Гренджа Володимир Іванович

Гренджа Володимир Іванович

№ 103
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (12.12.1988 – 25.10.1990), доцент (25.10.1990 – по сьогодні).

Біографія

Народився 24 серпня 1944 року в селі Сімерки Перечинського району Закарпатської області. В 1961 році закінчив Виноградівську середню школу № 1. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Протягом 1963-1966 рр. – служба в армії. Закінчив університет в 1969 році. З цього часу він працює старшим інженером кафедри обчислювальної математики. З 13 грудня 1975 року Гренджа В.І. – асистент кафедри обчислювальної математики. Протягом 1978-1982 рр. заочно навчається в аспірантурі кафедри обчислювальної математики (науковий керівник – доцент Червак Ю.Ю.). 25 травня 1984 року в Інституті кібернетики ім. В.Глушкова АН УРСР захищає дисертацію «Лексикографічні алгоритми дискретної оптимізації» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 12 грудня 1988 року Гренджа В.І. займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. 25 жовтня 1990 року йому присвоєно вчене звання доцента по цій кафедрі. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри він стає доцентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в УжНУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з ЕОМ, інформатики і програмування, методів оптимізації, дослідження операцій, варіаційного числення, а також курси за вибором.

Публікації

 • Задача про ранець і алгоритм визначення оптимальної цілочисельної випуклої комбінації точок // Матеріали першої конф. молодих науковців Захід. наукового центру АН УРСР. Секція матем. і мех. – Ужгород, 1974. – С. 106-109. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Співавтор Червак Ю.Ю.).
 • Метод отсечений и последовательного улучшения решений для дискретных задач линейного программирования // Материалы научн. конференции «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе». – Канев, 1974. – Вып. 2. – C. 265-269. (Соавторы Червак Ю.Ю., Червак Н.К.).
 • Про одну поширену помилку при аналізі оптичних спектрів в області плазмових ефектів напівпровідників // Укр. фізичний журнал. – 1975. – Т. ХХ. – Вип. 2. – 2 c. (Співавтор Борець О.М.).
 • Математическое обеспечение ЭВМ М-222 для решения дискретных задач линейного программирования // Материалы второй конф. молодых ученых Запад. научного центра АН УССР. Секция матем. наук УжГУ. – Ужгород, 1975. – 3 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76.
 • Примечание к машинной реализации метода лексикографического поиска решения дискретной задачи линейного программирования // Материалы второй конф. молодых ученых Запад. научного центра АН УССР. Секция матем. наук УжГУ. – Ужгород, 1975. – 3 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Лексикография и алгоритмы типа Гомори в дискретном линейном программировании // Материалы II научн. конф. «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тез. докл. – К., 1978. – С. 208-209. (Соавторы Червак Ю.Ю., Червак Н.К.).
 • Алгоритм и программа лексикографического поиска решения многомерной задачи о ранце с булевыми переменными // Пакет прикладных программ для решения задач дискретной оптимизации (ППП ДИСПРО). АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. –
  644 c. – Рег. в УкрФАП, № 5677. – 15 c. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Алгоритм и программа решения задач дискретной оптимизации возвращающимся алгоритмом отсечений // Пакет прикладных программ для решения задач дискретной оптимизации (ППП ДИСПРО). АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 644 c. – Рег. в УкрФАП, № 5677. – 16 c. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Модель целочисленного программирования задачи оптимального обслуживания требований в системе приборов. – Ужгород: УжГУ, 1981. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ,
  № 1019 – 82. (Соавторы Червак Ю.Ю., Кузка А.И.).
 • Лексикографический поиск решения многомерной задачи о ранце c булевыми переменными // Материалы XXXV научной конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция матем. наук. – Ужгород, 1982. – С. 127-140. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Результаты экспериментальной проверки на ЭВМ лексикографических алгоритмов дискретной оптимизации // Материалы III Республиканской конференции «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тезисы докл. – Канев, 1982. – К.: ИК АН УССР, 1982. – С. 84-85. (Соавторы Назарова Л.Я., Семйон И.В.).
 • Возвращающийся алгоритм отсечений в одной схеме последовательного улучшения допустимых решений частично целочисленных задач линейного программирования // Сб. «Оптимизационные задачи в автоматизированной системе плановых расчетов». – Минск: НИИ ЭПМ Госплана БССР, 1982. – С. 120-128.
 • Об одном алгоритме решения задач дискретной оптимизации с булевыми переменными // Материалы Всесоюз. совещания «Математическое моделирование, системный анализ и оптимизация химико-технолог. и энергетических систем и оборудования». – К.: Наукова думка, 1983. – С. 129-130. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Лексикографические алгоритмы дискретной оптимизации и их реализация: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., 1984. – 111 c.
 • Алгоритм лексикографического поиска для задачи о ранце с дополнительным ограничением // Методы решения нелинейных уравнений и задач оптимизации. Докл. и сообщения III симпозиума. – Таллин, 1984. – 1 c. (Соавтор Червак Н.К.).
 • Распараллеливание в лексикографических алгоритмах дискретной оптимизации // Кибернетика. – К., 1984. – № 5. – 4 c. (Соавторы Сергиенко И.В., Червак Ю.Ю.).
 • Лексикографические алгоритмы дискретной оптимизации и их программная реализация на ЭВМ // Системы программного обеспечения решения задач оптимального планирования: Тезисы докл. 9-го Всесоюзного симпозиума (Минск, 23 февр. – 3 марта 1986 г.). – М., 1986. – 2 c. (Соавторы Червак Ю.Ю., Кузка А.И., Червак Н.К.).
 • Методические указания и задания для лабораторных работ по курсу «Вычислительные машины, мини- и микрокомпьютеры и практикум» для студентов математического факультета. – Ужгород, 1986. – 35 c. (Соавтор Варга С.С.).
 • Методические указания студентам для работы на микро-ЭВМ «Искра-1256». – Ужгород, 1987. – 48 c. (Соавтор Назарова Л.Я.).
 • Дополнительные ограничения в двойственных алгоритмах отсечения // Теория и программная реализация методов дискретной оптимизации. Сб. науч. трудов АН УССР. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова, 1989. – С. 13-20.
 • Лексикографический поиск булевого решения системы линейных уравнений // Методы математ. программирования и программное обеспечение: Тезисы докл. VI научной конф. (Свердловск, 27 февраля-3 марта 1989 г.). – Свердловск: УРО АН СССР, 1989. – С. 62-63. (Соавтор Червак Н.К.).
 • Лексикографическая задача о ранце, её обобщение, алгоритмы решения и программное обеспечение. Численный эксперимент // Республиканский семинар по дискретной оптимизации: Тезисы докл. АН УССР. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова, 1990. – 2 с. (Соавторы Червак Ю.Ю., Червак Н.К.).
 • О программном обеспечении для решения задачи о рюкзаке // Математическое программирование и приложения: Тезисы докл. научной конф. – Свердловск: УРО АН СССР, 1991. – 1 с. (Соавтор Червак Н.К.).
 • Автоматизація керування алгоритмами лексикографічного пошуку в дискретній оптимізації // Тези допов. підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу матем. фак-ту УжДУ. – Ужгород, 1993. – 1 c. (Співавтори Червак Ю.Ю., Кузка О.І., Куцик О.В., Чупов С.В.).
 • Система алгоритмів лексикографічного пошуку в дискретному програмуванні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – Ужгород, 1994. – С. 122-129. (Співавтори Червак Ю.Ю., Кузка О.І., Куцик О.В., Чупов С.В.).
 • Про максимізацію функції на множині Парето // Підсумкова наукова конф. проф.-викл. складу математичного фак-ту УжДУ: Тези допов. – Ужгород, 1995. – 1 с. (Співавтор Червак Ю.Ю.).
 • Лексикографічна оптимізація в дискретному програмуванні // Праці міжнародної конф. «Питання оптимізації обчислень». – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова, 1997. –
  С. 317-319. (Співавтори Червак Ю.Ю., Чупов С.В.).
 • Узагальнення симплексного алгоритму для багатокритеріальної лексикографічної задачі лінійного програмування // Зб. наукових праць з обчислювальної математики. – Ужгород, 1997. – 3 с. (Співавтор Червак Ю.Ю.).
 • Прямий пошук максимуму множини, який грунтується на симплексному методі // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика і інформатика. – 2001. –
  Вип.6. – С. 25-30. (Співавтори Червак О.Ю., Лешко І.М., Фейса М.І.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків однієї лексикографічної задачі про оптимальне призначення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. –
  С. 51–53. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків однієї лексикографічно-лексикографічної задачі про оптимальне призначення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –
  2010. – Вип. 18. – С. 30–32. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задача лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями //Теорія прийняття рішень: V-та міжнародна школа-семінар, Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.: праці школи семінару. Ужгород, 2010. С. 69. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22/1. – С. 30-34. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задачі лексикографічно-паретівської оптимізації з альтернативними критеріями //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22/2. – С. 26-29. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задачі перето-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями //Computation Inteligence (Results, Problems and Perspectives): Proceeding of the First International Conference (10-13 May 2011, Cherkasy). – Cherkasy:McLaut, 2011.– P.433. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задача лексикографічно лексикографічної оптимізації з альтернативними залежними групами критеріїв // Теорія прийняття рішень: VI міжнародна школасемінар,  Ужгород,
  16 жовтня 2012 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2012. – С. 64. (Співавтори Брила А.Ю., Попович Л.В.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про рюкзак////Computation Inteligence (Results, Problems and Perspectives): Proceeding of the First International Conference (14-17 May 2013, Cherkasy). – Cherkasy, 2013.– P.334. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Задачі лексикографічної оптимізації про рюкзак //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24/1. – С. 26-29. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про максимальний потік //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24/2. – С. 21-25. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічно-паретівської задачі про максимальний потік з альтернативними критеріями і альтернативними групами критеріїв //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2014. – Вип. 25/1. – С. 28-32. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Про досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування Праці VІI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 29.09-4.10.2014. С.81. (Співавтори Брила А.Ю., Антосяк П.П.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків задачі лексикографічної оптимізації з нечіткими булевими функціями Праці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІІ)», Закарпатська обл., Мукачівський р-н., смт. Чинадієво, 21-25 вересня 2015 р. С.12. (Співавтори Брила А.Ю., Антосяк П.П.).
 • Задачі оптимізації із лексикографічними обмеженнями, що містять альтернативні складові. Праці VІІI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 26.09 – 1.10.2016. С.61. (Співавтор Брила А.Ю.).
 • Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. – 2016. (Співавтор Брила А.Ю.).

Статистика публікацій
Рік 1974 1975 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1997 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2
Сумарно до року 2 5 6 8 9 12 13 16 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 35 36 39 41 42 44
Сумарно за всі роки 44