Лавер Олександр Георгійович

Лавер Олександр Георгійович

№ 107
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

доцент кафедри (10.05.1992 – 20.02.1996), доцент (20.02.1996 – 01.01.1999), зав. кафедри (01.01.1999 – по сьогодні), професор кафедри (01.09.2005 – по сьогодні), декан факультету інформатики (26.11.2003 – 01.09.2006).

Біографія

Народився 15 червня 1955 року в м. Ужгород. В 1972 р. закінчив Ужгородську середню школу № 1 ім. Т.Г.Шевченка. В цьому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчив з відзнакою у 1977 р. Після закінчення університету Лавер О.Г. працює інженером-програмістом на Ужгородському машинобудівному заводі. Протягом 1979-1982 років навчається в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь і математичної фізики зі спеціальності диференціальні рівняння і математична фізика (наукові керівники – доц. Маркуш І.І., проф. Самойленко А.М.). З 1 грудня 1982 року працює науковим співробітником НДС УжДУ при кафедрі кібернетики і прикладної математики. 16 березня 1987 року в Київському держуніверситеті Лавер О.Г. захищає дисертацію «Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 2 жовтня 1989 року Лавер О.Г. – асистент, а з 1993 р. – доцент кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики йому було присвоєно 20 лютого 1996 року. З липня 1996 року працює доцентом, а з 1 січня 1999 року завідувачем кафедри фізико-математичних дисциплін УжДІІЕП.

У період (26.11.2003 – 01.09.2006) був деканом факультету інформатики УжДІІЕП.
Лавер О.Г. є співавтором двох навчальних посібників з рекомендаційним грифом МОНУ. З 17.10.2011 року він завідувач кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін Закарпатського державного університету. Після об’єднання Закарпатського державного університету з ДВНЗ «УжНУ», у грудні 2013 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін ДВНЗ «УжНУ».

Протягом роботи в УжДУ, УжДІІЕП та ЗакДУ читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з чисельних методів, варіаційного числення і методів оптимізації, обчислювальних машин і програмування, вищої математики, функціонального аналізу, економетрії.

Публікації

 • Асимптотическое представление решений сингулярно возмущенных смешанных задач для линейных и квазилинейных параболических уравнений второго порядка // IX Междунар. конф. по нелинейным колебаниям. – К.,1981.–Т.1.– С.161-163. (Соавторы Кабаций Н.М., Маркуш И.И., Прилепин Н.Н.).
 • К вопросу о существовании периодических решений у одного класса сингулярно возмущенных параболических уравнений // Аналитические методы нелинейной механики.– К.: Ин-т математики АН УССР, 1982. – С.63-67.
 • Гомогенизация периодической по времени граничной задачи для сингулярно возмущенного параболического уравнения // Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1982. – С.48-53. (Соавтор Сиденко Н.Р.).
 • До питання про періодичність нульового та першого наближень розв’язків деяких сингулярно-збурених параболічних рівнянь // Вісник Киівського ун-ту. Сер. матем. і мех. – 1982. –№24. – С.56-61.
 • Усреднение периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного слабо нелинейного параболического уравнения // УМЖ. – 1983. – Т.35. – №4. – С.441-447. (Соавтор Сиденко Н.Р.).
 • Периодические решения некоторых нелинейных сингулярно-возмущенных параболических уравнений // ДАН УССР. Сер. А. – 1983. – №8. – С.10-12.
 • Асимптотика решения периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с двумя быстро осциллирующими переменными. – Ужгород, 1983. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 884 Ук-84.
 • Асимптотика решения периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с быстро осциллирующими коэффициентами // УМЖ. – 1984. – Т.36. – №2. – С. 165-171. (Соавтор Сиденко Н.Р.).
 • Асимптотика решения периодической по времени краевой задачи для параболического уравнения с быстро осцилирующими коэффициентами // IX Школа по теории операторов в функциональных пространствах: Тезисы докл. – Тернополь, 1984. – С. 71-72. (Соавтор Сиденко Н.Р.).
 • Гомогенизация некоторых краевых задач для параболических уравнений // Республ. семинар «Высокопроизводительные системы обработки информации»: Тезисы докл. – Ужгород, 1984. – С. 153-154.
 • Усреднение периодической по времени краевой задачи для сингулярно возмущенного нелинейного параболического уравнения с двумя быстро осциллирующими переменными // Дифференциальные уравнения с частными производными в прикладных задачах. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1986. – С. 65-71.
 • Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., – 1987. – 130 с.
 • Асимптотика решений периодических краевых задач для параболических уравнений второго порядка с малым параметром при производной по времени: Автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. – К., 1987. – 16 с.
 • Асимптотика решения квазилинейных сингулярно возмущенных параболических уравнений с быстро осциллирующими коэффициентами // Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания «Методы малого параметра». – Нальчик, 1987.– С. 88. (Соавтор Маркуш И.И.).
 • Распознавание многоградационных цифровых изображений в условиях локальных искажений. – Ужгород: УжГУ, 1987. – 177 с. – Деп в УкрНИИНТИ, №2734 Ук-87. (Соавтор Семирот М.С.).
 • Устойчивое распознавание зашумленных цифровых многовалентных сигналов. – Ужгород: УжГУ, 1988. –180 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1499 Ук-88. (Соавтор Семирот М.С.).
 • Асимптотика решений некоторых типов смешанных задач для сингулярно возмущенных параболических уравнений // I Всесоюзный симпозиум «Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций»: Тезисы докладов. Секция 1. – Ужгород, 1988. – С. 47-48. (Соавторы Маркуш И..И., Прилепин Н.Н.).
 • Некоторые математические методы определения потерь в локальных войнах и конфликтах. – Ужгород: УжГУ, 1988. – 120 с. – Деп. в ИНИОН, № 36155.
 • Математические методы определения человеческих потерь в войнах 1900-1945 
  годов. – Уж город: УжГУ, 1989. – 67 с. – Деп. в ИНИОН, № 37808.
 • К расчету температурного поля сверхпроводящей катушки // Математическое моделирование физических процессов. – К.: Ин-т математики АН УССР, 1989. – С. 98-107. (Соавтор Сиденко Н.Р.).
 • Особливості мови ПАСКАЛЬ ОС ДВК // Методичні вказівки для cтудентів математичного факультету. – Ужгород, УжДУ, 1990. – 48 с. (Співавтор Семирот М.С.).
 • Человеческие потери в войнах и демографическая история Отечества // Наукові записки Закарпатської асоціації молодих істориків. – Ужгород. 1990. – С. 13-48. (Співавтор Зілгалов В.О.).
 • Хто живе на Закарпатті? Перепис 1989 року: спроба етнічного аналізу // Тиса, 1992. – № 1,2. – С. 137-141. (Співавтор Зілгалов В.О.).
 • Про усереднення однієї сингулярно збуреної задачі // Тези доповідей підсумк. конф. проф.-викл. складу математичного ф-ту УжДУ. – Ужгород. 1993. – С. 14. (Співавтор Біланчук Ю.І.).
 • Українці вдома і в світі. Основні етапи демографічної історії українського народу // Дзвін, 1993. – № 4-6. – С. 95-102. (Співавтор Зілгалов В.О.).
 • Зміни демографічної та етнічної структури населення сучасного Закарпаття // Карпатика. Актуальні пит. історії, історіографії і культури країн Центр. і Півд.-Сх. Європи. – Ужгород, 1993. – Вип. 2. – Ч.2. – С. 237-246. (Співавтор Макара М.П.).
 • Усереднення змішаної задачі для параболічного рівняння з двома швидко осцилюючими коефіцієнтами // Тези доповідей підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу математичного ф-ту УжДУ. – Ужгород. 1994. – С. 12.
 • Методи Рітца і Бубнова-Гальоркіна розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку та двовимірного еліптичного рівняння // Методична розробка для студентів математичного ф-ту УжДУ. Спеціальності: математика, прикладна математика. – Ужгород, 1995. – 24 с. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Елементи об’єктно орієнтованого програмування // Методичний посібник для студентів математичного ф-ту УжДУ. Спеціальності: математика, прикладна математика. – Ужгород, 1995. – 49 с. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Етнічні процеси на Закарпатті у радянський час та в перші роки становлення української держави // Карпатський край, 1996. – № 1-4. – С. 7-9. (Співавтор Макара М.П.).
 • Математична підготовка спеціалістів з напряму «Економіка» в умовах двоступеневої структури інституту // Використання ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівця з вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту. Матеріали доповідей та повідомлень науково-практичної конф. УжДІІЕП. – Ужгород,
  1997. – С. 18-20.
 • Асимптотика першого порядку розв’язку періодичної за часом крайової задачі для нелінійного параболічного рівняння з швидко осцилюючими коефіцієнтами // Науковий вісник УжДІІЕП. – 1997. – № 1. – С. 47-56.
 • Застосування методів лінійного програмування до розв’язання прикладних задач економіки // Методичний посібник для студентів економічного факультету УжДІІЕП. Спеціальність: облік і аудит. – Ужгород, 1998. –68 с.
 • Теорія ймовірностей // Методичний посібник для студентів факультетів еконономіки та інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 1999. – 100 с. (Співавтор Матяшовська Б.О.).
 • Економетрика // Методичний посібник для студентів факультету економіки
  УжДІІЕП. – Ужгород, 1999. – 86 с. (Співавтор Матяшовська Б.О.).
 • Математичні поняття – головний компонент виховання математичної культури // Матеріали доповідей і повідомлень науково-методичної конференції УжДІІЕП «Особисто орієнтований навчально-виховний процес у сучасній вищій школі», квітень 1999 р. – Ужгород, 2000, – С. 14-17. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Економетрія // Методичні матеріали. – Ужгород, УжДІІЕП, 2000. – 5 с.
 • Математичні методи дослідження операцій // Методичні матеріали для студентів факультету інформатики та економіки і менеджменту. – Ужгород, УжДІІЕП, 2000. – 11 с.
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика // Методичні розробки для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2000. – 20 с. (Співавтор Матяшовська Б.О.).
 • Математика для економістів // Методичні матеріали для студентів факультету економіки і менеджменту.І курс – Ужгород, УжДІІЕП, 2000. – 8 с.
 • Математика для економістів // Методичні матеріали для студентів факультету економіки і менеджменту.ІІ курс – Ужгород, УжДІІЕП, 2000. – 7 с.
 • Математичне програмування та елементи варіаційного числення // Навчально-методичний посібник для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2001.– 172 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Шумило Н.Я.).
 • До питання про прогнозування успішності // Матеріали міжнародної наукової конференції «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти», 27-30 березня 2001 року, Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2001. – С. 212-215 (Співавтор Поляк С.С.).
 • Війни та народонаселення країн світу в XX столітті. Статистичне дослідження // Наукова монографія. – Ужгород, 2002. – 304 с.
 • Математична статистика // Навчально-методичний посібник для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2002. – 153 с. (співавтори Матяшовська Б.О., Ващук Ф.Г.)
 • Втрати населення країн Європи в локальних війнах і конфліктах ХХ століття // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 21. – Ужгород: в-тво. УжНУ, 2003. – С. 133-143.
 • Людські втрати країн Європи в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 22. – Ужгород: в-тво УжНУ, 2003. – С. 173-183.
 • Втрати населення неєвропейських країн в роки Другої світової війни 1939-1945 рр. // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 23. – Ужгород: в-тво УжНУ, 2003. – С. 130-135.
 • Втрати армій європейських країн в колоніальних війнах 1900-1939 рр. // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 24. – Ужгород: видавництво УжНУ, 2003. – С. 234-241.
 • Людські втрати армій європейських країн та корінного населення країн Тропічної та Південної Африки в локальних війнах та конфліктах 1945-2002 років // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 25. – Ужгород: видавництво УжНУ, 2003. – С. 142-148.
 • Втрати армій європейських країн та населення Південно-Східної Азії в локальних війнах другої половини ХХ століття // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 26. – Ужгород: видавництво УжНУ, 2003. – С. 153-161.
 • Про динаміку чисельності західної української діаспори в ХХ столітті // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 27. – Ужгород: видавництво УжНУ, 2003. – С. 50-58.
 • Людські втрати в українсько-польському етнічному конфлікті 1941-1947 років // CARPATICA-КАРПАТИКА. Випуск 29. – Ужгород: в-тво УжНУ, 2003. – С.  207-214.
 • Теорія розкладів: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво «Два кольори»,
  2003. – 136 с. (співавтори Ващук Ф.Г., Шумило Н.Я.).
 • Про людські втрати в українсько-польському етнічному конфлікті в роки Другої світової війни // Проблеми історії України, Випуск 9. – Київ, 2003, – С. 313-319.
 • Порівняльний аналіз людських втрат країн Європи та Латинської Америки в локальних війнах і конфліктах ХХ століття // Науковий вісник УжНУ. – Серія Історія. – Випуск 9. – 2003. – С. 169-175.
 • Статистика втрат населення Російської імперії, СРСР та українського народу в локальних війнах і конфліктах ХХ століття // Проблеми історії України, Випуск 10. – Київ, 2004, – С. 415-429.
 • Людські втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу у внутрішніх локальних конфліктах 1945-2002 років // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск 7. – Київ. – 2004. – С. 506-515.
 • Динаміка чисельності східної української діаспори в XX столітті та її роль в майбутньому України // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 12. – Київ. – 2004. – С. 321-344.
 • Втрати населення країн світу в роки Першої світової війни // Науковий вісник УжНУ Серія історія. – 2004. – Випуск 10. – С. 230-234.
 • Втрати армій європейських країн в колоніальних війнах у Північній Африці в другій половині ХХ століття // Науковий вісник УжНУ. Серія історія. . – 2004. – Випуск 11. –
  С. 186-191.
 • Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2002 рр. // Воєнна історія – К. – 2004 - № 6.
 • Статистика втрат у війнах і конфліктах 1900 – 1924 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 14. – К.: Інститут історії України НАН України, – 2005. – С. 3-23.
 • Людські втрати населення країн Східної Азії в локальних війнах і конфліктах 1945 – 2003 рр. // Науковий вісник УжНУ. Серія історія. – 2005. – Випуск 14. – С. 98-101.
 • Втрати населення країн Індостанського півострову в локальних війнах і конфліктах 1945 – 2003 рр. // Науковий вісник УжНУ. Серія історія. – 2005. – Випуск 15. – С. 120-123.
 • Штучний інтелект в соціально – економічних завданнях // Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки. – Ужгород : КП « Ужгородська міська друкарня». – 2006. – с. 29-33. (Співавтори Василенко Ю.А., Бунда В.В., Повхан І.Ф., Никорович О.Д.).
 • Статистика втрат населення СРСР та українського народу в локальних війнах і конфліктах 1924 – 1941 років // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 15. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. - С. 303-325.
 • Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2006 рр. // Науковий вісник УжНУ. Серія історія. ─ 2007. – Випуск 19. ─ С. 92-98.
 • Втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу у війнах та етнічних конфліктах 1945-2005 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Випуск 16. Частина друга. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 443-476.
 • Универсальный подход к анализу и обработке специальной информации // Міжнародний науковий вісник. – Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та соціальний досвід. Збірник статей за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 листопада 2007 року. Ужгород
  (Україна) – Сніна (Словаччина). – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 99-106 (Співавтори Ващук Ф.Г., Василенко Ю.А., Бунда В.В., Бунда С.О., Василенко Е.Ю., Повхан І.Ф.).
 • Математичне програмування та елементи варіаційного числення: Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2008. – 368 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Шумило Н.Я. ).
 • Статистичний аналіз людських втрат в локальних війнах і конфліктах на Близькому Сході упродовж 1945-2007 років // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 20.- 2008. – С.129-135.
 • Про людські втрати в російсько-чеченських війнах 1994-2007 років // Науковий вісник УжНУ. – Серія Історія. – Випуск 21. – 2008. – С.129-135.
 • Економетрика. Навчальний посібник (електронний підручник) – Ужгород: ЗакДУ, 2009. – 165 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Дубів О.В.).
 • Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи магістра. – Ужгород: 2009. – 35 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Завілопуло А.М.).
 • Виконання та оформлення студентських наукових робіт (рефератів, звітів з технологічної практики, курсових і дипломних робіт): Методичний посібник для
  студентів. – Ужгород: 2009. – 26 с.(Співавтори Непійпов Е.І., Завілопуло А.М.).
 • Економіко-математичне моделювання: Методичний посібник для бакалаврів факультету економіки (електронний підручник). - Ужгород: 2010. – 215 с.
 • Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 24.- 2010.- С.176-186.
 • Основні тенденції демографічного розвитку України в 1991-2009 роках // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 25.- 2010.- С.180-191.
 • Переселення українських козаків на Північний Кавказ та статистичний аналіз їхньої чисельності у 1792 – 1900 роках // Науковий вісник УжНУ. – Серія Історія. – Випуск 26.– 2010. – С.3-16.
 • «Я народився під щасливою зіркою» (до 80-річчя з дня народження професора Маркуша І.І.) // Новини Закарпаття. – 2011.- 3 вересня (№№ 96-97). – С.12.
 • Підготовка фахівців-інформатиків за кредитно-модульною системою. Тези доповідей // Сучасні освітні технології професійній підготовці майбутніх фахівців: Матеріали міжнародної науково-практичної канференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25-26 жовтня 2011р., м.Львів. – Львів, 2011р. – 272с. – С.137-138. (Співавтори Кляп М.І., Білак Ю.Ю.).
 • Про компетентнісну підготовку фахівців–інформатиків за кредитно-модульною системою // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових доповідей за матеріалами ХХІІ Мжнародної науково-практичної конференції, 16-19 листопада 2011р. – Випуск 3(22).- Частина 1 – Ужгород-Кошице-Мішкольц: в-тво. Ліра, 2011, 384 с. – С.246-258 (Співавтори Кляп М.І., Білак Ю.Ю.).
 • Реалізація в Україні досвіду європейських країн щодо підготовки молодших спеціалістів // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц 29 листопада – 2 грудня 2011 р. / Ред. кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін.: ЗакДУ, 2012, Вип.4 (23). Частина 2. С.33-42 (Співавтори Похресник А.К., Кляп М.І., Росоха В.В.)
 • Навчально-методичний посібник «Функціональний та опуклий аналіз» (електронний посібник): Ужгород – ЗакДУ, 2012.- 45 с. (Співавтор Гончарова С.Ф.)
 • Навчально-методичний посібник «Диференціальні рівняння» (електронний посібник): Ужгород - ЗакДУ, 2012. – 80 с. (Співавтор Гончарова С.Ф.)
 • Особливості математичної підготовки студентів вищих навчальних закладів непрофільних спеціальностей:вітчизняний та зарубіжний досвід// Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород-Кошице- Мішкольц, 8-11 травня, 2012 р.-Ужгород: ЗакДУ, 2012 – Вип. 5(24). – С. 297-306.(Співавтори Кляп М.І., Кляп М.П., Лях І.М.).
 • Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина перша // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 29.- 2012.- С.86-94.
 • Алгоритмізація деяких методів визначення шкідливих впливів у телекомунікаційних мережах//Поліграфія і видавнича справа. – 2012.-№4 (60). – С.68-75. (Співавтори Лях І.М., Сабуров А.С.).
 • Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина друга // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 1(30). – 2013. – С.91-99.
 • Статистичний аналіз людських втрат ворогуючих сторін та українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Частина третя // Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 2(31).- 2013.- С.67-81.
 • Загальні втрати українського народу в роки Великої Вітчизняної війни// Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 1(32).- 2014.- С.48-50.
 • Окремі аспекти вивчення математичних дисциплін студентами вищих навчальних закладів непрофільних спеціальностей. // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць / ред. кол. І.В. Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 2(9).- С.189-200 ( Співавтори Кляп М.І., Кляп М.П.).
 • Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти ХХ – початку ХХІ століть як глобальна проблема людства // Науковий вісник УжНУ.– Серія Історія. – Випуск 2(32). – 2014. – С.92-100.
 • Глобальні проблеми людства на початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців, та нелегальних мігрантів) // Науковий вісник УжНУ. – Серія Історія. – Випуск 1(34). – 2016. – С.91-98.

Статистика публікацій
Рік 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Сумарно за рік 1 3 3 3 1 4 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 6 2 2 11 6 3 2 2 4 3 4 2 6 2 3 1
Сумарно до року 1 4 7 10 11 15 18 20 22 23 26 27 29 30 32 33 35 41 43 45 56 62 65 67 69 73 76 80 82 88 90 93 94
Сумарно за всі роки 94