Млавець Юрій Юрійович

Млавець Юрій Юрійович

№ 172
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Викладач (04.11.2013 – 27.04.2014), ст. викладач (28.04.2014 – 31.08.2014), доцент кафедри (01.09.2014 – 15.12.2015), доцент (15.12.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 13 січня 1986 року в селі Вовчищовиці Мостиського району Львівської області. В 2002 році закінчив Ужгородський політехнічний ліцей-інтернат Закарпатської області. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету. У 2007 році закінчив Ужгородський національний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію математика, викладача математики й інформатики. З липня 2007 року працює на посаді інженера кафедри кібернетики і прикладної математики. З 4 листопада 2013 року працює на посаді викладача кафедри кібернетики і прикладної математики. 25 листопада 2013 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.001.37 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захищає дисертацію «Простори випадкових величин Fψ(Ω) та їх застосування» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук (спеціальність 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, науковий керівник – проф. Козаченко Ю.В.). З 28 квітня 2014 року переведений на посаду старшого викладача кафедри кібернетики і прикладної математики, а 1 вересня 2014 року на посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. У 2015 році видав у співавторстві з Козаченком Ю.В. та Моклячуком О.М монографію «Квазібанахові простори випадкових величин». У грудні 2015 року йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в університеті читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття із навчальних дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Інформатика», «Основи вищої математики», «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

Публікації

 • Probability of large deviations of sums of random processes from Orlicz space // Monte Carlo Methods Appl. – 2011. – Vol. 17. – P. 155–168. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Точність та надійність підрахунку інтегралів методом Монте-Карло // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 8. – С. 18–20. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Простори Банаха випадкових величин Fψ(Ω) // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2012. – Т. 86. – С. 92–107. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Про розподіл супремумів приростів випадкових процесів з просторів Fψ(Ω) // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Матем. і інформ. – 2012. – Т. 23. – С. 79–88.
 • Fψ(Ω) простори випадкових величин з експоненціальною функцією ψ // Вiсник Київ. унiверситету. Серiя: фiзико-математичнi науки. – 2012. – Т. 2. – С. 19–22.
 • Обчислення інтегралів методом Монте-Карло із заданою точністю і надійністю // Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Ворохта, 20 – 26 лютого 2012 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 19.
 • Ймовірність великих відхилень сум деяких випадкових процесів // Чотирнадцята мiжн. конф. iмені академіка М. Кравчука, Київ, 19–21 квітня 2012 р.: матеріали конференції,
  Т. 3. – К.: Національний технічний ун-т України «КПІ», 2012. – С. 95.
 • Spaces of random variables Fψ(Ω) // International conference «Modern Stochastics: Theory and Applications III», Київ, 10–14 вересня 2012 р.: матеріали конференції. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 22.
 • Integrals calculation by Monte Carlo method with a given accuracy and reliability // Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», Москва, 26 – 30 июня 2012 г.: тезисы докладов. – М.: ЛЕНАНД, 2012. – С. 381.
 • The Banach spaces Fψ(Ω) of random variables // Theory Probability and Mathematical Statistics. – USA: American Mathematical Society, 2013. – Vol. 86. – P. 105-121. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Простори Банаха з моментними нормами Fψ(Ω) // Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Ворохта, 24 лютого – 2 березня 2014 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 23-24. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Зв’язок просторів Орліча випадкових величин з просторами Fψ(Ω) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер.: математика і інформатика. – 2014. – Вип. 25, № 1. – С. 77-84.
 • Про оцінку розподілів норм в Lp(T) випадкових процесів із просторів Fψ(Ω) // IV міжн. ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана, Чернівці, 30 червня – 5 липня 2014 р.: тези доповідей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 79-80. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Умови рівномірної збіжності випадкових функціональних рядів із просторів Fψ(Ω) // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. – Донецьк: Донецький національний університет, 2014. – №. 1. – С. 97–103.
 • Stochastic processes from Fψ(Ω) spaces // Contemporary Mathematics and Statistics. – Columbia: Columbia International Publishing, 2014. – Vol. 2, № 1. – P. 55-75. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Експоненціальні простори Орліча та простори Fψ(Ω) // Теорія прийняття рішень: праці VII-ї міжн. школи-семінару, Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – С. 131. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Умова «H» для просторів Орліча експоненціального типу // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: математика і інформатика. – 2014. – Вип. 26, № 2. – С. 118-122.
 • Reliability and accuracy of calculation of integrals dependent on parameter using Monte Carlo method // International conference «Probability, reability and stochastic optimization», Київ, 7 – 10 квітня 2015 р.: матеріали конференції. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С. 77-78.
 • Застосування теорії просторів Fψ(Ω) для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло // Теорія ймовірностей та математична статистика.– К.: ТВіМС, 2015. – Вип. 92. – С. 61-70. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • On calculation of the integrals depending on a parameter by Monte-Carlo method // 19th European Young Statisticians Meeting, Prague, 31 august – 4 september 2015: conference materials. – Prague: Charles University in Prague, 2015. – P. 100-105. (Співавтор
  Козаченко Ю.В.).
 • Reliability and accuracy in the space Lp(T) for calculation of the integrals depending on a parameter by Monte-Carlo method // Monte Carlo Methods and Applications. – Berlin: De Gruyter, 2015.– Vol. 21. – P. 233-244. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Простори Орліча випадкових величин та простори Fψ(Ω) // Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Ворохта, 24 – 27 лютого 2016 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 23–24. (Співавтори Козаченко Ю.В., Синявська О.О.).
 • Умова «H» для деяких просторів Орліча // Міжн. наук. конференція «Методика викладання та методи дослідження в математиці», Берегове, 21–23 квітня 2016 р.: тези доповідей. – Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, 2016. – С. 36.
 • Простори Fψ(Ω) і метод Монте-Карло // Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Ворохта, 22 – 25 лютого 2017 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 40-41. (Співавтори Синявська О.О.).

Статистика публікацій
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Сумарно за рік 2 7 1 7 4 2 1
Сумарно до року 2 9 10 17 21 23 24
Сумарно за всі роки 24