Гончарова Світлана Федорівна

Гончарова Світлана Федорівна

№ 104
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

(22.06.1989 01.03.1994), доцент кафедри (01.03.1994 – 01.09.1999), ст. викладач (01.09.1999 – 30.06.2003), доцент кафедри (01.09.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 15 грудня 1946 року в м. Хмельницькому. В 1964 році закінчила CШ № 3 м. Ужгород із золотою медаллю. В цьому ж році стала студенткою математичного відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, який з відзнакою закінчила в 1969 році. З цього часу Гончарова С.Ф. – аспірант кафедри алгебри (науковий керівник – доц. Гудивок П.М.). З 1972 року вона працює молодшим науковим співробітником Науково-дослідницького сектору УжДУ, спочатку, при кафедрі кібернетики і прикладної математики, потім при кафедрі квантової електроніки. 19 листопада 1979 року в Ленінградському відділенні Математичного Інституту ім. Стєклова захищає дисертацію «Конечномерные алгебры целочисленных p-адических представлений конечных групп» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1986 року вона – ст. науковий співробітник кафедри мікроелектроніки. З 22 червня 1989 року переходить на посаду асистента кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики, а з 1994 року – доцента цієї ж кафедри.

З 1 вересня 2007 року переходить на роботу в Закарпатський державний університет на посаду доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін. В 2016 році обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін факультету інформаційних технологій ДВНЗ «УжНУ».

Протягом роботи в УжДУ читає курси і проводить практичні заняття з алгебри, функціонального аналізу, теорії чисел, математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теоретичної механіки.

Публікації

 • Об алгебре целочисленных P-адических представлений конечной группы // Докл. АН СССР. – 1971. – 198. – № 3. – 4 с. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Об алгебре представлений конечной группы // XI Всес. алгебраический коллоквиум: Тезисы сооб. – Кишинев, 1971. – 2 с. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Об алгебре целочисленных представлений циклической p-группы // XII Всесоюз. алгебраический коллоквиум: Tезисы сообщений. – Свердловск, 1973. – 1 с.
 • О конечномерных алгебрах целочисленных P-адических представлений циклической p-группы // Сб. «Материалы I конф. молодых ученых Зап. науч. центра АН УССР. Секц. мат. и мех.». – Ужгород, 1973. – 18 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Конечномерные алгебры целочисленных P-адических представлений конечных групп // Мат. сб. – 1974. – 94. – № 7. – 27 с. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • О неприводимых целочисленных Р-адических представлениях конечных групп // Всесоюзный алгебраический симпозиум: Тезисы докладов. – Гомель, 1975. – 2 с. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Алгебра, порождённая неприводимыми Р-адическими целочисленными представлениями одного класса конечных групп // Сб. «Материалы XXIX научной конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук». – Ужгород, 1975. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • Тестовые матрицы и их некоторые спектральные свойства // Сб. «Матер. II конф. молодых учёных Запад. науч. центра АН УССР. Секц. мат. наук». – Ужгород, 1975. –
  10 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Самченко Н.М.).
 • О радикале Джекобсона конечномерных алгебр целочисленных Р-адических представлений конечных групп // Сб. «Материалы научной конф. аспирантов и молодых ученых УжГУ». – Ужгород, 1976. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2567-77.
 • О кольце Р-целых представлений циклической р-группы // Сб. «Материалы 32-й итоговой научной конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук». – Ужгород, 1978. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79.
 • О тензорных произведениях целочисленных Р-адических представлений конечных групп // УМЖ. – 1982. – Т. 4. – № 6. – С. 688-694. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Применение пленок сложных стекол в качестве контрастирующего покрытия в электролюминесцентных индикаторах // V Всесоюзная конференция «Тройные полупроводники и их применение»: Тезисы докл. – Кишинев, 1987. – 2 с. (Соавторы Сердюк А.М., Золотун Н.Я., Мица В.М.).
 • Спектральні дослідження природних барвників та їх комплексів з біомолекулами // Тези доповідей Міжнародної конференції «Нанобіофізика» Київ, жовтень 2011 с.132 (Співавтори Гогерчак-Павлючок О.В., Бенко І.В., Суховія М.І.)
 • Навчально-методичний посібник «Функціональний та опуклий аналіз»(електронний посібник): Ужгород – ЗакДУ, 2012.- 45 с.(Співавтор Лавер О.Г.)
 • Навчально-методичний посібник «Диференціальні рівняння» (електронний посібник) : Ужгород - ЗакДУ, 2012. – 80 с.(Співавтор Лавер О.Г.)
 • Практика использования бутстрэп-методов в некоторых задачах ядерной гамма-спектрометрии // XІ конференція по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам. Тези доповідей. Харків. – 2013. – С.76. (Співавтори Поп О.М., Стец М.В.).
 • Особенности расчета спектров (зарядовых, изотопных, изотонных) осколков деления для разных систематик: пример 239Pu // XІI конференція по фізиці високих енергій, ядерній фізиці прискорювачам. Тези доповідей.  Харків. – 2014. – С.75. (Соавторы Маслюк В.Т., Парлаг О.А., Лендьел А.И., Задворный А.С., Маринец Т.И.)

Статистика публікацій
Рік 1971 1973 1974 1975 1976 1978 1982 1987 2011 2012 2013 2014
Сумарно за рік 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
Сумарно до року 2 4 5 8 9 10 11 12 13 15 16 17
Сумарно за всі роки 17