • Геометричні перетворення: Навчальний посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 66 с. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботенко В.С.).

Статистика публікацій
Рік 1961 1964 1965 1966 1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1978 1982 1984 1987 1990 1991 1993 1995
Сумарно за рік 1 1 2 1 2 4 1 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 2 4 5 7 11 12 16 17 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30
Сумарно за всі роки 30