Пагіря Михайло Михайлович

Пагіря Михайло Михайлович

№ 111
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (08.02.1993 – 01.09.1997), доцент кафедри (01.09.1997 – 21.12.2000), доцент (21.12.2000 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (01.09.1997 – 01.11.1999), виконувач обов’язків декана математичного факультету (23.11.1999 – 12.03.2001), декан математичного факультету (12.03.2001 – 10.02.2006). Доцент Мукачівського технологічного інституту (28.08.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народився 17 березня 1959 року в селі Кальник Мукачівського району Закарпатської області. В 1976 році з золотою медаллю закінчив Кальницьку середню школу. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який з відзнакою закінчує в 1981 році. Після закінчення університету деякий час працює інженером НДС УжДУ при кафедрі обчислювальної математики. Протягом 19821985 рр. Пагіря М.М. – аспірант ІППММ АН УРСР (науковий керівник – професор Скоробогатько В.Я.). Після аспірантури працює молодшим науковим співробітником, науковим співробітником НДС УжДУ при кафедрі кібернетики і прикладної математики. З 10 вересня 1990 року він – асистент цієї ж кафедри. З 1 вересня 1991 року – асистент, а з 8 лютого 1992 року – ст. викладач кафедри матаналізу. 17 жовтня 1996 року в Львівському держуніверситеті ім. І.Франка Пагіря М.М. захищає дисертацію «Інтерполювання функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат наук. З 1 вересня 1997 р. займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. 1 вересня 2000 року – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. З 1 вересня 1997 року працює заступником декана математичного факультету УжДУ з навчальної роботи, з листопада 1999 року по лютий 2001 року – виконував обов’язки декана математичного факультету. В лютому 2001 року обраний на посаду декана математичного факультету УжНУ.

Протягом роботи в університеті читав курси, проводив практичні і лабораторні заняття з математичного аналізу, комплексного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, чисельних методів, методів обчислень, рівнянь математичної фізики, ЕОМ, інформатики та програмування, основ інформатики і обчислювальної техніки, операційної системи Linux, систем управління базами даних, автоматизованих систем управління, лабораторії спеціалізації, а також курсів за вибором.

Публікації

 • О решении одного интегро-дифференциального уравнения // Матер. 10-й конф. молодых ученых ИППММ АН УССР. – Львов, 1984. – Ч. II. – C. 171-175. – Деп. в ВИНИТИ, № 7197-84.
 • Методы распараллеливания при интерполировании функций с помощью ветвящихся цепных дробей // Пятая Всесоюз. школа-семинар «Распараллеливание обработки информации»: Тезисы докл. и сообщ. – Львов: ФМИ АН УССР, 1985. – Ч. ІІ. – С. 182-184.
 • Создание полигона динамических изображений для проверки эффективности алгоритмов распознавания // Автоматизированные системы обработки изображений (АСОИз-86): Тезисы докл. II Всес. конф. – М.: Наука, 1986. – C. 166-167. (Соавторы Раков М.А., Николенко В.В., Роботишин В.И.).
 • Алгоритм частных обратных разностей. – Ужгород, 1987. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 769-Ук.87.
 • Интерполирование функций ветвящейся цепной дробью. – Ужгород, 1987. – 22 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1496-Ук.87.
 • Интерполирование функций ветвящейся цепной дробью // Новые подходы к решению дифференциальных уравнений // Тезисы докл. Всес. конф. – М.: ВЦ АН СССР, 1987. – С. 84-85.
 • Алгоритм интерполяции // Научные разработки и достижения молодых ученых –народному хозяйству: Тезисы докл. науч.-практ. конф. – Ужгород, 1988. – C. 8.
 • Нелинейная схема решения одного уравнения // Механика и физика разрушений композитных материалов и конструкций: Тезисы докл. I Всес. симп. (Секция 1). – Ужгород, 1988. – С. 61-62.
 • Оптимизация алгоритма интерполирования функций ветвящейся цепной дробью // Матер. 13-й конф. молодых ученых ИППММ АН УССР. – Львов, 1989. – C. 105-109. – Деп. в ВИНИТИ, № 7242-В89.
 • Интерполяционный метод решения интегро-дифференциального уравнения кинетической теории газов // Новые подходы к решению диф. уравнений: Тез. докл. II Всес. конф. – М.: ВЦ АН СССР, 1989. – С. 95. (Соавтор Крыжановская И.В.).
 • Оптимизация алгоритма частных обратных разностей. – Ужгород, 1990. – 20 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 672-Ук.90.
 • Реализация оптимального алгоритма частных обратных разностей // Новые разработки в области естест. и гуманитар. наук. – Ужгород, 1990. – Ч. I. – С. 3-12.
 • Ветвящиеся цепные дроби как аппарат интерполирования функций многих действительных переменных // Численные методы механики сплошной среды: Тезисы докл. III Всес. Школы молодых ученых. – Красноярск, 1991. – C. 26-28.
 • Интерполяционная формула в виде ветвящейся цепной дроби и ее остаточный член // Новые подходы к решению дифференциальных уравнений: Тезисы докл. III Всес. конф. – М.: ВЦ АН СССР, 1991. – C. 101.
 • Реализация оптимизированного алгоритма интерполирования функций ветвящейся цепной дробью для многопроцессорных комплексов // Высокопроизводительные вычислительные системы для центров матем. моделирования. Прикладные аспекты их использования. Сб. научных трудов. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1991. – С. 71-103.
 • Інтерполяція функцій ланцюговим дробом та гіллястим ланцюговим дробом спеціального виду // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – 1994. – Вип. I. – С. 72-79.
 • Про одну інтерполяційну задачу // Тези допов. підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – C. 21.
 • Розкладні класи групи UT(n,2) // Тези допов. підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – C. 24. (Співавтори Поляк С.С., Рудько В.П.).
 • Про підхідний дріб інтерполяційного гіллястого ланцюгового дробу // Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь: Тези допов. Всеукр. конф. – К., 1994. – C. 14-15.
 • Інтерполяція функцій двох змінних гіллястим ланцюговим дробом // Підсумкова наук. конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – C. 14-15.
 • Про знаходження дробово-раціональних інтерполянт для функцій однієї та багатьох змінних // Всеукр. наукова конф. «Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях»: Тези допов. – Львів, 1995. – Ч. III. – С. 125-126.
 • Інтерполювання функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробами: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Ужгород, 1996. – 131 с.
 • Інтерполювання функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробами: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Львів, 1996. – 16 с.
 • Дробово-раціональна інтерполяція функцій однієї та двох змінних // П’ята міжнар. наукова конф. ім. акад. М.Кравчука: Тези допов. – К., 1996. – C. 319.
 • Інтерполювання функцій ланцюговим дробом Тіле // Збірник наукових праць з обчис. математики. – Ужгород, 1997. – C. 21-26.
 • Тривимірні інтерполяційні ланцюгові дроби // Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь: Тези доп. Другої Всеукр. конф. – К., 1997. – C. 97.
 • Проблема побудови інтерполяційного гіллястого ланцюгового дробу // Науковий Вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – 1997. – Вип. 2. – С. 75-80.
 • Інтерполювання функцій однієї змінної.: Методична розробка. – Ужгород: УжДУ,
  1998. – 35 с.
 • Інтерполяція функцій ланцюговим дробом та його узагальненнями у випадку функцій багатьох змінних // Наук. Вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – 1998. Вип. 3. – С. 155–164.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень та обчислювальний практикум». Ч. І. Інтерполювання функцій. – Ужгород, УжДУ, 1999. – 11 с. (Співавтори Чупов С.В., Кочіш В.М.)
 • Інтерполювання функцій кількох дійсних змінних багатовимірними ланцюговими дробами // Теорія обчислень. Збір. наук. праць. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 1999. – С. 284-288.
 • Про побудову двовимірного та тривимірного інтерполяційних ланцюгових дробів// Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – 1999. Вип. 4. – С. 85-89.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень». Ч. IІ.Середньоквадратичне наближення функції. – Ужгород, УжДУ, 2000. – 16 с. (Співавтори Варга С.С., Кочіш В.М.)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень». Ч. ІII.Чисельне диференціювання функцій. – Ужгород, УжДУ, 2000. – 18 с.
 • About the Construction of Two-dimension and Three-dimension Interpolating Continued fraction // Communication in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2000. – Vol. VIII, Summer 2000. – P. 205-207.
 • Multidimensional Interpolating Continued Fractions // Український математичний конгрес – 2001, Теорія наближень та гармонічний аналіз, секція 10, Тези доповідей. – К.: Інститут математики НАН України. – 2001. – С.  42.
 • Тривимірні інтерполяційні ланцюгові дроби // Нові підходи до розв. диферен. рівнянь. Тез. доп. Міжнар. наук. конф. – К., 2001. – С. 105.
 • Деякі типи інтерполяційних ланцюгових дробів // Комп'ютерна математика. Оптимізація обчислень. Зб. наук. праць. – Т. 1. – Київ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2001. – С. 328-333.
 • Some New Aspects of Thiele Interpolation Continued Fraction // Communication in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2001. – Vol. IX, Summer 2001. – P. 21-29.
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять для студентів IV та V курсів заочного відділення математичного факультету) – Ужгород, УжНУ, 2001. – 82 с. (Співавтори Маринець В.В. , Рего В.Л.)
 • Про побудову деяких типів інтерполяційних ланцюгових дробів // Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування. Тез. доп. Міжнародної школи-семінару. – Ужгород, УжНУ, 2002. – С. 42-44. (Співавтор Крижановська І.В.)
 • Interpolation Function of Non--Tiele Continued Fractions // Communication in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2002. – Vol. X, Summer 2002. – P. 59-62.
 • А роки – як розсідлані коні… // Новини Закарпаття, 26 січня 2002 року. (Співавтори Король І. , Поляк С.)
 • Нових славних звершень ювілярові! // Ужгородський університет, 28 лютого 2002 року. (Співавтори Король І. , Поляк С.)
 • Друг, колега, вчитель. Це – Іван Шулла // Новини Закарпаття, N: 10, 21 січня 2003 року. (Співавтори Бабич М., Гудивок П., Маринець В., Поляк С.).
 • Нова спеціальність – статистика – вводиться в новому навчальному році // Новини Закарпаття, N: 98 (2466), 8 липня 2003 року.(Співавтор Моца А.)
 • Наближення функцій інтерполяційними ланцюговими дробами та їх узагальненнями // Шості Боголюбовські читання. Тези доповідей. – Київ, ІМ НАН України, 2003. – С. 166. (Співавтор Свида Т.С.).
 • Problem of Interpolation Function of Two-dimensional and Three-dimensional Interpolating Continued Fractions // Communication in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2003. – Vol. XI, Summer 2003. – P. 64-80. (Співавтор Svyda Tamila)
 • Про ефективність наближення функцій деякими типами інтерполяційних ланцюгових дробів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2003. 46, N: 4. – C. 57-64.
 • Наближення функцій інтерполяційними ланцюговими дробами та їх узагальненнями // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька. Тези доп. – Львів, 2004. – C. 159. (Співавтор Свида Т.)
 • Задача наближення функцій інтерполяційними ланцюговими дробами // Conference «Functional Methods in Approximation Theory, Stochastic Analysis and Statistycs II» dedicated to the memory of A. Ya. Dorogovtscev (1935–2004): Abstracts.– Kyiv: PPC «Kyiv University», 2004. – C. 93.
 • On Function Approximation Effectiveness of Some Types of Interpolation Continued Fractions // Communication in the Analytic Theory of Continued Fractions. – 2004. – Vol. XII, Summer 2004. – P. 118.
 • Вступ в операційну систему Linux. Методичний посібник. – Ужгород, Видавництво УжНУ, 2005. – 91 с.
 • Застосування інтерполяційних ланцюгових дробів та їх узагальнень при розв'язанні задач теорії диференціальних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 80. (Співавтори Свида Т.С., Сватюк О.Я.)
 • Нелінійна інтерполяція функцій трьох змінних тривимірними ланцюговими дробами // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XXXII)», присвяченої пам'яті академіка В.С.Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України,2005. – С. 168-169. (Співавтор Сватюк О.Я.).
 • Двовимірні інтерполяційні ланцюгові дроби // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XXXII)», присвяченої пам'яті академіка В.С.Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України,2005. –
  С. 170-171. (Співавтор Свида Т.С.)

Статистика публікацій
Рік 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Сумарно за рік 1 1 1 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 5 4 5 3 4
Сумарно до року 1 2 3 6 8 10 12 15 19 21 24 27 29 32 35 40 44 49 52 56
Сумарно за всі роки 56