Маринець Василь Васильович

Маринець Василь Васильович

№ 68
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

Біографія

Народився 29 січня 1942 року в м. Мукачево Закарпатської області. Навчався в Мукачівській середній школі № 16, яку закінчив у 1959 році. Протягом 1959-1964 років навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. З грудня 1964 р. по серпень 1965 р. – служба в армії (м. Львів). У цьому ж році поступає до аспірантури на кафедру обчислювальної математики (науковий керівник
Буледза А.В.). 3 1 вересня 1968 року – асистент, а з 1 вересня 1969 року – ст. викладач кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь УжДУ. 21 березня 1972 року в Інституті математики АН УРСР в м. Київ захистив дисертацію «Двосторонній метод наближеного інтегрування нелінійних систем диференціальних рівнянь із запізнюючим аргументом» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З вересня 1972 р. по липень 1975 р. – довгострокове відрядження в Алжир, де працює завідувачем кафедри вищої математики Аннабинського університету. За успішне виконання міжнародних угод з Алжирською республікою з підготовки національних кадрів він нагороджується урядовими грамотами СРСР. З 1 вересня 1976 року Маринець В.В. – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. 12 жовтня 1977 року йому присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафеди. З 1 вересня 1978 року – завідувач цієї ж кафедри. З вересня 1983 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на цій посаді – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. 1 червня 1990 року його знову обрано за конкурсом на посаду завідувача цієї кафедри. 31 жовтня 1995 року в Інституті математики НАН України захистив дисертацію «Диференціальні нерівності та наближені методи в теорії диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук (науковий консультант академік НАНУ проф. Перестюк М.О.). Вчене звання професора по кафедрі диференціальних рівнянь і математичної фізики йому присвоєно 24 жовтня 1996 року. З 1 лютого 1996 року його призначено деканом математичного факультету, а з листопада 1999 року по липень 2004 року – проректором з навчальної роботи УжНУ.

Професор Маринець В.В. опублікував понад 140 наукових робіт, серед яких чотири монографії, один підручник (співавтор Перестюк М.О.) «Теорія рівнянь математичної фізики» (К., Видавництво «Либідь».– 2006.– 424 с.), виданий МОН України, вісім посібників та методичних розробок. Має патенти на винаходи.

У 2012 році Маринець В.В. став Лауреатом Державної премії в галузі освіти у номінації «вища освіта» за навчально-методичний комплект «Диференціальні рівняння» (авторський колектив у складі академіків НАНУ Самойленко А.М., Перестюк М.О. та докторів наук Кривошея С.А., Маринець В.В., Моклячук М.П., Парасюк І.О.).

Професор Маринець В.В. за багаторічну науково-педагогічну діяльність, виховну та громадську роботу відзначався нагородами керівництвом МОНУ, Закарпатськими обласними організаціями та міста Ужгород і УжНУ.

Протягом роботи в УжДУ читає курси і проводить практичні заняття з вищої математики, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики та курси за вибором: «теорія крайових задач», «теорія стійкості», «диференціальні рівняння з відхиляючим аргументом», «аналітичні методи в теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних», «нелінійні задачі математичної фізики».

Публікації

 • Об одном алгоритме решения некоторых уравнений в частных производных // 2-я экономико-кибернет. конф. – 1968. – 5 с. (Соавтор Буледза А.В.).
 • Об оценке решения при приближенном решении нелинейной системы, содержащей полигармонический оператор mi-го порядка с запаздывающим аргументом // Вопросы точности вычислительных алгоритмов. Труды симпозиума. – К., 1969. – С. 72-85. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О двустороннем итеративном методе интегрирования задачи Дирихле для нелинейной элиптической системы дифференциальных уравнений // Математическая физика. – 1969. – Вып. 6. – С. 101-107. (Савторы Ковач Ю.И., Моца А.И.).
 • Про один метод наближеного інтегрування нелінійної системи диференціальних рівнянь із запізненням // Доповіді АН УРСР. Серія А. – К., 1970. – № 2. – С. 120-123. (Співавтор Ковач Ю.І.).
 • Про одну крайову задачу для нелінійної системи диференціальних рівнянь із запізнюючим аргументом // ДАН УРСР. Серія А. – К., 1970. – № 7. – C. 595-599.
 • Некоторые методы построения двусторонних приближений к решению дифференциальных уравнений с запаздыванием // Прибл. и кач. методы теории диф. и интегр. уравнений. Институт математики АН УРСР. – К., 1971. – C. 202-221. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом: Атореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. –
  1971. – 9 с.
 • Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – 1972. – 140 с.
 • Наближене інтегрування нелінійної системи диференціальних рівнянь із запізненням // Доповіді АН УРСР. Серія А. – К., 1972. – № 4. – С. 325-329.
 • Двосторонній процес наближеного інтегрування нелінійної системи диференціальних рівнянь із загаяним аргументом // Тези доповідей першої конф. молодих вчених західних областей УРСР. – Львів, 1972. – С. 282-284.
 • Об одном методе приближенного интегрирования нелинейной системы уравнений в частных производных с запаздывающим аргументом // Материалы III Всесоюзной конф. по теории диф. уравнений с отклоняющимся аргументом. – Черновцы, 1972. – С. 209.
 • Mathématiques supericures (equations de la physique mathématique, fonction d’une variable complexe) // Ministère de l’industrie et de l’Energie – Annaba, 1974. – P. 151. (G. Nojak).
 • Travaux de laboratoires des mathématiques // Ministère de l’industrie et de l’Energie – Annaba, 1974. – P. 27. (V. Moltchenko).
 • Об одном методе приближенного интегрирования краевой задачи для систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Тезисы докл. Всесоюзн. совещания-семинара «Краевые задачи теории фильтрации». – Ужгород, 1976. – С. 142-143. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об одном подходе построения итерационных процессов приближенного инт. нелинейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – 1978. –
  С. 1-32. – Деп. в ВИНИТИ, № 1153-78. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Приближенное интегрирование дифференциальных уравнений в частных производных с отклоняющимся аргументом. – 1978. – С. 2-24. – Деп. в ВИНИТИ, № 1853-78. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об интегрировании дифференциальных уравнений в частных производных с отклоняющимся аргументом, заданных в неявном виде // Второй Республиканский симпозиум по диф. и интегр. уравнениям: Тезисы докл. – Одесса, 1978. – С. 57. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • О краевой задаче для нелинейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Труды семинара по дифферен. уравнениям. – 1978. –
  С. 1-21. – Деп. в ВИНИТИ, № 2840-78. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об ускорении сходимости одной модификации двустороннего метода приближ. интегр. дифференциальных уравнений неявного вида. – 1981. – С. 1-51. – Деп. в ВИНИТИ,
  № 715-61. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Лабораторні роботи з рівнянь математичної фізики // Методичні вказівки та завдання. – Ужгород, 1981. – 71 с.
 • Интегрирование систем нелинейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, описывавающих некоторые колебательные процессы // IX Международная конф. по нелинейным колебаниям: Тезисы докл. – К., 1981. – С. 212. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Задача Гурса для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, заданных в неявном виде // Материалы 33-й итог. научной конф. проф.-препод. состава УжГУ. – 1981. – С. 150-184. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Построение итерационных методов приближенного интегрирования дифферен. уравнений неявного вида // Аналитические методы нелинейной механики ИМ АН УССР. – К., 1981. – С. 86-98. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Дифференциальные неравенства. 1982. – С. 1-102. – Деп. в ВИНИТИ, № 5897-82. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об одном подходе построения двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений неявного вида // Материалы 35-й итоговой конф. проф.-препод. состава УжГУ. – 1982. – С. 68-84. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об одном двустороннем итеративном методе приближенного интегрирования краевых задач // Материалы 35-й итоговой конф. проф.-препод. состава УжГУ. – 1982. – С. 85-94. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82.
 • Об одном приближенном методе решения систем нелинейных интегральных уравнений // Интегральные уравнения в прикл. моделировании: Тезисы докл. Республ. науч.-техн. конф. – К., 1983. – Ч. II. – С. 146-147.
 • Об одной модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений неявного вида // Приближенные методы исслед. нелинейных колебаний. Сб. научных трудов ИМ АН УССР.– К., 1983. – С. 124-129. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • Об одном подходе к построению итерационных методов приближенного интегрирования краевых задач // Вычислительная и прикладная метематика. – К., 1983. – № 51. – С. 59-62.
 • О начальной задаче для систем нелинейных дифференциальных уравнений в случае двух пространственных переменных //Материалы научного семинара кафедры диф. уравнений и матем. физики УжГУ. – 1984. – С. 112-125. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 105
  УкД84.
 • Интегрирование систем нелинейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, описывающих некоторые колебательные процессы // IX Международная конф. по нелинейным колебаниям. – К.: Наукова думка, 1984. Т. 1. – С. 251-253. (Соавтор Маринец Т.Й.).
 • О волновых уравнениях в двумерном пространстве // Республиканский семинар «Высокопроизводительные системы обработки информации». Тезисы докл. – Ужгород, 1984. – С. 161-162.
 • Об одном подходе построения итерационных методов приближенного интегрирования краевых задач теории пластин и оболочек // Материалы VIII Всесоюзной конф. «Численные методы решения задач теории упругости и пластичности». – Новосибирск, 1984. –
  С. 194-198.
 • О краевой задаче с нелокальным условием А.Нахушева для систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. – 1985. – С. 1-12. – Деп в УкрНИИНТИ, № 1649 Ук-85.
 • Об одном методе приближенного интегрирования начальной задачи для систем нелинейных волновых уравнений // «О некоторых приближ. методах интегрир. диф. уравнений». – К., 1985. – С. 13-17. – (Препринт / АН УССР. Ин-т математ.; № 85.56).
 • Об одном приближенном методе интегрирования задачи Гурса для систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Материалы научн. сем. каф. диф. уравнений и мат. физики УжГУ. – Ужгород, 1985. – С. 2-15. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2743-Ук.
 • Об одной краевой задаче для систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных // Вычислительная и прикладная математика. – К., 1986. – № 59. – С. 24-31.
 • Об одной краевой задаче для дифференциальных уравнений, заданных в неявном
  виде. – 1986. – С. 1-14. – Деп в УкрНИИНТИ, № 1597 Ук.
 • Об одной системе нелинейных интегральных уравнений // Тезисы докл. II республ. научно-техн. конф. «Интегр. уравнения в прикладном моделировании». – К., 1986. – Ч II. – С. 149-150.
 • Краевые задачи для систем модифицированных диф. уравнений влагопереноса и методы их интегрирования. – 1987. – С. 1-22. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2927 Ук-87. (Соавтор Рего В.Л.).
 • О некоторых задачах для систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных с нелокальными краевыми условиями // Дифференциальные уравнения. – 1988. – Т 24. – № 8. – С. 1393-1397.
 • Об одном численно-аналитическом методе решения задачи Коши // I-й Всесоюзный симпозиум «Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций»: Тезисы докл. – Ужгород, 1988. – С. 50-51.
 • Численно-аналитический двусторонний метод прибл. интегрирования краевой
  задачи. – 1989. – С. 1-20. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 744 УК-89. (Соавтор Рего В.Л.).
 • Рівняння математичної фізики. Част. I. – Ужгород. 1989. – 156 с.
 • Нелокальные краевые задачи для систем нелинейных псевдопараболических
  уравнений. – 1990. – С. 1-15. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1274 Ук-90. (Соавтор Рего В.Л.).
 • Рівняння математичної фізики. Част. II. – Ужгород. 1990. – 168 с.
 • Рівняння математичної фізики // Методична розробка для практичних занять. Част. I – Ужгород. 1991. – 168 с.
 • Об одной смешаной задаче с нелокальными краевыми условиями для систем нелинейных псевдопараболических уравнений // Нелинейные эволюционные уравнения в прикладных задачах. ИМ АН УССР. – 1991. – С. 78-80.
 • Об одном подходе построения приближенного решения нелокальной краевой задачи // Разрывные динамические системы: Тезисы докл. школы-семинара. – Ужгород, 1991. – С. 37-38.
 • О некоторых подходах к построению приближенных решений нелокальных краевых задач // Нелинейные краевые задачи матем. физики и их приближения. ИМ АН Украины. – 1992. – С. 65-68. (Соавтор Рего В.Л.).
 • Об одном подходе построения приближенных решений для дифференциальных уравнений, заданных в неявном виде // Аналитические методы исследования нелинейных диф. систем. ИМ АН Украины. – К., 1992. – С. 36-44.
 • Один підхід побудови швидкозбіжних ітераційних процесів наближеного інтегрування задачі Коші для систем хвильових рівнянь на площині // Доп. НАН України. – 1993. –
  № 7. – С. 15-18.
 • Теорія рівнянь математичної фізики. – К.: Либідь, 1993. – 248 с. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Мішані задачі з нелокальними крайовими умовами для систем псевдопараболічних рівнянь з відхиляючим аргументом // Тези допов. 47-ї підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород. 1993. – 12 с.
 • Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв’язку узагальненої задачі Гурса для диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом заданих в неявному вигляді // Доп. НАН України. – 1994. – № 5. – С. 12-14.
 • Один метод побудови двосторонніх наближень до розв’язків крайових задач // Нелинейные краевые задачи матем. физики и их приложения. Сб. науч. трудов ИМ АН Украины. – 1994. – 134 с.
 • Про одну мішану задачу для систем визначених квазілінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних з відхиляючим аргументом // УМЖ. – 1994. – № 11. – Т. 46. – С. 1581-1585.
 • Про деякі модифікації двостороннього методу наближеного інтегрування крайових задач // Науковий вісник УжДУ. Серія матем. – Ужгород, 1994. – Вип. I. – С. 46-52. (Співавтор Рего В.Л.).
 • Про одну крайову задачу для диференціальних рівнянь третього порядку // Тези доп. підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. –
  С. 25-26. (Співавтор Лошак Б.М.).
 • Про деякі підходи до побудови двосторонніх наближень до розв’язання крайових задач // Доп. НАН України. – 1995. – № 9. – С. 12-14.
 • Модифікації двостороннього методу наближеного інтегрування узагальненої задачі Гурса // Доп. НАН України. – 1995. – № 10. – С. 18-20.
 • Деякі підходи побудови наближеного розв’язку узагальненої задачі Гурса для систем визначених квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними з аргументом, що відхиляється // УМЖ. – 1995. – Т. 47. – № 12. – С. 1667-1675.
 • Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв’язків крайових задач // Тези доп. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. – Ужгород, 1996. – 1 с. (Співавтор Лошак Б.М.).
 • Про одну трьохточкову крайову задачу // Тези доп. Всеукраїнської конф. «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування». – Чернівці, 1996. – C. 120. (Співавтор Лошак Б.М.).
 • Рівняння математичної фізики // Робоча програма для спец. 0102–прикладна математика. – Ужгород, 1996. – 18 с.
 • Рівняння математичної фізики // Методична розробка з практичних занять. Част. II. – Ужгород, 1996. – 110 с. (Співавтори Данканич В.А., Рего В.Л.).
 • Двосторонні методи наближеного інтегрування задачі Коші для диференціально-функціональних рівнянь, заданих в неявному вигляді // Науковий вісник УжДУ. Серія математика. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 63-70.
 • Розрахунок на прогин тришарової балки // Механіка і фізика руйнування буд. матеріалів. Фізико-мех. інститут НАН України. – Львів, 1998. – Вип. 3. – С. 140-145.
 • Крайова задача для системи хвильових рівнянь // Нелінійні коливання. – 1999. – Т. 2. – № 1. – С. 36-41. (Співавтор Рего В.Л.).
 • Проблеми вивчення математики в школах України // Матеріали Всеукраїн. конф. «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України». – К., 1999. – С. 100. (Співавтори Поляк С.С., Шулла І.Й.).
 • Узагальнена задача Дарбу // Науковий вісник УжНУ Сер. матем. – Ужгород: Патент, 1999. – Вип. 4. – С. 79-84. (Співавтор Трошина А.В.).
 • Математики і математичний факультет УжДУ (Документи, цифри, факти) // Поличка «Карпатського краю»./ – Ужгород, 1999. – 360 с. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Підготовка науково- педагогічних кадрів з математики в УжДУ // Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали 3-ої Всеукр. наук.-метод. конф. – Ужгород: Патент, 1999. – С. 133-135. (Співавтор Поляк С.С.).
 • До історії становлення і розвитку математичної освіти та науки на Закарпатті. // Науковий вісник УжНУ Сер. Педагогіка, Соціальна робота. Вип. 3. – Ужгород, 2000. – С. 53-58. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Спосіб проведення підсумкових уроків з математики в 5-9 класах малої наповнювальності сільських загальноосвітніх шкіл з використанням програмових мікрокалькуляторів. // Посвідчення на раціаналізаторську пропозицію № 361 від 18.01.2000 р. (Співавтори Бігар В.М., Бігар М.М., Сагарда В.В.).
 • Спосіб використання мікрокалькуляторів "Електроніка-МК52" для обробки результатів контрольних зрізів і показників успішності за чверть. // Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №365 від 04.04.2000 р. (Співавтори Бігар В.М., Бігар М.М.).
 • Спосіб навчання письму та розвитку руки з використанням підставки для малювання. // Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію №366 від 03.07.2000 р. (Співавтори Бігар В.М., Могорита Г.І., Глеба С.Ю., Кость К.М.).
 • Про узагальнену задачу Дарбу. // Диференціальні та інтегральні рівняння // Тези доповіді Міжнародної конференції./ – Одеса, 2000."Астро Принт". – С. 180,181. (Співавтор Трошина А. В.).
 • Теорія рівнянь математичної фізики. – К.:Либідь, 2001. – 336 с. – (Співавтор М. О. Перестюк.).
 • Про одну характеристичну задачу Коші. // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідь Українського математичного конгресу. – К.,2001. – С. 103, 104. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Рівняння математичної фізики / методична розробка з практичних занять / УжНУ, – Ужгород, 2001. – 84 с. (Співавтори Пагіря М.М., Рего В.Л.).
 • About one characteristic initial value problem. // Nonlinear oscillations Volume 4, Number
  4. – 2001. – P. 487-499. (Dobryden A.V.).
 • Про одну узагальнену задачу Гурса. // Матеріали Мілен. матем. конференції. Київ, ІМ НАНУ. Київський національний університет. – К., 2002. – Тези – 110 с. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Про один підхід дослідження двоточкових крайових задач. // Науковий вісник УжНУ, серія «математика і інформатика», – Вип. 7. – 2002. – С. 69-75. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Узагальнена задача Гурса. // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2003. – Вип. 8. – С. 79-90. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Ми зробили крок уперед, але й це не мета. – Погляд. 5.07.2003 р. №5(49). – С.1.
 • Існування та єдиність регулярного розв’язку однієї задачі Дарбу. // Міжнародна наукова конференція. Тези. – К., 2003, 26-30 серпня. – С.139. (Співавтор Фетько А.В.).
 • Зимова екзаменаційна сесія підсумки і проблеми. – Ужгородський університет, № 3,4 (1639,1640). 2003 – С. 1, 2.
 • Узагальнена задача Гурса. // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатько. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2003 – С. 135. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Спосіб знакографічного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. // Патент на винахід 64109А, 7609В7/02.16.2004 р., Бюл. №2, 2004.(Співавтори Бігар В.В., Рего Г.В., та інші ).
 • Задача Дарбу для диференціпльних рівнянь з відхиляючим аргументом. – Дрогобич, 27.09.– 01.10.2004 р. Тези доповідей. – Львів – 2004. (Співавтор Фетько А.В.).
 • Наукові здобутки вчених УжНУ в галузі диференціальних рівнянь // Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття. – Ужгород: Гражда, 2004. – С. 22-28.
 • Двосторонній метод наближеного інтегрування крайових задач з параметром // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2004. – Вип. 9. – С. 32-44. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять). Частина ІІ // Ужгород : УжНУ, 2005. – 92 с. (Співавтор Рего В.Л.).
 • Французько-український математичний словник. – Ужгород: УжНУ, 2005. – 296 с. (Співавтор Андреєва О.Ф.).
 • Про одну задачу з параметрами в крайових умовах // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІ)», – Київ – 2005. – С. 139-140. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Про одну задачу з параметрами в крайових умовах // «Диференціальні рівняння та їх застосування». Тези доповідей міжнародної конференції. – Київ –2005. – 67 с. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Про одну задачу з параметром в крайових умовах// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2005. – Вип. 10-11. – С. 70-76. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Спосіб діагностики навчальних досягнень учнів //Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 428 від 28.12.2005 р. – (Співавтори Бігар В.М., Бігар М.М., Рего Г.І., Кополовець С.М., Воробець О.В., Керестень І.С.).
 • Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь: Навч.посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2006. – 144 с.
 • Теорія рівнянь математичної фізики: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять). Частина I // Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – 96 стор. (Співавтор Рего В.Л.).
 • Аналітичні методи в теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних гіперболічного типу: Навч. посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2006. – 130 с.
 • Математики і математичний факультет УжНУ. Документи. Цифри. Факти. // Ужгород: Вид-во «Гражда», 2006. – 334 с. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Двосторонній метод дослідження задач з параметрами у крайових умовах //Тези доповідей Міжнарод.наук.конференції «Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування» 18-23 вересня 2006 р. Ужгород – С.68-69. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Про одну задачу Гурса для квазілінійного рівняння довільного порядку на площині // Праці міжн. симпозіуму «Питання оптимізації обчислень». – Київ: ІК ім..Глушкова НАНУ, 2007. – С.191-192. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи ХХ століття. Ужгород: Вид-во «Гражда». – 2007. – 400 с. С.81, 165,166,205,206,277,278.
 • Прискорення збіжності альтернуючого двостороннього методу. Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування» Боголюбовські читання (з нагоди 70-річчя з дня народження акад.. А.М.Самойленка) 16-21 червня 2008 р., Мелітополь, Україна. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Про одну задачу Коші-Дарбу для квазілінійного рівняння гіперболічного типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2008. – Вип. 16. – С. 101-109. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Про один підхід до дослідження задач з параметрами у крайових умовах //Нелінійні коливання, 2008, Т.11, №3. – С.348-364. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Dictionnaire mathematique ukrainien-franqais // Ужгород: Вид. «Говерла», 2008. – 216 с. (Співавтор Андреєва О.Ф.).
 • Про деякі некласичні задачі для квазілінійних рівнянь гіперболічного типу Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 131-144. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Про некласичну задачу теорії рівнянь гіперболічного типу //Праці Міжнарод. симпозіуму «ПОО-ХХХV». Київ-2009, том 2.- С.79-84. (Співавтори Маринець Т.Й., Добридень А.В.).
 • Збірник задач з математичної фізики: Навч.посібник. Київ. – 2009. – 245 с. (Співавтори Перестюк М.О., Рего В.Л.).
 • Про одну крайову задачу для квазілінійного рівняння гіперболічного типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 85-91.
 • Про один конструктивний метод дослідження крайової задачі у випадку системи квазілінійних рівнянь параболічного типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 64-70. (Співавтор Добридень А.В.).
 • Про одну крайову задачу для систем квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 71-80. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Про крайову задачу для диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу. // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2010. – Вип. 20. – С. 79-89. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Математичної науки цар // Газета «Ужгород», 26.03.2011 р., № 11(635), ст.6.
 • Про один підхід дослідження та наближеного інтегрування крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу // «Поступ в науку». Матеріали конференції SPIC – 2011. Випуск №7. стор. 106-110. Бучач – 2011 р.
 • Дослідження однієї крайової задачі для диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу // Матеріали між народ.наук.конференції присв’яченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного у-ту ім.Т.Г.Шевченка. Київ – 2011, 8-10 червня, С.117. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Дослідження крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу // Матеріали міжнар. матем.школи «Питання оптимізації обчислень « (ПОО-ХХХУІІ) смт Кацивелі, Крим, 22-29 вересня 2011 р. ст.112.
 • Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв’язку крайової задачі у випадку диференціально-функціонального рівняння гіперболічного типу. // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2011. – Вип. 22. № 2. – С. 101-109.
 • Про один підхід дослідження та наближеного інтегрування крайової задачі для систем диференціально-функціональниз рівнянь гіперболічного типу //Матеріали конф. SPIC – 2012. Випуск №8, ст.115-119.2012 р. (Збірник наукових праць міжнар.проблемно-наукової міжгалузевої конференції ПНМК – 2012) м. Бугач.
 • Дослідження крайової задачі для систем диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу// Матеріали міжн.конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування». Кам’янець-Подільський «Аксіома». ст.35,36. – 2012 р. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Крайова задача для систем диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.матем.і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2012. – Вип. 22.№ 2. – С. 101-109. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • Збірник задач з математичної фізики: Навч. посібник. – Вид.2-ге виправлене і доповнен. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 252 с. (Співавтори Перестюк М.О., Рего В.Л.).
 • Про крайову задачу для системи диференціально-функціональних рівнянь гіперболічного типу. // Матеріали міжн.конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування». Ужгород. 2012р. ст. 58. Вид-цтво УжНУ «Говерла». (Співавтор
  Питьовка О.Ю.).
 • Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь: Навч. Посіб. – Ужгород:Вид-тво УжНУ «Говерла», 2013. – 196 с. (Співавтори Рего В. Л., Маринець К. В.)
 • On Goursat-Darboux boundary-value problem for systems of non-linear differential equations of hyperbolic type // Miskolc Mathematical Notes. – 2013. – Volume 14, №3 – P. 1009-1020.(Co-author K. V. Marynets).
 • Крайові задачі для рівнянь гіперболічного типу та їх дослідження. Міжн. наук. конференція «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XL). 30.09.-4.10.2013. Кацивелі.
  Київ – 2013, с.166.
 • Дослідження крайової задачі Гурса-Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу // ДАН України, 2013 р. №10, ст. 23-28.(Співавтор Маринець К.В.).
 • Про один ефективний метод дослідження крайових задач в областях із складною структурою краю // Праці школи – семінару, VII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», 4.10.2014 р. ст.172. м.Ужгород.(Співавтори Маринець К.В.,
  Питьовка О.Ю.).
 • Дослідження крайової задачі Гурса-Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу // Збірник наук. праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій», НАНУ фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка, випуск 10, Львів - 2014, стор. 56-68. (Співавтор Маринець К.В.).
 • Про одну крайову задачу теорії ДРЧП гіперболічного типу в області із складною структурою краю // Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2014. – Вип.26, №2. ст.110-117. (Співавтори Маринець К.В., Питьовка О.Ю.).
 • Крайові задачі для рівнянь гіперболічного типу // Праці міжнар.наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХLII)» К.: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, 2015. – 68 с.
 • Один підхід дослідження крайових задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Фізико-математичні науки» – Київ. – 2015. – №4. – С.45-50. (Співавтор Питьовка О.Ю.).
 • On one constructivs method of the differential eguations of the hyperbolie type// Наук.вісник Ужгород.у-ту. Серія «Математика і інформатика». – Вип.№2 (27). – 2015. – с.76-85.
 • Про один підхід дослідження задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку // Матеріали міжнарод.наук.матем.конференції «Методи викладання та методи долслідження в математиці» (м.Берегово, 21-23.04.2016.) – Ужгород: ТОВ «Рік-У». –
  2016. – С.71-72.
 • Дослідження крайових задач для ДРЧП в областях із складною структурою краю // Тези доп.міжнар.наук.конференції «Диф. рівняння та їх застосування». Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». – 2016. – С.97.
 • Крайова задача Гурса-Дарбу для диференціальних рівнянь вищого порядку в області зі складною структурою краю// Праці УІІІ Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород: УжНУ. – 2016. – с. 174.
 • Про один підхід дослідження задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку // Матеріали міжнар. наук. конференції «Диференц.-функціональні рівняння та їх застосування». Чернівці: 28-30.09.2016. – с.72-73.

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1970 1971 1972 1974 1976 1978 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 2 2 2 4 2 1 4 5 3 3 4 3 3 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 1 1 5 5 4 2 5 4 6 6 2 5 5 1 5 4 4 3 3 4
Сумарно до року 1 3 5 7 11 13 14 18 23 26 29 33 36 39 40 42 44 46 49 51 54 58 62 66 67 68 73 78 82 84 89 93 99 105 107 112 117 118 123 127 131 134 137 141
Сумарно за всі роки 141