Мулеса (Швалагін) Оксана Юріївна

Мулеса (Швалагін) Оксана Юріївна

№ 162
Кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент.

викладач (01.09.2009 – 31.08.2014), доцент кафедри (01.09.2014 – 15.12.2015), доцент (15.12.2015 по сьогодні).

Біографія

Народилася 24 жовтня 1984 року в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області. У 2001 році закінчила Ужгородський політехнічний ліцей-інтернат. У цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету. В 2006 році отримує кваліфікацію магістра прикладної математики. З 20.11.2006 року Мулеса О.Ю. – аспірантка кафедри кібернетики і прикладної математики Ужгородського національного університету (науковий керівник – доцент Маляр М.М.). З вересня 2007 працює на посаді асистента кафедри кібернетики і прикладної математики, а з вересня 2009 – на посаді викладача цієї ж кафедри. 24 квітня 2014 року в спеціалізованій вченій раді К73.052.01 при Черкаському державному технологічному університеті захищає дисертацію на тему «Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характеристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології). З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 15 грудня 2015 року Мулесі О.Ю. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в університеті читає лекційні курси, проводить практичні та лабораторні заняття із дисциплін «Бази даних та інформаційні системи», «Сучасні інформаційні технології», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Системи і методи прийняття рішень», «Математичні основи інформаційних систем», «Основи штучного інтелекту», а також навчальних дисциплін за вибором «Математичні методи конфліктології», «Методи комбінаторної оптимізації».

Публікації

 • Побудова функції належності для задачі вибору // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Матем. і інформ. – Ужгород, 2005. – Вип. 10–11. – С. 65–69. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Представлення задачі вибору через розмиті множини // Праці ІІІ школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 71. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Моделювання дворівневого процесу вибору // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2007»: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Севастополь, 2007. – С. 38–39. (Соавтор
  Маляр М.М.).
 • «Деякі підходи до обробки експертної інформації у дворівневій задачі вибору» // Праці ІV школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 114–115. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Обробка експертної інформації у дворівневій задачі вибору // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Матем. і інформ. – Ужгород, 2008. – Вип. 17. – С. 110–115. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Нечеткий алгоритм последовательного анализа // Information science & computing, International Book Series, Number 15, Volume, ITHEA, SOFIA, 2009, P. 189–194. (Соавторы Волошин А., Маляр Н.).
 • Процедура послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика. – К., 2010. – Вип.10. – С. 4–7. (Співавтори Маляр М., Волошин О.).
 • Нечіткий алгоритм для розв‘язування задач проектування складних систем // Інформатика і системні науки (ІСН -2010): матеріали Всеукр. науково-практичної конференції 18–20 березня 2010р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 129–130. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Підходи щодо обробки інформації у багатокритеріальних задачах вибору // Праці V школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2010. – С. 148. (Співавтор
  Маляр М.М.).
 • Моделювання соціального портрету особи // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжн. науково-технічної конференції (10–13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С. 262. (Співавтори Млавець Ю.Ю., Миронюк Ж.Б.).
 • Схема багаторівневого узгодження нечіткої оцінки об’єктів // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2011»: Материалы междун. науч.-практ. конф. – Севастополь, 2011. – С. 27. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задачі вибору  // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – T. 1, N 4(49). – С. 39–42. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Нечеткие процедуры последовательного анализа вариантов в комбинаторных задачах и их применение // Information technologies & knowledge, International Journal, Number 1, Volume 6, ITHEA, 2012, P. 81-87. (Соавтор Маляр Н.).
 • Нечітка ступінчата модель послідовного аналізу варіантів // Вісник ЧДТУ. 2012. № 3. С. 9–13.
 • Один підхід до розв’язання задачі класифікації // Праці VІ школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 145.
 • Визначення якості експерта як етап проведення експертизи // Праці VІ школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 217. (Співавтор Свириденко Є.А.).
 • Технологія кількісного оцінювання представників груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини в умовах невизначеності // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях». 2013. № 56(1029)2013. С. 172–179.
 • Послідовний аналіз варіантів в нечітких задачах кластеризації та ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2013. Випуск 2. С 205–209.
 • Аналіз інформаційної технології підтримки прийняття рішень для задачі охорони здоров'я // Восточно-европейский журнал передових технологий 3/2 (63). – 2013. –
  С. 19–23.
 • Інформаційні технології кількісного оцінювання груп ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: Математика і кібернетика прикладні аспекти. 2013. 5/4 (65). С. 10–15.
 • Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування ВІЛ // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. Науково-практичний журнал. 2013. 3 (57). –
  2013. С. 55–63. (Співавтор Миронюк І.С.).
 • Інформаційна технологія для деяких задач охорони здоров'я // «Обчислювальний інтелект – 2013»: Матеріали Міжн. науково-технічної конференції. – Черкаси, 2013. – С. 227.
 • Задача формування експертної групи для побудови соціально-демографічного портрету особи-трудового мігранта, як представника групи підвищеного ризику інфікування ВІЛ // «Теорія прийняття рішень – 2014»: праці міжн. школи-семінару. – Ужгород, 2014. – С. 180181. (Співавтор Миронюк І.С.).
 • Методи врахування суб’єктивного характеру вхідних даних для задачі голосування // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: Процеси управління. 2015. Том 1. № 3(73). С. 20–25.
 • Адаптація методу нечітких с-середніх до задачі визначення структури соціальних груп. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 2, N 2(22). – С. 73–76.
 • Особливості проектування інформаційної технології визначення структури групи трудових мігрантів // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – T. 4,
  N 2(76). – С. 4–8.
 • Розробка методу синтезу прогнозуючої схеми на основі базових прогнозуючих моделей // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 3, N 2(23). – С. 36–41. (Співавтори Гече Ф., Гече С., Вашкеба М.).
 • Принципи і задачі інформаційно-аналітичного супроводу процесів пренатального консультування // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – T. 3, N 2(75). – С. 29–35. (Співавтори Снитюк В., Герзанич С.).
 • Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб в регіоні // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 4, N 2(24). – С. 34–39. (Співавтори Гече Ф., Миронюк І., Вашкеба М.).
 • International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) Volume 4 Issue 12, December 2015.pp.. 4377–4386. (Co-authors Geche F., Batyuk A., Vashkeba M.).
 • Побудова та аналіз математичних моделей для задачі визначення основних характеристик трудових мігрантів як представників групи високого ризику інфікування ВІЛ // «Обчислювальний інтелект 2015»: матеріали третьої міжн. наук.-практ. конф. Черкаси, 2015. С. 98–99. (Співавтор Миронюк І.С.).
 • Моделювання процесів прийняття рішень в пренатальному консультуванні та диспансерному веденні вагітних // «Обчислювальний інтелект 2015»: матеріали третьої міжн. науково-практичної конференції. Черкаси, 2015. С. 240–241. (Співавтори
  Снитюк В.Є., Герзанич С.О.).
 • Евристичні алгоритми встановлення колективного порядку для задачі голосування // «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»: збірка наукових праць. Херсон, 2015. С. 198–200.
 • Information technology for determining structure of social group based on fuzzy c-means // Матеріали Х Міжн. конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» CSIT’2015, 14–17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 60–62. (Co-authors Geche F., Batyuk A.).
 • До класифікації метаевристик // Пр. ХХІ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» (Україна, м. Львів, 24– 25 вересня 2015 р.). – Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка. – 2015. – С. 139–142. (Співавтор Гуляницький Л.Ф.).

Статистика публікацій
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 1 1 2 1 3 3 4 6 1 12
Сумарно до року 1 2 3 5 6 9 12 16 22 23 35
Сумарно за всі роки 35