Кочіш Василь Михайлович

Кочіш Василь Михайлович

№ 81
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.1970 – 18.08.2011).

Біографія

Народився 27 листопада 1943 року в селі Бородівка Мукачівського району Закарпатської області. В 1960 році закінчив Залужанську середню школу Мукачівського району. В цьому ж
році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчує в 1965 році. Протягом 1965-1969 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі обчислювальної математики (науковий керівник – доцент Сірик Г.В.). З 1 квітня 1970 року Кочіш В.М. – асистент, а з 1 вересня 1970 року – старший викладач кафедри обчислювальної математики. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри він стає старшим викладачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з чисельних методів, ЕОМ і програмування, методів обчислень.

Публікації

 • Применение методов теории функций комплексной переменной для решения прямой задачи електронной оптики // Тезисы докл. II Республиканской конф. молодых математиков Украины. – К., 1965. – 1 с.
 • Об одной нелинейной краевой задаче для уравнения еллиптического типа // Вопросы совершенствования вычислительных алгоритмов: Тезисы докл. 2-ой экономико-кибернетической конф. – К., 1968. – 1 с.
 • Про одну третю крайову задачу для нелінійного рівняння еліптичного типу у випадку кругової області // Матеріали наукової конференції аспірантів-випускників. – Ужгород, 1970. – 4 с.
 • Об одной нелинейной краевой задаче для уравнения эллиптического типа // Материалы первой областной конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования
  СССР. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74.
 • Про один метод розв’язання прямой задачі корпускулярної оптики у випадку поля, утвореного точковими джерелами // Матеріали першої конференції молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • О применении метода Ньютона-Канторовича к решению одной нелинейной краевой задаче для уравнения эллиптического типа // Материалы XXIX научной конф. проф.-препод. состава УжГУ. – 1976. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • О применении метода Бубнова-Галеркина к решению одной задачи электростатики // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – 3 с. (Соавтор Мацюк С.А., Сирык Г.В.).
 • Об одном методе решения третьей краевой задачи для уравнения эллиптического типа // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докл. Всесоюз. совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – 2 с. (Соавтор Вознюк Т.П.).
 • О решении одной задачи электронной оптики методом Ньютона-Канторовича // Сб. научных трудов «Некоторые задачи механики сплошных сред». – К., 1978. – 6 с. (Соавтор Сирык Г.В.).
 • О методе определения потенциала на оси оксиально-симметричного электростатического поля // II Республиканская конф. «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»:Тезисы докл. – К., 1978. – 1 с.
 • Об одной краевой задаче электронной оптики // Методы и средства решения краевых задач: Тезисы докладов IV Республиканского семинара. – Рига, 1978. – 2 с. (Соавтор Сирык Г.В.).
 • Об одном методе расчета неустановившейся фильтрации к скважине в неограниченном неоднородно-слоистом пласте // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докладов Всесоюзного совещания-семинара. – Ровно, 1979. – 1 с. (Соавторы Олейник А.Я., Сирык Г.В.).
 • Применение метода сеток для решения одной нелинейной нестационарной задачи фильтрации // Материалы научного семинара кафедры дифференциальных уравнений и математической физики матем. фак-та УжГУ. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 105 Ук-84. (Соавтор Сирык Т.В.).
 • Об одном применении метода R-функций // Материалы научного семинара кафедры дифференциальных уравнений и математической физики УжГУ. – 9 с – Деп. в ВИНИТИ, № 2743-86.
 • О минимизации функции отклонения методом Флетчера-Пауэлла // I Всесоюзный симпозиум «Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций»: Тезисы докл. – Ужгород, 1988. – 1 с. (Соавторы Милютин А.Ф., Тельма С.В.).
 • К вопросу о моделировании интенсивных электронных пучков. – 1989. – 10 с. – Деп. в Укр.НИИНТИ, № 743 Ук-89.
 • К вопросу о решении одной нелинейной системы дифференциальных уравнений // Вторая Всесоюзная конференция «Новые подходы к решению дифференциальных уравнений»: Тезисы докл. – М., 1989. – 1 с.
 • Об одной математической модели интенсивного электронного пучка // Республикан. Семинар «Проблемы и методы организации социально-благоприятной среды при развитии промышленного потенциала в новых экономических условиях»: Тезисы – К., 1990. – 1 с.
 • К вопросу о решении задачи неустановившейся фильтрации в многослойной толще // Респуб. семинар «Проблемы и методы организации социально-благоприятной среды при развитии промышленного потенциала в новых экономических условиях»: Тезисы докл. – К., 1990. – 2 с. (Соавторы Милютин А.Ф., Тельма С.В.).
 • Дослідження похибки асимптотичного представлення розв’язку однієї нелінійної системи диференціальних рівнянь в приграничній області // Тези допов. підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу мат. фак-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – 1 с.
 • Про асимптотичне представлення розв’язку однієї нелінійної системи диференціальних рівнянь в приграничній області // Материали II-го Міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». – Львів-Дубляни, 1996. – 7 с.
 • Про узагальнений розв’язок однієй нелінійної крайової задачі для рівняння еліптичного типу // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів,
  1998. – 3 с.
 • Про узагальнений розв’язок однієї нелінійної крайової задачі для рівняння еліптичного типу // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів,
  1998. – 3 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень та обчислювальний практикум».Частина І. Інтерполювання функцій. – Ужгород, 1999. – 11 с. (Співавтори Пагіря М.М., Чупов С.В.)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень». Частина ІІ. Середньоквадратичне наближення функцій. – Ужгород, 2000. – 16 с. (Співавтори Пагіря М.М., Варга С.С.)

Статистика публікацій
Рік 1965 1968 1970 1976 1978 1979 1988 1989 1990 1994 1996 1998 1999 2000
Сумарно за рік 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1
Сумарно до року 1 2 3 6 9 10 11 13 15 16 17 19 20 21
Сумарно за всі роки 21