Моца Андрій Іванович

Моца Андрій Іванович

№ 62
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

ст. викладач (03.02.1968 – 24.06.1986), доцент (24.06.1986 – 26.09.1988), зав. кафедри, професор кафедри (26.09.1988 – 08.05.2015).

Біографія

Народився 2 вересня 1936 року в селі Шом Берегівського району Закарпатської області. В 1953 році закінчив Ужгородську середню школу № 1 ім. Т.Шевченка. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1958 році. З цього часу до жовтня 1964 року працює вчителем математики в закладах освіти Ужгородського району та міста Ужгорода. Протягом 1964-1967 рр. Моца А.І. навчається в аспірантурі на кафедрі математичного аналізу зі спеціальності теорія ймовірностей (науковий керівник – доцент Гартштейн Б.Н.). З 1 вересня 1967 року до лютого 1968 року працював асистентом кафедри математичного аналізу, а з 3 лютого 1968 року він – старший викладач цієї ж кафедри. 31 травня 1982 року в Київському держуніверситеті Моца А.І. захищає дисертацію «Граничні теореми для випадкових полів з умовно незалежними приростами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. 24 червня 1986 р. він обирається на посаду доцента кафедри математичного аналізу. 2 вересня 1988 року йому присвоєно вчене звання доцента по цій же кафедрі. 26 вересня 1988 року Моца А.І. обирається завідувачем кафедри математичного аналізу, стає професором кафедри. За ініціативи та співучасті зав. кафедри Моци А.І. кафедра математичного аналізу спільно з кафедрою теорії ймовірностей і математичної статистики КНУ ім. Тараса Шевченка, кафедрою математики й інформатики Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя, Інститутом статистики Державного комітету статистики України від 15 квітня 2002 року до 14 липня 2004 року виконали план TEMPUS – TACIS сіткового проекту №NP 22012-2001.

Протягом роботи в УжДУ читав лекційні курси, проводив практичні й семінарські заняття з математичного аналізу, функціонального аналізу та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, а також курси за вибором з теорії випадкових процесів.

Звільнився з роботи в червні 2015 року у зв’язку з виходом на пенсію.

Публікації

 • К вопросу об итеративном методе приближенного решения краевой задачи для нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка // Изд-во вычисл. центра Госплана УССР, 2-я эконом. киберн. конф.: Тезисы докл. – Ужгород –Ив.-Франковск, 1968. – 2 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Построение двусторонних приближений к решению операторных уравнений // Изд-во вычисл. центра Госплана УССР, 2-я эконом. киберн. конф.: Тезисы докл. – Ужгород –
  Ив.-Франковск, 1968. – 2 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О двустороннем методе интегрирования задачи Дирихле для нелинейной эллиптической системы дифференциальных уравнений // Математическая физика. – К.: Наукова думка, 1969. – № 6. – 8 с. (Соавторы Ковач Ю.И., Маринец В.В.).
 • Применение двустороннего метода при интегрировании одной краевой задачи для нелинейной системы обыкновенных диф. уравнений n-го порядка // Численный анализ.– К.: Ин-т киберн. АН УССР, 1970. – 11 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О теореме существования и единственности решения краевой задачи нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений канонического вида // Доп. АН УРСР. Сер. А. – K., 1970. – № 5. – 4 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Об итеративном методе решения нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков, заданных в неявном виде с запаздывающим аргументом // Материалы I обл. конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образ. СССР. – Ужгород: УжГУ, 1972. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 197474. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О модификации в ускоренной сходимости к решению краевой задачи // Материалы І обл. конф. молодых ученых Зап. науч. центра АН УССР. Секц. мат. и мех. УжГУ. – Ужгород, 1973. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О модификации двустороннего метода решения одной краевой задачи для линейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Проекційно-ітеративні методи розв’язування диф. та інтегр. р-нь. ИМ АН УССР. – К., 1974. – 14 с. (Соавтор Ковач Ю.І.).
 • О модификации итерационного решения одной краевой задачи для линейного дифференциального уравнения с отклоняющимся аргументом // Труды XXVIII науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. – Ужгород, 1974. – 19 с. – Деп. в ВИНИТИ,
  № 314-75.
 • Об устойчивости решения стохастических дифференциальных уравнений з запаздывающим аргументом // Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • Про наближене інтегрування задачі Діріхле для нелінійної системи диференціальних рівнянь // Матеріали другої конф. молодих науковців Захід. наук. центру АН УРСР. Секц. мат. и мех. УжДУ. – Ужгород, 1975. – 29 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76.
 • Побудова двосторонніх наближень до розв’язку крайових задач для нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь // Матеріали другої конф. молодих науковців Західн. наук. центру АН УРСР. Секц. мат. и мех. УжДУ. – Ужгород, 1975. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76.
 • Об ускоренной сходимости к решению краевых задач для нелинейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // IV Всесоюз. конф. по теории и приложениям диф. ур-ий с отклоняющимся аргументом: Тезисы докл. – К.: Наук. думка, 1975. – 9 с.
 • Обобщение одной краевой задачи // Всесоюз. совещание -семинар «Краевые задачи теории фильтрации»: Тезисы докл. – Ужгород, 1978.
 • Загальні умови збіжності в τ-топології полів ступінчатих сум випадкових величин, що переключається // Доп. АН УРСР. Сер. А. – К., 1981. – № 11. – 4 с.
 • Общие условия сходимости в τ-топологии полей ступенчатых сумм переключаемых случайных величин // Теория вероятностей и матем. статистика. – 1981. – № 26. – 15 с.
 • Предельные теоремы для асимптотически возвратных цепей Маркова в схеме серий // Ин-т матем. и киберн. АН Лит.ССР. Третья Межд. Вильнюс. конф. по теор. вероят. и мат. статистике: Тез. докл. – Вильнюс, 1981. – 2 с. (Соавторы Каплан Е.И., Сильвестров Д.С.).
 • Предельные теоремы для аддитивных функционалов, определенных на асимптотически возвратных цепях Маркова // Теория вероятностей и матем. статистика. – 1982. – № 27. – 18 с. (Соавторы Каплан Е.И., Сильвестров Д.С.).
 • Предельные теоремы для случайных полей с условно независимыми приращениями // Теория вероятностей и матем. статистики. – 1982. – № 82. – 148 с.
 • Предельные теоремы для случайных полей с условно независимыми приращениями: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., 1982. – 18 с.
 • Предельные теоремы для стохастически непрерывных полей с условно независимыми приращениями // УМЖ. – 1982. – Т. 34. – № 5. – 7 с.
 • Условия сходимости стохастически непрерывных случайных полей с условно независимыми приращениями // Исследов. по статистике случайных процессов. – К.,
  1982. – 27 с. – Деп в ВИНИТИ, № 2889-82.
 • Предельные теоремы для аддитивных функционалов, определенных на асимптотически возвратных цепях Маркова // Теория вероятностей и матем. статистика. – К., 1983 – № 28. – 10 с. (Соавторы Каплан Е.И., Сильвестров Д.С.).
 • Методичні вказівки до самостійної роботи над курсом математичного аналізу для студентів 2 курсу фізичного факультету. Ч. 2. – 1984. – 21 с. – (Ротапрінт / УжДУ).
 • Метод. вказівки з теорії ймовірностей та матем. статистики для студентів-заочників V курсу математичного факультету. – Ужгород, 1984. – 60 с. – (Ротапрінт / УжДУ).
 • Слабые эргодические теоремы для цепей Маркова в схеме серий // Ин-т матем. и киберн. АН Лит.ССР. Междунар Вильнюс. конф по теории вероят. и матем. статистике: Тезисы докладов. – Вильнюс, 1985. – 60 с.
 • Моменти функції процесів досягнення рівня для однорідних локально безмежно подільних процесів // Доп АН УРСР. Сер. А. – К., 1988. – № 3. – 3 с.
 • Методичні вказівки «Елементарні основи метематичного аналізу». – 1988. – 60 с. – (Ротапрінт / УжДУ).
 • Характеристические и предельные теоремы для процессов достижения уровня // Теория вероятностей и матем. статистика. – 1988. – № 39. – 12 с. (Соавторы Дитковский И.Д., Сильвестров Д.С.).
 • Двойственные процессы и теоремы эргодического типа для цепей Маркова в схеме серий // Теория вероятностей и ее применение . – М., 1994. – Т. 39. – Вып. 4. – 15 с. (Соавторы Великий Ю.А., Сильвестров Д.С.).
 • Умови рівномірної слабкої збіжності випадкових функцій // Наук. вісник УжДУ. Сер. матем. – 1994. – Вип. 1. – 5 с.
 • Гранична теорема для моментів досягнення полів умовно-незалежних індикаторів // Тези доповід. підсумк. наук. конф. мат. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – 1 с.
 • Умови слабкої збіжності в схемах серій розподілів аддитивних функціоналів визначених на асимптотично зворотних ланцюгах Маркова // Підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту УжДУ, 1995. – 2 с.
 • Asymtotics of extremal statistics and functionals of additive type for Markov chainc // Stocastic Dynamical Systems: Theory and Applications. Applications first Ukrainan-Scandinavian Conference. Abstracts. Uzhgorod Ukraine, September – October. – 1995. –1 p. (Dm. S. Silvestrov).
 • Asymtotics of extremal statistics and functionals of additive type for Markov chainc // Theory of stochastic Proceses. – Vol h (18). – 1996. – 8 p. (Dm. S. Silvestrov).
 • Умови збіжності розподілів процесів східчастих сум // Наук. вісник УжДУ. Сер.
  матем. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – 4 с.
 • Asymptotic of extremes for conditionally independent Random variables // The Second Scandinavian-Ukrainian conference in mathematical statistics 8-13 June 1997 in Umea, Sweden Abstracts. – 2 p. (Dm. S. Silvestrov).
 • Почесних йому не присуджували (До 75-річчя вченого і педагога, вчителя і наставника Ю.П.Студнєва) // Новини Закарпаття. – 1998. – № 89 (1494). – С. 6.
 • К 75-летию ученого и педагога, учителя и наставника Ю.П.Студнева // 
  Единство-плюс. – 20.06.1998. – № 23(379). – С. 4.
 • Юрій Петрович Студнєв (До 75-річчя від дня народження) // Наук. вісник УжДУ. Сер. математика. – 1998. – Вип. 3. – С. 4-19.
 • Одна задача про випадкові блукання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – Вип. 4. – Ужгород. – 1999. – С. 121-123.
 • Практикум з математичного аналізу. Частина 1. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення (Навчальний посібник). – Ужгород: Карпати, 1999. – 188 с.
 • Студнєв Юрій. Педагоги-науковці. Частина ІІ. – Ужгород: УжДУ, 2000. – C. 108-112.
 • Навчально-методичні матеріали з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів математичного і фізичного факультетів. – Ужгород: УжНУ, 2001. – 179 с.
 • Функціональний аналіз та інтегральні рівняння. Методичні вказівки для студентів математичного факультету стаціонарної та заочної форм навчання. Частина 1. – Ужгород: УжНУ, 2001. – 48 с. (Співавтор Наконечна Г.А.).
 • Математичний аналіз. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2001. – 34 с. (Співавтори Гече Ф.Й., Наконечною Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Теорія границь. Неперервні функції. Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ,
  2002. – 20 с. (Співавтори Наконечна Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Диференціальне числення. Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 26 с. (Співавтори Наконечна Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Визначений інтеграл. Числові ряди. Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ,
  2002. – 49 с. (Співавтори Гече Ф.Й., Наконечна Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Функції багатьох змінних. Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 41 с. (Співавтори Наконечна Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Кратні інтеграли. Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 75 с. (Співавтори Наконечна Г.А., Немеш М.І., Хоменко Ю.А.).
 • Theory of probability and Mathematical statistics at Uzhhorod National University. Theory of Stochastic Processes. – Vol. 9 (25). – No. 3-4. – 2003. – P. 132-144.
 • 53. 80 років від дня народження професора Юрія Петровича Студнєва. Теор. ймовірност. та матем. статист. – Вип. 68. – 2003, – C 107-111.
 • Scientic studies of Theory of probability and Mathematical statistics at Uzhhorod University. Abstracts. Seventh international school on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. 8-13. 09.2003. – Ласпі (Крим), Україна. – Київ. – 2003.
 • Аналіз для статистиків. Підручник. – Ужгород, УжНУ, 2004. – 262 с. (Співавтор Гече Ф.Й.).
 • Наукові здобутки вчених УжНУ в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики. Математика, механіка та інформатика Закарпаття XX століття.
  Енциклопедія. – Ужгород, 2004. – С. 35-39.
 • Практика студентів у плані впровадження нової математичної спеціальності «Статистика» у вищих учбових закладах України. Abstracts. Eighth international school on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. 21-26. 06. 2004, Foros (Crimea),Ukraine. Kiev. – 2004. – Р. 11.

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1978 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 2 1 2 1 1 2 4 1 3 5 1 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1 3 5 3 3
Сумарно до року 2 3 5 6 7 9 13 14 17 22 23 25 26 29 32 34 35 37 40 42 43 46 51 54 57
Сумарно за всі роки 57