Дроботенко В’ячеслав Сергійович

Дроботенко В’ячеслав Сергійович

№ 34
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.1966 – 21.04.1967), доцент (21.04.1967 – 31.07.1997). Зав. кафедри (01.09.1976 – 01.09.1987).

Біографія

Народився 15 лютого 1940 року в місті Сковородино Читинської області (Росія). В 1957 році закінчив Ужгородську середню школу № 3. В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчує з відзнакою в 1962 році. Ще будучи студентом, Дроботенко В.С. з 1 жовтня 1959 року почав працювати лаборантом на півставки кафедри загальної математики. З 15 жовтня 1962 року він вже працює асистентом цієї кафедри. В листопаді 1964 року стає аспірантом кафедри загальної математики зі спеціальності вища алгебра (науковий керівник – професор Берман С.Д.). Ще до закінчення терміну перебування в аспірантурі Дроботенко В.С. 11 липня 1966 року в Інституті математики УРСР захищає дисертацію «Представления конечных групп над кольцом классов вычетов и теоретико групповые приложения» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Тоді ж він продовжив свою роботу на посаді ст. викладача кафедри загальної математики, а вже з 21 квітня 1967 року він займає посаду доцента цієї ж кафедри. У зв’язку із зміною назви кафедри Дроботенко В.С. з 1968 року – доцент кафедри алгебри. 6 листопада 1970 року йому присвоєно звання доцента по кафедрі алгебри. З 1 вересня 1976 року він стає завідувачем кафедри вищої математики. У зв’язку з ліквідацією кафедри вищої математики у вересні 1987 року Дроботенко В.С. переходить на кафедру кібернетики і прикладної математики, де працює на посаді доцента. З 1 вересня 1990 року – доцент кафедри алгебри. 31 липня 1997 року звільнений з цієї посади за власним бажанням.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні, лабораторні та семінарські заняття з вищої математики, теорії імовірностей, алгебри і теорії чисел, історії математики, а також курси за вибором з теорії зображень груп.

Публікації

 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по mod ps // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 63-64. (Соавтор Лихтман А.И).
 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по mod m // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 88-89 (Соавторы Гудивок П.М., Лихтман А.И.).
 • О целых рациональных представлениях группы типа (р,...,р) // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – С. 90-91 (Соавтор Дроботенко Э.С.).
 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по mod m // УМЖ. – 1964. – Т. 16. – № 1. – С. 82-89. (Соавторы Гудивок П.М., Лихтман А.И.).
 • Представления абелевых р-групп над кольцом целых р-адических чисел // Доп.
  АН УРСР. – 1965. – № 5. – С. 557-558.
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod p2 // Доп. АН УРСР. – 1965. – № 6. – C. 703-706. (Соавторы Дроботенко Э.С., Жилинская З.П.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod p2 // УМЖ. – 1965. – Т. 17. – № 5. – С. 28-42. (Соавторы Дроботенко Э.С., Жилинская З.П., Погориляк Е.Я.).
 • Алгебра модулярных представлений циклической р-группы // Доп. АН УРСР. – 1965. – № 7. – С. 827-830.
 • Расширения абелевой группы типа (рn,...,pn) с помощью циклической группы простого порядка р // Доп. АН УРСР. – 1966. – № 4. – С. 430-433.
 • О циклических расширениях полных абелевых р-групп // Доп. АН УРСР. – 1966. –
  № 10. – С. 1239-1242. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О целочисленных представлениях примарных абелевых групп // Сб. «Алгебра и матем. логика. Алгебр. исслед.». – К:, 1966. – С. 111-121.
 • Представления циклической группы группами автоморфизмов одного класса модулем // Доп. АН УРСР. – 1968. – № 4. – С. 302-304. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Характеры неприводимых комплексных представлений группы GL2(Zp,2) // Тезисы докл. 5-й научной конф. молодых математиков Украины. – К., 1970. (Соавтор Дроботенко Э.С.).
 • Неприводимые представления простой группы Янко над произвольным полем характеристики нуль // Доп. АН УРСР. – 1971. – № 4. – С. 301-302. (Соавтор Дроботенко Э.С.).
 • Характеры и неприводимые представления группы GL2(Zp,2) над произвольным полем характеристики нуль // Доп. АН УРСР. – 1972. – № 3. – С. 205-208. (Соавтор Дроботенко Э.С.).
 • Атоморфизмы линейных групп над коммутативных кольцами с условием минимальности // Успехи матем. наук. – 1973. – Т. 28. – № 6. – С. 205-206. (Соавтор Дроботенко Э.С., Погориляк Е.Я.).
 • Атоморфизмы линейных групп над коммутативных кольцами // Тезисы докл. XII Всесоюзного алгебраического коллоквиума. – Свердловск, 1973. – С. 48. (Соавторы Дроботенко Э.С., Погориляк Е.Я.).
 • Модули над кольцами: Консп. лекций. – Ужгород: УжГУ, 1973. – 68 с.
 • Характеризація нільпотентних груп на мові характерів // Зб. «Матеріали I-ї наук. конф. молодих науковців Захід. наукового центру АН УРСР». Секція матем. і механ. – Ужгород, 1973. – С. 17-20. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Автоморфизмы полной линейной группы над коммутативным вполне примарным кольцом // Сб. «Материалы I обл. конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». – Ужгород, 1974. – С. 130-138. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74. (Соавтор Дроботенко Э.С.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Сб. «Труды XXVIII научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 187-200. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75. (Соавторы Дроботенко Э.С., Погориляк Е.Я.).
 • Нестандартные автоморизмы группы GL2(K) над локальным кольцом // Сб. «Труды XXVIII научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1974. – C. 201-206. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • О наличии нестандартных автоморфизмов у полной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Тезисы докл. Всесоюз. алгебр. симпозиума – Гомель, 1975. – С. 108-109. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Характеризация нильпотентных групп на языке характеров // УМЖ. – 1975. – Т. 27. – № 1. – С. 81-83.
 • Автоморфизмы полной линейной группы над некоммутативным полулокальным кольцом // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. – С. 210-230. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над некоммутативным полулокальным кольцом // Успехи матем. наук. – 1977. – Т. 32. – Вып. 3. – С. 157-158. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Автоморизмы двумерной общей линейной группы над кольцом классов вычетов по модулю m // Сб. «Материалы XXXI итоговой научной конф. проф.-преп. состава УжГУ». – Ужгород, 1977. – С. 189-221. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78. (Соавтор Росса А.Р.).
 • Автоморфизмы общей двумерной линейной группы над кольцом классов вычетов по модулю m // Тез. докл. VI Всесоюз. симпоз. по теории групп. – К., 1978. (Соавтор Росса А.Р.).
 • Геометрические преобразования: Учебн. пособие. – Ужгород: УжГУ, 1978. – 72 с. (Соавторы Гудивок П.М., Дроботенко Э.С.).
 • Один пример применения ЭВМ для поиска гипотез // Тез. докл. Всесоюз. сипмоз. «Исскуственный интеллект и автоматизация исследований в математике.»– К., 1978. (Соавтор Циткин А.И.).
 • Возможно ли обобщение теоремы Хуа об автоморфизмах тел? – Ужгород: УжГУ,
  1981. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81.
 • Автоморфизмы общей и специальной двумерных линейных групп над локальными кольцами. – Ужгород: УжГУ, 1981. – 31 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2740-81. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Автоморфизмы группы GLn(K) над локальным кольцом // Тезисы докладов XVI Всесоюзной алгебраической конференции – Ленинград, 1981. – С. 48-49. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Комплексные характеры групп унитреугольных матриц над простым полем из p элементов // Тезисы докладов VIII Всесоюз. симпоз. по теории групп. – Сумы, 1982. – С. 34. (Соавторы Дроботенко Э.С., Поляк С.С.).
 • Геометрические преобразования: Учебное пособие. – Ужгород: УжГУ, 1982. – 74 с. (Соавторы Гудивок П.М., Дроботенко Э.С.).
 • Характеры неприводимых комплексных представлений группы UT(n,р) (n ≤ 6). – Ужгород: УжГУ, 1983. – 33 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1084 Ук-Д83. (Соавторы Дроботенко Э.С., Поляк С.С.).
 • Строение подгруппы гомотетий группы автоморфизмов полной линейной группы над полем // Докл. АН УССР. – 1989. – № 14. – С. 8-9.
 • Черниковские р-группы и целочисленные р-адические представления конечных групп // УМЖ. – 1992. – Т. 44. – № 6. – С. 742-753. (Соавторы Гудивок П.М., Ващук Ф.Г.).
 • Унитарные делители многочлена xpn-1 над кольцом zp 3[x] // Тези допов. Міжнар. конф., присвяч. пам’яті академіка М.П.Кравчука. – К., 1992. – С. 71. (Соавтор Ханано А.Л.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел: Навчальний посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 62 с. (Співавтори Гудивок П.М., Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я., Рудько В.П.).
 • Зображення циклічної групи порядку р2 над кільцем класів лишків за mod ps та їх застосування // Тези доповідей наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – С. 5-6. (Співавтор Ханано А.Л.).
 • Геометричні перетворення: Навчальний посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 66 с. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботеко Е.С.).
 • Самуїл Давидович Берман // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – Ужгород, 1997. – № 2. – С. 4-11. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Елементи теорії кілець: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 2004. – 128 с. (Співавтор Рудько В. П.).

Статистика публікацій
Рік 1960 1961 1964 1965 1966 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 1981 1982 1983 1989 1992 1995 1997 2004
Сумарно за рік 1 2 1 4 3 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1
Сумарно до року 1 3 4 8 11 12 13 14 15 19 22 25 27 30 33 35 36 37 39 42 43 44
Сумарно за всі роки 44