Рибак Володимир Яремович

Рибак Володимир Яремович

№ 37
Кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент.

доцент (01.09.1970 – 01.09.1973), зав. кафедри (01.09.1973 – 01.08.1978), доцент (01.08.1978 – 30.06.1987), доцент (01.09.1992 – по сьогодні).

Біографія

Народився 21 січня 1939 року в с. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Середню школу закінчив там же у 1956 році із срібною медаллю. Протягом 195661 років навчався на механічному факультеті Львівського політехнічного інституту. 1961-63 роках працював на інженерних посадах в Ужгородській АК 2195 та автобусно-таксомоторному парку. В лютому 1963 року зарахований по конкурсу на посаду ст. викладача загальнотехнічного факультету УжДУ. Протягом 1964-67 рр. – навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту, спеціальність «Машинознавство та деталі машин». Дисертацію на тему «Исследования соударений роликов цепи с зубьями звездочек цепной передачи» захистив у 1968 році. В 1968-70 рр. – служба в Радянській Армії, 1970-87 рр. – робота на загальнотехнічному факультеті УжДУ. У 1973-78 рр. займав посаду завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін. Після ліквідації ЗТФ перейшов на роботу до СКТБ «Квант» при УжДУ. На посаді старшого наукового співробітника керував лабораторією лазерного зміцнення матеріалів. У 1990-92 рр. – заступник головного інженера Ужгородського приладобудівного заводу (ВАТ«Модуль»). Із 1992 року працює на посаді доцента кафедри «Технологія машинобудування» інженерно-технічного факультету УжДУ.

Протягом роботи в УжДУ (потім УжНУ) читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з теорії механізмів і машин, деталей машин та опору матеріалів.

Публікації

 • К определению собственных частот поперечных колебаний движущейся ветви цепной передачи // Вестник Львовского политех. ин-та «Роликовые цепные передачи». – Львов: ЛПИ, 1966. – № 12. – C. 79-83. (Соавтор Пилипенко О.И.).
 • Некоторые вопросы теории соударения шарниров роликовой цепи с зубьями звездочки // Вестник ЛПИ. – Львов, 1966. – № 12 – C. 83-90.
 • Про коливання гнучкої еластичної нитки з врахуванням зміни її натягу // Вісник ЛПІ. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – № 17. – C. 122-128. (Співавтор Пилипенко О.І).
 • Про додаткові зусилля у ведучій вітці передачі, викликані різнорозмірністю кроків ланок ланцюгів // Вісник ЛПІ «Питання матеріалознавства і технології
  машинобудування». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – № 29. – C. 98-102. (Співавтори Зубченко І.І., Дубиняк С.А.).
 • Малі коливання рухомої струни // Зб. наукових робіт аспірантів. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – № 3. – C. 56-60.
 • Исследования соударений роликов цепи с зубьями звездочек цепной передачи: Автореферат дис. ... канд. технических наук. – Львов, 1968.
 • Оцінка ударної міцності роликів ланцюга // Вісник ЛПІ «Деякі питання динаміки машин». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – № 42. – C. 64-68. (Співавтор Дубиняк С.А.).
 • Вимірювання зусилля співударяння ролика з зубом зірочки // Вісник ЛПІ «Роликові ланцюгові передачі». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – № 49. – C. 88-95. (Співавтор Глущенко І.П.).
 • Співудар шарнірів ланцюга з зубцями ведучої зірочки ланцюгової передачі // Вісник ЛПІ «Роликові ланцюгові передачі». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – № 49. – С. 82-87.
 • Вимірювання зусилля співударяння ролика з зубом зірочки // Вісник ЛПІ «Роликові ланцюгові передачі». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – № 49. – C. 88-95.
 • Кінематика і динаміка ланцюгових передач. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – 123 с. (Співавтори Зубченко І.І., Дубиняк С.А.).
 • О каландрировании полимеров // «Механика полимеров». АН Латв. ССР. – Рига, 1973. – Деп., № 5663-73. (Соавтор Яковенко В.Ф.).
 • Розрахунок роликових ланцюгів на витривалість // Вісник ЛПІ «Питання матеріалознавства і технології машинобудування». – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – № 74. (Співавтори Зубченко І.І., Дубиняк С.А.).
 • Экспериментальное исследование контактных деформаций в паре кулачек-толкатель двигателя МТ-10 // Реферат «Двигатели внутреннего сгорания». – М., 1977. – Деп. в ВИНИТИ. (Соавтор Шинкаренко И.Т.).
 • Кинематика и динамика прокатки бингамовых пластиков. – М., 1978. – Деп. в ВИНИТИ, № 2840-78 (79). (Соавтор Яковенко В.Ф.).
 • Определение кривизны рихтовочных поверхностей в зависимости от допуска на изогнутость выводов радиоэлементов // Сб. «Автоматизация технологических
  процессов». – Тула: ТПИ, 1981. – C. 158-164. (Соавтор Охрименко В.А.).
 • Расчет параметров дозирующего барабана // Сб. «Автоматизация технологических процессов». – Тула: ТПИ, 1981. – C. 152-158. (Соавтор Кеча Е.И.).
 • Математические основы рихтовки аксиальных выводов ИЭТ методом вращения // «Электронная техника». – Сер. 7. – «Технология, организация производства и оборудования». – М.: УНИИ «Электроника», 1983. – Вып. 2 (117). – C. 18-21. (Соавторы Кеча Е.И., Охрименко В.А.).
 • Расчет параметров барабана, дозирующего цилиндрические детали с аксиальными выводами // «Электронная техника». – Сер. 7. – «Технология, организация производства и оборудования». – М.: УНИИ «Электроника», 1985. – Вып. 2 (129). (Соавтор Кеча Е.М.).
 • Производные ненатурального порядка и некоторые аспекты их приложения. – 1987. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2919 Ук. 87.
 • Про один клас поліномів // Наук. вісник УжДУ, Сер. мат. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. – C. 84-87. (Співавтор Ігнат Ю.І.).
 • Про оптимальну форму зубних імплантатів // Зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту.» – Київ-Ужгород,
  1995. – Вип. 11. – С. 210-213. (Співавтор Потапчук А.М.).
 • Напруження у зоні контакту імплантата із щелеповою тканиною // Зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту.» –
  Київ-Ужгород, 1996. – Вип. 12. – С. 149-156. (Співавтор Потапчук А.М.).
 • Узагальнення методу скінченних різниць на ненатуральні порядки // Мат. ІІ міжнар. симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій.» – Львів, 1996. – Стаття 39. – C. 113-116. (Співавтор Ливдар В.О.).
 • Узагальнення функцій Бесселя // Зб. «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій». – Львів: Каменяр, 1998. – С. 186-192. (Співавтори Король І.Ю., Рубіш Ю.Ю.).
 • Про структуру розв’язків одного диференціального рівняння // Наук. Вісник Ужг.
  Ун-ту, Сер мат. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. С. 174-181 (співавтори Король І.Ю., Рубіш Ю.Ю.).
 • Невизначені інтеграли та похідні дробового порядку // Наук. Вісник Ужг. Ун-ту, Сер мат. – Ужгород, 1999. – Вип. 4. С. 90-95 (співавтори Король І.Ю., Рубіш Ю.Ю.).
 • Про узагальнення Стірлінга другого роду // Наук. Вісник Ужг. Ун-ту, Сер матем. і інформ. – Ужгород: УжНУ 2002. – Вип. 7. С. 9095.
 • Matematicke Modelovanie A Optimalizacia Parametrov Linearnych Pruznych Spojok // Acta Mechanica Slovaca, 2/2002, – s. 127-131 (співавтор Курітнік І.П.).
 • Про один вид лінійних диференціальних рівнянь дробового порядку // Наук. Вісник Ужг. Ун-ту, Сер матем. і інформ. – Ужгород: УжНУ 2003. – Вип. 8. – С. 96-104.
 • Про означення і деякі властивості похідних та інтегралів дробового порядку // Наук. Вісник Ужг. Ун-ту, Сер матем. і інформ. – Ужгород: УжНУ 2004. – Вип. 9. С. 45-57.
 • Асимптотичне розв’язування задачі Коші для одного виду звичайних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку // Наук. Вісник Ужг. Ун-ту, Сер матем. і
  інформ. – Ужгород: УжНУ 2004. – Вип. 9. С. 58-64 (співавтор Рубіш Ю.Ю.).

Статистика публікацій
Рік 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1977 1978 1981 1983 1985 1987 1994 1995 1996 1998 1999 2002 2003 2004
Сумарно за рік 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Сумарно до року 2 3 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 31
Сумарно за всі роки 31