Мельник Олена Олексіївна

Мельник Олена Олексіївна

№ 145
кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент. Асистент (22.09.1997 – 31.01.2000), викладач (01.02.2000 – 31.12.2004), ст. викладач (01.01.2005 – 30.06.2013), доцент кафедри (01.07.2013 – 25.02.2016), доцент (25.02.2016 – по сьогодні). Нагороди: «Відмінник освіти України».

Біографія

Народилася 19 липня 1975 року в смт. Кути Косівського району Івано-Франківської області. У 1992 році закінчила із золотою медаллю ЗОШ №19 м. Ужгород. У цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету (спеціальність «Прикладна математика»), який з відзнакою закінчила у 1997 році. Трудову діяльність розпочала 22 вересня 1997 року асистентом кафедри інформатики та інформаційних технологій Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (УжДІІЕП). З 1998 по 2001 рік навчалась в аспірантурі УжДІІЕП за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – д.т.н., проф. Ващук Ф.Г.). Навчання в аспірантурі поєднувала з викладацькою роботою. З січня 2000 року працювала на посаді вченого секретаря УжДІІЕП. З 01 лютого 2000 року переведена на посаду викладача кафедри інформатики та інформаційних технологій. З 01 січня 2004 року переведена на посаду старшого викладача кафедри загальної інформатики та математичного моделювання. У листопаді 2004 року на базі УжДІІЕП було відкрито Закарпатський державний університет, у якому продовжила працювати вченим секретарем і старшим викладачем кафедри загальної інформатики та математичного моделювання. З 17 жовтня 2011 року в зв’язку із зміною назви кафедри переведена на посаду старшого викладача кафедри програмного забезпечення систем. З 02 квітня 2013 року у зв’язку з реорганізацією Закарпатського державного університету шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» переведена на посаду вченого секретаря ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Дисертацію «Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій системі планування» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології» захистила 15 травня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка». З 01 липня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри програмного забезпечення систем УжНУ. Вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення систем їй присвоєно 25 лютого 2016 року.

Протягом роботи в УжДІІЕП, ЗакДУ та УжНУ читає курси і проводить практичні заняття з інформатики та програмування.

Публікації

 • Построение системы-сети с 2n узлами-состояниями // Науковий вісник УжДІІЕП. – 1998. – Випуск № 2. Природничі науки. – С. 7–8. (Соавторы Ващук Ф. Г., Папп И.А.).
 • Права людини і сучасний інформаційний простір // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес» (м. Ужгород), 24–25 лютого 1999 р.). – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1999. – С. 300–303. (Співавтор Максименко О.).
 • Создание высокопродуктивных систем управления в интеллектуальных обучающих системах // Автоматика-2000. Міжн. конференція з автоматичного управління (м. Львів), 11–15 вересня 2000 р.): Праці в 7–ми томах. – Т. 5. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. – С. 147–151.
 • Методичні вказівки з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» – Ужгород: УжДІІЕП, 2000. – 46 с. (Співавтори Василенко Е.Ю., Міца О.В.).
 • Алгебраический подход к описанию структуры сети программно-технических комплексов (ПТК) // Тези доповідей міжн. алгебраїчної конференції (м. Ужгород), 27–29 серпня 2001 р.). – Ужгород: УжНУ, 2001. – С. 29. (Соавторы Ващук Ф. Г., Папп И.А.).
 • Використання інтернет-технологій для ефективної організації самостійної роботи студента // Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід: Науковий вісник Закарпатського державного університету. Спеціальний випуск: збірник наукових статей за матеріалами XV міжн. науково-практичної конференції (м. Ужгород (Україна) – м. Сніна (Словаччина)) / Упорядкування К. Мовчан. – Ужгород: Ліра, 2008. – С. 240–242. (Співавтор Нямещук М.О.).
 • Определение важности дискретных признаков (анализ подходов) // Materiály IV mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Vĕda: teorie a praxe – 2008». Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2008. Díl 14. Matematika. Výstaba a architektura.
  P. 8–12. (Соавторы Василенко Ю.А., Исак Ю.Ю.).
 • Розв'язання задачі складання розкладів сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності // Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі: Міжнародний наук. вісник: зб. наук. доповідей за матеріалами ХХ міжн. наук.-практ. конф., 11–14 травня 2010 р. (Словацька Республіка) / [упоряд. К.М. Мовчан]. − Ужгород : ЗакДУ, 2010. − Вип. 1.(20) − С. 115–118. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Складання розкладів сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності // Вісник Національного технічного ун-ту України «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : Зб. наук. пр. – К., Век+, 2011.
  № 53. – С. 192–194. (Співавтори Ващук Ф.Г., Павлов О.А., Місюра О.Б.).
 • Складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення // Вісник Національного технічного університету України "ХПІ". Тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – Х. : НТУ "ХПІ", 2011. – № 32. – С. 8–18. (Співавтори
  Ващук Ф.Г., Павлов О.А., Місюра О.Б.).
 • Інформаційне забезпечення алгоритмів мінімізації сумарного випередження і запізнення із налагодженнями // Системи обробки інформації. Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2012. – Випуск 2 (100). – С. 250–259. (Співавтори Ващук Ф.Г., Місюра О.Б.).
 • Дослідження ефективності алгоритму складання розкладів сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності // Бионика интеллекта. Информация, язык, интеллект. − Х.: ХНУРЭ, 2012. − №1(78). − С. 49–52. (Співавтор
  Ващук Ф.Г.).
 • . Дослідження властивостей алгоритмів складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм сумарного випередження і запізнення // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. − 2012. − № 2 (173). − С. 241–246.
 • Дослідження ефективності алгоритмів складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм сумарного випередження і запізнення // Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 1-3 березня 2012 р.) / За ред. О.О. Ємця. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 192 – 194.
 • Інформаційне забезпечення алгоритмів мінімізації сумарного випередження і запізнення із налагодженнями // Тези доповідей міжн. науково-практичної конференції «Інформаційні технології в науці, освіті і техніці» (ІТОНТ-2012): Черкаси, 2527 квітня 2012 р. – У 2 т. – Черкаcи: ЧДТУ, 2012. – Т. 1. – С. 39.
 • Дослідження властивостей алгоритмів розв'язування задачі складання розкладів із часами налагоджень сімейств // Сучасні інформаційні системи та технології: матеріали Першої міжн. наук.-практ. конференції [AIST-2012] (м. Суми, 15-18 травня 2012 р.). − Суми: Сумський державний університет, 2012. − С. 156–157.
 • Ефективність алгоритмів складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями // Сборник научных трудов SWord. Материалы межд. научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». − Выпуск 4, Т.8. − Одесса: Куприенко,
  2012. − ЦИТ: 412–1248. − С. 12–18. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Research of efficiency of algorithm machine scheduling of minimizing the total earliness-tardiness that depend on sequence // European Science and Technology [Text]: materials of the VI international research and practice conference, (Munich, December 27th – 28th, 2013). – Munich (Germany): publishing office Vela Verlag Waldkraiburg, 2013. – Vol. II. – P. 363–368. (Co-author Vashchuk F.G.).
 • Інформаційні технології алгоритмів мінімізації сумарного випередження і запізнення із налагодженнями // Інтернет − Освіта − Наука − 2014: матеріали дев’ятої міжн. науково-практичної конференції [«IOH-2014»] (м. Вінниця, 14–17 жовтня 2014 р.). − Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 41–43.
 • Система моделювання для дослідження ефективності алгоритмів розв’язання задач планування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика. 2015. Вип. №1 (26). С. 84 – 88.
 • Дослідження властивостей алгоритму складання розкладів за критерієм сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності // Технічні науки та технології: науковий журнал / Чернігівський національний технологічний ун-т. – 2015. – № 1 (1). – С. 126–130.
 • Корпоративне шахрайство: реалії сучасності // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2 (46). – С. 185–190. (Співавтор Климко Т.Ю.).
 • Корпоративний комплаєнс як превентивний захід боротьби з шахрайством // Економіка і фінанси. – 2015. − №6-7. – С. 20–26. (Співавтор Климко Т.Ю.).
 • Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві // Наук. вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. − №13. – С. 251–254. (Співавтор Климко Т.Ю.).
 • Евристичні алгоритми розв’язання одноетапних задач складання розкладів для удосконалення моделі багаторівневої системи планування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. Випуск 25.8. – С. 334–340.
 • Iterative method of neural elements synthesis with generalized threshold activation function / // ECONTECHMOD. − Lublin-Rzeszow: Polish Academy of Sciences, 2015. − Vol.4, № 4. – P. 37–42. (Co-authors Geche. F., Batyuk A., Spenyk T.).
 • Дослідження властивостей алгоритму складання розкладів за критерієм сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності // Математичне та імітаційне моделювання систем: тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції [«МОДС-2015»] (Чернігів, 22–26 червня 2015 р.) / М-во осв. і наук. України; Нац. Акад. наук України; Академія технологічних наук України; Інженерна академія України та ін. Чернігів: ЧНТУ, 2015. С. 233–236.
 • Основи програмування та алгоритмічні мови: методичні рекомендації − Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 70 с.
 • Алгоритмізація та програмування: методичні рекомендації − Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 70 с.
 • Програмування: методичні рекомендації − Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 70 с.

Статистика публікацій
Рік 1998 1999 2000 2001 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 1 2 1 2 1 2 7 1 1 11
Сумарно до року 1 2 4 5 7 8 10 17 18 19 30
Сумарно за всі роки 30