Гапак (Пригара) Оксана Михайлівна

Гапак (Пригара) Оксана Михайлівна

№ 147
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

ст. викладач (12.11.2004 – 31.03.2009), доцент кафедри (01.04.2013 – 25.02.2016), доцент (25.02.2016 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 27 березня 1974 р. в м. Івано-Франківськ. У 1991 році закінчила Нижньоворітську середню школу. У 1996 році закінчила математичний факультет, спеціальність математика, викладач математики. Отримала диплом із відзнакою. 23.05.2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «загальна педагогіка та історія педагогіки», дата затвердження диплому 26.09.2012 р. 25 лютого 2016 року присвоєне вчене звання доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Публікації

 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Математичний аналіз. Основні розділи» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі» // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2007. – 120 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П., Мигалина С.І.).
 • Розвиток шкільної математичної освіти на Волині та Закарпатті в ХІХ столітті: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Випуск 14. – С. 23–26. (Співавтор Тадеєв П.О.).
 • Реформаторські ідеї українських педагогів-математиків на Всеросійських з’їздах викладачів математики на початку ХХ століття // Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А.С. Макаренка і сучасної педагогіки: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 27–28 березня, 2008 р.) – Рівне, 2008. – С. 134–136.
 • Київське товариство природодослідників та його роль у зародженні реформаторського руху в математичній освіті // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. ІІ (м. Київ, 15 – 17 травня 2008 р.) – К.: ТОВ «Задруга», 2008. – С. 181.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – 72 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П., Мигалина С.І.).
 • Розвиток математичної освіти в гімназіях Закарпаття на початку ХХ століття // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2009. – № 9. – С. 74–78.
 • Математична освіта в школах Закарпаття (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): угорський період // Вища освіта України. – 2009. – № 3, Додаток 1. – С. 149–153.
 • Вплив міжнародних математичних конгресів на розвиток змісту гімназійної математичної освіти на Закарпатті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Наук. вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: педагогіка і психологія. – 2009. – Випуск 468. – С. 91–100.
 • Вивчення математики у школах ІІ ступеня з польською мовою викладання на Західній Україні у 30-ті роки ХХ століття // Проблеми освіти. – 2009. – № 58, Ч. 1. – С. 130–137.
 • Підручники Августина Волошина «Наука о числах» та їх вплив на розвиток творчих здібностей молодших школярів Закарпаття на початку ХХ століття // Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Суми, 3 – 4 грудня, 2009 р.) – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2009. – С. 26–27.
 • Становлення і розвиток змісту математичної освіти в закарпатських гімназіях періоду Австро-Угорської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – 2010. – Спецвипуск 5, Ч. 1. – С. 276–281.
 • Вплив наукових та просвітянських товариств Західної України на розвиток гімназійної математичної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ століття // Вища освіта України. – 2011. – № 3, Додаток 1. – Т.1. – С. 237–244.
 • Августин Волошин та його внесок у розвиток математичної освіти // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 26–30.
 • Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін математичного циклу студентами інженерних спеціальностей // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 27–31 травня 2013 р.). – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – С. 128–130.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Математичний аналіз. Додаткові розділи» для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 68 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика», ч. І, для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 60 с. (Співавтори Король І.Ю., Мамай Л.М.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Ч. І // Ужгород: в-цтво УжНУ «Говерла», 2013. – 128 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П., Балога С.І.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Ч. ІІ // Ужгород: в-цтво УжНУ «Говерла», 2013. – 39 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П., Балога С.І.).
 • Визначення довжини періоду генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі регістрів зсуву зі зворотнім зв’язком та перенесення // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Випуск 73. – С. 92–97.
 • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 56 с. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Горват П.П., Король І.Ю., Пойда В.Ю.).
 • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 56 с. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Горват П.П., Король І.Ю., Пойда В.Ю.).
 • Розвиток математичної освіти в гімназіях під впливом ідей відомих педагогів-математиків Східної Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – Вип. 35. – С. 42–45.
 • Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін математичного циклу студентами інженерних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика. – 2015. – Вип. № 1 (26) – С. 35–40.
 • Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі FCSR // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2015. – Випуск 63. – C. 119–122.
 • Генератори псевдовипадкових послідовностей на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком та перенесення // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі: матеріали всеукр. наук.-практ. Web конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (м. Кривий Ріг, 24–26 березня 2015 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 127–130. (Співавтор Малахов О.В.).
 • Дослідження властивостей генераторів псевдовипадкових послідовностей, побудованих на основі FCSR // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжн. науково-практичної конференції (м. Братислава, Словаччина, 17 – 22 жовтня 2015 р.) – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 125–126. (Співавтор Балога С.І.).
 • Період генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком за перенесення // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 6 – C. 18–22.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Операційні системи» для студентів 3-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «комп’ютерна інженерія» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. – 68 с.
 • Захист інформації в комп’ютерних системах (навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «комп’ютерна інженерія» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. – 172 с.
 • Система аутентифікації користувачів за клавіатурним почерком // Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали IX Всеук. наук.–практ. WEB конф. аспірантів, студентів та молодих вчених (22–24 березня 2016 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. – С. 151–153. (Співавтор Сорока С.В.).

Статистика публікацій
Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 4 5 1 2 5 3 8 1
Сумарно до року 1 5 10 11 13 18 21 29 30
Сумарно за всі роки 30