Пецко Василь Іванович

Пецко Василь Іванович

№ 176
Старший викладач

ст. викладач.

асистент (16.11.2014 – 01.09.2015), викладач (01.09.2015 – 01.01.2016), ст. викладач (01.01.2016 – по сьогодні).

Біографія

Пецко Василь Іванович народився 30 грудня 1987 року в с. Керецьки Свалявського району Закарпатської області. В 2003 році закінчив Керецьківську загальноосвітню школу. З 2003 навчався в Свалявському технічному коледжі НУХТ за спеціальністю «Економіка підприємства», який закінчив у 2006 році і отримав кваліфікацію економіста з планування. В 2006 р поступив на математичний факультет ДВНЗ «УжНУ» на спеціальність «Математика», який закінчив в 2011 році і отримав кваліфікацію магістра математики, викладача математики та інформатики.

З 15.11.2011 по 15.11.2014 навчається в аспірантурі при кафедрі кібернетики та прикладної математики математичного факультету за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

З 16.11.2014 – асистент кафедри ІУСТ факультету інформаційних технологій
ДВНЗ «УжНУ».

29.05.2015 в Тернопільському національному технічному університеті він захищає дисертацію «Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02. – «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – к. т. н. доц. Міца О.В.).

З 01.09.2015 – викладач кафедри ІУСТ, а з 01.01.2016 переведений на посаду старшого викладача кафедри ІУСТ.

Публікації

 • Розробка інтернет-ресурсу для проведення розрахунків спектральних характеристик оптичних структур // Мат. I-ї міжн. науково-практичної конф. молодих науковців «Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті». – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – С. 123–127. (Співавтор Бідзіля Р.І.).
 • Моделювання структури оптичних фільтрів в середовищі інтернет // Матеріали VI міжнародної школи–семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород; УжНУ, 2012. – С. 151. (Співавтори Міца О.В., Головач Й.І).
 • Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик вузькосмугових оптичних фільтрів // Комп’ютерна математика. – 2014. – Випуск. 1. –
  С. 37–45. (Співавтор Міца О.В., Фекешгазі І.В.).
 • Дослідження оптимальних параметрів одно-, двошарових однорідних оптичних структур для просвітлення низькозаломлюючої підкладинки при падінні світла під кутом // Комп’ютерна математика. – 2014. – Випуск. 2. – С. 102–110. (Співавтор Міца О.В.,
  Головач Й.І.).
 • Design of antireflection costings of a small number of layers at the incidence of light in angle // Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences. ‒ 2014. − II(3). − Issue 21. − P. 63–65. (Co-authors O. Mitsa, E. Borkach).
 • Моделювання просторово–поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – 3/5(69). – С. 32–38.
 • Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтрів // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. –
  4/5(70). – С. 15–20. (Співавтор Міца О.В.).
 • Моделювання просторово–поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів // Вісник ТНТУ. − 2014. − №3(75). – С. 231–241. (Співавтор Міца О.В.).
 • Оptimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle // Вiсник нац. унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Серія комп'ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2014. – № 800. – С. 66–71. (Сo-authors A.V. Mitsa,
  F.E. Geche, V.M. Kotsovsky, A.Ye. Batyuk).
 • Дослідження оптимальних параметрів тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом // Теорія оптимальних рішень. − 2014. – С. 91–97. (Співавтор Міца О.В., Журбенко М.Г.).
 • Проектирование трехслойных просветляющих покрытий при падении света под углами 300 и 450 // Материалы 4-й меж. конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии». ‒ Кишинев, 2014. − Том ІІ. − С. 372–377. (Соавтор Мица А.В.).
 • Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными фильтрами из тугоплавких оксидов // Материалы IV-й меж. самсоновской конференции. К.: УМТ, 2014. – С. 48–49. (Соавторы Фекешгази И.В., Каюкин В.А., Сиденко Т.С., Мица А.В.).
 • Пространственно-поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами фильтров для фотовольтаики Пецко // Мат. III-ї міжн. практичної конф. «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» Кременчук, 2014. − С. 29-30. (Соавторы Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Мица А.В.).
 • Проектування чотиришарових просвітляючих покриттів при падінні світла під кутом 450 //Матеріали VII міжнародної школи–семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2014. – С. 196–197. (Співавтор Міца О.В.).
 • Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами сенсорных систем // Мат. VI–ї міжн. науково-технічної конф. «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології». Одеса, 2014. – С. 151. (Соавторы Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Мица А.В.).
 • Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом: дис. кандидата технічних наук: 01.05.02 – Тернопіль, 2015. – 163 с.
 • Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом: автореф. дис. На здобуття наук.ступеня кандидата технічних наук: спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» – Тернопіль, 2015. – 163 с.

Статистика публікацій
Рік 2012 2014 2015
Сумарно за рік 2 13 2
Сумарно до року 2 15 17
Сумарно за всі роки 17