Кондрук (Цицика) Наталія Емерихівна

Кондрук (Цицика) Наталія Емерихівна

№ 130
Кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент.

викладач (20.12.2003 – 01.01.2008), ст. викладач (01.01.2008 – 01.09.2012), доцент кафедри (01.09.2012 – 15.12.2015), доцент (15.12.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 20 січня 1979 року в Ужгороді. В 1995 році закінчила Ужгородську ЗОШ №6. В цьому ж році стала студенткою математичного факультету Ужгородського держуніверситету, який закінчила з відзнакою в 2000 році. Після закінчення університету стала аспіранткою на кафедрі кібернетики і прикладної математики за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник доц. Маляр М.М.), яку закінчила в 2004 році.

З 1 вересня 2001 року Кондрук Н.Е. працює асистентом кафедри кібернетики і прикладної математики, а з 20.12.2003 займає посаду викладача. 30 березня 2012 року їй присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук. Вчене звання доцента по кафедрі кібернетики і прикладної математики їй присвоєно у 2015 році.

Протягом роботи в УжНУ проводить лекції з математичної логіки, практичні і лабораторні заняття з інформатики і комп’ютерної техніки, основ інформатики, дискретної математики, математики для економістів, вищої математики.

Публікації

 • Групування критеріїв ефективності // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 7-12 жовтня 2002 р. – Ужгород, 2002. – С. 53. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Групування критеріїв ефективності // Вісник СевДТУ. Зб. наук. пр. Тематич. вип.: Інформатика, електроніка, зв’язок. – 2003. – Вип. 47. – С. 75–79.(Співавтор Маляр М.М.)
 • Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування //Вісник Київського університету. Серія ф.–м. наук. – 2004. – Вип. 2. –
  С. 288292. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Кластеризація критеріїв ефективності у задачах вибору // Праці ІІ-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 27 вересня - 2 жовтня, 2004 р. – Ужгород, 2004. –
  С. 45. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Кластеризація критеріїв ефективності у задачах вибору // Вісник Київського університету. Серія: ф.–м. наук. – 2005. – Вип. 3. – С. 305–308. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Про один підхід аналізу критеріїв ефективності багатокритеріальних задач лінійного програмування// Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation. Thesis of Conference Reports, May 23-25. –Kyiv,  2005. – С.67. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Алгоритм кластеризації критеріального простору для задач вибору// Вісник Київського університету. Серія: ф. –м. наук. – 2006. – Вип. 3. – С. 225-229. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Про одну модифікацію адитивної згортки задач лінійного програмування // Праці ІІІ-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 2 - 7 жовтня 2006 р. – Ужгород, 2006. – С. 60-61. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Визначення вагових коефіцієнтів кластерів критеріального простору// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Інфотекс – 2007», 10-16 вересня 2007 р.: в 2-х ч. Ч.1 – Севастополь, 2007. – С. 90-92. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Про особливості побудови критеріального простору задачі раціонального харчування дітей // Праці ІV-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 29 вересня – 4 жовтня 2008 р. – Ужгород, 2008. – С. 95-96. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Практикум з інформатики для математиків та економістів /Ужгородський національний ун-т. Математичний факультет. Кафедра кібернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184 с.(Співавтори Гече Ф.Е., Довганич М.М., Коцовський В.М.)
 • Некоторые применения кластеризации критериального пространства для задач выбора // Компьютерная математика. – 2009. – № 2.– С. 142-149. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки.
  2010. – №1. – Вип. 1– С. 3-7. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Проблематика побудови технологій для задач підтримки прийняття рішень в дієтології // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 27 вересня - 1 жовтня 2010 р. – Ужгород, 2010. – С. 124. (Співавтор Маляр М.М.)
 • Нечіткість в задачах збалансованого харчування людини // Матеріали першої міжнародної науково-техн. конф. «Обчислювальний інтелект – 2011», 10-13 травня
  2011 р. – Черкаси, 2011. – С. 186.
 • Патент на корисну модель 64777 Україна МПК (2006.01) А61К8/19, А61К8/30 Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування «Дієтолог» – № u201100007; Заявл. від 04.01.2011; Опубл. 25.11.2011, Бюл.№ 22. (Співавтори Маляр М.М., Горленко О.М.,
  Томей А.І.)
 • Нечітка задача числової оцінки обробки експертної інформації // Праці VІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 1 – 6 жовтня 2012 р. – Ужгород, 2012. – С. 110.
 • Некоторые аспекты использования информационных технологий в образовательной системе Украины // Сборник статей «Проблемы интеллектуализации компьютера» – Киев-София, 2012. – С. 345-349.(Співавтор Н. В. Юрченко)
 • Стислий конспект лекцій з курсу «Вища математика» для студентів 2-го курсу хімічного факультету. Теорія ймовірностей. Випадкові події та випадкові величини / – Ужгород, 2012. – 48 с. (Співавтори: М.М. Маляр, М.М. Повідайчик)
 • Вища математика. Стислий конспект лекцій з курсу «Вища математика» для студентів 1-го курсу хімічного факультету. Частина 1. Алгебра, аналітична геометрія – Ужгород, 2012. – 48 с.( Співавтори: М.М. Маляр, Т.М. Смочкова)
 • Обґрунтування підходу кластеризації критеріального простору в векторних задачах лінійного програмування// Південно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/4 (61). – С. 58-61.(Співавтор Маляр М.М.)
 • Метод визначення кількісної міри переваги в колективному порядку// Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шеченка. Серія: фіз..-мат. науки. –
  2013. – №2. – С. 171-174.
 • Деякі методи автоматичного групування об’єктів // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2(4). – С. 20-24.
 • Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 18. – С. 173-176.
 • Системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого складання дієт // Управління розвитком складних систем. – 2015. – Вип. 23. – С. 92-96.
 • Вибрані розділи багатокритеріальної оптимізації: методичні рекомендації до виконання контрольних та лабораторних робіт для студентів математичного факультету – Ужгород: УжНУ, 2015. – 56 с.
 • Методичні рекомендації до вивчення курсу «Системи та методи прийняття рішень» для студентів 4-го курсу спеціальності "Прикладна математика" математичного факультету УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2015. – 48 с.
 • Вища математика. Стислий конспект лекцій з курсу «Вища математика» для студентів 1-го курсу хімічного факультету. Частина 2. Вибрані розділи математичного аналізу – Ужгород: УжНУ, 2015. – 48 с.
 • Деякі міри схожості об’єктів // Праці VІІІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Ужгород, 2016. – С. 147.
 • Clustering method based on fuzzy binary relation // Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Mathematics and cybernetics – applied aspects, 2017. – 2/4 (86). – P. 10-16.

Статистика публікацій
Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Сумарно за рік 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 1 1
Сумарно до року 1 2 4 6 8 9 11 12 14 16 20 22 24 28 29 30
Сумарно за всі роки 30