Кучанський Олександр Юрійович

Кучанський Олександр Юрійович

№ 168
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

асистент (01.09.2011 – 14.09.2015), доцент кафедри (14.09.2015 – по сьогодні). З 01.09.2014 переходить на роботу до Київського національного університету будівництва і архітектури.

Біографія

Народився 30 травня 1988 року в м. Київ. У 2005 році закінчив Ужгородську ЗОШ I-III ст. №12. Цього ж року поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету. У 2010 році закінчив ДВНЗ «УжНУ» з відзнакою, отримав повну вищу освіту зі спеціальності «Прикладна математика» та здобув кваліфікацію магістра прикладної математики. З 2010 по 2013 роки – аспірант кафедри кібернетики і прикладної математики ДВНЗ «УжНУ» (науковий керівник – професор Волошин В.О.). З вересня 2011 року працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики, а з вересня 2015 року на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. У грудні 2014 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.056.01 при Київському університеті будівництва і архітектури захищає кандидатську дисертацію «Інформаційна система підтримки прийняття рішень у діяльності фінансових установ на основі трендових моделей» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. З вересня 2014 року переходить на роботу до Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), однак, продовжує за сумісництвом і співпрацю з кафедрою кібернетики і прикладної математики ДВНЗ «УжНУ».

Протягом роботи в Ужгородському національному університеті читав курси, проводив практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Математичний аналіз», «Вища математика», «Аналіз даних», «Нечіткий аналіз», «Нечіткий аналіз у прикладних задачах», «Обчислювальна практика».

Публікації

 • Багаторівневі алгоритми прогнозування динамічних рядів // Матеріали IV-ї міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 15-16. (Співавтори Ніколенко В.В., Кондрук Н.Е.).
 • Модифікація деяких алгоритмів прогнозування поведінки динамічних рядів // Матеріали XII-ї Всеукраїнської (VII-ї Міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики. – Львів, 2009. – С. 37–38.
 • Багаторівневий адаптивний алгоритм прогнозування та аналіз сучасних комбінованих моделей передбачування поведінки динамічних рядів // Матеріали VII-ї Міжвузівської науково-практичної студентської конференції «Математичні моделі в оподаткуванні, бізнесі та економіці». – Ірпінь, 2009. – С. 69–72.
 • Багаторівневі адаптивні моделі у задачах передбачування // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформатика. – Ужгород, 2009. – Вип. 19. – С. 4–10. (Співавтори Ніколенко В.В., Маляр М.М.).
 • Алгоритми прогнозування поведінки динамічних рядів на основі адаптивних поліноміальних та комбінованих моделей селективного типу // Матеріали XIII-ї Всеукр. (VIII-ї Міжнародної) студентської наук. конф. з прикладної математики та інформатики. – Львів, 2010. – С. 15–16.
 • Про ефективність багаторівневих алгоритмів прогнозування динамічних рядів // Матеріали V-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород,
  2010. – С. 17–19. (Співавтори Ніколенко В.В., Маляр М.М.).
 • Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників // Вісник Черкаського державного технологічного ун-ту. Сер. технічні науки: зб. наук. праць. – Черкаси, 2011. – № 1. – С. 50–54. (Співавтори Ніколенко В.В., Маляр М.М.).
 • Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформатика. – Ужгород, 2011. – Вип. 22. – С. 18–25. (Співавтори Ніколенко В.В., Маляр М.М.).
 • Оцінка якості прогнозування у багаторівневих алгоритмах прийняття рішень // Матер. I-ї міжнар. наук.-тех. конф. «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)». – Черкаси, 2011. – С. 84–85. (Співавтори Ніколенко В.В., Маляр М.М.).
 • Прогнозування показників діяльності страхового ринку України на основі алгоритму програмування генетичних виразів // Матер. II-ї міжнар. наук.-метод. конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці, 2011. – С. 187–188. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Фрактальний аналіз часових рядів // Матеріали XVII-ї Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2011. – С. 22.
 • Комплексний R/S-аналіз фондових ринків // Матер. XIX-ї міжн. конф. «Problem of Decision Making under Uncertainties», PDMU-2012. – Мукачево, 2012. – С. 58–59. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Комплексний R/S-аналіз часових рядів // Тези доповідей Міжнар. науково-практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці», ІТОНТ-2012, Том 1. – Черкаси, 2012. – С. 157.
 • Оценка эффективности прогнозирования и принятия решений на финансовом рынке // Труды международной конференции «Knowledge-Dialoque-Solution» KDS-2012. – К.,
  2012. – С. 15.
 • Оцінка економічної ефективності прогнозного моделювання ризику на товарному ринку // Матеріали VI-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 23.
 • Оцінка ризику інвестування у товарні активи на основі фрактального аналізу ринків // Матеріали XVIII-ї Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2012. – С. 37–38.
 • Разработка комбинированных моделей прогнозирования с кластеризацией временных рядов по методу ближайшего соседа // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: сб. науч. трудов. – Харьков: Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники, 2012. – Вып. 161. – С. 51–59.
 • Оценка эффективности прогнозирования и принятия решений на финансовом рынке // «International Book Series «Problems of Computer Intellectualization». – Kyiv-Sofia: ITHEA, 2012. – С. 249–257.
 • Методи ідентифікації моментів зміни тенденцій часового ряду для вироблення стратегій прийняття рішень на фінансовому ринку // Системы обработки информации. – Харків, 2013. – Вип. 9(116). – С. 194-199.
 • Метод прогнозування знаків приростів часових рядів // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Харків, 2013. – Вип. 2/4, №. 62. – С. 8–11.
 • Сучасний стан інформаційних систем прогнозування часових рядів // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 78–82.
 • Методика передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів // Управління розвитком складних систем. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 76–81.
 • Information system of time series forecasting based on combined models with the previous history indexing // Матеріали XIX-ї Всеукр. наук. конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2013. – С. 9–10.
 • Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері // Управління розвитком складних систем. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 106–111. (Співавтор Білощицький А.О.).
 • Information system of forecasting based on combined models with time series clustering // International Journal «Information Models and Analysіs». – ITHEA, 2014. – Vol. 3, Num. 1. P. 16–23.
 • Побудова комбінованих моделей прогнозування часових рядів // Матеріали I-ї Міжн. наук.-практ. конф. «Управління розвитком технологій». – К., 2014. – С. 22–23. (Співавтор Білощицький А.О.).
 • Математичні методи аналізу та прогнозування часових рядів у житловому будівництві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «САПР ALLPLAN. Інноваційне проектування в архітектурі і будівництві». – К., 2014. – С. 6–8.
 • Концепції побудови інформаційних систем підтримки прийняття рішень у діяльності фінансових установ // Мат. VII-ї міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2014. – С. 35.
 • Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 101–106. (Співавтор Ніколенко В.В.).
 • Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів // Управління розвитком складних систем. – К., 2015. – Вип. 23. – С. 115–119. (Співавтор Мазурак В.В.).
 • Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування // Управління розвитком складних систем. – К., 2015. – Вип. 24. – С. 84–89. (Співавтори Ніколенко В.В., Раченко А.В.).
 • Прогнозування часових рядів методом селективного зіставлення зі зразком // Математика и кибернетика – прикладные аспекты. – Харків, 2015. – Вип. 6/4 (78). – С. 13–18. (Співавтор Білощицький А.О.).
 • Передпрогнозна індексація фінансових часових рядів // Матер. міжнар. наук.-тех. конф. «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)». – Черкаси, 2015.– С. 93.
 • Про подібність фрагментів електронних документів // Мат. II-ї Міжн. наук.-практ. конф. «Управління розвитком технологій». – К., 2015. – С. 26–27. (Співавтори
  Білощицький А.О., Діхтяренко О.В., Лісневська І.Г.).
 • Прогнозування методом співставлення зі зразком в управлінні інвестиційними проектами // Матеріали XII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – К., 2015. – С. 148–149. (Співавтори Білощицький А.О., Білощицька С.В.).
 • Застосування методу зіставлення зі зразком при прогнозуванні часових рядів // Матеріали XI Міжн. науково-практичної конф. «Управління проектами: стан та перспективи». – Миколаїв, 2015. – С. 181.
 • Перспективи розвитку Інтернет-банкінгу в Україні // Матеріали XXI-ї Всеукр. наук. конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2015. – С. 203–204. (Співавтор Мазурак В.В.).
 • Прогнозування фінансових часових рядів методом зіставлення зі зразком // Матеріали II-ї Міжн. науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії». – К., 2015. – С. 98–100.
 • Застосування індексації фінансових часових рядів для ідентифікації подібностей // Матеріали I-ї Всеукраїнської наук.-практичної конф. «БудМайстерКлас». – К., 2015. – С. 191.
 • Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів // Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». – К., 2016. – С. 48–50. (Співавтори Ніколенко В.В., Лященко Т.О.).

Статистика публікацій
Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 3 2 5 7 5 5 11 1
Сумарно до року 1 4 6 11 18 23 28 39 40
Сумарно за всі роки 40