Повідайчик Михайло Михайлович

Повідайчик Михайло Михайлович

№ 125
Кандидат економічних наук, доцент.

кандидат економічних наук, доцент.

ст. викладач (15.04.2005 – 29.02.2012), доцент кафедри (01.03.2012 – 26.06.2014), доцент (26.06.2014 – по сьогодні). Виконувач обов’язків декана математичного факультету (18.06.2015 – 20.12.2015), декан математичного факультету (21.12.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 1 березня 1973 року в смт. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області. В 1990 році закінчив Нижньоворітську середню школу. В цьому ж році став студентом математичного факультету Ужгородського держуніверситету, який закінчив у 1995 році. Після закінчення навчання в університеті поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і прикладної математики зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – проф. Головач Й.І.). В 1998 році закінчив навчання в аспірантурі. З 1 вересня 1998 року Повідайчик М.М. працює на посаді асистента, а з 15 квітня 2005 року – старшого викладача кафедри кібернетики і прикладної математики.

У 2003 р. закінчив Ужгородський національний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства». Повідайчик М.М. 4 липня 2011 р. захищає дисертацію «Виробнича програма підприємств у системі стратегічного планування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (науковий керівник – проф. Ярема В.І.). З 1 березня 2012 р. працює на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики УжНУ. Вчене звання доцента йому було присвоєне 26 червня 2014 р. З 18 червня 2015 р. по 20 грудня 2015 р. – виконував обов’язки декана математичного факультету, а з 21 грудня 2015 р. був обраний на посаду декана математичного факультету УжНУ.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з вищої математики, фінансового аналізу, математичних основ криптології, економетрики.

Публікації

 • Принципи побудови експертних систем по органічному синтезу // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1997. – № 2. – С. 81-85.
 • Моделювання органічного синтезу на ЕОМ // Науковий вісник УжДІІЕП. – Ужгород, 1998. – № 2. – С. 22-26. (Співавтор Головач Й.І.).
 • Знаходження оптимального розв’язку задачі органічного синтезу при моделюванні на ЕОМ // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1998. – № 3. –
  С. 66-68. (Співавтор Головач Й.І.).
 • Моделювання органічного синтезу на ЕОМ // Зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практичного наукового експерименту». – 1999. – № 15. (Співавтор Головач Й.І.).
 • Використання математичних характеристик при моделюванні органічного синтезу на ЕОМ // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1999. – № 4. –
  С. 115-117. (Співавтор Головач Й.І.).
 • Оптимізація роботи з пакетом Microsoft Office // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізми, проблеми, розвиток». – Ужгород, 2000. – С. 88-90.
 • Деякі теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком регіону в умовах унітарної держави // Зб. «Регіональні студії». – Ужгород, 2002. – № 5. – С. 44-47. (Співавтор Ярема В.І.).
 • Модель соціально-економічної системи із саморегулюючоюся структурою // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2002. – С. 52. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Лекції з інтегрального числення. Методичний посібник для студентів хімічного факультету – Ужгород: УжНУ, 2002. – 48 с. (Співавтори Гаврилова Л.М., Смочкова Т.М.).
 • Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці соціальних працівників // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубіжем: матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5-6 травня
  2003 р.). – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – С. 259-260. (Співавтор Повідайчик О.С.).
 • Модель інформаційної системи підтримки прийняття рішень на підприємстві // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Економіка». – Ужгород, 2003. – № 14. –
  С. 124-128.
 • Модель управління підприємством на основі автоматизованої системи контролінгу // Праці ІІ-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2004. –
  С. 98. (Співавтор Шулла Р.С.).
 • Методичні вказівки до курсу за вибором «Математичне забезпечення персонального комп’ютера» – Ужгород: УжНУ, 2005. – 32 с. (Співавтори Міца О.В., Мич І.А.).
 • Застосування моделей лінійного та квадратичного програмування для знаходження оптимальної короткострокової виробничо-збутової програми підприємства // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 2 – 7 жовтня
  2006 р.). – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 94. (Співавтор Шулла Р.С.).
 • Модель многокритериальной задачи технико-экономического планирования // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех – 2007»: сб. материалов междунар. научно-практической конф. (Севастополь, 10 – 16 сентября 2007 г.): в 2-х ч. – Севастополь: СевНТУ, 2007. – Ч. 1. –
  С. 36-37. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Деякі теоретико-практичні аспекти стратегічного планування діяльності підприємства в сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – Ужгород, 2008. – Вип. 25. – С. 136-143.
 • Модель планування виробничо-збутової програми підприємства в умовах сезонного коливання попиту на продукцію // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.). – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 166-168. (Співавтор Шулла Р.С.).
 • Формализация задачи построения стратегического плана деятельности предприятия // Х Белорусская математическая конференция: сб. материалов междунар. научно-практической конф. (Минск, 3 – 7 ноября 2008 г.). – Часть 5. –Минск: Институт математики НАН Беларуси, 2008. – С. 94. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Вища математика. Основи теорії ймовірностей. Методичні рекомендації до вивчення курсу – Ужгород: Інвазор, 2008. – 48 с. (Співавтори Маляр М.М., Повідайчик О.С.).
 • Еволюція стратегічного планування діяльності підприємств України // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер.: Економіка. – Чернівці, 2009. – Вип. 456. – С. 80-84.
 • Деякі оцінки параметрів зовнішнього середовища діяльності підприємства // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех – 2009»: сб. материалов междунар. научно-практической конф. (Севастополь, 7 – 12 сентября 2009 г.). – Севастополь: СевНТУ, 2009. – С. 168-169. (Співавтор Шаркаді М.М.).
 • Задача прогнозування деяких показників діяльності підприємства при розробці стратегічного плану // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: зб. матеріалів міжнар. науково-методичної конф. (Чернівці, 1 – 4 квітня 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 253-254. (Співавтори Маляр М.М., Мулеса П.П.).
 • Математико-статистичні методи аналізу даних соціологічних досліджень. Навчально-методичні матеріали – Ужгород: УжНУ, 2010. – 44 с. (Співавтор Повідайчик О.С.).
 • Модель оптимізації виробничої програми швейного підприємства // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. праць / НАН України,
  Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2010. – С. 401-415. (Співавтор Ярема В.І.).
 • Моделювання оптимального співвідношення випуску продукції із власної і давальницької сировини швейного підприємства // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.). – Ужгород: Інвазор, 2010. – С. 173-174.
 • Болонський процес очима студентів вищих навчальних закладів // Інформаційні технології в освіті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9 – 10 вересня 2010 р.). – К.: КНУ, 2010. – С. 105-106. (Співавтор Повідайчик О.С.).
 • Виробнича програма підприємств у системі стратегічного планування: [Монографія] – Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2011. – 184 с. (Співавтор Ярема В.І.).
 • Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища і їх вплив на формування виробничої програми швейного підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – Ужгород, 2011. – Вип. 32. – С. 182-187.
 • Деякі аспекти стратегічного планування на підприємствах в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зб. матеріалів ІІ міжнар. науково-методичної конф. (Чернівці, 4 – 6 травня
  2011 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 238-239.
 • Оптимізація портфеля замовлень на підприємстві // Обчислювальний інтелект – 2011: зб. матеріалів міжнар. науково-технічної конф. (Черкаси, 10 – 13 травня 2011 р.). – Черкаси: Маклаут, 2011. – С. 456-457. (Співавтор Міца О.В.)
 • Використання баз знань у системах комп’ютерного тестування // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «Інфотех – 2011»: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції (Севастополь, 5 – 10 вересня 2011 р.). – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 234. (Співавтор Повідайчик О.С.)
 • Сучасні комп’ютерні технології тестування знань студентів // Науковий вісник УжНУ: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 21. – С. 160-163. (Співавтор Повідайчик О.С.)
 • Основи соціальної інформатики: [Навчально-методичний посібник] – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. – 228 с. (Співавтори Тополянський С, Повідайчик О.).
 • Особливості викладання математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник УжНУ: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 22. – С. 119-121. (Співавтор Повідайчик О.С.)
 • Принципи формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник УжНУ: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – Вип. 24. –
  С. 128-130. (Співавтор Повідайчик О.С.)
 • Теоретико-практичні підходи до управління затратами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – 2012. – Вип. 2 (36). – С. 204-213. (Співавтори Ярема В.І., Шулла Р.С.).
 • Модель оптимизации прибыли предприятий лесопильной отрасли // Problems of Computer Intellectualization = Проблемы интеллектуализации компьютера: [сб. ст.] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К.: Ин-т кибернетики ; София, 2012. – С. 258-262. (Соавтор Шулла Р.).
 • Деякі підходи до комп’ютерного генерування тестових завдань // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород: Інвазор, 2012. – С. 158-159. (Співавтор Повідайчик О.С.)
 • Вища математика. Стислий конспект лекцій з курсу для студентів 2-го курсу хімічного факультету. Теорія ймовірностей. Випадкові події та величини – Ужгород, УжНУ, 2012. – 48 с. (Співавтори Кондрук Н.Е., Маляр М.М.).
 • Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку «директ-костинг»: зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – 2013. – Вип. 4 (41). – С. 247-254. (Співавтор Шулла Р.С.).
 • Оптимізація прибутку підприємства лісопильної галузі // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер.: Економіка. – 2013. – Вип. 669-671. – С. 229-232.
 • Особливості розробки виробничої програми лісопильного підприємства // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Сер.: Економіка. – Одеса, 2013. –
  Вип. 4 (45). – С. 131-142.
 • Основи інформатики: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спец. «Політологія» факультету суспільних наук УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2013. – 68 с.
 • Проблема планування затрат на підприємствах лісопильної галузі та підходи до її вирішення // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): зб. матеріалів ІІ міжнар. науково-технічної конф. (Черкаси, 14 – 17 травня 2013 р.). – Черкаси: Маклаут, 2013. – С. 448. (Співавтор Шулла Р.С.).
 • Логічне програмування: методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів спеціальності «Прикладна математика» математичного факультету УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2013. – 63 с.
 • Математика для економістів: робоча програма курсу та комплексна контрольна робота для студентів економічних спеціальностей інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2013. – 48 с.
 • Особливості стратегічного планування виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах невизначеності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 59-63.
 • Моделювання розкрою сировини при розробці виробничої програми лісопильного підприємства // Інформатика та системні науки: зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 13 – 15 березня 2014 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2014. –
  С. 248-251. (Співавтори Шулла Р., Повідайчик М.).
 • Особливості розробки програмного навчального комплексу для дистанційного вивчення природничих дисциплін // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 24 – 25 квітня 2014 року). – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 111-113. (Співавтори Повідайчик О.С., Повідайчик М.М.).
 • Модель оптимізації прибутку деревообробного підприємства // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.). – Ужгород: Інвазор, 2014. – С. 206. (Співавтори Повідайчик М.М., Шулла Р.С., Копча-Горячкіна Г.Е., Шпонтак І.Я.).
 • Инновационные методы формирования информационной культуры будущих социальных работников // Инновации в современном образовании: опыт и перспективы: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Беларусь, Могилев, 30 октября 2014). – Могилев: УО «МГОИРО», 2014. – С. 88-91. (Соавтор Повидайчик О.).
 • Використання деяких фінансових функцій у електронних таблицях Microsoft Excel: методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінансовий аналіз» для студентів математичного ф-ту УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2014. – 51 с. (Співавтори Мулеса П.П., Шаркаді М.М.).
 • Особливості планування технологічних затрат та маржинального прибутку на підприємствах лісопильної галузі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45). – С. 148-151. (Співавтори Шулла Р., Повідайчик М.).
 • Особливості інформаційної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України // Науковий вісник УжНУ: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2015. –
  Вип. 35. – С. 151-153. (Співавтор Повідайчик О.).
 • Деякі аспекти розробки навчально-контролюючого програмного комплексу з вивчення природничих дисциплін // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 21 – 22 квітня 2015 року). – Хмельницький: ХНУ, 2015. –
  С. 114-116. (Співавтор Повідайчик О.С.).
 • Особливості формування маржинальної собівартості продукції та маржинального прибутку на підприємствах лісопильного виробництва // Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет-експозиційної та вербально-демонстраційної конференції (Ужгород, 20-24 квітня 2015 р.). – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – С. 133-135. (Співавтори Шулла Р., Повідайчик М.).
 • Стан і тенденції розвитку соціальної інформатики як науки і навчальної дисципліни // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 – 3 жовтня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 70-73. (Співавтор Повідайчик О.С.).
 • Використання моделей цілочислового лінійного програмування як інструменту оптимізації витрат і фінансових результатів в умовах багатоваріантності та комплексності технологічного процесу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2016. – Вип. 1 (47). Том 2. – С. 371-378. (Співавтори Шулла Р.С., Повідайчик М.М., Попик М.М.).
 • Використання моделей лінійного програмування при формуванні оптимальної виробничої програми лісопильних підприємств в умовах негнучких технологічних систем // Теорія прийняття рішень: зб. матеріалів міжнар. школи-семінару (Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – Ужгород: Інвазор, 2016. – С. 217–218. (Співавтори Шулла Р.С., Шпонтак І.Я.).
 • Застосування інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх соціальних працівників // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – №1. – 2016. – С. 152 – 157. (Співавтор Повідайчик О.С.).

Статистика публікацій
Рік 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 4 3 4 8 5 7 6 5 3
Сумарно до року 1 3 5 6 9 11 12 13 14 15 19 22 26 34 39 46 52 57 60
Сумарно за всі роки 60