Левчук Олександр Миколайович

Левчук Олександр Миколайович

№ 169
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Доцент кафедри (15.08.2011 – по сьогодні). Заступник декана факультету інформаційних технологій (04.2016 – по сьогодні).

Біографія

Народився 23 лютого 1983 року у смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області. З 1990 по 1999 рр. навчався у середній школі № 8 м. Ноябрьск Тюменської області. У 1999 році повернувся в Україну, де у м. Мукачево Закарпатської області закінчив ЗОШ №1 ім. О.С.Пушкіна зі срібною медаллю.

У 2000 році поступив на математичний факультет УжДУ. Закінчив він вже ДВНЗ «УжНУ» (спеціальність «Прикладна математика») у червні 2005 року.

З 2004 по 2006 роки навчався у НТУУ «КПІ», факультет - Інститут прикладного і системного аналізу (спеціальність «Комп’ютерні науки»), який закінчив, отримавши у червні 2006 року диплом магістра «комп’ютерних наук».

З 1 вересня 2004 року по 12 вересня 2011 року працює у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем на різних посадах (інженер 1 категорії, інженер-програміст, молодший науковий співробітник).

З 15 серпня 2011 року по 28 липня 2013 року працює на кафедрі прикладної фізики фізичного факультету ДВНЗ «УжНУ» на посаді доцента кафедри.

З 1 вересня 2013 року працює на кафедрі інформаційних управляючих систем та технологій на факультеті інформаційних технологій на посаді доцента кафедри.

З квітня 2016 року – заступник декана факультету інформаційних технологій з наукової роботи на громадських засадах.

Публікації

 • Information technologies development in decision making systems for sport // Proceedings of the second international conference «New information technologies in education for all: state of the art and prospects» – Kyiv, 2007. – P. 57–63. (Сo-authors Valakh V., Bogino V., Petrova E.).
 • Корпоративная система поддержки принятия решений в спорте высших достижений // препринт. – Киев: Академпериодика. – 2008. – 32 с. (Cоавторы Петрова Е.Г., Гриценко В.И., Богино В.И.).
 • Информационная технология для поддержки процессов совместной деятельности при тренировке и переподготовке кадров // Управляющие системы и машины. – Киев, 2009. – С. 65–72. (Соавторы Петрова Е.Г., Богино В.И.).
 • Проблемно-орієнтована технологія діагностики знань та вмінь у слабо формалізованих галузях // Научные вести Галицкой академии. Івано-Франківськ. – №16(2). – 2009. – С. 115–121.
 • Граничные оценки как показатели, влияющие на качество обучения в процессе принятия решений // Матеріали V Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании», Т. 2, Варна, Болгарія, 2009. – С. 52–54. (Соавтор Богино В.И.).
 • Проблемно-ориентированные информационные технологии в контексте развития информационного общества: реалии и перспективы // Матеріали ІІ Міжн. наук. конф. «Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій», Т. 3, Ч. 2, Суми, 2009. – С. 50–52. (Соавтор Богино В.И.).
 • System approach in research of the problem-focused information technologies // Збірник праць ІV Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі», м. Київ, 2009. – С. 101–104.
 • Інформаційна технологія зіставної оцінки потенційних можливостей людини різної кваліфікації // Академічний вісник Криворізького територіального відділення Міжнародної Академії комп’ютерних наук та систем. – Кривий Ріг. – № 25-26. – 2010. – С. 153–158.
 • Прогнозування очікуваних результатів на основі інтелектуальної технології ідентифікації // Науково-технічна інформація. – Київ. – №1(43). – 2010. – С. 39–44.
 • Проблемно-орієнтована ІТ контролю функціонування системи електроживлення електронних пристроїв на основі інтелектуальної технології ідентифікації // Науково-технічна інформація. – Київ. – № 3(45). – 2010. – С. 44–49.
 • Анализ и прогнозирование результатов в обучении и тренинге // Матеріали ІІІ Міжн. наук. конф. «Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій», Суми, Т. 3, Ч. 2, 2010. – С. 325–328.
 • Применение методических основ в процессе разработки ПО ИТ для эффективного функционирования ЦНС // Збірник праць V Міжн. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Київ, 2010. – С. 217-221.
 • Патент №55360 Україна. МПК A 01 P 17/00. Активізатор росту рослин – № 201007080; заявл. 08.06.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23/2010. (Співавтори Демидов О.А., Тарасов В.О., Зіненко В.М.).
 • Патент №56332 Україна. МПК G 01 S 13/00. Пристрій контролю функціонування системи електроживлення електронного пристрою по методу інтелектуальної технології ідентифікації – № 201007737; заявл. 21.06.2010; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1/2011. (Співавтори Тарасов В.О., Зіненко В.М.).
 • Математична модель вдосконаленого пристрою контролю системи електроживлення для радіолокаційних станцій // Збірник праць VIIІ Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, 2012. – С. 519–520. (Співавтор Зіненко В.М.).
 • Комп’ютерні системи та мережі: програмна підтримка // Навчально-методичний посібник – Ужгород, 2013. – 64 с.
 • Застосування інформаційної технології ідентифікації у моделюванні станів електронних систем // Матеріали II міжн. науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». – Дрогобич, 2014 –
  С. 159–160.
 • Математична модель вдосконаленого пристрою контролю системи електроживлення для радіолокаційних станцій // Збірник праць ХІ Міжн. конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, 2015. – С. 435–438. (Співавтор Максим Р.В., Коцовський В.М.).
 • . Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами // Міжн. наукова конференція «ISDMCI’2015». – Херсон, 2015. С. 290-292. (Співавтор Коцовський В.М., Гече Ф.Е., Вашкеба М.М.).
 • Проблемно-орієнтована інформаційна технологія визначення стану електронного пристрою по вихідних імпульсних і аналогових сигналах // Вісник Національного технічного ун-ту «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2015. – №46 (1155). – С. 84–89.

Статистика публікацій
Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 1 5 6 1 1 1 1 3
Сумарно до року 1 2 7 13 14 15 16 17 20
Сумарно за всі роки 20