Гече Фрідьєш Йосипович

Гече Фрідьєш Йосипович

№ 54
Кандидат фіз. - мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.07.1966 – 10.12.1966), доцент (10.12.1966 – 30.06.2006).

Біографія

Народився 10 грудня 1939 року в селі Шаланки Виноградівського району Закарпатської області. В 1957 році закінчив з відзнакою Мукачівське педучилище. В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке з відзнакою закінчує в 1962 році. Протягом 1962-1965 років навчається в аспірантурі на кафедрі матаналізу УжДУ та кафедрі теорії функцій і функціонального аналізу Львівського державного університету зі спеціальності теорія функцій (науковий керівник – доцент Гольдберг А.А.). 29 грудня 1965 року у Львівському держуніверситеті ім. І.Франка захищає дисертацію «Деякі теореми про ріст цілих функцій і вектор-функцій багатьох комплексних змінних і їх застосування» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. В УжДУ працює з 1 жовтня 1965 р. З 1 липня 1966 року Гече Ф.Й. – ст. викладач, а з 10 грудня 1966 року – доцент кафедри матаналізу Ужгородського держуніверситету. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно 20 червня 1969 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні і семінарські заняття з математичного аналізу, ТФКЗ, теорії функцій дійсної змінної, а також курси за вибором з теорії цілих функцій, топологічних векторних просторів, аналітичної теорії диференціальних рівнянь, аналізу на многовидах.

Публікації

 • Системы целых функций нескольких переменных и их приложения в теории дифференциальных уравнений // Известия АН Арм. ССР. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – Т. 17. – № 2. – 30 с.
 • О целых решениях систем дифференциальных уравнений в частных производных // Тезисы докл. 7-й Всесоюзной конф. – Ростов-на-Дону, 1964. – 2 с.
 • Замечание о формуле для определения линейного порядка целой функции, представленной рядом Дирихле // УМЖ. – 1964. – Т. 16. – Вып. 5. – 4 с.
 • О целых решениях систем дифференциальных уравнений в частных производных // Теория функций, функ. анализа и их прилож. – Харьков, 1965. – Вып. 1. – 20. с.
 • Системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных с регулярными особенностями // Теория функций, функционального анализа и их приложения. – Харьков,1965. – Вып. 1. – 16 с.
 • Об одном классе решений систем дифференциальных уравнений в частных производных // І республ. матем. конф. молодых исслед. – К., 1965. – Вып. 1. – 11 с.
 • О характеристиках роста целых функций многих комплексных переменных // ДАН СССР. – 1965. – Т. 164. – № 3. – 4 c.
 • Некоторые теоремы о росте целых функций и вектор-функций многих комплексных переменных и их приложения: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Львов, 1965. – 11 c.
 • Некоторые теоремы о росте целых функций и вектор-функций многих комплексных переменных и их приложения: Дисс. ... канд. фіз.-мат. наук. – Львов, 1965. – 203 c.
 • Об одном классе целых функций многих комплексных переменных // УМЖ. – 1966. – Т. 18. – № 3. – 15 c.
 • Про мажоранту та діаграму Ньютона функцій двох комплексних змінних // Тези допов. конф. молодих математиків України. – К., 1968. – 1 с.
 • Об уточненных характеристиках роста целых функций многих комплексных переменых // Литовский матем. сборник. – 1968. – Т. 8. – № 3. – 18 с.
 • Сравнение роста целой функции многих комплексных переменных с ростом ее мажоранты Ньютона // Вторая экономико-киберн. конф.: Тезисы докл. Вычисл. центр Госплана УССР. – 1968. – № 2. – 2 с.
 • Направленные характеристики кратных степенных рядов и их приложения // Тезисы докл. Всесоюзн. конф. по теории функций комплексной переменной. – Харьков, 1971. – 3 с.
 • О целых решениях линейных дифференциальных уравнений бесконечного порядка в частных производных // Известия АН Арм. ССР. Серия Математика. – 1973. – Т. 8. – № 2. – 21 с. (Соавтор Курей А.С.).
 • Сравнение роста целой функции многих комплексных переменных с ростом ее мажоранты Ньютона // Резюме в Сибирск. матем. журнале. – 1974. – Т. 15. – № 1. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 715-73.
 • О дифференциальных уравнениях бесконечного порядка в обобщенных частных производных. – 1974. – 15 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74.
 • О гиперповерхностях сопряженных типов целой функции многих комплексных переменных. – 1974. – 4 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Направленные характеристики кратных рядов и их приложения. І ч. – 1974. – 33 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 656-74.
 • Направленные характеристики кратных рядов и их приложения. ІІ ч. – 1974. –  33 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 655-74.
 • Про абсциси збіжності ряду Діріхле та його мажоранти Ньютона // УМЖ. – 1974. – Т. 26. – № 2. – 8 с. (Співавтор Осипчук С.Е.).
 • Абстрактные аналитические пространства // ДАН СССР. – 1974. – Т. 217. – № 6. – 4 с.
 • Кратные интегралы. Учебное пособие. – Ужгород: УжГУ, 1975. – 65 с.
 • Направленные характеристики кратных функциональных рядов и их приложения // ДАН УССР. Серия А. – 1975. – № 1 – 5 с.
 • Дослідження росту цілих і голоморфних функцій багатьох комплексних змінних // ДАН УРСР. Серия А. – 1975. – № 2. – 6 с.
 • О топологических свойствах абстрактных аналитических пространств // Сибирский матем. журнал. – 1977. – Т. 18. – № 6. – 18 с.
 • Об области сходимости кратного ряда Дирихле // Известия вузов. Математика. –
  1978. – № 2. – 11 с.
 • Диаграмма Ньютона и ее приложение к изучению максимального члена кратного ряда Лорана. І ч // Теория функций, функ. анализ и их приложения. – 1978. – Вып. 30. – 16 с.
 • Диаграмма Ньютона и ее приложение к изучению максимального члена кратного ряда Лорана. ІІ ч // Теория функций, функ. анализ и их приложения. – 1979. – Вып. 31. – 9 с.
 • Диаграмма Ньютона и ее приложение к изучению максимального члена кратного ряда Лорана. ІІІ ч // Теория функций, функ. анализ и их приложения. – 1980. – Вып. 33. – 9 с.
 • Обобщенные сопряженные порядки роста целых функций многих переменных // Материалы 33-й конф. УжГУ. – 1981. – Деп в ВИНИТИ, № 2085-81. (Соавтор Наконечная Г.А.).
 • К вопросу сходимости кратного ряда Дирихле // Материалы 35-й конф. УжГУ. –
  1982. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82.
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч. І. – 1983. – 46 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Наконечная Г.А., Хоменко Ю.А.).
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч. ІІ. –
  1983. – 35 c. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Майорская М.А., Немеш М.И.).
 • Непрерывные эндоморфизмы и изоморфизмы абстрактных аналитических пространств, перестановочные с операторами обобщенного дифференцирования // ДАН СССР. – 1984. – Т. 275. – № 5. – 5 c.
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч. ІІІ. –
  1984. – 53 c. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Майорская М.А., Немеш М.И.).
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч. ІV. –
  1984. – 44 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Наконечная Г.А., Хоменко Ю.А.).
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч. V. –
  1985. – 58 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Майорская М.А, Немеш М.И.).
 • Методические указания к изучению методологических вопросов в курсе математического анализа для студентов І-ІІ курсов математического и физического факультетов // Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. – 1985. – 68 c. – (Ротапринт / УжГУ).
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч VІ. –
  1986. – 57 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Наконечная Г.А., Хоменко Ю.А.).
 • Метод. указания к лабораторным занятиям по математическому анализу. Ч VІІ. –
  1988. – 51 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Наконечная Г.А., Немеш М.И., Хоменко Ю.А.).
 • Про мультиплікативні характеристики росту цілих функцій багатьох змінних // Науковий вісник Ужгородського у-ту. Серія математика. – 1997. – Вип. 2. – 6 с.
 • Характеристика лінійних неперервних операторів в просторах цілих функцій // Науковий вісник Ужгородського у-ту. Серія математика. – 1997. – Вип. 2. – 1 с.
 • Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського у-ту. Серія математика. – 1998. – Вип. 3. – 9 с.
 • О непрерывных линейных операторах в абстрактных аналитических пространствах // Науковий вісник Ужгородського у-ту. Серія математика. – 1998. – Вип. 3. – 8 с.
 • Про теоретичне обгрунтування кусково-гладких шляхів, траєкторій і кривих. Наук. вісник Ужгородського університету, сер. матем., – Вип.  4, 1999. – C. 30-42.
 • О пространствах аналитических функций многих переменных. Вісник сер. матем. і інформ., вип. 5, 2000. – C.21-32.
 • Про характеристики А.А. Гольдберга для кратних степеневих рядів. Mat. Studii, 2000. – С. 57-59.
 • Про один новий метод викладання тригонометрії. Наук. вісник Ужгородського університету, сер. матем. і інформ. – Вип. 6, 2001. – С. 15-24.
 • Тригонометрія на фунціональній основі (на угорській мові). Дебреценський ун-т, Інститут матем., 2004. – 51 с.
 • Аналіз для статистиків, підручник. –Ужгород, Вид-во УжНУ, 2004. –258 с. (Співавтор Моца А.І.).
 • Основи аналізу. Множини. Дійсні числа. Елементарні функції., навч. посібн. – Ужгород, 2004. – 136 с.
 • Простори послідовностей, навч. посібн. – Ужгород, 2005. – 86 с.

Статистика публікацій
Рік 1964 1965 1966 1968 1971 1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1997 1998 1999 2000 2001 2004 2005
Сумарно за рік 3 6 1 3 1 1 7 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1
Сумарно до року 3 9 10 13 14 15 22 25 26 28 29 30 31 32 34 37 39 40 41 43 45 46 48 49 52 53
Сумарно за всі роки 53