Гресь Петро Григорович

Гресь Петро Григорович

№ 94
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (18.02.1986 – 15.10.1986), доцент кафедри (15.10.1986 – 27.12.1991), доцент (27.12.1991 – 31.08.2003).

Біографія

Народився 28 жовтня 1949 року в м. Лохвиця Полтавської області. В 1966 році закінчив Лохвицьку середню школу № 1. З 1967 року навчається на математичному факультеті Ужгородського держуніверситету, який закінчив у 1972 році. В 1974 році поступає в аспірантуру на кафедру алгебри УжДУ по спеціальності алгебра і теорія чисел (науковий керівник – доцент Дроботенко В.С.). Протягом 1977-1978 рр. працює в науково-дослідному секторі УжДУ при кафедрі алгебри. В 1978 р. в Новосибірську захищає дисертацію «Некоторые вопросы теории р-блоков конечных групп» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 25 липня 1979 року Гресь П.Г. – асистент кафедри математичного аналізу УжДУ. З 1 вересня 1985 року він стає доцентом кафедри вищої математики УжДУ. 1 вересня 1987 р. у зв’язку з ліквідацією кафедри вищої математики переходить на посаду доцента кафедри алгебри. Звання доцента по кафедрі алгебри Гресю П.Г. присвоєно 27 грудня 1991 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні, лабораторні та семінарські заняття з вищої математики, функціонального аналізу, диференціальної геометрії, алгебри, математичного аналізу, а також курси за вибором.

Публікації

 • Об алгебрах характеров // Алгебра и логика. – 1972. – Т. 2. № 6. – C. 633-647.
 • Про блоки скінченної групи // Зб. «Матеріали першої конф. молодих вчених Захід. наук. центру АН УРСР». Секц. матем. і мех. – Ужгород, 1973. – С. 13-16. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • О числах разложения классов сопряженных элементов конечной группы // Сб. «Материалы научной конф. аспирантов и молодых ученых УжГУ. – Ужгород, 1976. – Деп. в ВИНИТИ, № 2567-77.
 • Блоки и секции конечных групп // Алгебра и логика. – 1978. – Т. 17. –№ 1. – C. 3-19.
 • Некоторые вопросы теории p-блоков конечных групп: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1978. – 110 с.
 • К гипотезе Альперина о характерах высоты O для p-разрешимых групп // Сб. «Материалы XXXI научной конф. УжГУ». – Ужгород, 1978. – C. 55-97. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78.
 • К задаче Брауэра о числе характеров в p-блоке // Тезисы докл. XV Всесоюзной алгебр. конф. – Красноярск, 1979.
 • Доказательство для p-разрешимых групп гипотезы Альперина о числе характеров высоты O // Тезисы докладов VII Всесоюзного симпозиума по теории групп. – Красноярск, 1980.
 • Об алгебре p-регулярных классов конечной группы // Тезисы докл. XVI Всесоюзной алгебраической конф. – Лениниград, 1981. – Ч. 2. – C. 37.
 • Неприводимые конечные подгруппы группы GL(n,Z) // Тезисы докл. XVIII Всес. симпозиума по теории групп. – К., 1982. – C. 13.
 • О сответствии характеров в p-разрешимых группах // Тезисы докл. XVII Всесоюз. алгебраической конф. – Минск, 1983. – C. 57.
 • О неприводимых конечных рациональных группах степени 2p, p – простое // Тезисы докл. IX Всесоюз. симпозиума по теории групп. – М., 1984. – C. 91.
 • О неприводимых конечных рациональных группах степени 2p, p – простое. – 1985. – 44 c. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1915.
 • О теоретико-сложных инвариантах p-разрешимых групп // Тезисы докладов XVIII Всесоюз. алгебраической конф. – Кишинев, 1985. – C. 135.
 • Несколько следствий доказательства для p-разрешимых групп гипотезы Алперина // УМЖ. – 1985.
 • О числе характеров в p-блоке // Тезисы докл. X Всесоюзного симпозиума по теории групп. – Гомель, 1986. – С. 63.
 • К гипотезе Брауэра о числе характеров в p-блоке // Тезисы докл. XIX Всесоюз. алгебраической конф. – Львов, 1987. – C. 70.
 • К гипотезе о числе характеров в p-блоке // Матем. заметки. – 1987. – Т. 42. – № 5. – C. 642-649.
 • Ко второй теореме Брауэра // Тезисы докл. XI Всесоюзного симпозиума по теории групп. – Свердловск, 1989. – C. 38.
 • К гипотезе Алперина о весах // Тезисы докл. Междунардной конф. по алгебре. – Новосибирск, 1989. – C. 35.
 • О состветствии характеров в p-разрешимых группах // УМЖ. – 1989. – Т. 41. – № 12. – C. 1637-1641.
 • Теоремы редукции для гипотезы Брауэра о числе характеров в p-блоке // Матем. сб. – 1990. – Т. 181. – № 6. – C. 1414-1424.
 • О некоторых алгебрах, связанных с конечными группами // УМЖ. – 1991. – Т. 73. –
  № 7-8. – C. 901-911.
 • Характеризация чисел с помощью модулей Скотта // Тезисы докл. Международной конф. по алгебре. – Барнаул, 1991. – C. 29.
 • Fong’s reduction the correspondences of Brauer and Glauberman and Alperin’s conjecture // Cont. Math. – 1991. – Vol. 131. – P. 144-155.
 • К гипотезам Оллсона, Брауэра и Алперина // Матем. заметки. – 1992. – Т. 52. – № 1. – C. 32-36.
 • Ко второй основной теореме Брауэра // УМЖ. – 1992. – Т. 44. – № 6. – C. 736-741.
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів I-го курсу математичного факультету (робоча програма, лабораторні заняття, завдання для індивідуальної роботи): Методична розробка. – Ужгород: УжДУ. – 1993. – 46 с. (Співавтори Баранник В.Ф., Поляк С.С., Рудько В.П.).
 • Про К(GV)-проблему // Тези допов. наукової конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – C. 5.
 • Про гіпотезу Алперіна про число характерів висоти O для блоків максимального дефекта // Тези допов. Всеукраїнської наук. конф. «Розробка та застосування матем. методів в наук.-технічних дослідженнях», присв. 70-річчю від дня народження професора П.С.Казімірського. – Львів, 1995. – Ч. I. – С. 20.

Статистика публікацій
Рік 1972 1973 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1995
Сумарно за рік 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 1 2
Сумарно до року 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 21 22 25 27 28 30
Сумарно за всі роки 30