Маркуш Іван Іванович

Маркуш Іван Іванович

№ 24
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

доктор фіз.-мат. наук, професор. Асистент (01.03.1960 – 06.07.1960), доцент кафедри (06.07.1960 – 01.09.1964), доцент (01.09.1964 – 05.04.1970), докторантура (05.04.1970 –01.09.1972), доцент(01.09.1972 – 05.06.1973), професор кафедри, завідувач кафедри (05.06.1973 – 01.09.1978), доцент(01.09.1978 – 20.09.1990), професор кафедри (20.09.1990 – 29.11.1991), професор (29.11.1991 – до виходу на пенсію в 1992 р.).

Біографія

Народився 4 вересня 1931 р. в с. Бедевля Тячівського району Закарпатської області. В 1937-1941 роках навчався в початковій школі в урочищі Дубрівка, в 1941-1944 роках – в народній школі с. Бедевля, а в 1944-1950 рр. – в середній школі м. Тячів, яку закінчив із срібною медаллю. В 1950 році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету УжДУ. Після закінчення в 1955 році університету Маркуш І.І. працює вчителем математики в м. Чоп Ужгородського району. Протягом 19561959 років – аспірант кафедри математичного аналізу та геометрії Київського педагогічного інституту ім. М.Горького (нині Педагогічний університет ім. М.Драгоманова) (науковий керівник – професор С.Фещенко). На роботу в Ужгородський держуніверситет він був прийнятий 1-го березня 1960 р. на 0,5 ставки асистента кафедри математичного аналізу, а з 6 липня 1960 р. він вже в.о. доцента кафедри загальної математики. 2 грудня 1960 року Маркуш І.І. в Київському педінституті захищає дисертацію «Про асимптотичне зображення розв’язків деяких типів лінійних диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Звання доцента по кафедрі загальної математики йому було присвоєно 1963 року. З 1 вересня 1964 р. Маркуш І.І. – доцент кафедри матаналізу, а з 1 вересня 1967 р. – доцент кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь.

З 5-го квітня 1970 року він переходить на посаду ст. наукового співробітника цієї ж кафедри (докторантура). З 1 вересня 1972 року він працює доцентом кафедри обчислювальної математики, а з 5 червня 1973 року він стає завідувачем цієї кафедри. Після відокремлення цієї кафедри від кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики з 28 серпня 1976 р. Маркуш І.І. очолює останню. З 1 вересня 1978 р. працює на посаді доцента цієї кафедри. 23 грудня 1986 р. Маркуш І.І в Інституті математики АН УРСР захищає дисертацію: «Развитие асимптотических методов теории дифференциальных уравнений в России и в СССР» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук. З 20 вересня 1990 року він займає посаду професора кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. 29 листопада 1991 року Маркушу І.І присвоєно вчене звання професора по цій же кафедрі. Пенсіонер з 1992 року. В березні 1993 року виїхав на роботу в Польщу, де з 1 квітня 1993 року працював професором інституту математики Слупського педагогічного інституту. Помер 20 вересня 2002 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з рівнянь математичної фізики, методів математичної фізики, а також ряд курсів за вибором.

Публікації

 • Асимптотичний розв’язок деяких класів систем лінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу, що мають параметр // Звітно-наукова конф. викладачів фіз.-мат. наук педінститутів УРСР: Тези доповідей – К., 1958. – С. 10-21. (Співавтори Фещенко С.Ф., Шкіль М.І.).
 • Про асимптотичне представлення розв’язків системи диференціальних рівнянь гіперболічного типу, коефіцієнти якої залежать від параметра // Наук. зап. Київськ. пед.
  ін-ту. – 1958. – Т. 30. – С. 45-51.
 • До питання асимптотичного представлення розв’язків деяких типів інтегро-диференціальних рівнянь, що мають параметр // Звітно-наук. конф. кафедр. Київськ. пед. ін-ту: Тези доп. – К., 1959. – С. 63-64. (Співавтор Фещенко С.Ф.).
 • Про асимптотичне представлення розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь гіперболічного типу, що має малий параметр // Доп. АН УРСР. – 1960. – № 1. – С. 17-21.
 • Про асимптотичне представлення розв’язків інтегро-диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами // Доп. АН УРСР. – 1960. – № 3. – С. 294-299.
 • Об асимптотическом представлении решений смешанной задачи для дифференциальных уравнений гиперболического типа, зависящих от малого параметра // Докл. и сооб. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – 1960. – С. 81-84.
 • Об асимптотическом представлении решений некоторых типов линейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, содержащих параметр: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., 1960. – 15 с.
 • Об асимптотическом решении смешанной задачи для гиперболических уравнений с медленно меняющимися граничными условиями // Функциональный анализ и его применение. Труды V Всес. конф. по функ. анализу. – 1961. – С. 170-182.
 • О смешанной задаче для гиперболических уравнений, содержащих малый параметр, с медленно меняющимися граничными условиями // Докл. и сооб. УжГУ. Сер. физ.-мат.
  наук. – 1961. – № 4. – С. 122-126.
 • Об асимптотическом представлении решения смешанной задачи для гиперболического уравнения, содержащего малый параметр // Докл. и сооб. УжГУ. Сер. физ.-мат. и истор. наук. – 1962. – № 5. – С. 96-98.
 • Асимптотическое решение смешанной задачи для общего гиперболического уравнения, содержащего малый параметр // Тез. докл. и сооб. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – 1963. – С. 48-51.
 • Об асимптотике решения нелинейной смешанной задачи для гиперболического уравнения второго порядка, вырождающегося в параболическое уравнение того же порядка // Тезисы докл. и сооб. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – 1963. – С. 51-53.
 • Об асимптотическом представлении решения смешанной задачи для нелинейных гиперболических уравнений, содержащих малый параметр // Тезисы докл. и сооб. УжГУ. Сер. тех. наук. – 1963. – С. 45-48.
 • Асимптотичне представлення розв’язків загальної мішаної задачі для лінійних гіперболічних рівнянь, що мають малий параметр, в n-вимірному прострорі // Тези доп. до ХVІІІ конф. УжДУ. Сер. фіз.-мат. наук. – 1964. – С. 23-25.
 • Про асимптотичне представлення розв’язку мішаної задачі для гіперболічного рівняння з малим параметром та граничними умовами того ж порядку, що й рівняння // Тез. доп. УжДУ. Сер. фіз.-мат. наук. – 1965. – С. 5-8.
 • Про асимтотичний характер розв’язку мішаної задачі для гіперболічного рівняння з малим параметром // Тези доп. до ХIX наук. конф. УжДУ. Сер. фіз.-мат. наук. – 1965. – С. 23-28.
 • Об асимптотическом представлении решения смешанной задачи для дифференциального уравнения гиперболического типа с малым параметром // Дифференциальные уравнения. – 1967. – Т. III. – № 2. – С. 294-314.
 • Об асимптотическом представлении решения смешанной задачи для гиперболического уравнения с малым параметром при старшей производной по временной координате // Материалы респуб. симпозиума по дифференциальным уравнениям. – Одесса, 1968. – С. 219-221. (Соавтор Кабаций Н.М.).
 • Об одном интегро-дифференциальном уравнении с малым параметром при производной // 2-я экон.-киберн. конф.: Тезисы докл. Секция Х. – Ужгород – Ив.-Франковск. – 1968. – С. 8. (Соавторы: Балла Э.Ш., Бобочко В.Н., Кабаций Н.М.).
 • Исследования Тамаркина Я.Д. в области дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений // Материалы годичной конф. Ленинград. Отделения Советск. национ. объединения историков естествозн. и техники. – Л., 1968. – С. 50.
 • Асимптотика розв’язку мішаної задачі для рівнянь четвертого порядку з малим параметром, що вироджується в параболічні рівняння другого порядку // Четв. наук. конф. молодих мат-ків України. – К., 1969. – С. 160-162. (Співавтор Кабацій М.М.).
 • Асимптотичне зображення розв’язку мішаної задачі для рівняння четвертого порядку з малим параметром при старшій похідній // Доп. АН УРСР. Серія А. – 1969. – № 8. – С. 679-681. (Співавтор Кабацій М.М.).
 • Про асимптотичне представлення розв’язку нелінійної мішаної задачі для загального одновимірного та багатовимірного рівняння гіперболічного типу, що має малий параметр // Матеріали наук. конф. УжДУ. Сер. матем. – К.: Вид. КДУ, 1969. – С. 34-37. (Співавтор Балла Е.Ш.).
 • Про побудову асимптотичних розв’язків деяких типів інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром // Матеріали наук. конф. УжДУ. Сер. мат. – К.: Вид. КДУ, 1969. – С. 37-40. (Співавтор Бобочко В.М.).
 • Петербурзька математична школа акад. В.А.Стєклова першої чверті ХХ ст. // П’ята наукова конф. молодих математиків України: Тези доп. – К., 1970. – С. 37-38.
 • Исследования В.А.Стеклова по асимптотическим методам в теории дифференциальных уравнений и разложению произвольных функций в ряды // Материалы годичной конф. Ленинград. отделения Советского нац. объединения истории и философии естествознания и техники. – Ленинград, 1970. – С. 92-94.
 • Петербургская – Ленинградская школа математической физики В.А.Стеклова и ее вклад в развитие теории дифференциальных уравнений // Сб. «Наука и техника. Вопросы истории и теории». – Ленинград, 1971. – Вып. 6. – С. 102-104.
 • Про асимптотичне розв’язування мішаної задачі для гіперболічного рівняння з запізненням в аргументах // УМЖ. – 1971. – Т. 23. – № 4. – С. 437-453. (Співавтор Балла Е.Ш.).
 • Петербургская – Ленинградская математическая школа В.А.Стеклова и ее влияние для развития математики // ХІІІ Международ. конгресс по истории науки, секция 5 (история мат. и мех.): Тезисы докл. – М.: Наука, 1971. – С. 75.
 • Развитие асимптотических методов в теории дифференциальных уравнений на Украине за годы Советской власти // Сб. «Наука и техника. Вопросы истории и теории». – Ленинград, 1972. – Вып. 7. – Ч. 2. – С. 194-198.
 • Решение смешанной задачи для нелинейного гиперболического уравнения в частных производных с запаздывающимися аргументами // Материалы третьей всесоюзной конф. по теории и приложениям диф. уравнений с отклоняющимся аргументом. – Черновцы, 1972. – С. 19-21. (Соавторы Балла Э.Ш., Кабаций Н.М.).
 • Утворення Петербурзької школи математичної фізики В.А.Стєклова // Нариси з історії природознавства і техніки. – К.: Наукова думка, 1972. – Вип. ХVІІ. – С. 3-8.
 • Развитие асимптотических методов в теории дифференциальных уравнений с малым параметром при старших производных // Сб. «Материалы 1-й конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР. Секция мат. наук» – Ужгород, 1972. – С. 159-164. (Соавтор Кабаций Н.М.).
 • Отзыв В.А.Стеклова о диссертации А.А.Фридмана «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости» // Сб. «Материалы 1-й конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». Секция мат. наук. – Ужгород, 1972. – С. 159164. (Соавтор Кабаций Н.М.).
 • Асимптотика решения задачи Валле-Пуссена для интегро-дифференциального уравнения с малым параметром при старших производных // Сб. «Материалы 1-й конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». Секция мат. наук. – Ужгород, 1972. – С. 9-18. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • В.А.Стеклов – организатор и руководитель Петербургской школы математической физики // Сб. «Материалы 1-й конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». Секция мат. наук. – Ужгород, 1972. – С. 71-76.
 • Про один метод розв’язування мало збуреної мішаної задачі для гіперболічного рівняння з малим запізненням аргументу // Доп. АН УРСР. Серія А. – К., 1973. – № 6. – С. 483-486. (Співавтор Балла Е.Ш.).
 • Асимптотическое представление решения смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения с малым параметром при старших производных n-го порядка с запаздывающими аргументами // Сб. «Нелинейные колебания и устойчивость движения». – К., 1973. – С. 5-29. (Соавтор Балла Э.Ш.).
 • Петербургская школа математики в начале ХХ века // Сб. «Вопр. истории естествоз. и техн.» – М.: Наука, 1973. – Вып. І (42). – С. 30-36. (Соавтор Ожигова Е.П.).
 • Развитие асимптотических методов в теории дифференциальных уравнений с частными производными, содержащих параметр // Сб. «Наука и техника. Вопросы истории и теории.» – Ленинград, 1973. – Вып. 8. – Ч. 2. – С. 37-39.
 • Із переписки В.А.Стєклова з вітчизняними та зарубіжними вченими // Зб. «Матеріали І-ї конф. молодих науковців Зах. наук. центру АН УРСР». Секція мат. і мех. – Ужгород,
  1973. – С. 73-76.
 • Побудова асимптотичного розв’язку мішаної задачі для нелінійного інтегро-диференціального рівняння 2n-го порядку з запізненням в аргументах // Зб. «Матеріали І конф. молодих науковців Зах. наук. центру АН УРСР». Секція мат. і мех. – Ужгород,
  1973. – С. 95-97. (Співавтор Балла Е.Ш.).
 • Академик В.А.Стеклов // Сер. математики, кибернетики – М.: Знание, 1973. – № 5. – 63 с. (Соавтор Владимиров В.С.) – Рец.: Reviewed by V.Linis. – University of Ottava // Historia Mathematica. International journal of history of Mathematics. – Toronto (Canada). – 1974. –Vol. 1. – Р. 339-341.
 • Перша фундаментальна теорема Фредгольма задачі Валле-Пуссена для лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з малим параметром при старшій похідній // Доп. АН УРСР. Серія А. – К., 1974. – № 12. – С. 1059-1062. (Співавтор Бобочко В.М.).
 • Петербургская – Ленинградская школа математической физики В.А.Стеклова и ее влияние на развитие теории дифференциальных уравнений // Труды ХІІІ Междунар. конгресса по истории науки, секция 5. – М.: Наука, 1974. – С. 125-128.
 • Внутренний пограничный слой в теории сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Сб. «Приближ. методы мат. анализа». – К., 1974. – С. 143-149. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • К вопросу о создании Петербургской – Ленинградской школы математической физики В.А.Стеклова // Сб. «История и методолог. естеств. наук». – М.: МГУ, 1974. – Вып. 16. – С. 141-153.
 • Асимптотичне зображення розв’язку задачі Коші для лінійного гіперболічного р-ня 2-го порядку з малим параметром при старшій похідній по часовій координаті // Доп. АН УРСР. Серія А. – К., 1974 – № 9. – С. 780-783. (Співавтор Кабацій М.М.).
 • До таємниць природи // Радянський студент. – Ужгород, 12.04.74.
 • Развитие асимптотических методов в теории дифференциальных уравнений с частными производными в СССР // Сб. «Тр. ХХVІІІ Научой конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секция мат. наук. – Ужгород, 1974. – С 156-175.
 • Розвиток асимптотичних методів у теорії диференціальних рівнянь. – Ужгород, 1975. – 224 с.
 • Розвиток асимптотичних методів в теорії звичайних диференціальних рівнянь в Росії і в СРСР // Нариси з історії природозн. і техн. – К.: Наук. думка, 1975. – Вип. ХХ – С. 24-32.
 • В.А.Стеклов – человек, ученый, организатор советской науки // Наука и жизнь. –
  1975. – № 2. – С. 66-73. (Соавтор Владимиров В.С.).
 • В.А.Стеклов и Н.М.Гюнтер о магистерской диссертации В.И.Смирнова // Вопросы истории естествознания и техники. – М.: Наука, 1975. – Вып. 1 (50). – С. 41-45.
 • Задача Валле – Пуссена для линейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. – Ужгород, 1975. – 20 с. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Обчислювальна математика // Радянський студент. – Ужгород, 28.06.75.
 • Задача Валле-Пуссена для линейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной // «Изв. высш. учебн. заведений. Математика.» – Казань, 1975. – 20 с. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Асимптотика решения задач Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Сб. «Материалы ХХІХ научной конференции проф.-преподавательского состава УжГУ». Секция мат. наук. – Ужгород, 1975. – С. 48-52. (Соавторы Бобочко В.Н., Данканич В.А.).
 • К переписке В.А.Стеклова с Н.Д.Пильчиковым // Сб. «Материалы ХХІХ Науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секция мат. наук. – Ужгород, 1975. – С. 151-157. (Соавтор Наумов И.А.).
 • Об асимптотике решений смешанной задачи для нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной // Сб. «Материалы ХХІХ Научной конференции проф.-преподавательского состава УжГУ». Секция математических наук. – Ужгород, 1975. – С. 53-57. (Соавтор Кабаций Н.М.).
 • Применение обобщенного метода усреднения к квазилинейному гиперболическому уравнению 2-го порядка с малым параметром // Сб. «Материалы 2-й конф. молодых ученых Зап. науч. центра АН УССР». Секция мат. наук – Ужгород, 1975. – С. 233-237. (Соавтор Данканич В.А.).
 • Развитие асимтотических методов в теории сингулярно возмущенных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений с частными производными // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докл. всесоюзн. совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 123-124. (Соавторы Данканич В.А., Кабаций Н.М., Прилепин Н.Н.).
 • Фундаментальные теоремы Фредгольма задачи Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Сб. «Приближенные методы математического анализа». – К., 1976. – С. 12-19. (Соавторы Бобочко В.Н., Прилепин Н.Н.).
 • Не тільки обчислення. // Радянський студент. – Ужгород, 22.05.76.
 • Асимптотические методы теории линейных сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений. – Ужгород, 1977. – 72 с. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Асимптотическое представление решения задачи Валле-Пуссена с внутренним пограничным слоем // Тр. семинара по дифференциальным уравнениям. – Ужгород, 1978. – С. 2-43. (Соавторы Бобочко В.Н., Ломов С.А.).
 • Аналоги фундаментальных теорем Фредгольма задачи Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Материалы 32-й итоговой Научной конференции проф.-преподавательского состава УжГУ. Секция математических наук. – Ужгород, 1978. – С. 230-242. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Методические указания к лабораторным работам по уравнениям математической физики. – Ужгород, 1979. – Ч. 1. – 56 с. (Соавторы Бобочко В.Н., Прилепин Н.Н.).
 • Аналоги фундаментальных теорем Фредгольма задачи Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Всесоюз. конф. по асимптотическим методам в теории сингулярно возмущенных уравнений. – Алма-Ата, 1979. – Ч. 1. – С. 84-85. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • В.А.Стеклов, А.Кнезер: Научная переписка (1900-1925). – М.: Наука, 1980. – 80 с. (Співавтори Мюрсепп В.П., Бырдина Т.В.).
 • Из переписки Н.М.Крылова с В.А.Стекловым // Сб. науч.трудов «Из истории развития физ.-мат. наук.» – К.: Наукова думка, 1981. – C. 21-30.
 • Асимптотическое представление решений сингулярно возмущенных смешанных задач для линейных и квазилинейных параболических уравнений 2-го порядка // ІХ Международ. конф. по нелинейным колебаниям: Тезисы докл. – К., 1981. – C. 144-145. (Соавторы Кабаций М.М., Лавер А.Г., Прилепин Н.Н.).
 • Методические указания к лабораторным работам по уравнениям математической физики. – Ужгород, 1981. – Ч. ІІ. – 49 с. (Соавторы Бобочко В.Н., Данканич В.А., Прилепин Н.Н.).
 • Линейные интегро-дифференциальные уравнения. – Ужгород, 1981. (Соавтор Бобочко М.М.).
 • Владимир Андреевич Стеклов – ученый и организатор науки. – М.: Наука, 1981. – 95 с (Соавтор Владимиров В.С.).
 • Алгоритмы метода регуляризации и метода усреднения для систем в стандартной форме // Мат. Научн. семинара каф. диф. уравнений и мат. физики мат. ф-та УжГУ. – Ужгород, 1982. – С. 2-22. (Соавторы Губин Ю.П., Ломов С.А., Сафонов В.Ф.).
 • Розвиток асимптотичних методів теорії диференціальних рівнянь на Україні за роки Радянської влади // Нариси з історії природознавства і техніки. – К.: Наук. думка, 1983. – Вип. 29. – С. 3-9.
 • Akademician Steklov – Mathematician extraordinary. – Moscow: Mir, 1983. – 126 р. (Wladimirov V.S.).
 • Wladimir Andreivich Steklov – Sabio y organizator de la ciencis. – Moscow: Mir, 1983. – 133 р. (Wladimirov V.S.).
 • Асимптотическое представление решений сингулярно возмущенных смешанных задач для линейных и квазилинейных параболических уравнений второго порядка // ІХ Междун. конф. по нелинейным колебаниям (30 авг. –6 сент. 1981, Киев). – К., 1984. – Т. 1. – С. 161-163. (Соавторы Кабаций Н.М., Лавер А.Г., Прилепин Н.Н.).
 • Асимптотическое представление решения смешанной задачи для линейного уравнения параболического типа 2-го порядка // Сб. «Материалы науч. семинара каф. дифференц. уравнений и мат. физики УжГУ». – Ужгород, 1985. – С. 37-55. (Соавторы Кабаций Н.М., Прилепин Н.Н.).
 • Развитие асимптотических методов теории дифференциальных уравнений в России и СССР: Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук. – К., 1986. – 32 с.
 • Сингулярно возмущенная задача Коши с кратным нестабильным спектром предельного оператора // Сб. «Методы малого параметра»: Тез. докл. Всесоюзн. науч. совещания. – Нальчик, 1987. – С. 31. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Научное наследие В.А.Стеклова // История механики в Росии, АН УССР. Ин-т истории. Центр иссл-ний науч.-техн. потенциала в истории науки. Ин-т математики. – К.: Наукова думка, 1987. – Гл. ІІІ. – § 6. – С. 282-286. (Соавтор Владимиров В.С.).
 • Асимптотика решения линейной смешанной задачи для параболическо уравнения в случае кратного спектра предельного оператора при наличии нулевой простой точки // Сб. «Методы малого параметра»: Тезисы докл. Всесоюз. науч. совещания. – Нальчик, 1987. – С. 95. (Соавтор Прилепин Н.Н.).
 • The singularly perturbed problem de la Valle Poussin problem with an unstable spectrum of the limiting operator // 7-th Czechoslovak Conference on Differential Equatiuons and Their Applications, Equadiff 7. Enlarged Abstracts. – Praha, 1987. – Р. 4-6. (Bobochko V.N.).
 • Асимптотика решения квазилинейных сингулярно возмущенных параболических уравнений с быстро осциллирующими коэффициентами // Сб. «Методы малого параметра»: Тез. докл. Всес. науч. сов-ния. – Нальчик, 1987. – С. 88. (Соавтор Лавер А.Г.).
 • Асимптотика решения некоторых типов смешанных задач для сингулярно возмущенных параболических уравнений // 1-й Всесоюз. симпозиум «Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций»: Тезисы докл. (Секция 1). – Ужгород, 1988. – С. 47-48. (Соавторы Лавер А.Г., Прилепин Н.Н.).
 • Яков Давидович Тамаркин (К 100-летию со дня рождения). – Ужгород, 1988. –
  С. 1-23. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1543 Ук-Д88.
 • The marginal problem for the system of singular perturbed differential equations with non stable spectrum of the limiting operator // 3-rd colloquium on the qualitative theory of differential equations. Bolyai Institute. – Szeged, Hungary, 1988. (Bobochko V.N.).
 • Життя, віддане науці. До 80-річчя від дня народження Миколи Боголюбова // Ужгородський університет, 13 жовтня 1989.
 • Владимир Андреевич Стеклов. К 125-летию со дня рождения // АН УССР. Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории наук. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 9-17.
 • Задача Валле-Пуссена для сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с нестабильным спектром предельного оператора // Second International Colloqium on Differential Equcations. – Plowdiv, Bulgaria, 1991. – Р. 39. (Bobochko V.N.).
 • О численно-асимптотическом методе исследования одного класса разрывных экологических систем // Разрывные динамические системы: Тезисы докл. науч. школы-семинара. – Ужгород, 1991. – С. 7-8. (Соавтор Бомба А.Я.).
 • Исследование разрывных динамических систем модифицированным методом вспомогательных функций // Разрывные динамические системы: Тезисы докл. науч. школы-семинара. – Ужгород, 1991. – С. 38. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Асимптотические методы в механике и экологии // Седьмой Всес. съезд по теорет. и прикл. механике. Аннотация докладов. – М., 1991. – С. 55-56. (Соавтор Бомба А.Я.).
 • Модифицированный метод вспомогательных функций и его применение в теории дифференциальных уравнений // 3-я Всесоюзн. конф. «Новые подходы к решению дифференц. уравнений: (17-21 июня 1991, Дрогобич)». Тезисы докл. – М., 1991. – С. 88. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Научная деятельность В.А.Стеклова // Научное наследство, Т. ХVІІ. В.А.Стеклов. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1991. – С. 13-18.
 • Задача Валле-Пуссена для системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с нестабильным спектром предельного оператора // Second International Colloqium on Differential Equcations. – Plowdiv, Bulgaria, 1991. (Bobochko V.N).
 • Новый метод в теории дифференциальных уравнений // Респ. научно-методическая конф., посвященная 200-летию со дня рождения Н.И.Лобачевского. – Одесса, 1992. – С. 16-17. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Диференціальні та інтегральні рівняння». – Ужгород, 1992. – 64 с. (Співавтор Брич І.В.).
 • Исследования оболочек и пластин с разрывными параметрами модифицированным методом вспомогательных функций. – Ужгород, 1992. – С. 17-18. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Развитие асимптотических методов в пространстве обобщенных и импульсных функций // Тезисы Межд. конф., посвящ. памяти акад. М.П.Кравчука. – Киев–Луцк, 1992. – С. 31. (Соавторы Бут Н.Л., Ризун В.И.).
 • Новый метод исследования дифференциальных уравнений в обобщенных функциях импульсного типа // Тезисы Межд. конф., посвящ. памяти академика М.П.Кравчука. – Киев–Луцк, 1992. – С. 36. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Применение двух специальных систем функций в теории дифференциальных уравнений // Теория функций. Дифференц. уравнения в математ. моделирование: Тезисы докл. школы. – Воронеж, 1993. – С. 86. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Асимптотичне інтегрування диференціальних рівнянь із нестабільним спектром граничного оператора: Навч. посібник – К., 1993. – 214 с. (Співавтор Бобочко В.М.).
 • On the number asymptotical investigation of the klass ecosystems with deflections // Equadif – 8 (additional abstracts). – Bratislava, 1993. – P. 4. (Bomba A.J., Kuzmenko A.P., Тadejev P.A.).
 • Решение задач механики композиционных материалов методом вспомогательных функций // Всеукр. наук. конф. «Нові підходи до розв’язання диференц. рівнянь»: Тези допов. – Дрогобич, 1994. – С. 125. (Соавторы Подгорная Н., Ризун В.И.).
 • Асимптотичні методи в задачах екології. Методичний посібник. – Ужгород – Рівне, 1994. – Ч. 1. – 47 с. (Співавтор Бомба А.Я.).
 • Сильная нестабильная точка поворота в уравнении Лиувилля // Весенняя Воронеж. математическая школа «Понтрягинские чтения-V»: Тезисы докл. – Воронеж, 1994. – С. 22. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Асимптотика розв’язку параболічної мішаної задачі, яка має необоротний граничний оператор // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія мат. – Ужгород, 1994. –
  Вип. 1. – С. 53-59. (Співавтор Прилєпін М.М.).
 • Применение модифицированного метода вспомогательных функций в задачах наблюдения нестационарных линейных систем // Весенняя Воронеж. математ. школа «Понтрягинские чтения –V»: Тезисы докл. – Воронеж, 1994. – С. 61. (Соавторы Ирклиевский В.Д., Ризун В.И.).
 • About new system of functions and their applications // Всеукр. наук. конф. «Розробка та заст-ня мат. методів в наук.-тех. дослідженнях», присв. 70-річчю з дня народж. проф. П.С.Казімірського: Тези допов. Секц.: Алгебра і топологія, математика, аналіз і теорія функцій. – Львів, 1995. – Ч 1. – С. 92-93. (Співавтори Ризун В., Сухінін В.).
 • Качественное исследование дифференциальных уравнений модифицированным методом вспомогательных функций // Воронеж. весен. мат. школа «Понтрягинские
  чтения – VІ»: Тезисы докл. – Воронеж, 1995. – С. 57. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Asymptotic method in generalized functions space and modified method of auxiliary functions // International Workshop»Singular solutions and perturbations in control systems. Proceedings of International Workshop. – Pereslavl-Zalessky, Russia. – 1995. – P. 61-62. (Rizun V.I., Sukhinin V.V.).
 • Korespondencja W.A. Stiekłowa i S. Zaremby // Zeszyty naukowe politechniki śląskiej, № 1287. Seria: Matematyka–Fizuka, Gliwice, 1995(1996). – z. 76. – S. 123-140.
 • Взаємозв’язок математиків України, Росії та Польщі і методика розробки деяких математичних понять у їх працях // Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю Закарпат. ін-ту методики навчання і виховання, підвищ. кваліфікації педагог. кадрів. (Матеріали доповідей та повідомлень). – Ужгород, 1996. – С. 75-76.
 • Сингулярно возмущенные дифференциальные уравнения с нестабильными и нулевыми элементами спектра предельного оператора // Современные методы теории функций и смежные вопросы: Тезисы докл. – Воронеж, 1997. – С. 24. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Система дифференциальных уравнений с нестабильной точкой поворота и кратным элементом спектра предельного оператора // V Межд. конф. женщин-математиков «Математика. Экономика»: Тезисы докл. – Ростов-на-Дону, 1997. – C. 6.
 • Уравнение типа Орра-Зоммерфельда с нестабильной точкой поворота // Современные методы теории функций и смежные вопросы: Тезисы докл. – Воронеж, 1997. – С. 25. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Модифицированный метод вспомогательных функций в теории дифференциальных уравнений // Современные методы теории функций и смежные вопросы: Тезисы докл. – Воронеж, 1997. – С. 111. (Соавтор Ризун В.И.).
 • Наблюдаемость линейных нестационарных систем в специальной системе функций // Современные методы теории функций и смежные вопросы: Тезисы докл. – Воронеж, 1997. – С. 112. (Соавторы Ризун В.И., Шкляр В.Г.).
 • Развитие асимптотических методов теории дифференциальных уравнений в работах В.А.Стеклова и его учеников // Асимптот. та якісні методи в теорії неліній. коливань. Міжн. конф. (Треті Боголюбовські чит.): Тез. доп. – К., 1997. – С. 108-109.
 • The construction of the objects possesing the given quality. – C. 109-110. (Rizun V.I., Skljar V.H.).
 • System of differential equations with unstable turning point and multiple element of spectrum of degenerate operator.Equadiff 9. Conference on differential equations and their applicatons. Enlarged Abstracts. – Brno: Masaryk university, 1997. – P. 210-211. (Bobochko V.).
 • Новий метод в теорії диф. рів-нь // Всеукр. наук. конф. «Нові підходи до розв. диф. рів-нь»: Тези доп. – Дрогобич–Київ, 1997. – С. 72. (Співавтори Різун В., Шкляр В.).
 • Asymptotics of the solution of a mixed parabolic problem which has non-invertible limit operator // Partial differential equations theory and numerical solutions. Book of Abstracts. – Praha, 1998. – P. 79-80. (Prilepin N.N.).
 • Нестабильный недиагонализируемый элемент спектра в системе сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений // Современные методы в теории краевых задач. «Понтрягинские чтения – ІХ»: Тезисы докл. – Воронеж, 1998. – С. 30. (Соавтор Бобочко В.Н.).
 • Исследование систем автоматического управления (САУ) с переменными параметрами модифицированным методом вспомогательных функций (ММВФ) // Современные методы в теории краевых задач. «Понтрягинские чтения – ІХ»: Тезисы
  докл. – Воронеж, 1998. – С. 87. (Соавторы Ирклиевский В.Д., Ризун В.И.).
 • System of differential equations with unstable turning point and multiple element of spectrum of degenerate operator // Equadiff 9. Papers. – Brno, 1998. – P. 43-52. (Bobochko V.N.).
 • Korespondencja między S.Zarembą i W.Stiekłowem w roku 1902 // W.: Matematycy polskiego pochodzienia na obczyznie. Universytet Szczeciński. Materiały. Konferencji NR30. – Szciecim. – 1998. – S. 269-280.
 • A Orr-Sommerfeld type differential equation with unstable turning point // Fourth International conference on difference equations and applications. – Poznań, 1998. – P. 15. (Bobochko V.N.).
 • Развитие асимптотических методов теории дифференциальных уравнений с точками поворота в России и Украине // Современные методы теории функций и смежные проблемы: Тезисы докл. – Воронеж, 1999. – С. 134.
 • Краевая задача для системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с недиагонализируемым предельным оператором // Совр. методы в теории краевых задач. «Понтрягинские чтения – Х»: Тезисы докл. – Воронеж, 1999. – С. 39. (Соавтор Бобочко В.Н.).

Статистика публікацій
Рік 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Сумарно за рік 2 1 4 2 1 3 1 2 1 3 4 2 3 7 6 7 10 2 1 2 2 1 5 1 3 1 1 1 5 3 1 1 7 5 3 5 3 1 8 6 2
Сумарно до року 2 3 7 9 10 13 14 16 17 20 24 26 29 36 42 49 59 61 62 64 66 67 72 73 76 77 78 79 84 87 88 89 96 101 104 109 112 113 121 127 129
Сумарно за всі роки 129