Коцовський Владислав Миронович

Коцовський Владислав Миронович

№ 138
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

викладач (02.02.2003 01.09.2013), ст. викладач (01.09.2013 – 03.02.2014), доцент кафедри (03.02.2014 – по сьогодні).

Біографія

Народився 16 грудня 1978 року в м. Ужгород. У 1996 році закінчив Мукачівську ЗОШ №2. В цьому ж році став студентом математичного факультету Ужгородського державного університету. Навчаючись на математичному факультеті, в 1998 році стає соросівським стипендіатом. В 2001 році закінчує математичний факультет УжНУ з відзнакою і поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і прикладної математики УжНУ по спеціальності математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник – проф. Головач Й.І.). З 2 лютого 2003 року Коцовський В.М. працює на посаді асистента, з 1 вересня 2013 року – на посаді ст. викладача, а з 3-го лютого 2013 року на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики УжНУ.

З 3 лютого 2014 року Коцовський В. М. — доцент кафедри інформаційних управляючих систем та технологій факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Протягом роботи в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» читає курси з дискретної математики, систем штучного інтелекту, теорії розпізнавання образів, баз даних і інформаційних систем, алгоритмістики, теорії ймовірностей, методів та засобів комп’ютерних інформаційних технологій, теорії паралельних обчислень та нейронних систем.

Публікації

 • Про деякі властивості булевих функцій, які реалізуються на одному нейронному елементі // Науковий вісник УжДУ . Сер. мат. – 1999. – Вип. 4. – С. 25-30. (Співавтор
  Гече Ф.Е.)
 • Модифікація критеріїв пороговості булевих функцій на основі властивостей характеристичних векторів // Науковий вісник УжДУ. Сер. мат. – 2000. – Вип.5. – С. 16-21. (Співавтор Гече Ф.Е.)
 • Задання предикатів із скінченною областю визначення за допомогою багатопорогових нейронних елементів // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. і інформ. – Ужгород, 2000. – Вип. 5. – С. 16-21. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Про деякi критерiї пороговостi булевих функцiй // Вiсник Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї. – Львiв,
  2001. – № 433. – С. 160-165. (Співавтори Гече Ф., Батюк А.).
 • Властивості булевих функцій, реалізованих на двопорогових нейронних елементах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2001. – №438. – С. 22-25. (Співавтори Гече Ф. Е., Батюк А.Є.).
 • Оцінка числа булевих функцій, реалізованих на нейронних елементах // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. і інформ. – Ужгород, 2002. – Вип. 7. – С. 32-37. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Задання предикатів за допомогою багатопорогових нейронних елементів // Мiжнародна конференцiя з iндуктивного моделювання "IСIМ-2002".– Львiв. – 2002. – Т. 4-5. – С. 132-136. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Оцінка числа порогових булевих функцій / Працi мiжнародної школи-семiнару «Теорiя прийняття рiшень», Ужгород, УжНУ. – 2002. – 24 с.
 • Нейронні елементи над кільцями класів лишків // Праці 2-ї міжнародної школи семінару «Теорія прийняття рішень», Ужгород, УжНУ. – 2004. – 49 с.
 • Нейронні елементи над кільцем Zpm // Доповiдi Національної академії наук України. Кібернетика та обчислювальна техніка. – К., 2004. – № 6. – С. 70-72. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Алгоритм навчання нейрофункцій над системою характерів // ІІІ-я Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород. – 2006. – С. 61.
 • Про збіжність спектрального алгоритму навчання нейронних елементів // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies "CSIT 2007". – Львів. – 2007. – С. 67-69. (Співавтори Гече Ф.Е., Ковальов С.А.).
 • Булевi нейрофункцiї i синтез розпізнавального пристрою у нейробазисi // Вiсник Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Комп'ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2007. – № 598. – С. 44-50. (Співавтори Гече Ф., Ковальов С., Батюк А.).
 • Алгоритми навчання узагальнених нейронних елементiв вiдносно системи характерiв // Збiрник наукових праць iнституту проблем моделювання в енергетицi НАН України. – К., 2007. – Вип. 41. – С. 124-136. (Співавтори Гече Ф., Батюк А.).
 • Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки. – К., 2007. – № 1. – С. 172-175.
 • Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки. – К., 2007. – № 3. – С. 147-150.
 • Дискретні нейрофункції над полем Галуа // IV Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород. – 2008. – С. 54-56. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Двопорогово сепарабельні множини у n-вимірному дійсному просторі // V Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород. – 2010. – С. 51-52. (Співавтор
  Гече Ф.Е.).
 • Матриці толерантності і узагальнені нейронні елементи // V Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород. – 2010. – С. 53-54. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Властивості дихотомій, породжених двопороговими нейронними елементами // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – Ужгород, 2010. – С. 67-78.
 • Оцінки величини цілочислових коефіцієнтів двопорогових нейронних елементів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2011. – № 694. – С. 292-296. (Співавтори Гече Ф.,
  Батюк А.).
 • The recognition of discrete patterns and signals in the neural basis // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2011. – № 719. – С.269-277. (Co-authors F. Geche , A. Batyuk).
 • Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6
  (77). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 61-76. (Співавтори Гече Ф., Міца О., Батюк А.).
 • Властивості класу двопорогових булевих функцій та оцінки числа його елементів // Науковий вiсник УжНУ. Сер.: Математика i iнформатика. – Ужгород, 2011. – Вип. 22. –
  №2. – С. 38-49. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Backpropagation algorithm for complex neural networks // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2012. – № 726. — С. 3-7. (Co-authors F. Geche , A. Batyuk).
 • Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку // ISDMCI'2012. Шоста міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту». – Євпаторія, 27-31 травня 2012. – Т. 2. – С. 12-14. (Співавтори Гече Ф., Міца О., Батюк А.).
 • The recognition of discrete patterns and signals in the neural basis // The fifth world congress «Aviation in the XXI-st century» September 25-27, 2012, Kyiv, Ukraine, AVIA-2012, Vol.1, pp. 1.5.1-1.5.19. (Co-authors Geche, F., Batyuk A., Shevchuk D. ).
 • Complexity of Learning of the Artificial Bithreshold Neuron // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference «CSIT 2012», 20-24 November, 2012, Lviv, Ukraine, pp. 59. (Co-authors Geche, F., Batyuk A.).
 • Реалізація булевих функцій на двопорогових нейронних елементах з цілочисловими коефіцієнтами // VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень". – Ужгород. – 2012. – С. 114-115.
 • Про алгоритмічну складність задачі навчання штучних двопорогових нейронних елементів // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – Ужгород: ЗакДУ, 2013. – С. 63-65. (Співавтор Вашкеба М.).
 • Реалізація булевих функцій на двопорогових нейронних елементах з цілочисловими коефіцієнтами // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – Ужгород: ЗакДУ, 2013. – С. 70-72. (Співавтор Чобану Я.).
 • Spectral properties of discrete neural functions over a Galois fields // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 6 (89). — С. 29-39. (Співавтори Гече Ф.Е., Міца О. В.).
 • Mathematical modeling of influence of layer nanodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference systems / // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 6 (89). — С. 96-104. (Co-authors A.V. Mitsa, I.V. Fekeshazi, F.E. Geche).
 • Bithreshold neurons learning // Elektronika. — Warszava: SIGMA-NOT, 2013. — #8. — pp. 70-72. (Co-authors F. Geche , A. Batyuk, A. Mitsa, K. Gromaszek).
 • Synthesis of generalied neural elements using approximation method // Wydzial Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej: Elektronika. — Warszava: SIGMA-NOT, 2013. – #8. –
  Pp. 67-69. (Co-authors F. Geche , A. Batyuk, K. Gromaszek).
 • Разделение множеств с помощью двупороговых нейронных элементов // 4-я международная научная конференция "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии". – Кишинэу, 25-28 марта 2014. – С. 278-282. (Соавтор
  Гече Ф.Е.).
 • Критерій реалізованості булевих функцій одним нейронним елементом з узагальненою пороговою функцією активації // VII Міжнародна-школа семінар "Теорія прийняття рішень". — Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р. – С.72-74. (Співавтори Гече Ф.,
  Батюк А., Вашкеба М.).
 • Двопорогові булеві функції у біполярному базисі // VII Міжнародна-школа семінар «Теорія прийняття рішень. Ужгород», 29 вересня – 4 жовтня 2014 р. — С. 139-141. (Співавтор Гече Ф.Е.).
 • Optimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle // Вісник Національного університету "Львiвська полiтехнiка". Серія "Комп’ютерні науки та інформацiйнi технології". — 2014. — № 800. — С. 66-71. (Co-authors F. Geche , A. Batyuk, A. Mitsa, V. Petsko ).
 • Artificial Complex Neuron with Half-Plane-Like Activation Function // Системні технології: Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 6 (95). – С. 60-67. (Co-authors F. Geche, A. Mitsa).
 • Learning of neural nets with bithreshold-like activation function // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. — 2015. — № 46 (1155). — С. 78-83.
 • Кількісні оцінки розпізнавальної здатності двопорогових нейронних елементів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 284-289.
 • Необхідні умови реалізованості булевих функцій одним нейронним елементом з узагальненою пороговою функцією активації // Міжнародна наукова конференція "ISDMCI’2015", – Херсон, 25-28 травня 2015 р. – С. 267-269. (Співавтори Гече Ф.,
  Вашкеба М., Шпеник Т.).
 • Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції ["ISDMCI’2015"], смт. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. — Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. — С. 290-292. (Співавтори Гече Ф.Е., Вашкеба М.М.,
  Левчук О.М.).
 • Математична модель вдосконаленого пристрою контролю системи електроживлення для радіолокаційних станцій // Збірник праць ХІ Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, 1-5 червня 2015 р. – С. 435-438. (Співавтори Левчук О.М., Максим Р.В.).
 • Synthesis of Time Series Forecasting Scheme Based on Forecasting Models System // Proceedings of the 11th International Conference «ICTERI 2015». – Lviv, Ukraine, May 14-17 2015. – pp. 121-136. (Co-authors F. Geche, A. Batyuk, S. Geche, M. Vashkeba).

Статистика публікацій
Рік 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 2 2 3 2 1 5 1 3 4 5 6 5 6
Сумарно до року 1 3 5 8 10 11 16 17 20 24 29 35 40 46
Сумарно за всі роки 46