Гудивок Петро Михайлович

Гудивок Петро Михайлович

№ 22
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

доктор фіз.-мат. наук, професор.

ст. викладач (01.11.1962 – 01.09.1963), доцент кафедри (01.09.1963 – 31.07.1965), доцент (31.07.1965 – 01.09.1967). Зав. кафедри (01.09.1967 – 01.09.1972), докторантура (01.09.1972 – 01.09.1974), доцент (01.09.1974 – 01.07.1975), професор кафедри (01.07.1975 – 30.08.1980). Зав. кафедри, професор (30.08.1980 – 11.06.2012). Декан математичного факультету (25.09.1986 – 31.03.1992). Нагороджений почесним званням «Заслужений працівник народної освіти УРСР». Йому присуджено грант Соросівськьго Професора за 1997 рік.

Біографія

Народився 12 квітня 1936 року в селі Лавки Мукачівського району Закарпатської області. Навчався в Мукачівській середній школі № 2, яку закінчив із золотою медаллю в 1953 р. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Закінчив Гудивок П.М. університет в 1958 році з відзнакою. З 1 вересня 1958 року стає асистентом кафедри загальної математики. В листопаді 1959 року поступає в аспірантуру на кафедру загальної математики зі спеціальності алгебра (науковий керівник – доц. Берман С.Д). Після закінчення аспірантури працює спочатку старшим викладачем, а з 1 вересня 1963 року доцентом кафедри загальної математики. 15 жовтня 1963 року в Ленінградському державному педагогічному інституті захищає дисертацію «Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Вчене звання доцента по кафедрі загальної математики йому було присвоєне 31 липня 1965 року. З 1 весресня 1967 року Гудивок П.М. – завідувач кафедри загальної математики, а через рік у зв’язку із зміною назви кафедри – завідувач кафедри алгебри. В 1972 році Гудивок П.М. стає старшим науковим співробітником кафедри алгебри (докторантура). Після повернення з докторантури протягом 1974-1975 навчального року продовжує завідувати кафедрою алгебри, а з 1 липня 1975 року стає професором кафедри алгебри. 25 червня 1975 року він захищає в Ленінградському державному університеті дисертацію «Представления конечных групп над локальными кольцами» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Вчене звання професора по кафедрі алгебри Гудивку П.М. було присвоєно 16 червня 1978 року. З 30 серпня 1980 року він знову завідувач кафедри алгебри.

З жовтня 1986 року по березень 1992 року професор Гудивок П.М. – декан математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 квітня 1991 року йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти УРСР».

Рішенням Правління Міжнародної Соросівської Програми підтримки освіти в галузі точних наук (ISSEP) Гудивку П.М. присуджено грант Соросівського Професора за 1997 рік.

Протягом роботи в УжДУ він читав лекції з алгебри і теорії чисел, аналітичної геометрії, функціонального аналізу та курси за вибором з теорії груп, алгебр, локальних кілець, лінійних груп і зображень скінченних груп. Помер Гудивок П.М. 11 червня 2012 р.

Публікації

 • Об изоморфизме групповых алгебр циклических расширений сверхразрешимых групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 58-59.
 • О связи между степенями абсолютно неприводимых представлений и классами сопряженных элементов для одного класса групп // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – С. 60-61.
 • О целочисленных представлениях конечной группы с нециклической силовской р-подгруппой // Успехи математических наук. – 1961. – Т. 16. – № 2. – С. 229-230.
 • О модулярных представлениях конечных групп // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 86-87.
 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по модулю m // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 88-89. (Соавторы Дроботенко В.С., Лихтман А.И.).
 • О целочисленных представлениях конечных групп // ДАН СССР. – 1962. – Т. 145. –
  № 6. – С. 1199-1201. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О Р-адических целочисленных представлениях конечных групп // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 81-82.
 • О целочисленных представлениях группы типа (р, р) // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – C. 73.
 • О целочисленных представлениях конечных групп // Докл. и сообщ. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 74-76. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О связи между порядками классов сопряженных элементов и степенями абсолютно неприводимых представлений для одного класса групп // Изв. вузов. «Математика». –
  1963. – № 2. – С. 44-52.
 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по модулю m // Тез. докл. V Всесоюз. коллоквиума по общей алгебре. – Новосибириск, 1963. – С. 19. (Соавторы Дроботенко В.С., Лихтман А.И.).
 • Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами: Автореферат дисс. ... канд. физ.-мат. наук. – Ленинград, 1963. – 8 с.
 • Неразложимые представления конечных групп над кольцом целых р-адических чисел // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1964. – Т. 28. – № 4. – С. 875-910. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О представлениях конечных групп над кольцом классов вычетов по модулю m // 
  УМЖ. – 1964. – Т. 16. – № 1. – С. 82-89. (Соавторы Дроботенко В.С., Лихтман А.И.).
 • Про зображення скінченних груп над деякими локальними кільцями // ДАН УРСР. – 1964. – № 2. – С. 173-176.
 • О представлениях конечных групп над квадратичными кольцами // ДАН СССР. –
  1964. – Т. 159. – № 6. – С. 1210-1213.
 • О представлениях конечных групп над числовыми локальными кольцами // Тезисы докладов Первой республиканской конференции молодых исследователей. – К., 1964. – С. 37-38.
 • О представлениях конечных групп над числовыми локальными кольцами // Тезисы сообщений и докладов VII Всесоюзного алгебраического коллоквиума. – Кишинев, 1965. – С. 31.
 • Про зображення скінченних груп над числовими локальними кільцями // ДАН УРСР. – 1966. – № 8. – С. 979-981.
 • Про р-адичні цілочислові зображення циклічної р-групи // ДАН УРСР. – 1966. – № 9. – С. 1111-1113. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Про циклічні розширення повних абелевих груп // ДАН УРСР. – 1966. – № 10. – С. 1239-1242. (Співавтор Дроботенко В.С.).
 • Представления конечных групп над локальными числовыми кольцами // Тезисы крат. научных сообщений Международного конгр. математиков. Секция 2. – М, 1966. – С. 39.
 • О целочисленных групповых кольцах // Тез. докл. и сообщений VIII Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Рига, 1967. – С. 43.
 • Представления конечных групп над числовыми кольцами // Изв. АН СССР. Сер.
  матем. – 1967. – Т. 31. – № 4. – С. 799-834.
 • Про проективні зображення скінченних груп над кільцями // ДАН УРСР. Сер. А. –
  1968. – № 4. – С. 294-297. (Співавтор Баранник Л.Ф.).
 • О проективных представлениях конечных групп над кольцами // Тезисы научн. сообщений IХ Всесоюзного алгебр. коллоквиума. – Гомель, 1968. – С. 12-14. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • Про нерозкладні проективні зображення скінченних груп // ДАН УРСР. Сер. А. –
  1969. – № 5. – С. 391-393. (Співавтор Баранник Л.Ф.).
 • О представлениях групп над локальными кольцами // Тез. научн. сообщ. X Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Новосибирск, 1969. – С. 9-10.
 • О целочисленных групповых кольцах // Материалы научн. конф. УжГУ. Сер. матем. – Ужгород, 1969. – С. 6-7. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • О теореме Крулля-Шмидта для представлений групп над кольцом р-целых чисел // Матем. заметки. – 1970. – Т. 7. – № 1. – С. 125-135. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Проективные представления конечных групп над числовыми кольцами // Матем. сборник. – 1970. – Т. 82. – № 3. – С. 423-443. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • Про обмеженість степенів нерозкладних модулярних зображень скінченних груп над кільцями головних ідеалів // ДАН УССР. Сер. А. – 1971. – № 8. – С. 683-685.
 • Об алгебре целочисленных р-адических представлений конечной группы // ДАН
  СССР. – 1971. – Т. 198. – № 3. – С. 509-512. (Соавторы Гончарова С.Ф., Рудько В.П.)
 • О представлениях порядков в скрещенных произведениях // Тез. докл. и сообщ. XI Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Кишинев, 1971. – С. 29-30.
 • Об алгебре представлений конечной группы // Тез. докл. и сообщений XI Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Кишинев, 1971. – С. 30-31. (Соавторы Гончарова С.Ф., Рудько В.П.)
 • Про теорему Крулля-Шмідта для зображень 2-груп над кільцем 2-цілих раціональних чисел // ДАН УРСР. Сер. А. – 1972. – № 2. – С. 112-114.
 • Про алгебру проективних цілочислових зображень скінченних груп // ДАН УРСР.
  Сер. А. – 1972. – № 4. – С. 291-293. (Співавтор Баранник А.Ф.).
 • О числе неразложимых целочисленных р-адических представлений скрещенных групповых колец // Матем. сборник. – 1973. – Т. 91. – № 1. – С. 27-49.
 • Об алгебре модулярных и целочисленных представлений конечных групп // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1973. – Т. 37. – № 5. – С. 963-987. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О модулярных и целочисленных представлениях конечных групп // Тезисы сообщений XII Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Свердловск, 1973. – С. 80.
 • Школа-семинар «Представления групп и их приложения» // Успехи матем. наук. –
  1973. – Т. 28. – № 4. – С. 16-17. (Соавторы Кириллов А.А., Михалев А.В.).
 • О р-целых представлениях конечных групп // Сб. «Материалы I конф. молодых ученых Запад. науч. центра АН УССР». Секц. матем. – Ужгород, 1973. – С. 65-68. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Конечномерные алгебры целочисленных р-адических представлений конечных групп // Матем. сборник. – 1974. – Т. 94. – № 3. – С. 358-384. (Соавторы Гончарова С.Ф., Рудько В.П.).
 • Несколько замечаний о целочисленных представлениях конечных групп // УМЖ. – 1974. – Т. 26. – № 4. – С. 539-545.
 • О модулярных и целочисленных представлениях конечных групп // ДАН СССР. –
  1974. – Т. 214. – № 5. – С. 993-996.
 • Целочисленные представления групп и задача о паре матриц // Тезисы сообщений II Всесоюзного симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Кишинев, 1974. – С.17-18.
 • Представления конечных групп над локальными кольцами: Автореферат дисс. ... докт. физ.-мат. наук. – Ленинград, 1975. – 28 с.
 • О числе неразложимых целочисленных представлений скрещенных групповых колец групп и колец целых р-адических чисел // Тез. докл. Всесоюзн. алгебр. симпозиума. – Гомель, 1975. – С. 275-276. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • О неприводимых целочисленных р-адических представлениях конечных групп // Тез. докл. Всесоюзн. алгебр. симпозиума. – Гомель, 1975. – С. 294-295. (Соавторы Гончарова С.Ф., Рудько В.П.).
 • Целочисленные представления конечных групп и задача о паре матриц // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. проф.-препод. состава УжГУ» Секция матем. наук. – Ужгород, 1975. – С. 231-240. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • О числе неразложимых целочисленных представлений скрещенных групповых колец конечных групп и колец целых р-адических чисел // Матем. сборник. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 164-167. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • Целочисленные р-адические представления скрещенных групповых колец и задача о паре матриц // Тез. сообщ. III Всесоюзн. симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Тарту, 1976. – С. 33-34.
 • О модулярных и целочисленных P-адических представлениях прямого произведения групп // УМЖ. – 1977. – Т. 29. – № 5. – С. 580-588.
 • О представлениях прямого произведения конечных групп над дискретно нормированными кольцами // Тезисы докл. 14 Всесоюзной алгебраической конф. – Новосибирск, 1977. – С. 20-21.
 • О представлениях прямого произведения групп над полными дискретно нормированными кольцами // ДАН СССР. – 1977. – Т. 237. – № 1. – С. 25-27.
 • О представлениях конечных групп над полным дискретно нормированным кольцом // Труды Матем. ин-та АН СССР. – 1978. – Т. 148. – С. 96-105.
 • Геометрические преобразования: Учеб. пособие. – Ужгород: Изд-во УжГУ, 1978. – 72 с. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С.).
 • Целочисленные представления конечных групп: Учеб. пособие. – Ужгород: Изд-во УжГУ, 1978. – 82 с.
 • Схема доказательства как способ организации текста // Тез. докл. Всесоюзн. симпозиума «Исскуственный интеллект и автоматизация исследований в математике». – К:, 1978. – С. 9-11. (Соавторы Вершинин К.П., Циткин А.А.).
 • Силовские р-подгруппы полной линейной группы над дискретно нормированными кольцами // Тез. докл. VI Всесоюзн. алгебр. симпозиума по теории групп. – К., 1978. – С. 18-19. (Соавтор Кирилюк А.А.).
 • О представлениях конечных групп над локальными кольцами положительной характеристики // Тез. докл. XV Всесоюзн. алгебр. конф. – Красноярск, 1979. – С. 48 (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • Скрещенные групповые кольца конечных групп и колец целых P-адических чисел с конечным числом неразложимых целочисленных представлений // Матем. сборник. –
  1979. – Т. 108. – С. 187-211. (Соавтор Баранник Л.Ф.).
 • Силовські р-підгрупи повної лінійної групи над дискретно нормованими кільцями // ДАН УРСР. Сер. А. – 1979. – № 5. – С. 326-329. (Співавтор Кирилюк О.А.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Тез. докл. VII Всесоюзн. симпозиума по теории групп. – Красноярск, 1980. – С. 33. (Соавторы Кирилюк О.А., Рудько В.П.).
 • О тензорных произведениях неприводимых целочисленных р-адических представлений конечных р-групп // Тезисы сообщ. IV Всесоюзн. симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Кишинев, 1980. – С. 9-10. (Соавторы Баранник В.Ф., Рудько В.П.).
 • Про зображення скінченних груп над деякими локальними кільцями // ДАН УРСР.
  Сер. А. – 1981. – № 4. – С. 12-14. (Співавтор Погоріляк Є.Я.).
 • О тензорных произведениях целочисленных р-адических представлений конечных групп // Тез. докл. XVI Всесоюзн. алгебр. конф. Ч. I. – Ленинград, 1981. – С. 45-46. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О тензорных произведениях целочисленных р-адических представлений конечных групп // УМЖ. 1982. – Т. 4. – № 6. – С. 688-694. (Соавторы Гончарова С.Ф., Рудько В.П.).
 • О разрешимых минимальных неприводимых подгруппах группы GL(n,Z) // Тезисы докл. XVIII Всесоюзн. симпозиума по теории групп. – К., 1982. – С. 31-32. (Соавторы Кирилюк А.А., Рудько В.П., Циткин А.И.).
 • Геометрические преобразования: Учеб. пособие. Ужгород: Изд-во УжГУ, 1982. – 74 с. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Кибернетика. – 1982. – № 6. – С. 71-82. (Соавторы Кирилюк А.А., Рудько В.П., Циткин А.И).
 • О кольцах целочисленных р-адических представлений конечных групп // Тез. докл. V Всесоюзн. симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Новосибирск, 1982. – С. 11-12. (Соавторы Баранник В.Ф., Рудько В.П.).
 • О представлениях конечных групп над квадратичными кольцами // Тез. докл. XVII Всесоюзной алгебр. конф. Ч. 1. – Минск, 1983. – С. 63. (Соавтор Сапужак Т.М.).
 • О периодических погруппах полной линейной группы над некоторыми целостными кольцами // International Congress of Mathematicions. Section Algebra. Schort
  communications. – Warsaw, 1983. – P. 19.
 • Использование ЭВМ при доказательстве теорем в теории линейных групп // Тезисы докл. Межд. конф. по пробл. исскуств. интеллекта и распознавания образов. Секц. I. – К., 1984. – С. 47-48. (Соавторы Капитонова Ю.В., Рудько В.П., Циткин А.А.).
 • О конечных неприводимых нильпотентных подгруппах группы GL(n,Q) // Тезисы докл. IX Всесоюзн. симпозиума по теории групп // Тезисы докл. IX Всесоюзной симпоз. по теории групп. – М., 1984. – С. 193-194. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Нормальные групповые кольца // УМЖ. – 1985. – Т. 37. – № 1. – С. 3-8. (Соавторы Бовди А.А., Семирот М.С.).
 • Про тензорні добутки зображень скінченних груп над повними дискретно нормованими кільцями // ДАН УРСР. Сер. А. – 1985. – № 4. – С. 9-12. (Співавтори Баранник В.Ф., Рудько В.П.).
 • Тензорные произведения представлений конечных групп: Учеб. пособие. – Ужгород: Изд-во УжГУ, 1985. – 120 с. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О модулярных представлениях конечных р-групп над областями целостности // Тез. докладов XVIII Всесоюзной алгебр. конф. – Кишинев, 1985. – С. 150. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • О конечных неприводимых подгруппах группы GL(n,Z) // Кибернетика. – 1986. –
  № 5. – С. 1-16. (Соавторы Капитонова Ю.В., Рудько В.П.).
 • Цілочислові р-адичні зображення скінченних абелевих р-груп // ДАН УРСР. Сер. А. – 1986. – № 1. – С. 3-6. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • О неприводимых целочисленных представлениях конечных групп // Тезисы докл. Х Всесоюзн. симпозиума по теории групп. – Гомель, 1986. – С. 6-8. (Соавтор Сапужак Т.М.).
 • Незвідні зображення скінченних груп над областями головних ідеалів // ДАН УРСР. Сер. А. – 1987. – № 6. – С. 3-6. (Співавтор Сапужак Т.М.).
 • Методична розробка з курсу «Алгебра» для студентів заочного відділення математичного факультету. – Ужгород: Вид-во УжДУ, 1987. – 60 с. (Співавтори Дроботенко Е.С., Погоріляк Є.Я., Поляк С.С.).
 • О представлениях конечных групп над областями целостности // Тез. докл. XVIII Всесоюзн. алгебр. конф. – Львов, 1987. – С. 77.
 • О диких конечных р-группах над некоторыми коммутативными кольцами // Тезисы докл. XVIII Всесоюзной алгебраической конф. – Львов, 1987. – С. 78. (Соавтор Погориляк В.И.).
 • О тензорных произведениях неприводимых представлений конечных групп над полными дискретно нормированными кольцами // Сб. «Кольца и модули. Предельные теоремы теории вероятности». – Ленинград: ЛГУ, 1988. – С. 50-68. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Зображення скінченних р-груп над локальними кільцями додатньої характеристики // ДАН УРСР. Сер. А. – 1989. – № 2. – С. 5-8. (Співавтор Погоріляк В.Й.).
 • О представлениях конечных р-групп над кольцом формальных степенных рядов с целочисленными р-адическими коэффициентами // Тез. докл. ХІ Всес. симпоз. по теории групп. – Свердловск, 1989. – С. 39-40. (Соавторы Орос В.М., Ройтер А.В.).
 • О модулярних представлениях конечных р-групп над локальними кольцами // Тез. докладов Междунар. конф. по алгебре. Новосибирск – 1989. – С. 40. (Соавтор Погориляк В.И.).
 • Классы сопряженных элементов унитреугольной группы // Кибернетика. – 1990. –
  № 1. – С. 40-48. (Соавторы Капитонова Ю.В., Поляк С.С., Рудько В.П., Циткин А.И.).
 • О модулярних представлениях конечных групп над областями целосности // Труды Матем. ин-та АН СССР. – Л.: Наука, 1990. – Т. 183. – С. 78-86. (Соавтор Погориляк Е.Я.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Тезисы докл.VI Симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Львов, 1990. – С. 44. (Соавтор Рудько В.П.).
 • On Sylow p-subgroups of the general linear group over the integers // Third international colloqvium on group theory. – Debrecen, 1990. – P. 23. (Rudyko V.P.).
 • О представлениях конечных групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми р-адическими коэффициентами // ДАН СССР. – 1990. – Т. 314. – № 1. – С. 49-52. (Соавторы Орос В.М., Ройтер А.В.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Алгебра и анализ. – 1990. – Т. 2. – Вып. 6. – С. 125-131.
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над полными дискретно нормированными кольцами // УМЖ. – 1991. – Т. 43. – № 7-8. – С. 918-924.
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом главных идеалов // Тезисы докл. Междунар. конф. по алгебре. – Новосибирск, 1991. – С. 31. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Кільце проективних цілочислових р-адичних зображень скінченної групи // Матем. зб. наук. праць Львів. матем. тов-ва. – Львів, 1991. – Вип. I. – С. 44-54. (Співавтор Баранник А.Ф.).
 • On representations of finite grоups over some fаctorial rings // Cont. Math. – 1992. – Vol. 131. – P. 173-181.
 • О представлениях конечных р-групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми р-адическими коэффициентами // УМЖ. – 1992. – Т. 44. – № 6. – С. 753-765. (Соавторы Орос В.М., Ройтер А.В.).
 • Черниковские р-группы и целочисленные р-адические представления конечных групп // УМЖ. – 1992. – Т. 44. – № 6. – С. 742-753. (Соавторы Ващук Ф.Г., Дроботенко В.С.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Тези доп. Міжнар. конф., присвяч. пам’яті акад. М.П.Кравчука. – К., 1992. – С. 58. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Про ізоморфізм силовських р-підгруп повної лінійної групи над кільцем цілих чисел // ДАН України. – 1992. – № 9. – С. 3-5. (Співавтор Рудько В.П.).
 • О тензорных произведениях представлений конечных групп над некоторыми локальными кольцами // ДАН України. – 1993. – № 8. – С. 5-7. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О тензорных произведениях представлений конечных групп над некоторыми локальными кольцами // Тез. докл. III Междунар. конф. по алгебре. – Красноярск, 1993. – С. 102-103. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Об эквивалентности матриц над коммутативными кольцами // Сб. «Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры».–К:, Ин-т математики АН Украины,1993. –С. 431-437.
 • О представлениях конечных р-групп над кольцом формальных степенных рядов с целыми р-адическими коэффициентами // Сб. «Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры». – К:, Ин-т математики АН Украины, 1993. – С. 5-14. (Соавтор Бондаренко В.М.).
 • Про зображення скінченних р-груп над областями цілісності // Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. Секція матем. – Ужгород, 1994. – С. 21.
 • О тензорных произведениях неприводимых цедочисленных р-адических представлений конечных р-групп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1994. – № 1. – С. 5-13. (Соавторы Баранник В.Ф., Рудько В.П.).
 • О силовских p-подгруппах полной линейной группы над некоторыми коммутативными кольцами // Тез. докл. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Н.Т.Чеботарева. – Казань, 1994. – С. 12. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О расширениях абелевых р-групп // Доп. НАН України. – 1995. – № 2. – С. 8-9. (Соавтор Шапочка И.В.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел: Навч. посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 62 с. (Співавтори Дроботенко В.С., Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я., Рудько В.П.).
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над областю цілісності // Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. Секція матем. – Ужгород, 1995. – С. 3. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Про нерозкладні зображення скінченних р-груп над комутативними локальними кільцями // Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. Секція матем. – Ужгород,
  1995. – С. 4. (Співавтор Погоріляк В.Й.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над областями целостности // Доп. НАН України. – 1995. – № 8. – С. 5-7. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над областю головних ідеалів // Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. «Розробка та застосування матем. методів в наук.-техн. дослідженнях». – Львів, 1995. – С. 20-21. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Про р-групи Чернікова // Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. «Розробка та застосування матем. методів в наук.-техн. дослідженнях». – Львів, 1995. – С. 21. (Співавтор Шапочка І.В.).
 • Геометричні перетворення: Навч. посібник. – Ужгород: Вид-во УжДУ, 1995. – 66 с. (Співавтори Дроботенко В.С., Дроботенко Е.С.).
 • On isomorphisms of complex group algebras of finite groups // Lajos Kossuth University. Technical report. – Debrecen, 1995. – № 95/138. – Р. 1-8. (Воvdi A.A.).
 • Про зображення схрещених групових кілець скінченних груп і кілець цілих р-адичних чисел // Тези доп. П’ятої Міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. – К., 1996. – С. 110.
 • Representation of twisted group rings of finite groups over the ring of p-adic integers // Ring theory conference, abstracts. – Miscolc, Hungary, 1996. – P. 25-26.
 • О неразложимых представлениях конечных р-групп над коммутативными локальными кольцами // Доп. НАН України. – 1996. – № 5. – С. 7-11. (Соавтор Погориляк В.И.).
 • Самуїл Давидович Берман // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1997. – № 2. – С. 4-11. (Співавтор Дроботенко В.С.).
 • О неприводимых силовских р-подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1997. – № 2. – С. 29-37. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О неприводимых представлениях конечных групп над Р-адическими квадратичными кольцами // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1997. – № 2. – С. 38-44. (Соавтор Сапужак Т.М.).
 • On representations of finite p-groups over commutative local rings // Representation theory and computer algebra. – Kyiv, 1997. – P. 16.
 • On representations of finite groups over local integral domains // Тез. докл. Междунар. конф. памяти Д.К.Фаддеева. – С.-Петербург, 1997. – С. 51-53.
 • On irreducible matrix representations of finite p-groups over local factorial rings // Тези доп. Міжнар. алгебр. конф., присв’яч. пам’яті Л.М.Глускіна. – К:, 1997. – С. 99. (Ivanov М.G.).
 • Про незвідні модулярні зображення скінченних р-груп над деякими кільцями // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки і математики» – Львів, 1998. – С. 222-223. (Співавтор Тилищак О.А.).
 • On matrix representations of finite p-groups over local rings // Groups and group rings. – Wisla, 1998. – P. 11.
 • Про незвідні силовські р-підгрупи повної лінійної групи над кільцем цілих чисел // Тези доп. Сьомої міжнар. наук. конф. ім. акад М.Кравчука. – К., 1998. – С. 130. (Співавтор Рудько В.П.).
 • О представлениях скрещенных групповых колец конечных групп и колец целых р-адических чисел // Доп. НАН України. – 1998. – № 7. – С. 19-23.
 • О дикости задачи описания некоторых классов групп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – № 3. – С. 69-77. (Соавтор Шапочка И.В.).
 • Про незвідні модулярні зображення скінченних р-груп над комутативними локальними кільцями // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – № 3. – С. 78-83. (Співавтор Тилищак О.А.).
 • О неприводимых матричных представлениях конечных р-групп над локальными факториальными кольцами // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – № 3. – С. 84-88. (Соавтор Иванов М.Г.).
 • О черниковских p-группах // УМЖ. – 1999. – Т. 51. – № 3. – С. 291-304. (Соавтор Шапочка И.В.).
 • О минимальных неприводимых разрешимых подгруппах полной линейной группы над полем рациональных чисел // Тези доп. Другої міжнар. алгебраїчної конф. в Україні, присв. пам’яті проф. Л.А.Калужніна. – Київ-Вінниця, 1999. – С. 71-72. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О неразложимых матричных представлениях конечных р-групп над коммутативными локальными кольцами характеристики рs// Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999. – № 4. – С. 43–46. (Соавтор Погориляк В. И.).
 • Про число матричних зображень даного степеня скінченної р-групи над деякими комутативними кільцями характеристики рs// Науковий вісник УжДУ. Сер.матем. – 1999. – № 4. – С. 47–53. (Співавтори Сигетій І. П., Чухрай І. Б.).
 • On isomorphism of sylow subgroups of the general linear group over the ring of integes// Journal of Mathematical Sciences. – 2000. – Vol. 102. – № 3. – Р. 3998–4008. (Rud’ko V. P.).
 • On idecomposable matrix representations of the given degree of a finite p-group over сommutative local ring of characteristic рs// A N. St. Univ. Ovidius Constanta. – 2000. –
  Vol. 8(2). – P. 27-36. (Chukhraj S. B.).
 • Про число нерозкладних матричних зображень даного степеня скінченної р-групи над комутативними локальними кільцями характеристики рs// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2000. – № 5. – С. 33–40. (Співавтор Чухрай І. Б.).
 • О неприводимых матричных представлениях конечных 2-групп над локальными факториальными кольцами// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2000. – № 5. – С. 103–105. (Співавтор Шапочка І. В.).
 • Про нерозкладні матричні зображення скінченних р-груп над комутативними локальними кільцями характеристики рs// Тези доп. Восьмої міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2000. – С. 261. (Співавтор Чухрай І. Б.).
 • О силовских р-подгруппах полной линейной группы над областями главных идеалов// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2001. – № 6. – С. 31–46. (Співавтори Рудько В. П., Юрченко Н. В.).
 • О кристаллографических группах без кручения с неразложимыми точечными группами// Тези доп. Українського математичного конгресу. Секція «Алгебра і теорія чисел». – Київ, 2001. – С. 13. (Соавторы Бовди В. А., Рудько В. П.).
 • On matrix representation of finite p-groups over commutative local rings// Тези доп. Міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – С. 12.
 • О минимальных неприводимых подгруппах полной линейной группы над кольцом целых Р-адических чисел// Тези доп. Міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – С. 32. (Соавтор Кирилюк А. А.).
 • Torsion-free groups with indecomposable holonomy group// Journal of Group Theory. – 2002. – Vol. 5. – P. 75–96. (Bovdi V. A., Rud’ko V. P.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів першого курсу: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 126 с. (Співавтори Погоріляк Є. Я., Шапочка І. В.).
 • О представлениях скрещенных групповых колец конечных групп и колец целых Р-адических чисел// Тези доп. Міжнародної матем. конф. – Київ, 2002. – С. 68-69. (Соавтор Баранник Л. Ф.).
 • Матричные представления конечных р-групп над коммутативными локальными кольцами характеристики рs// УМЖ. – 2002. – Т. 54. – №. 6. – С. 764-770. (Соавтор Погориляк В. И.).
 • Про розвиток теорії зображень скінченних груп в Ужгородському університеті// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7. – С. 4-15.
 • О линеаризации проективных представлений конечных групп над коммутативными кольцами// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7.– С. 21-27. (Соавтор Баранник Л. Ф.).
 • О минимальных неприводимых подгруппах полной линейной группы над кольцом целых Р-адических чисел// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7.– С. 37-43. (Соавтор Кирилюк А. А.).
 • О кристаллографических группах без кручения с неразложимыми точечными группами// Алгебра і теорія чисел. Праці Українського математичного конгресу. – Київ: Інститут математики НАН України. – 2002. – С. 5-18. (Соавторы Бовди В. А., Рудько В. П.).
 • Представления конечных групп над коммутативными локальными кольцами. – Ужгород: УжНУ, 2003. – 120 с.
 • On the linearisation of projective representations of finite groups over commutative rings // International algebraic conference in Ukraine. – Lviv, 2003. – P. 33-34. (Barannik L.).
 • On equivalency and similarity of matrices over commutative rings// International algebraic conference in Ukraine. – Lviv, 2003. – P. 84. (Yakima A.).
 • Про мінімальні незвідні підгрупи повної лінійної групи над полем// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2003. – № 8. – С. 28-42. (Співавтори Рудько В. П., Юрченко Н. В.).
 • Torsion-free crystallographic groups with indecomposable holonomy group. II.// Journal of Group Theory. – 2004. – Vol. 7. – P. 555-569. (Bovdi V. A., Rud’ko V. P.).
 • Про ізоморфізм комплексних групових алгебр скінченних розв’язних груп. // Математичний вісник НТШ. – 2004. – Т. 1. – С. 41-48.
 • Наукові здобутки на кафедрі алгебри УжНУ// Зб. «Математика, механіка та інформатика Закарпаття ХХ століття». – Ужгород, 2004. – С. 14-19.
 • Про подібність матриць над комутативними кільцями// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2004. – № 9. – С. 100-102. (Співавтор Якима О. В.).
 • О представлениях прямого произведения конечных групп над полными дискретно нормированными кольцами// Український математичний вісник. – 2005. – Т. 2. – № 1. – С. 52-60.
 • О представлениях прямого произведения конечных групп над полными дискретно нормированными кольцами // Український мат. вісник. – 2005.– Т– 2. – №1. – С. 65–73
 • Про матричні зображення скінченних p-груп над областями цілісності характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10–11. – С. 49–56. (Співавтор Кіндюх С.П.).
 • On matrix representation of finite p-groups over integral domains // V International Algebraic Conference in Ukraine. – Odessa, 2005. – P. 79.
 • Про скінченні групи центрального типу // Міжнародна конференція »Питання оптимізації обчислень». – Київ, 2005. – С. (Співавтор Поляк С.С.).
 • On representation of finite p-groups over integral domains // A Conference in Honor of A. Bovdi 70-th birthday. – Debrecen (Hungary), 2005. – P. 17.
 • Кристалографічні групи: моногр. – Ужгород: Вид-во УжНУ »Говерла»,
  2006. – 174 с. (Співавтори Рудько В. П., Бовді В.А.).
 • Про матричні зображення скінченних р-груп над областями цілісності характеристики нуль // Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2006. – С. 403. (Співавтор Кіндюх С.П.).
 • Про матричні зображення скінченних 2-груп над локальними областями цілісності характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2006. – Вип. 12–13. – С. 59–64. (Співавтор Кіндюх С.П.).
 • Про нерозкладні матричні зображення скінченних p-груп над локальними областями цілісності характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –
  2007. – Вип. 14–15. – С. 22–32. (Співавтор Желізняк М.Н.).
 • Незвідні скінченні нільпотентні підгрупи групи GL(pq,Z) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2007. – Вип. 14–15. – С. 33–40. (Співавтори
  Кирилюк А. О., Кирилюк О. А).
 • Про нерозкладні матричні зображення 2-груп над локальними областями цілсності характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. –
  Вип. 17. – С. 91–94. (Співавтор Желізняк М.Н.).
 • Про нерозкладні матричні зображення скінченних р-груп над локальними областями цілісності // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка
  М. Кравчука. –  Київ, 2008. – С. 590. (Співавтор Желізняк М.Н.).
 • Незвідні скінченні нільпотентні підгрупи групи GL(pq,Z) // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2008. – С. 591. (Співавтори Кирилюк А. О., Кирилюк О. А.)
 • Про матричні зображення скінченних р-груп над областями цілісності характеристики нуль // ІІ Міжнародна наукова конференція »Сучасні проблеми механіки та математики».– Львів, 2008. – Т. 1. – С. 22–23.
 • Практикум з алгебри і теорії чисел. – Ужгород: Вид-во УжНУ »Говерла»,
  2008. – 64 с. (Співавтори Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я., Тилищак О.А., Юрченко Н.В.).
 • Про дикі скінченні 2-групи над областями цілісності характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. – С. 54–61. (Співавтор
  Кіндюх С.П.).
 • Representations of Finite p-Groups over Commutative Rings // Український математичний конгрес. – Київ, 2009. – Р. 7.
 • Rкристаллографические группы // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і
  інформ. – 2010. – Вип. 21. – С. 45–60. (Співавтори Кирилюк А. О., Кирилюк О. А.,
  Рудько В.П.).
 • Лінійні групи: навч. посібник. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2011. – 84 с. (Співавтори Рудько В.П, Тилищак О.А., Юрченко Н.В.).

Статистика публікацій
Рік 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумарно за рік 2 3 4 3 5 1 4 2 2 3 2 4 2 5 4 4 2 3 5 3 2 2 5 2 2 4 3 4 1 3 6 3 5 4 3 9 3 6 7 4 5 4 8 4 4 6 3 2 5 2 1 1
Сумарно до року 2 5 9 12 17 18 22 24 26 29 31 35 37 42 46 50 52 55 60 63 65 67 72 74 76 80 83 87 88 91 97 100 105 109 112 121 124 130 137 141 146 150 158 162 166 172 175 177 182 184 185 186
Сумарно за всі роки 186