Король Ігор Іванович

Король Ігор Іванович

№ 120
Доктор фіз.- мат. наук, професор кафедри

доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри.

доцент кафедри (12.03.1997 – 25.10.2000), доцент (26.10.2000 – 31.08.2002), докторантура (01.09.2002 – 01.09.2005), доцент (01.09.2005 – 20.06.2011), професор кафедри (21.06.2011 – 03.07.2014). Виконувач обов’язків проректора з науково-педагогічної роботи, професор кафедри (04.07.2014 – 23.12.2014), проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри (24.12.2014 – по сьогодні).

Біографія

Народився 3 грудня 1970 року в м. Ужгород. Навчався спочатку в Ужгородській середній школі № 1, а потім з 1984 року в Київській республіканській фізико-математичній школі-інтернаті, яку закінчив з медаллю у 1987 році. Вищу математичну освіту здобув у Московському державному університеті, на механіко-математичному факультеті, де він навчався протягом 19871992 років. З 1992 року стає аспірантом кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики УжДУ (наукові керівники – доц. Маринець В.В., проф. Ронто М.Й.). З 1-го вересня 1993 року він переводиться в заочну аспірантуру і працює асистентом кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. Протягом 1991-1995 років заочно закінчив економічний факультет Ужгородського держуніверситету. В 1996 році він одержує як аспірант грант фонду Сороса. 22 квітня 1996 року на Вченій Раді механіко-математичного факультету Київського Національного університету захищає дисертацію: «Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків двоточкових крайових задач з параметрами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 12-го березня 1997 року Король І.І. – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. Звання доцента по цій же кафедрі йому присвоєно 26 жовтня 2000 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук «Дослідження існування і побудова розв’язків крайових задач» захистив 24 січня 2011 року на механіко-математичному факультеті Київського національного університету. З червня 2011 року працює на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики. З 17 березня 2014 року його призначено проректором з науково-педагогічної роботи УжНУ.

Протягом роботи в УжНУ читав курси і проводив практичні заняття з диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, математики для економістів, фінансової математики, математики міжнародних фінансів, вибраних розділів економічної теорії та курси за вибором «чисельно-аналітичні методи в теорії крайових задач для диференціальних рівнянь», «теорія стійкості», «теорія імпульсних систем», «теорія вироджених диференціальних систем» тощо.

Публікації

 • О решени двухточечной задачи с параметрами // Сб. науч. Трудов «Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения». – Киев: Ин-т математики НАН
  Украины. – 1993. – С. 73-75.
 • Исследование и решение краевых задач с параметрами численно-аналитическим методом// Укр.мат.журн.–1994.–46,№8.–С. 1031-1043. (Соавтор Ронто Н.И.).
 • Про послідовні наближення для двоточкових крайових задач з параметрами // Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь. Тези доп. Всеукр. наук. конф. – Дрогобич, 1994. – С. 75-76.
 • Застосування чисельно-аналітичного методу для дослідження двоточкових крайових задач // Сб. науч. Трудов «Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения». – Киев: Ин-т математики НАН Украины. – 1994. – С. 109.
 • Про дослідження двоточкових крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з параметрами// Доп.НАН України. – 1995. – № 9. – С. 9-12.
 • Про застосування чисельно-аналітичного методу для систем диференціальних рівнянь другого порядку з параметрами // Тези доп. Всеукр.наук. конф. «Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях». Частина 3 – Львів. – 1995. – С. 107.
 • Про модифікацію чисельно-аналітичного методу для періодичних систем другого порядку // Підсумкова наук. конфер. проф.-виклад. складу матем. ф-ту УжДУ. Тези доп. – Ужгород, 1995. – С. 28-29.
 • Метод послідовних наближень для двоточкових крайових задач з параметрами // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Тези доп. Всеукр. наук. конф. – Чернівці, 1996. – С.97.
 • Чисельно-аналітичні методи дослідження розв’язків двоточкових крайових задач з параметрами: Дис. ... канд.фіз.-мат.наук. – 1996. – 117 с.
 • Основи роботи на IBM PC. Навчально-методичний посібник. – Ужгород, Ужгородський університет, 1997. – 84 с. (Співавтори Король І.Ю.,Горват П.П.).
 • Практичний курс роботи на персональному комп’ютері. Навчально-методичний посібник. – Ужгород, Ужгородський університет, 1998. – 164 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Практикум з використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Частина 1. Основи операційної системи Windows 95. Методична розробка. – Ужгород, Ужгородський держуніверситет, 1998. – 28с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Практикум з використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Частина 2. Файлова система Windows. Методична розробка. – Ужгород, Ужгородський держуніверситет, 1998. – 32 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Практикум з використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Частина 3. Стандартні програми Windows. Методична розробка. – Ужгород, Ужгородський держуніверситет, 1998. – 36 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Практикум з використання програмного забезпечення персональних комп’ютерів. Частина 4. Підготовка документів у текстовому редакторі Word. Методична розробка. – Ужгород, Ужгородський університет, 1998. – 60 с. (Співавтори Король І.Ю., Горват П.П.).
 • Застосування чисельно-аналітичного методу для дослідження триточкових крайових задач з параметрами// Наук. вісник Ужгородського університету, Сер. Матем. – Ужгород: Пол. «Карпатського краю»; Патент, 1998. – Вип.3. – С. 124-127.
 • До питання про вільні коливання циліндричних оболонок змінної товщини // Механіка та фізика руйнування будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 110-118. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Про інтегрування багатоточкових крайових задач з параметрами// Наук. вісник Ужгородського університету, Сер. Матем. – Ужгород: Пол. «Карпатського краю»; Патент, 1999. – Вип.4. – С. 62-70.
 • Застосування поліноміальних наближень для інтегрування багатоточкових крайових задач з параметрами// Наук. вісник Ужгородського університету, Сер. Матем. – Ужгород: Пол. «Карпатського краю»; Патент, 1999. – Вип.4. – С. 71-78. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Інтегрування багатоточкових крайових задач методом поліноміальних наближень// Диференціальні та інтегральні рівняння. Тези доп. Міжнародної конфер. – Одеса, 2000. – С. 155-156. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Інтегрування багатоточкових крайових задач методом поліноміальних наближень// Диференціальні рівняння і нелінійні коливання: Тези допов. Міжнародн. конфер. – Київ, 27-29 серпня 2001 р. – С. 78-79.
 • Метод послідовних поліноміальних наближень для крайових задач з гральними умовами// Прикладна математика. Тези доп. Міжнародної конфер. – Київ, 2002. –
  С. 102-103.
 • On Polynomial Approximations to Solutions of Implicit Differential Equations// Publ. of the Univ. of Miskolc. Math.Notes, 2002. – V. 2. – P. 88-97.
 • Чисельно-аналітичний метод інтегрування імпульсних багатоточкових крайових задач// Вісник КНУ, сер. фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип. 3. С. 110-118.
 • Про один підхід до інтегрування параметризованих крайових задач // Наук. вісник Ужгородського університету, Сер. Матем. – Ужгород: УжНУ, 2003. – Вип.8. – С. 70-78.
 • Дослідження періодичних розв'язків імпульсних систем з гамільтоновою лінійною частиною. Вісник КНУ, серія: фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип.4, – С. 25-37.
 • Про інтегрування багатоточкових імпульсних задач. Міжнар. наук. конф. «Шості боголюбовські читання» (Чернівці, 26-30 серпня 2003 р.)
 • Чисельно-аналітичний метод дослідження періодичних розв’язків диференціальних систем з імпульсною дією. Вісник КНУ, сер: Матем., механ. – 2004. – Вип.13, – С. 48-59.
 • Про новий підхід до інтегрування двоточкових крайових задач // Науковий вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип.228. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2004. – С.36-41.
 • Про періодичні розв’язки деяких систем диференціальних рівнянь. Десята міжнар. конф. ім. акад. М.Кравчука, 13-15 травня 2004 р, Київ. – С. 140.
 • Знаходження періодичних розв’язків деяких імпульсних систем другого порядку. Міжнародна конференція пам’яті В.Я.Буняковського (Київ, серпень 2004 р.) .
 • Побудова періодичних розв’язків одного класу систем диференціальних рівнянь. Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька (Дрогобич, вересень-жовтень 2004 р.).
 • Дослідження періодичних розв'язків імпульсних систем з гамільтоновою лінійною частиною // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2004. – №4. – С. 97–109.
 • Про періодичні розв’язки одного класу систем диференціальних рівнянь. Укр. мат. журнал, 2005. – Т. 57, – №4, – С. 483-495.
 • Чисельно-аналітичний метод дослідження періодичних розв'язків диференціальних систем з імпульсною дією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2005. – Вип. 13. – С. 9-18.
 • Новий чисельно-аналітичний метод інтегрування двоточкових крайових задач для систем диференціальних рівнянь // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С.Підстригача. Тези доповідей. Львів, 24-27 травня 2005 р. – С.290.
 • Чисельно-аналітичний метод інтегрування крайових задач для систем диференціальних рівнянь у критичному випадку // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУ імені Тараса Шевченка, 6-9 червня 2005 р., Київ. Тези доповідей. – С. 83. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Чисельно-аналітичний метод дослідження багатоточкових крайових задач для напівлінійних систем диференціальних рівнянь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2006. – Вип. 12-13. – С. 83-87.
 • Дослідження і побудова розв'язків крайових задач у критичному випадку // Міжнародна наукова конференція "Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування". 18-23 вересня 2006 р., м.Ужгород. Тези доповідей. – С. 54-55. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Once again on the Samoilenko numerical-analytic method of successive periodic approximations// Ukrainian Mathematical Journal, 2006, V. 58, N. 4, P. 529-550. (Co-author Perestyuk M. O.).
 • Існування і наближена побудова розв'язків крайових задач // Доповіді НАН України. – 2007. – № 11. – С. 17–23. (Співавтор М.О. Перестюк).
 • Дослідження періодичних розв'язків автономних диференціальних систем з імпульсною дією у критичному випадку // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2008. – №1. – С. 59-66.
 • Дослідження періодичних розв'язків диференціально-операторних рівнянь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип.16. – С.82–88.
 • Investigation of the periodic solutions of nonlinear autonomous systems in the critical case// Ukrainian Mathematical Journal, 2008, V. 60, N. 3, P. 384-394.
 • Інтегрування крайових задач для систем диференціальних рівнянь із запізненням // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип.17. – С. 100-108.
 • Інтегрування крайових задач для систем диференціально-операторних рівнянь // Динамические системы. – 2008. – Т.25. – С. 65–70.
 • Періодичні розв'язки систем диференціальних рівнянь із запізненням // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 421. Математика. – С. 50-56.
 • Numerical-analytic method for investigating boundary value problems for impulsive differential equations // Miskolc Mathematical Notes. – 2008 – V. 9, N. 2. – p. 99-110.
 • Дослідження періодичних розв'язків нелінійних автономних диференціальних систем у критичному випадку // Боголюбовські читання, 2008. Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування" з нагоди 70-річчя з дня народження акад. А.М. Самойленка. 16-21 червня 2008 р., м. Мелітополь. Тези
  доповідей. – С. 66-67.
 • Дослідження розв'язків вироджених диференціальних систем з імпульсною дією // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип.18. – С. 73-84.
 • Дослідження розв'язків нетерових крайових задач для імпульсних диференціальних систем з виродженням // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні
  науки. – 2009. – №3. – С. 71-80.
 • Інтегрування вироджених диференціальних систем з виродженням в імпульсних умовах // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. 2009. – Вип.19. – С. 42-52.
 • On periodic solutions of nonlinear autonomous differential systems in the critical case// Nonlinear Oscillations, 2009, V. 12, N. 1, P. 74-84
 • Про розв'язнiсть крайових задач для вироджених диференцiальних систем з
  iмпульсною дiєю // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – 2009. – Вип. 454. Математика. – С. 46-49.
 • Investigating boundary value problems for ordinary differential equations in a critical case//Studies of the University of Zilina. Mathematical Series.–2009.–V. 23. – P. 67-76.
 • Інтегрування параметризованих багатоточкових крайових задач // Системні дослідження і інформаційні технології. – 2009. – 4. – C. 129-139.
 • Розв'язнiсть крайових задач для вироджених диференцiальних систем з iмпульсною дiєю // Dynamical systen modeling and stability investigation. Thesis of conference reports. Kyiv. May 27-29, 2009. – С. 67.
 • Constructing the periodical solutions of the singular differential-algebraic systems and their applications for analyzing of electric circuits // International Conference of Humboldt-Kolleg Series in Kiev "Humboldt Cosmos: Science and Society" ( HCS2 – Kiev2009). Thesis of conference report. Kiev. 19-22 November, 2009. – P. 29-30.
 • Існування періодичних розв'язків двовимірних автономних імпульсних диференціальних систем // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2010. – Вип.20. – С. 48-62.
 • Numerical-analytic method for the investigation of boundary-value problems for semilinear systems of differential equations// Nonlinear Oscillations, 2010, V. 13, N. 1, P. 45-56.
 • Побудова розв'язків крайових задач для лінійних вироджених диференціальних систем з імпульсною дією // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конференції. – С. 140.
 • Constructing the Periodical Solutions of the Singular Differential-Algebraic Systems // Conference on Differential and Difference Equations and Applicatios(Rajecke Teplice, Slovak Republic, June 21-25, 2010). Abstracts. – P. 22-23.
 • Існування розв’язків крайових задач для імпульсних диференціальних систем // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип.22,
  N 2. – С.93-100. (Співавтор Король Ю.Ю.).
 • A Certain Class of Discontinuous Cycles of Impulsive Autonomous System in the Plane// Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications.– Sunny Beach, September 15-20, Sofia, 2011.– p.111-128. (Co-author Perestyuk Y.).
 • О решениях краевых задач для вырожденных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Международная конф. «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы», Москва, 30 мая - 4 июня 2011 г. - С.303-304. (Співавтор Перестюк Н.А.).
 • Інваріантні многовиди одного класу систем диференціальних рівнянь// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2012. – Вип.23, № 1. – С. 4-11. (Співавтори Балога С.І., Питьовка О.Ю.).
 • Узагальнюючий підхід до побудови багатокрокових методів розв'язування задачі Коші// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2012. – Вип.23, № 1. – С. 61-68. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Дослідження періодичних розв'язків вироджених нелінійних систем диференціальних рівнянь// Науковий вісник Чернівецького університету імнеі Юрія Федьковича. Серія: Математика: зб. наук. пр. – 2012.–Т. 2, № 2,3 – С. 102-107. (Співавтор Семчишин Г.Я.).
 • Про єдиний підхід до побудови лінійних багатокрокових методів розв’язання задачі Коші// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2012. – Вип.23, № 2. – С. 87-95. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Дослідження асимптотичної еквівалентності одного класу нелінійних систем диференціальних рівнянь// Вісник Київського університету Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – №3. – С. 57-60. (Співавтор Балога С.І.).
 • Періодичні розв’язки вироджених імпульсних систем// Вісник Київського університету Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – №4. – С. 43-46. (Співавтор Балога С.І.).
 • Дослідження періодичних розв'язків вироджених нелінійних систем диференціальних рівнянь// міжнародна наукова конференція «Диф. рівняння та їх застосування», 27-29 вересня 2012 р., Ужгород: Матеріали конференції. – С. 47. (Співавтор Семчишин Г.Я.).
 • Існування періодичних розв'язків вироджених імпульсних диференціальних систем // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип.24.
  № 1 – С. 19-26. (Співавтор Грушовський О.М.).
 • Періодичні розв’язки імпульсних систем з виродженнями Международная летняя математическая школа памяти В.А.Плотникова, 15-22 июня 2013 г., Одесса. С. 87.
 • Дослідження розв'язків крайових задач для вироджених диференціальних систем з імпульсною дією. Боголюбовські читання, 24-28 червня 2013 р. С. 85.
 • Existence of the Periodical Solutions of Singular Systems of Differential Equations in Critical Case // Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. The 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists. November 24 – 28, 2014, Kyiv: Proceeding
  P. 98 – 106. (Co-author H.Y. Semchyshyn).
 • Біфуркація періодичних розв’язків вироджених диференціальних систем з імпульсною дією // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. 30 червня – 5 липня, 2014 р., Чернівці: Тези доповідей. С. 85.

Статистика публікацій
Рік 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Сумарно за рік 1 3 3 2 1 7 2 1 1 2 3 4 4 3 1 8 9 3 3 7 3 2
Сумарно до року 1 4 7 9 10 17 19 20 21 23 26 30 34 37 38 46 55 58 61 68 71 73
Сумарно за всі роки 73