Король Іван Юрійович

Король Іван Юрійович

№ 79
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (08.09.1970 – 01.06.1975), доцент (01.06.1975 – по сьогодні). Зав. кафедри природничих дисциплін (10.05.1991 – 14.03.1992), зав. кафедри математичного моделювання (14.03.1992 – 02.12.2004), зав. кафедри комп’ютерних систем та мереж (08.12.2004 – по сьогодні).

Біографія

Народився 6 лютого 1942 року в селі В.Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області. В 1959 році закінчив Великолучківську середню школу і в цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. У грудні 1964 році закінчив Ужгородський державний університет. У грудні 1964 році був призваний до лав Радянської Армії, з якої був демобілізований у серпні 1965 року. У вересні 1965 року поступив в аспірантуру на кафедрі теоретичної механіки і диференціальних рівнянь УжДУ (науковий керівник – доцент Буледза А.В.), яку закінчив у вересні 1969 року. Після закінчення аспірантури, до вересня 1970 р. – працював асистентом кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь Ужгородського державного університету. З вересня 1970 року по червень 1975 року Король І.Ю. – старший викладач кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь, а потім кафедри обчислювальної математики УжДУ. 13 червня 1973 року в Львівському держуніверситеті ім. І.Я.Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые эффективные методы решения одного класса спектральных и краевых задач для бигармонического оператора». З червня 1975 року по квітень 1991 року працював на посаді доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики йому присвоєно 12 жовтня 1977 року. З квітня 1991 року Король І.Ю. – завідувач кафедри природничих дисциплін інженерно-технічного факультету Ужгородського державного університету, з квітня 1992 року – завідувач кафедри математичного моделювання, а з 2 грудня 2004 року – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету. Король І.Ю має два навчальні посібники з рекомендаційним грифом МОНУ.

Протягом роботи в Ужгородському університеті читає лекції, проводить практичні і лабораторні заняття з методів обчислень, диференціальних рівнянь, обчислювальних машин і програмування, а також курси за вибором.

Публікації

 • Об одном методе решения системы конечноразностных уравнений // 2-ая экономико-кибернетическая конф.: Тезисы докл. – Ужгород-Ив. Франковск, 1968. – С. 8-9.
 • Про один метод знаходження спектра деяких матриць спеціального типу // 4-та наукова конф. молодих математиків України: Тези допов. – К., 1968. – С. 268-269.
 • Об одном обобщенном итерационном методе // Матеріали наукової конф. УжДУ. Сер. математика. – К.: КДУ, 1969. – С. 24-26.
 • Об одном методе построения обратного оператора // Матеріали наукової конф. УжДУ. Сер. математика. – К.: КДУ, 1969. – С. 26-28.
 • До питання про спектр гармонічного та бігармонічного операторів з узагальненими крайовими умовами // Матеріали наукової конференції аспірантів. – Ужгород, 1969. –
  С. 96-101.
 • Об одном варианте метода прямых в проблеме собственных колебаний многопролетных неразрезных пластинок // 1-вая Республ. конф. молодых ученых по механике твердого деформируемого тела. – К., 1969. – С. 58.
 • Об одном экономичном алгоритме решения уравнения // Сб. «Вопросы точности и эффективности вычислительных алгоритмов». – К., 1969. – С. 34-40. (Соавторы Буледза А.В., Варга С.С.).
 • Про один варіант методу прямих в проблемі власних коливань прямокутних пластинок // ДАН УРСР. – 1970. – № 7. – С. 624-627. (Співавтор Буледза А.В.).
 • Метод наближеного відокремлення змінних в питанні про частоти та форми власних коливань нерозрізних багатопрольотних пластинок // Ювілейна конф. молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – С. 46-49.
 • Некоторые эффективные методы решения одного класса спектральных и краевых задач для бигармоничного оператора: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Львов, 1973. – 15 с.
 • Некоторые эффективные методы решения одного класса спектральных и краевых задач для бигармонического оператора: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Львов, 1973. – 139 с.
 • Метод наближеного відокремлення змінних в питанні про власні коливання прямокутних пластинок // Матеріали 1-ї конф. молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секція матем. та механ. – 1974. – С. 55-59. – Деп., № 331-74.
 • Про один метод знаходження нижніх і верніх меж спектра бігармонічного оператора // Матер. 1-ї конф. молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секція матем. та механ. – 4 с. – Деп. № 331-74. (Співавтори Буледза А.В., Довганич М.І.).
 • О некоторых способах разделения переменных в спектральной задаче для бигармонического оператора // Труды XXVIII научной конф. проф.-препод. состава УжГУ. Секция матем. наук. – С. 62-77. – Деп., № 314-75. (Соавторы Буледза А.В., Довганич М.И.).
 • К вопросу об устойчивости и колебаниях упругих пластин // Труды XXVIII научной конф. проф.-препод. состава УжГУ. Секция матем. наук. – С. 25-30. – Деп., № 314-75. (Соавторы Буледза А.В., Волос Н.П.).
 • Применение метода приближенного разделения переменных к исследованию свободных колебаний пластин на упругом основании // Изв. ВУЗов «Строительство и архитектура» – Новосибирск, 1975. – № 9. – С. 50-54. (Соавторы Буледза А.В., Варга С.С., Волос Н.П., Довганич М.И.).
 • К вопросу о нелинейных колебаниях прямоугольных пластин с различными краевыми условиями // «Прикладная механика». – 1976. – № 7. – С. 101-106. (Соавтор Волос Н.П.).
 • Об одном методе исследования устойчивости прямоугольных пластин переменной толщины // Материали XXIX научной конференции проф.-препод. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – С. 24-30. – Деп., № 705-76. (Соавтор Довганич М.И.).
 • Об одном вопросе решения граничных задач для одно- и двумерного волнового уравнениях при дискретных возмущениях // Сб. «Приближенные методы исследования нелинейных систем». – К., 1976. – С. 67-75.
 • Исследование собственных колебаний прямоугольных пластин, подкрепленных ребрами жесткости // Сб. «Краевые задачи фильтрации». – Ужгород, 1976. – С. 11-12. (Соавтор Довганич М.И.).
 • К вопросу о вынужденных колебаниях стержней // Сб. «Краевые задачи фильтрации». – Ужгород, 1976. – С. 13-14.
 • Деякі методи дослідження власних коливань прямокутних пластинок змінної товщини // Матеріали 2-ї конф. молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секц. матем. наук. – 1976. – С. 22-31. – Деп. № 1734-76. (Співавтор Довганич М.І.).
 • Про власні коливання пластин в межах однієї уточнюючої теорії // Матеріали 2 -ї конференції молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секція математ. наук. – 1976. – С. 208-212. – Деп., № 1734-76. (Співавтор Волос Н.П.).
 • О методе разделения переменных при исследовании собственных колебаний прямоугольных пластинок // «Расчет пространственных конструкций». – Куйбышев,
  1976. – Вып. VI. – С. 17-23. (Соавторы Буледза А.В., Довганич М.И.).
 • К вопросу определения свободных колебаний прямоугольных пластин ступенчато-переменной толщины // Сб. «Сопротивление материалов и теория сооружений». – К.: Будівельник, 1976. – Вып. XXIX. – С. 38-44. (Соавтор Довганич М.И.).
 • Решение двумерных непрерывно-дискретных краевых задач // 2-й Республ. симпозиум по дифференциал. и интегральных уравнен. – Одесса, 1978. – С. 117. (Соавтор Довганич М.И.).
 • Об одном методе исследования свободных колебаний прямоугольных пластин переменной толщины // Прикладная механика. – К., 1978. – Т. XIV. – № 2. – С. 80-86. (Соавтор Довганич М.И.).
 • Методична розробка по написанню курсових робіт. – Ужгород, 1980. – 17 с.
 • Методические указания с заданиями лабораторных работ по курсу «Вычислительные машины и программирование». – Ужгород, 1983. – 45 с. (Соавтор Кочиш В.М.).
 • К вопросу о собственных колебаниях двухпроводных электрических линий с кусочно-постоянными и сосредоточенными параметрами. – 1984. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 105, УКД-84.
 • К вопросу о собственных колебаниях стержневых систем // Сб. «Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами». – К.: Наукова думка, 1984. – С. 114-117. (Соавторы Довганич М.И., Чулей В.Н.).
 • Свободные колебания прямоугольных пластинок, подкрепленных упругими опорами // Сб. «Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами». – К.: Наукова думка, 1984. – С. 110-114. (Соавтор Довганич М.И.).
 • Собственные колебания круглых пластин переменной жесткости // Сб. «Высокопроизводственные системы обработки информации». – 1984. – С. 10-11.
 • Метод прогонки по условиям сопряжения решения краевх задач с непрервно-дискретнми параметрами // Материалы XIII Всесоюзной конф. «Численне метод решения задач теории упругости и пластичности». – Новосибирск, 1984. – С. 167-173.
 • Методические указания по использованию микрокалькуляторов при выполнении лабораторных работ по численным методам для студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения математического факультета. – Ужгород, 1986. – 50 с. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Собственне колебания круговх пластинок, подкрепленнх кольцевми ребрами жесткости // Тезисы докл. І Всесоюзного симпозиума «Механика и физика разрушения композитнх материалов и конструкций». – Ужгород, 1988. – С. 38-39.
 • Устойчивость круглх кольцевх пластин переменной толщин // Тезисы докл. І Всесоюзного симпозиума «Механика и физика разрушения композитнх материалов и конструкций». – Ужгород, 1988. – С. 40-41.
 • Методические указания к составлению компьютерных программ для студентов филологического факультета. – Ужгород, 1988. – 34 с. (Соавторы Волков В.В., Куцик А.В.).
 • Собственные продольные колебания стержня с переменными параметрами // Тезисы докл. Республиканского семинара «Проблемы и методы организации социально-благоприятной среды при развитии промышленного потенциала в новых экономических условиях». – К., 1990. – С. 30-31.
 • Введение в программирование на языке BASIC – ДВК // Методическое пособие для студентов химического, физического и математического факультетов. – Ужгород, 1990. – 56 с. (Соавтор Куцик А.В.).
 • Применение слайнов для исследования собственных колебаний стержней с переменными параметрами // В кн. «Предсказание и математическое моделирование катастрофических явлений и их последствий»: Тезисы Республиканского семинара. – К., 1991. – С. 21.
 • Об одном методе анализа собственнх колебаний упругих систем переменной жесткости // В кн.: «Механика неоднороднх структур»: Тезисы докл. третьей конф. – Львов, 1991. – С. 165.
 • Применение В-слайнов для исследования собственных колебаний прямых стержней // Материалы 45-й итоговой конференции проф.-препод. состава УжГУ. – Ужгород, 1994. – С. 113-121.
 • Пpо застосування комбінації методу скінченних елементів і методу пpогонки для аналізу згину пpужних систем // IV-та міжнаpодна конф. з механіки неодноpідних стpуктуp: Тези допов. – Теpнопіль, 1995. – С. 81.
 • Пpо застосування комбінації методу скінченних елементів і методу пpогонки для аналізу власних коливань пpужних систем // Всеукpаїнська наукова конф. «Розpобка та застосування математичних методів для науково-технічних досліджень»: Тези доповідей. – Львів, 1995. – С. 106-107.
 • Застосування комбінації методів прогонки і скінченних елементів для дослідження поздовжніх коливань і зміщень прямих стержнів // Тези доповідей підсумкової наукової конф. професорсько-викладацького складу УжДУ. – Ужгород, 1995. – С. 3-4.
 • До питання про деформацію осесиметрично навантажених кругових циліндричних оболонок із змінними параметрами // Тези доповідей підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу УжДУ. – Ужгород, 1995. – С. 5-6.
 • Програмування мовою BASIC з елементами математичної статистики // Навчально-метод. посібник. – Ужгород, 1995. – 90 с. (Співавтори Горват П.П., Довганич М.І.).
 • Програмування мовою TURBO PASCAL // Навчально-методичний посібник. Ужгород, 1995. – 223 с.
 • On the factorisation method for solving boundary value problems with variable parameters // Publ. Univ. of Miskolc, Series D. Natural Sciences. – Vоl. 36. – № 1. – Mathematics, 1995. – P. 41-47.
 • On the factorisation method for investigating axisymmetric vibration of cilindrical shells of veriable thickness // International Multidisciplinar Conferens. – University of Baia Mare, Romnia, 1996. – P. 165-168.
 • Розв’язання крайових задач для осесиметричних циліндричних оболонок із змінними параметрами // Всеукраїнська конференція «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування»: Тези допов. – К., 1996. – С. 96.
 • Програмування мовою TURBO PASCAL: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Карпати, 1996. – 284 с.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка і програмування» для студентів інженерно-технічного факультету. – Ужгород, 1996. – 62 с. (Співавтори Горват П.П., Мигалина С.І.).
 • Основи роботи на IBM PC: Навчально-методичний посібник. – Ужгород, 1997. – 84 с. (Співавтори Горват П.П., Король І.І.).
 • Практичний курс роботи на персональному комп’ютері: Навчально-методичний посібник. – Ужгород, 1998. – 163 с. (Співавтори Горват П.П., Король І.І.).
 • Розрахунок кругових циліндричних оболонок // Матеріали Міжнародної наукової конф. «Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів, 1998. – С. 60-61.
 • Узагальнення функцій Бесселя // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 186-192. (Співавтори Рибак В.Я., Рубіш Ю.Ю.).
 • До питання про вільні коливання циліндричних оболонок змінної товщини // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 110-117. (Співавтор Король І.І.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Математичний аналіз. Основні розділи» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету, спеціальні-сть «Комп’ютерні системи та мережі» . Ужгород, – 2007. – 119 с. (Співавтори Горват П.П., Гапак О.М., Мигалина С.І.).
 • До питання про виконання арифметичних операцій в мінус-двійковій системі числення. Збірник наукових праць. Проблеми інформатизації та управління. Матеріали міжн. наук-техн. конф. «Комп'ютерні та мережеві технології», 1(23)/2008с. 195-206. (Співавтор Тарасенко В.П.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Лінійної алгебри і аналітичної геометрії» , для студентів 1-го курсу спеціальності комп’ютерні системи та мережі, 2008, 72 ст. (Співавтори Горват П.П., Гапак О.М., Мигалина С.І.).
 • Мова опису апаратури AHDL. Навчальний посібник для студентів напряму
  6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» – Ужгород: УжНУ, 2008. – 108 с.
 • Програмні та схемотехнічні засоби моделювання роботи в мінус-двійковій системі числення. Комп’ютерні науки та інженерія. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених, Львів, 2009, с. 156-158. (Співавтор Поцен В.).
 • Паралельні та розподілені обчислення: Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – Ужгород: УжНУ, 2009. – 40 с. (Співавтори Корочкін О.В., Горват П.П.,
  Буря Л.М.).
 • Застосування сучасних комп’ютерних технологій при вивченні курсу АМО. Наук. вісник УжНУ. Серія Математика і Інформатика, 2010, с. 59-66. (Співавтори Горват П.П., Тютюнникова Г.С.).
 • Про один клас алгебраїчних кривих. Наук. вісник УжНУ. Серія Математика і Інформатика, 2010. – Вип. 21. – ст. 119-122. (Співавтори Рибак В.Я., Рубіш Ю.Ю.).
 • Практикум з вищої математики. Частина ІІІ. Ряди; звичайні диференціальні рівняння. Навчальний посібник. – Ужгород, ЗакДУ, 2011. (Співавтори Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Поляк С.С.).
 • Узагальнений підхід до побудови багатокрокових методів розв’язання задачі Коші. Наук. вісник УжНУ. Серія Математика і Інформатика, 2012. – Вип. 23. – с. 61-68. (Співавтор Король І.І.).
 • Про єдиний підхід до побудови лінійних багатокрокових методів розв’язання задачі Коші. Наук. вісник УжНУ. Серія Математика і Інформатика, 2012. – Вип. 23. №2 – с. 86-94. (Співавтор Король І.І.).
 • Розробка цифрових пристроїв для виконання арифметичних операцій у мінус-двійковій системі числення. Матеріали V всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчу Криворізького національного університету. Кривий Ріг. 2012, с. 115-117. (Співавтор Мазютинець Г.В.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Дискретна математика» для студентів 1-го курсу спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2012, 55 с. (Співавтор Балога С.І.).
 • Практикум з вищої математики. Частина IV. Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. Ужгород, 2012, 399 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Поляк С.С.).
 • Про єдиний підхід до побудови лінійних багатокрокових методів розв’язання задачі Коші. Науковий вісник УжНУ. Серія: математика та інформатика. 2012. – Вип.23. № 2. с. 86-94. (Співавтор Король І.І.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика», частина І, для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013, 60 с. (Співавтори Мамай Л.М., Гапак О.М.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Математичний аналіз. Додаткові розділи» для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки Комп’ютерна інженерія». Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013, 65 с. (Співавтори Гапак О.М., Горват П.П.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Частина І. Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013, 128 с. (Співавтори Балога С.І., Гапак О.М., Горват П.П.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Частина ІІ. Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013, 40 с. (Співавтори Балога С.І., Гапак О.М., Горват П.П.).
 • Проектування двійкового паралельного суматора з паралельним переносом; ІІ Науково-практична конференція «Інформаційні технології в житті студентів та молодих науковців Закарпаття», матеріали конференції, Ужгород-2014, с. 5-10. (Співавтор Н.В. Ракущинець).
 • Проектування двійково-десяткового суматора. ІІ Науково-практична конференція «Інформаційні технології в житті студентів та молодих науковців Закарпаття», матеріали конференції, Ужгород-2014, с. 21-26. (Співавтор В.В. Панько.).
 • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Ужгород: Видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014, 56 с. (Співавтори Гапак О.М., Тютюнникова Г.С., Горват П.П., Пойда В.Ю).
 • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Ужгород: Видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014, 56 с. (Співавтори Гапак О.М., Тютюнникова Г.С., Горват П.П., Пойда В.Ю).
 • Цифрові пристрої для виконання арифметичних операцій у мінус-двійковій системі числення./ Збірник тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології», 17-19 квітня 2014 року, Київ 2014 с. 86. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Совга Т.С.).
 • Піднесення до квадрату ітераційним методом на ПЛІС. Наукове видання «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Матеріали статей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції 27-29 травня 2015 року, м. Івано-Франківськ, 2015, 234 с. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Совга Т.С.).
 • Зелёные апаратные средства и программируемые системы. Практикум / Под редакцией Дрозда А.В., Харченка В.С. ─ Министерство образования и науки Украины. Нац. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2015. ─ 117 с. (Співавтори: Дрозд А.В., Антонюк В.В., Горват П.П., Дрозд М.А., Дрозд Ю.В., Защелкин К.В., Мартынюк А.М., Никул В.В., Сикора А.А., Сурков С.С., Титомир Ю.А., Аль-Даби М.М.).
 • Узагальнений метод побудови лінійних багатокрокових методів / Диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О. Перестюка (Ужгород, 19-21 травня 2016 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 84. (Співавтор Король І.І.).
 • Реалізація пристрою множення в доповняльному коді з обробкою знакових розрядів і корекцією в кінці операції на ПЛІС / Збірник наукових праць до 25-ої річниці Інженерно технічного факультету УжНУ – Ужгород, 2016 – С.34-36. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Совга Т.С.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна математика» для студентів 3-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Електронні прилади та системи». Частина І / Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 56с. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Горват П.П., , Самусь Є.І.).
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерна логіка» для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» / Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 68 с. (Співавтор Тютюнникова Г.С.).

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1970 1973 1974 1975 1976 1978 1980 1983 1984 1986 1988 1990 1991 1994 1995 1996 1997 1998 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 5 2 2 1 1 8 2 1 1 5 1 3 2 2 1 7 4 1 4 1 2 2 2 1 6 4 5 2 4
Сумарно до року 2 7 9 11 12 13 21 23 24 25 30 31 34 36 38 39 46 50 51 55 56 58 60 62 63 69 73 78 80 84
Сумарно за всі роки 84