Ігнат Юрій Іванович

Ігнат Юрій Іванович

№ 66
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Асистент (03.02.1968 – 01.09.1972), ст. викладач (01.09.1978 – 24.06.1986), доцент (24.06.1986 – 06.06.2000).

Біографія

Народився 6 вересня 1939 року в селі Стеблівка Хустського району Закарпатської області. В 1956 році закінчив Стеблівську середню школу. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1961 р. Після закінчення університету протягом 1961-1964 рр. працював викладачем математики Ужгородського технікуму радянської торгівлі. В цей же час працював асистентом кафедри вищої математики ЗТФ УжДУ на умовах погодинної оплати. В 1964 році Ігнат Ю.І. поступає в аспірантуру на кафедру матаналізу УжДУ зі спеціальності теорія ймовірностей (науковий керівник – доцент Студнєв Ю.П.). З 3 лютого 1968 р. він – асистент кафедри матаналізу. В 1968 році призивається в армію, де служить офіцером до 1970 року. Після демобілізації з армії знову працює асистентом кафедри матаналізу. З 1 вересня 1972 року переходить на посаду ст. викладача цієї ж кафедри. 20 лютого 1984 року на Вченій Раді Київського держуніверситету ім. Т.Г.Шевченка захищає дисертацію «Про швидкість збіжності до стійких законів» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 24 червня 1986 року обирається на посаду доцента кафедри математичного аналізу УжДУ. Вчене звання доцента по цій же кафедрі одержав 10 вересня 1988 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні, лабораторні й семінарські заняття з вищої математики, матаналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики. Розробляв та читав курси за вибором «Теорія крайових задач», « Теорія стійкості», «Диференціальні рівняння з відхиляючим аргументом», «Нелінійні задачі математичної фізики».

Публікації

 • Об уточнении центральной предельной теоремы и ее глобального варианта // Теория вероятностей и ее приложение. – М., 1967. – № 3. – С. 562-567. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • Об оценке скорости сходимости к устойчивым законам // Материалы 1 конф. молодых ученых Зап. науч. центра АН УССР. Сек. мат. и мех. – Ужгород, 1973. – 2 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Методичні вказивкі з теорії ймовірностей і математичної статистики (для студентів математичного факультету УжДУ). – 1974. – 30 с. – (Ротапрінт / УжДУ).
 • Об одном свойстве сопровождающих законов // Краевые задачи теор. фильтр.: Тезисы докл. Всесоюз. совещ.-семин. – Ужгород, 1976. – С. 168-169.
 • О сходимости к устойчивым законам распределения // ДАН УССР. Сер. А. – К., 1977. – № 10. – С. 912-913. (Соавтор Слюсарчук П.В.).
 • Навчально-методична розробка з теорії ймовірностей і математичної статистики. –
  1978. – 34 с. – (Ротапрінт / УжДУ).
 • Об одной оценке отклонения от нормального закона распределения суммы в схеме серий // Теория вероятностей и мат. статистика. – К., 1981. – № 25. – С. 25-29.
 • Об одной оценке остаточного члена в центральной предельной теореме // Материалы 35 науч. конф. проф.-препод. состава УжГУ. – Ужгород, 1982. – С. 13-19. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82.
 • О скорости сходимости к устойчивым законам: Автореферат дис. ... кан. физ.-мат.
  наук. – К., 1983. – 12 с.
 • О скорости сходимости к устойчивым законам: Дис. … кан. физ.-мат. наук. – К., 1984. – 107 с.
 • Одна неравномерная оценка остаточного члена в центральной предельной теореме для схемы серий // Теория вероятностей и матем. статистика. – К., 1984, – № 31. – С. 40-44.
 • Некоторые оценки остаточного члена в предельных теоремах для сумм независимых случайных величин // Теория вероятностей и ее применение. – М., 1984. – Т. 29. – № 2. – С. 401-402.
 • Методичні вказівки і контрольні завдання з математичного аналізу для студентів-заочників 1,2,3 курсів математичного факультету УжДУ. – 1985. – 39 с. – (Ротапрінт / УжДУ). (Співавтори Добош В.І., Ляліна Д.І.).
 • Уточнения некоторых оценок отклонения от нормального закона распределения суммы независимых случайных величин // Теория вероятностей и мат. статистика. – К., 1987. – № 37. – С. 57-66. (Соавтор Падитц Л.).
 • Методична розробка до практичних занять та самостійної роботи з теорії ймовірностей для студентів математичного факультету УжДУ. – 1988. – 82 с. – (Ротапринт / УжДУ).
 • Об одной форме оценки остаточного члена в локальной предельной теореме. – Ужгород, 1991. – 7 с. – Деп. в Укр.НИИНТИ, № 62 Ук-91. (Соавтор Орбан Ю.М.).
 • О скорости сходимости в локальной предельной теореме для плотностей // Теория вероятностей и ее применение. – М., 1991. – Т. 36. – № 4.– 2 с. (Соавтор Слюсарчук П.В.).
 • Про один клас поліномів // Вестник. – Ужгород, 1992, – № 1. – 6 с. (Співавтор Рибак В.Я.).
 • Деякі оцінки залишкових членів в локальних граничних теоремах // Наук. записки Захід. наук. центру НАН України. – Львів, 1992. – 3 с. (Співавтори Слюсарчук П.В., Орбан Ю.М.).
 • Об оценке остаточного члена в локальной предельной теореме для плотностей. – Ужгород, 1992. – Т. 37. – 7 с. – Деп. Укр. НИИНТИ, № 1508 Ук.-92. (Соавтор Слюсарчук П.В.).
 • Локальная предельная теорема для дискретных квазивероятностных распределений // Теория вероятностей и ее применение. – М., 1992. – Т. 37. – № 4. – С. 807-808. (Студнев Ю.П.).
 • Про метризацію ймовірнісних просторів // Вісник. – Ужгород, 1997. – № 2. – 2 с.

Статистика публікацій
Рік 1967 1973 1974 1976 1977 1978 1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1991 1992 1997
Сумарно за рік 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1
Сумарно до року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 21 22
Сумарно за всі роки 22