Погоріляк Євгенія Яківна

Погоріляк Євгенія Яківна

№ 35
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.06.1969 – 01.07.1980), доцент (01.07.1980 – 31.08.2015).

Біографія

Народилася 21 березня 1940 року в м. Макіївка Донецької області. В 1957 році закінчила Ужгородську середню школу № 2. В цьому ж році поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчила з відзнакою в 1962 році. З 1 вересня 1962 р. Погоріляк Є.Я. працює лаборантом на півставки, з 15 жовтня 1962 року – лаборантом на повну ставку, а з 1 листопада 1962 року – викладачем кафедри загальної математики УжДУ. З листопада 1966 року вона стає аспірантом кафедри загальної математики зі спеціальності вища алгебра (науковий керівник – доц. Гудивок П.М.). З 1 червня 1969 року – старший викладач кафедри алгебри. 19 березня 1979 року в Київському держуніверситеті ім. Т.Г.Шевченка Погоріляк Є.Я. захистила дисертацію «Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 липня 1980 року вона займає посаду доцента кафедри алгебри. Звання доцента їй присвоєно 24 березня 1982 року.

Протягом роботи в УжДУ вона читала курси і проводила практичні та лабораторні заняття з аналітичної геометрії, алгебри і теорії чисел, а також курси за вибором «теорія груп», «елементи теорії полів та кілець».

Публікації

 • Представления циклической группы простого порядка p над кольцом классов вычетов по mod ps // Тезисы докладов и сообщ. науч. конф. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1964. – С 3-4. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С., Жилинская З.П.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod ps // УМЖ. – 1965. – Т. 17. – № 5. – С. 28-42. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С., Жилинская З.П.).
 • О целочисленных групповых кольцах // Материалы науч. конф. УжГУ. Сер. матем. – Ужгород, 1969. – С. 6-7. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О теореме Крулля-Шмидта для представлений групп над кольцом Р-целых чисел // Матем. заметки. – 1970. – Т. 7. – № 1. – С. 125-135. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Автоморфизмы линейных групп над коммутативными кольцами // Тезисы сообщ. XII Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Свердловск, 1973. – С. 48. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С.).
 • Автоморфизмы линейных групп над коммутативными кольцами с условием минимальности // Успехи матем. наук. – 1973. – Т. XXVIII. – № 6. – С. 205-206. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С.).
 • Автоморфизмы группы PGL2(K) // Сб «Материалы I науч. конф. молодых ученых Запад. науч. центра АН УССР». Секц. матем. – Ужгород, 1973. – С. 21-27. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • О Р-целых представлениях конечных р-групп // Сб «Материалы I научн. конф. молодых ученых Запад. научного центра АН УССР». Секц. матем. – Ужгород, 1973. – С. 65-68. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Автоморфизмы специальной линейной группы над коммутативными локальными кольцами // Сб. «Материалы I обласной конф. молодых ученых Закарпатья, посвященной 50-летию образования СССР». – Ужгород, 1974. – С. 83-92. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74.
 • Нестандартные автоморфизмы группы GL2(K) над локальным кольцом // Сб «Труды XXVIII научной конференции проф.-преп. состава УжГУ». Секция математ. наук. – Ужгород, 1974. – С. 201-206. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Сб «Труды XXVIII научой конференции проф.-преп. состава УжГУ». Секция матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 187-200. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С.).
 • Автоморфизмы специальной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Сб «Труды XXVIII науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 234-247.
 • О наличии нестандартных автоморфизмов у полной линейной группы над коммутативным полулокальным кольцом // Тезисы докл. Всесоюз. алгебр. симпоз. – Гомель, 1975. – С. 108-109. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы группы матриц второго порядка над коммутативным локальным кольцом // Матем. сборник. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 76-80.
 • Автоморфизмы полной линейной группы над некоммутативными локальными кольцами // Сб «Материалы II конференции молодых ученых Западного научного центра АН УССР». Секция мат. наук. – Ужгород, 1976. – С. 177-192. – Деп. в ВИНИТИ,
  № 1734-76.
 • Автоморфизмы полной линейной группы над некоммутативным локальным кольцом // Сб «Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. мат. наук. – Ужгород, 1976. – С. 210-230. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы полной линейной группы над некоммутативным полулокальным кольцом // Успехи матем. наук. – 1977. – Т. XXXII. – Вып. 3(195). – С. 157-158. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы двумерной общей линейной группы над некоммутативным локальным кольцом // Тез. докл. VI Всесоюз. симпозиума по теории групп. – К.: Наукова думка,
  1978. – С. 146-147.
 • Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1978. – 140 с.
 • Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., 1979. – 13 с.
 • О представлениях конечных групп над локальными кольцами положительной характеристики // Тез. докл. XV Всесоюз. алгебр. конф. – Красноярск, 1979. – Ч 1. – С. 48. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Деталізована програма, тематика контрольної роботи та методичні вказівки до практичних занять з аналітичної геометрії для студентів 1 курсу заочного відділення математичного факультету: Метод. розробка. – Ужгород, 1980. – 38 с.
 • Автоморфизмы общей и специальной двумерных линейных групп над локальными кольцами. – 1981. – 31 c. – Деп. в ВИНИТИ, № 2740-81. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы группы GLn(K) над локальным кольцом // Тез. ХVI Всесоюз. алгебр. конф. – Ленинград, 1981. – С. 48-49. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • О представлениях конечных групп над некоторыми локальными кольцами // ДАН УССР. – 1982. – № 4. – С. 12-14. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Практикум з алгебри для студентів другого курсу математичного факультету: Методична розробка. – Ужгород: УжДУ, 1982. (Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • О модулярных представлениях конечных р-групп над областями целостности // Тез. XVIII Всесоюз. алгебр. конф. – Кишинев, 1985. – С. 150. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Методична розробка з курсу «Алгебра» для студентів математичного факультету заочного відділення. – Ужгород, 1987. – УжДУ. – 58 с. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботенко Е.С., Поляк С.С.).
 • О модулярных представлениях конечных групп над областями целостности // Труды математ. ин-та АН СССР. – Ленинград, 1990. – С. 78-86. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Практикум з аналітичної геометрії для студентів 1 курсу математичного факультету (практичні заняття із завданнями для самостійної роботи). Част. 1: Метод. розробка. – Ужгород: УжДУ, 1990. – 56 с. (Співавтор Дроботенко Е.С.).
 • Практикум з аналітичної геометрії для студентів 1 курсу математичного факультету (практичні заняття із завданнями для самостійної роботи) Част. 2: Метод. розробка. – Ужгород: УжДУ, 1993. – 31 с. (Співавтор Дроботенко Е.С.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел: Навч. посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 61 c. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботенко В.С., Кирилюк О.А., Рудько В.П.).
 • Лінійна алгебра: Методичні вказівки для лабораторних робіт. – Ужгород: УжНУ,
  2000. – 52 с. (Співавтори Баранник В. Ф., Рудько В. П., Шапочка І. В.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів першого курсу: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 126 с. (Співавтори Гудивок П. М., Шапочка І. В.).

Статистика публікацій
Рік 1964 1965 1969 1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1985 1987 1990 1993 1995 2000 2002
Сумарно за рік 1 1 1 1 4 4 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Сумарно до року 1 2 3 4 8 12 13 16 17 19 21 22 24 26 27 28 30 31 32 33 34
Сумарно за всі роки 34