Рудько В’ячеслав Павлович

Рудько В’ячеслав Павлович

№ 43
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (05.02.1969 – 01.09.1970), доцент (01.09.1970 – 30.09.2010).

Біографія

Народився 25 лютого 1940 року в м. Бобровиця Чернігівської області. Навчався у середній школі села Кобижча Бобровицького району Чернігівської області. В 1958 році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1963 році. Ще будучи студентом, Рудько В.П. почав працювати з 1 листопада 1962 р. на півставки, а з 23 серпня 1963 року на повну ставку лаборанта кафедри загальної математики. З 16 вересня 1963 р. він уже на посаді асистента цієї ж кафедри. В листопаді 1965 року він поступає в аспірантуру зі спеціальності вища алгебра (науков. керівник – професор Берман С.Д.). У зв’язку з виїздом в 1967 році проф. Бермана С.Д. на роботу в Харківський інститут радіоелектроніки Рудько В.П. продовжує навчання в аспірантурі вже в Харкові. Після закінчення аспірантури з 5 лютого 1969 року він працює старшим викладачем кафедри алгебри УжДУ. 15 травня 1969 року Рудько В.П. в Ленінградському відділенні Інституту математики ім. Стеклова АН СРСР захищає дисертацію «Цілочислові зображення циклічної групи» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1970 року він займає посаду доцента кафедри алгебри УжДУ. Вчене звання доцента по кафедрі алгебри йому було присвоєно 18 квітня 1974 року. В 1984-1985 рр. він стає ст. науковим співробітником кафедри алгебри (докторантура). З 1 вересня 1986 року він знову на посаді доцента цієї ж кафедри.

Протягом роботи в УжДУ він читав курси та проводив практичні і лабораторні заняття з алгебри і теорії чисел, алгебри і геометрії, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу, а також курси за вибором з теорії зображень груп.

Публікації

 • Про ідеали групового кільця циклічної р-групи над кільцем цілих р-адичних чисел // Тези доповідей 2-ї конф. молодих математиків України. – К., 1965. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Про р-адичні цілочислові зображення циклічної групи // Доп. АН УРСР. – 1966. – № 9. – С. 1111-1113. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Про тензорну алгебру цілочислових зображень циклічної групи порядку р2 // Доп. АН УРСР. – 1967. – № 1. – С. 35-39.
 • О представлениях группы Галуа кругового поля в кольце его целых величин // Тезисы докл. и сообщ. VІІІ Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Рига, 1967.
 • Зображення циклічної групи групами автоморфізмів одного класу модулів // Доп. АН УРСР. – 1968. – № 4. – С. 302-304. (Співавтор Дроботенко В.С.).
 • Про цілочислові зображення групи Галуа кругового поля // Доп. АН УРСР. – 1968. –
  № 6. – С. 529-531.
 • О рациональной тензорной алгебре модулярных представлений циклической р-группы // УМЖ. – 1968. – Т. 20. – № 6. – С. 841-845.
 • О целочисленных представлениях групп Галуа подполей кругового поля // Материалы науч. конф. УжГУ. Сер. матем. – Ужгород, 1969. – С. 10.
 • Об алгебре целочисленных Р-адических представлений конечной группы // ДАН
  СССР. – 1971. – Т. 198. – № 3. – С. 509-512. (Соавторы Гудивок П.М., Гончарова С.Ф.).
 • Об алгебре представлений конечной группы // Тезисы докл. и сообщ. ХІ Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Кишинев, 1971. – С. 30-31. (Соавторы Гудивок П.М., Гончарова С.Ф.).
 • Об алгебре представлений группы простого порядка над кольцом классов вычетов // Сиб. матем. журн. – 1972. – Т. 13. – № 3. – С. 714-717.
 • Об алгебрах модулярных и целочисленных представлений конечных групп // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1973. – Т. 37. – № 5. – С. 963-987. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Конечномерные алгебры целочисленных Р-адических представлений конечных групп // Математ. сборник. – 1974. – Т. 94. – № 3. – С. 358-384. (Соавторы Гудивок П.М., Гончарова С.Ф.).
 • Дискретные функции Хаара и дискретное преобразование Хаара // Изв. АН СССР. Сер. техн. кибернетика. – 1975. – № 6. – С. 86-94. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Сысуев Е.В.).
 • Систез многозначного порогового елемента при помощи разложения многочленов логической функции в ряд по системе обобщенных функций Хаара // Cб. «Вопросы кибернетики». Сер. многозначные элементы и структуры. – М., 1975. – Вып. 9. – С. 201-211. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Сысуев Е.В.).
 • О неприводимых целочисленных р-адических представлених конечных групп // Тезисы докл. Всесоюз. алгебр. симпоз. – Гомель, 1975. – С. 294-295. (Соавторы Гудивок П.М., Гончарова С.Ф.).
 • Алгебра целых р-адических представлений абелевой группы, порожденная неприводимыми представлениями // Сб. «Материалы ХХІХ итог. науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». – Ужгород, 1976. – С. 195-209. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавтор Баранник В.Ф.).
 • Об алгебрах целочисленных р-адических представлений конечных групп // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1979. – № 11. – С. 904-906.
 • О конечных неприводимых разрешимых подгруппах группы GL(p,Z) // Докл. АН СССР. Сер. А. – 1980. – № 8. – С. 17-20. (Соавтор Кирилюк А.А.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Тез. докл. VІІ Всесоюз. симпоз. по теории групп. – Красноярск, 1980. – С. 33. (Соавторы Гудивок П.М., Кирилюк А.А.).
 • О тензорных произведениях неприводимых целочисленных р-адических представлений конечных р-групп // Тез. сообщ. ІV Всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. – Кишинев, 1980. – С. 9-10. (Соавторы Гудивок П.М., Баранник В.Ф.).
 • Практикум з аналітичної геометрії і лінійної алгебри. Ч.І: Аналітична геометрія. Метод. розробка. – Ужгород: УжДУ, 1980. – 84 с. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Практикум з аналітичної геометрії і лінійної алгебри. Ч.ІІ: Лінійна алгебра. Метод. розробка. – Ужгород: УжДУ, 1980. – 83 с. (Співавтор Поляк С.С.).
 • О тензорных произведениях целочисленных р-адических представлений конечных групп // Тез. докл. ХІV Всесоюз. алгебр. конф. Ч.І. – Ленинград, 1981. – С. 45-46. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О тензорных произведениях целочисленных р-адических представлений конечных групп // УМЖ. – 1982. – Т. 4. – № 6. – C. 688-694. (Соавторы Гудивок П.М., Гончарова С.Ф.).
 • О разрешимых минимальных неприводимых подгруппах группы GL(n,Z) // Тезисы докл. ХVІІІ Всесоюз. симпоз. по теории групп. – К., 1982. – С. 31-32. (Соавторы Гудивок П.М., Кирилюк А.А., Циткин А.И.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Кибернетика. – 1982. – № 6. – С. 71-82. (Соавторы Гудивок П.М., Кирилюк А.А., Циткин А.И.).
 • О кольцах целочисленных р-адических представлений конечных групп // Тез. докл. V Всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. – Новосибирск, 1982. – С. 11-12. (Соавторы Гудивок П.М., Баранник В.Ф.).
 • Использование ЭВМ при доказательстве теорем в теории линейных групп // Тезисы докл. Международной конф. по проблемам искусственного интеллекта и разпознавания образов. Секция І. – К., 1984. – С. 47-48. (Соавторы Гудивок П.М., Капитонова Ю.В., Циткин А.И.).
 • О конечных неприводимых нильпотентных подгруппах группы GL(n,Q) // Тезисы докл. ІХ Всесоюз. симпоз. по теории групп. – М., 1984. – С. 193-194. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Про тензорні добутки зображень скінчених груп над повними дискретно нормованими кільцями // ДАН УРСР. Сер. А. – 1985. – № 4. – С. 9-12. (Співавтори Гудивок П.М., Баранник В.Ф).
 • Об алгоритме описания абсолютно неприводимых конечных подгрупп в GL(n,R) // Тезисы сообщ. ХVІІІ Всесоюз. алгебр. конф. Ч. 2. – Кишинев, 1985. – С. 139.
 • Тензорные произведения представлений конечных групп: Учеб. пособие. Ужгород: УжГУ, 1985. – 120 с. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О конечных неприводимых подгруппах группы GL(n,Z) // Кибернетика. – 1986. –
  № 5. – С. 1-16. (Соавторы Гудивок П.М., Капитонова Ю.В.).
 • Об алгебраических неприводимых целочисленных Р-адических представлениях конечных групп // Тезисы докл. Х Всесоюз. симпоз. по теории групп. – Гомель, 1986. – С. 198.
 • Об алгебраических неприводимых целочисленных представлениях конечных р-групп // Тезисы докл. Всесоюз. алгебр. конф. – Львов, 1987. – С. 224. (Соавтор Поляк С.С.).
 • О тензорных произведениях неприводимых представлений конечных групп над полными дискретно нормированными кольцами // Сб. «Кольца и модули. Предельные теоремы теории вероятности». – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1988. – С. 50-68. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Классы сопряженных элементов унитреугольной группы // Кибернетика. – 1990. –
  № 1. – С. 40-48. (Соавторы Гудивок П.М., Капитонова Ю.В., Поляк С.С., Циткин А.И.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Тезисы докл. VІ Симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Львов, 1990. – С. 44. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • On Sylow p-subgroups of the general linear group over the integers // Hird international colloqvium on group theory. – Debrecen, 1990. – P. 23. (Gudivok P.M.).
 • Кольца эндоморфизмов элементов группы UT(n,Z) // Тез. докл. VІ Симпозиума по теории колец, алгебр и модулей. – Львов, 1990. – С. 101. (Соавтор Поляк С.С.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом главных идеалов // Тезисы докл. Междунар. конф. по алгебре. – Новосибирск, 1991. – С. 31. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О целочисленных неприводимых алгебраических представлениях конечных групп // Докл. АН УССР. – 1991. – № 5. – С. 5-7.
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Тези доповідей Міжнар. конф., присвяч. пам’яті акад. М.П.Кравчука. – К., 1992. – С. 58. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Про ізоморфізм силовських р-підгруп повної лінійної групи над кільцем цілих чисел // ДАН України. – 1992. – № 9. – С. 3-5. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • О тензорных произведениях представлений конечных групп над некоторыми локальными кольцами // ДАН України. – 1993. – № 8. – С. 5-7. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О тензорных произведениях представлений конечных групп над некоторыми локальными кольцами // Тезисы докл. ІІІ Междунар. конф. по алгебре. – Красноярск,
  1993. – С. 102-108. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Про тензорні добутки зображень скінченних груп над кільцем формальних степеневих рядів з цілими р-адичними коефіцієнтами // Тези допов. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1993. – С. 2. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів 1-го курсу математичного факультету (робоча програма, лабораторні заняття, завдання для індивідуальної роботи): Методична розробка. Ужгород: УжДУ, 1993. – 46 с. (Співавтори Баранник В.Ф., Поляк С.С., Гресь П.Г.).
 • О тензорных произведениях неприводимых целочисленных р-адических представлений конечных р-групп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1994. – № 1. – С. 5-13. (Співавтори Гудивок П.М., Баранник В.Ф.).
 • О силовских р-подгруппах полной линейной группы над некоторыми коммутативными кольцами // Тез. докл. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Н.Т.Чеботарева. – Казань, 1994. – С. 12. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Розкладні класи групи UT(n,Z) // Тези доп. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу матем. фак-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – С. 21. (Співавтори Пагіря М.М., Поляк С.С.).
 • Про скінченні незвідні підгрупи групи GL(n,Z) // Науковий вісник УжДУ. Сер.
  матем. – Ужгород, 1994. – № 1. – С. 19-28. (Співавтор Кирилюк О.А.).
 • Практикум з лінійної алгебри для студентів 1-го курсу математичного факультету (робоча програма, завдання для практичних занять та індивідуальних робіт): Метод. розробка. – Ужгород: УжДУ, 1994. – 10 с. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • О силовских подгруппах полной линейной группы над областями целостности // Доп. НАН України. – 1995. – № 8. – С. 5-7. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над областю головних ідеалів // Тези доп. Всеукраїнськ. наук.конф. «Розробка та застосування матем. методів в науково-техн. дослідженнях». – Львів, 1995. – С. 20-21. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над областю цілісності // Тези доп. наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. Секція матем. – Ужгород, 1995. – С. 3. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел: Навч. посібник. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 62 с. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботенко В.С., Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я.).
 • О неприводимых силовских р-подгруппах полной линейной группы над кольцом целых чисел // Науковий вісник УжДУ, Сер. матем. – 1997. – № 2. – С.29-37. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Об изоморфизме силовских подгрупп полной линейной группы над кольцом главных идеалов // Тезисы докл. Междунар. алгебр. конф. памяти Д.К.Фадеева. – С.–Петербург, 1997. – С. 270-271.
 • Неразложимые классы сопряженных элементов унитреугольный группы // Науковий вісник УжДІІЕП. – Ужгород, 1997. – № 4. – С. 31-46. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Про незвідні силовські р-підгрупи повної лінійної групи над кільцем цілих чисел // Тези допов. Сьомої міжнарод. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. – К., 1998. – С. 130. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Про кристалографічні групи без кручення з нерозкладною точковою циклічною р-групою // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – Ужгород, 1998. – № 3. – С. 117-123. (Співавтор Копча Г.Е.).
 • Практикум з аналітичної геометрії: Навч. посібник. – Ужгород: Вид-во УжДІІЕП,
  1998. – 165 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Поляк С.С.).
 • Лінійна алгебра: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 1999. – 82 с. (Співавтори Баранник В. Ф., Дроботенко Е. С., Шапочка І. В.).
 • On isomorphism of sylow subgroups of the general linear group over the ring of integes// Journal of Mathematical Sciences. – 2000.– Vol. 102.– № 3.–Р. 3998–4008. (Gudivok P. M.).
 • Лінійна алгебра: Методичні вказівки для лабораторних робіт. – Ужгород: УжНУ,
  2000. – 52 с. (Співавтори Баранник В. Ф., Погоріляк Є. Я., Шапочка І. В.).
 • О силовских р-подгруппах полной линейной группы над областями главных идеалов// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2001. – № 6. – С. 31–46. (Співавтор Гудивок П. М., Юрченко Н. В.).
 • О кристаллографических группах без кручения с неразложимыми точечными группами // Тези доп. Українського математичного конгресу. Секція «Алгебра і теорія чисел». – Київ, 2001. – С. 13. (Соавторы Бовди В. А., Гудивок П. М.).
 • Torsion-free groups with indecomposable holonomy group// Journal of Group Theory. – 2002. – Vol. 5. – P. 75–96. (Bovdi V. A., Gudivok P. M.).
 • О кристаллографических группах без кручения с неразложимыми точечными группами// Алгебра і теорія чисел. Праці Українського математичного конгресу. – Київ: Інститут математики НАН України.–2002.–С. 5–18. (Соавторы Бовди В. А., Гудивок П. М.).
 • Про мінімальні незвідні підгрупи повної лінійної групи над полем// Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2003. – № 8. – С. 28–42. (Співавтор Гудивок П. М., Юрченко Н. В.).
 • Елементи теорії кілець: Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 2004. – 128 с. (Співавтор Дроботенко В. С.).
 • Torsion-free crystallographic groups with indecomposable holonomy group. II.// Journal of Group Theory. – 2004. – Vol. 7. – P. 555–569. (Bovdi V. A., Gudivok P. M.).
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над кільцем // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10–11. – С. 111–120. (Співавтор Юрченко Н. В.).
 • Кристалографічні групи: моногр. – Ужгород: Вид-во УжНУ »Говерла», 2006. – 174 с. (Співавтори Гудивок П. М., Бовді В. А.).
 • Extensions of the representation modules of a prime order group // Journal of Algebra. –
  2006. – Vol. 295. – P. 441–451. (Co-author Bovdi V.).
 • Про силовські зображення 2-підгрупи повної лінійної групи над полем характеристики нуль // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2006. – Вип. 12–13. – С. 128–135. (Співавтор Юрченко Н. В.).
 • Силовські р-підгрупи повної лінійної групи над кільцем всіх цілих алгебраїчних чисел // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2006. – Вип. 12–13. – С. 111–120. (Співавтор Юрченко Н. В.).
 • Силовські р-підгрупи в GL(n, Z[ε]) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 17. – С. 192–195. (Співавтор Юрченко Н. В.).
 • R-кристаллографические группы // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і
  інформ. – 2010. – Вип. 21. – С. 45-60. (Співавтори Гудивок П. М., Кирилюк О. А.,
  Кирилюк А. О.).
 • Лінійні групи: навч. посібник. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2011. – 84 с. (Співавтори Гудивок П. М., Тилищак О. А., Юрченко Н. В.).

Статистика публікацій
Рік 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011
Сумарно за рік 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 5 1 4 2 3 2 1 1 4 2 2 4 5 4 3 3 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 1
Сумарно до року 1 2 4 7 8 10 11 12 13 16 17 18 23 24 28 30 33 35 36 37 41 43 45 49 54 58 61 64 65 67 69 71 72 74 75 79 80 81 82
Сумарно за всі роки 82