Кузка Олександр Іванович

Кузка Олександр Іванович

№ 100
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (01.09.1990 – 30.05.1996), доцент (30.05.1996 – по сьогодні). Зав. кафедри (26.10.2006 по сьогодні).

Біографія

Народився 29 листопада 1956 року в селі Завадівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. В 1973 році закінчив середню школу № 1 м. Корсунь-Шевченківський. В цьому ж році поступає на математичний факультет УжДУ, який закінчив у 1978 році. Після закінчення університету Кузка О.І. до 1981 року навчається в аспірантурі на кафедрі обчислювальної математики (науковий керівник – доктор ф.-м.н., професор Червак Ю.Ю.). Далі, робота мол. науковим співробітником в науково-дослідному секторі УжДУ на кафедрах обчислювальної математики та кібернетики і прикладної математики. З 1 вересня 1988 року він стає асистентом кафедри обчислювальної математики. 22 грудня 1988 року в Київському держуніверситеті захищає дисертацію «Алгоритми пошуку оптимальних розкладів обслуговування неодночасно поступаючих вимог в системах приладів з вузьким місцем» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1990 року він займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно 30 травня 1996 року. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри він стає доцентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. З квітня 2006 року виконує обов’язки завідувача кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. У жовтні цього ж року Кузку Олександра Івановича обрано завідувачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації за конкурсом.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, дослідження операцій, ЕОМ і програмування, обчислювальних систем, імітаційного моделювання, економічного ризику та методів його вимірювання, теорії керування, теорії ігор, курси за вибором: задачі теорії розкладів, основи комп’ютерної графіки, задачі упорядкування, детерміновані задачі дослідження операцій, багатокритеріальні моделі оптимізації, застосування лексикографічного пошуку в моделях багатокритеріальної оптимізації, а також ряд дисциплін на інших факультетах університету.

Публікації

 • Модель целочисленного программирования задачи оптимального планирования обслуживания требований в системе приборов. – Ужгород: УжГУ, 1981. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1019-82. (Соавторы Червак Ю.Ю., Гренджа В.И.).
 • Лексикографический поиск оптимального расписания обслуживания требований в системе с узким местом // Математические вопросы исследования операций. – Минск: Институт математики АН БССР, 1982. – С 56-58.
 • Решение некоторых классов задач дискретной оптимизации // Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе: Тезисы докладов. – К.: ИК АН УССР, 1982. (Соавторы Червак Ю.Ю., Головач И.И.).
 • К вопросу о решении задач дискретной оптимизации, возникающих при синтезе ХТС // Математическое моделирование, системный анализ и оптимизация хим.-технолог. систем и оборудования. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 127-129.
 • Лексикографическая оптимизация обслуживания требований одним прибором. – Ужгород: УжГУ, 1984. – 12 с. – Деп. в Укр НИИНТИ, № 41 Ук-35.
 • Лексикографическая оптимизация обслуживания требований в системе параллельных приборов // Республ. семинар по дискретной оптимизации: Тезиси докладов. – К.: ИК АН УССР, 1985. – С. 122-123. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
 • Уменьшение размерности некоторых задач теории расписаний. – Ужгород: УжГУ,
  1985. – 15 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1377 Ук-85.
 • Лексикографические алгоритмы дискретной оптимизации и их программная реализация на ЭВМ // Системы прогр. обеспечения решения задач оптимального планирования: Тезисы докладов IX Всесоюзного симпозиума – М., 1986. – С. 74-75. (Соавторы Гренджа В.И., Червак Н.К., Червак Ю.Ю.).
 • Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступающих требований в системах приборов с узким местом: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Ужгород, 1988. – 150 с.
 • Оптимизация вычислительного процесса при реализации информационных алгоритмических сетей //Теория и программная реализация методов дискретной оптимизации. – Киев: Институт кибернетики АН УССР им. В.М.Глушкова. – 1989 – С.47-51. (Соавторы Червак Ю.Ю., Куцык А.В.).
 • Алгоритмы решения некоторых классов задач теории расписаний // Научные разработки и достижения молодых ученых – народному хозяйству: Тезисы докладов IV конф. молодых ученых. – Ужгород, Из-во УжГУ, - 1989. – 1с.
 • Автоматизація керування алгоритмами лексикографічного пошуку в дискретній оптимізації // Тези доповідей підсумкової наукової конф. проф.-викладацького складу математичного факультету Ужгородського ун-ту. – Ужгород, 1993. – 1с. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., Куцик О.В., Чупов С.В.)
 • Система алгоритмів лексикографічного пошуку в дискретному програмуванні // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. –
  С. 122-129. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., Куцик О.В., Чупов С.В.).
 • Про один алгоритм пошуку лексикографічного максимуму дискретної множини // Тези доповідей підсумкової наукової конф. проф.-викладацького складу математичного факультету Ужгородського ун-ту. – Ужгород, 1996. – 2с.
 • Моделі і методи парето-лексикографічної оптимізації: Звіт про НДР /Ужгородський держ. ун.-т. - № ДР05.04-МФ/**-94; Інв. № 0194U038509. – Ужгород, 1996. – 52 с. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., та інші).
 • Побудова допустимого розкладу виконання робіт в системі приладів різної продуктивності. (УжДУ, мат. фак-т, кафедра обчислюв. математики) // Збірник наукових праць з обчислювальної математики. – Ужгород, 1997. – С. 11-20.
 • Мінімізація кількості приладів при виконанні робіт в задані строки // Матеріали доповід. міжнародного наукового семінару «Science, technology, development». – Ужгород, 1998. – С. 135-139. (Співавтор Шпеник Т.Б.).
 • Мінімізація кількості приладів при виконанні робіт в системі ідентичних паралельних приладів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія матем. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – С. 147-150. (Співавтор Шпеник Т.Б.).
 • Багатокритеріальна модель оптимізації виконання робіт в одностадійних системах // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського університету. Серія економіка. – Ужгород, 2000. – Вип.5. – С.101-103.
 • Математична модель випуску багатокомплексної продукції з приорітетним урахуванням попиту. // Спеціальний випуск наукового вісника Ужгородського ун-ту. Серія економіка. – Ужгород, 2000. – Вип.5. – С.111-115. (Співавтор Чупов С.В.).
 • Двокритеріальна оптимізація в системах приладів різної продуктивності // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (7-12 жовтня 2002 р.,
  м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2002. – С.45.
 • Виконання робіт в системі ідентичних паралельних приладів без переривань // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (27 вересня-2 жовтня 2004 р., м.Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2004. – 1 с.
 • Виконання робіт без переривань в системі ідентичних паралельних приладів // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2004. – Вип.9. – 7 с.
 • Про один підхід до розв’язання задачі максимізації опуклої функції на многограннику // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип.22. – С.76.
 • Антагоністичні задачі розміщення //Матеріали XIX міжнародної конф. "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності" (PDMU-2012) .– Мукачеве, МДУ, 2012. – С.46.
 • Мінімізація часу перевезень в транспортній задачі //Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (1-6 жовтня 2012 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2012. – С.214.
 • Порівняння ітераційних методів за функціональними та якісними характеристиками // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (1-6 жовтня 2012 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2012. – С.210.
 • Зведення деяких задач багатокритеріального булевого програмування до послідовності однокритеріальних задач /Ю.В.Андрашко, О.І.Кузка //Теорія прийняття рішень: VII міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.: праці школи-
  семінару. – Ужгород, 2014.– С. 23.
 • Розв’язування задачі про (R, P)-центроїд методом локального пошуку із заборонами //Праці VІІI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень" (26 вересня-1 жовтня 2016 р. м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2016. – с. 28-29.
 • Оптимізація структури системи виконання робіт в багатостадійних задачах //Праці VІІI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень" (26 вересня-1 жовтня 2016 р. м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2016. – с. 266-267.

Статистика публікацій
Рік 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1993 1994 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2011 2012 2014 2016
Сумарно за рік 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2
Сумарно до року 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 18 20 21 23 24 27 28 30
Сумарно за всі роки 30