Шапочка Ігор Валерійович

Шапочка Ігор Валерійович

№ 124
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Асистент (01.09.1998 – 01.09.1999), доцент кафедри (01.09.1999 – 20.06.2002), доцент (20.06.2002 – 06.11.2013), зав. кафедри, доцент (06.11.2013 – по сьогодні). З 1997 року – відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Науковий вісник Ужгородського університету», Серія: математика та інформатика.

Біографія

Народився 27 листопада 1971 р. в м. Виноградів Закарпатської області. У 1988 році закінчив із золотою медаллю Берегівську середню школу №5. У цьому ж році стає студентом математичного факультету Ужгородського державного університету, який закінчує з відзнакою у 1993 році. Після закінчення університету поступає в аспірантуру на кафедру алгебри УжДУ зі спеціальності алгебра та теорія чисел (науковий керівник – проф. Гудивок П. М.). 23 грудня 1996 року Шапочка І.В. у Київському університеті ім. Тараса Шевченка захищає дисертацію «Про групи Чернікова» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1996 р. по 1998 р. працює в науково-дослідному секторі УжДУ при кафедрі алгебри. В 1998–1999 рр. він стає асистентом кафедри алгебри УжДУ. З 1999 р. працює на посаді доцента кафедри алгебри УжДУ. Вчене звання доцента йому було присвоєне в 2002 р.

З 1997 по 2006 рік він був відповідальним секретарем редакційної колегії журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика». З 2013 року він є завідувачем кафедри алгебри.

Протягом роботи в УжНУ читає курси та проводить практичні і лабораторні заняття з алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри, прикладних проблем алгебри, а також курси за вибором «Теорія кілець», «Теорія зображень скінченних груп».

Публікації

 • О расширениях абелевых p-групп // Докл. НАН Украины. – 1995. – № 2. – С. 8-9. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • Про класифікацію p-груп Чернікова. – Ужгород: УжДУ, 1995. – 15 c. – Деп. в ДНТБ України, № 581 Ук-95.
 • Про черніковські p-групи // Тези доп. підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – C. 9.
 • Про p-групи Чернікова // Тези доп. Всеукраїнської наукової конф. «Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях», присвячена 70-річчю від дня народження П. С. Казімірського. – Львів, 1995. – Ч. I. – С. 21. (Співавтор Гудивок П. М.).
 • Про розширення довільної повної абелевої 2-групи з умовою мінімальності за допомогою групи типу (2,2). – Ужгород: УжДУ, 1996. – 15 c. – Деп. в ДНТБ України, № 1159 Ук-96.
 • Про p-групи Чернікова: Автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – К., 1996. – 11 c.
 • Про розширення довільної повної абелевої 2-групи з умовою мінімальності за допомогою групи типу (2,2) // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1997. – № 2 –
  C. 124-133.
 • О дикости задачи описания некоторых классов групп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – № 3 – С. 69-77. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • О черниковских p-группах // УМЖ. – 1999. – Т. 51. – № 3. – С. 291–304. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • О классификации неизоморфных черниковских групп // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999. – № 4 – С. 128-130.
 • Лінійна алгебра: Навчальний посібник. – Ужгород: УжДУ, 1999. – 83 с. (Співавтори Баранник В. Ф., Дроботенко Е. С., Рудько В. П.).
 • О неприводимых матричных представлениях конечных 2групп над локальными факториальными кольцами // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. і інформ. – 2000. – № 5 – С. 103-105. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • Лінійна алгебра: Методичні вказівки до написання лабораторних робіт. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 52 с. (Співавтори Баранник В. Ф., Погоріляк Є. Я., Рудько В. П.).
 • Методичні вказівки до проведення занять з курсу «Методика викладання
  математики». – Ужгород: УжДУ, 2000. – 93 с. (Співавтори Кирилюк О. А., Шулла І. Й.).
 • Про періодичні INA-групи // Тези доп. міжнарод. алгебр. конф. – Ужгород, 2001. – С. 55.
 • О р-группах Черникова, являющихся циклическими расширениями полных абелевых групп // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.–2001.–№ 6.– С. 132–136.
 • О р-группах Черникова, являющихся циклическими расширениями полных абелевых групп // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002.–№ 7– С. 136–139.
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів першого курсу. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 127 c. (Співавтори Гудивок П. М., Погоріляк Є. Я.).
 • Алгебраїчна теорія кодування. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 19 c.
 • Про класифікацію неізоморфних розширень повної абелевої 2-групи з умовою мінімальності за допомогою абелевої групи типу (2,2) // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2004. – № 9 – С. 77-84.
 • Збірник конкурсних завдань з математики. Ч. 1. – Ужгород: Патент, 2004. – 116 с. (Співавтор Шапочка В.І.).
 • Збірник конкурсних завдань з математики. Ч. 2. – 2-ге вид., допов. – Ужгород: Патент, 2005. – 157 с. (Співавтор Шапочка В.І.).
 • Про класифікацію нільпотентних черніковських р-груп // Hаук. вiсник Ужгоpод. ун-ту. Сеp. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10–11. – C. 147-151.
 • Збірник конкурсник завдань з математики. – Ужгород: Ліра, 2006. – 285 с. (Співавтор
  Шапочка В.І.).
 • Про черніковські p-групи, факторгрупа яких за максимальною повною абелевою підгрупою є абелевою групою типу (p, p) // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2007. – Вип. 14–15. – С. 165-172.
 • On Chernikov p-groups, which are cyclic extensions of divisible abelian p-groups // Abstracts of the 6th International Algebraic Conference in Ukraine. – Kamyanets-Podilsky, July 1–7, 2007. – P. 186–187.
 • Про класифікацію черніковських p-груп // Сучасні проблеми механіки та математики: Тези доп. II міжн. наук. конф. (Львів, 25–29 травня, 2008 р.). – Львів. – 2008. – С. 206–207.
 • On classification of Chernikov p-groups // Abstracts of the 7th International Algebraic Conference in Ukraine. – Kharkov, August 18–23, 2009. – P.126–127.
 • Про узагальнену еквівалентність цілочислових матричних зображень групи Клейна // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22, №1. –
  С. 169-172.
 • On integral 3-adic representations of the cyclic group of order 27 // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24, №2. – С. 88-92 (Співавтор Крашаниця Ю. Ю.).
 • Petro Mikhajlovich Gudivok // Algebra and Discrete Mathematics. – 2013. – 16, №2. – P. 151-159 (Співавтор Бабич М. Д., Бондаренко В. М., Дрозд Ю. А., Кириченко В. В.).
 • Курс лекцій з алгебри. Навчальний посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2013. – 221 с.
 • Практикум з вищої алгебри для студентів першого курсу фізичного факультету – Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2013. – 141 с. (Співавтор Кирилюк О.А.).
 • Друга група когомологій четверної групи Клейна // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2014. – Вип. 25, №2. – С. 208-215.
 • Про матричне рівняння Сільвестра над областю головних ідеалів // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2015. – Вип. 26, №1. – С. 176–180.
 • Петро Михайлович Гудивок — до 80-ти річчя з дня народження // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2016. – Вип. №1 (28). – С. 5–11.

Статистика публікацій
Рік 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 4 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1
Сумарно до року 4 6 7 8 11 14 16 19 21 23 24 26 27 28 29 33 34 35 36
Сумарно за всі роки 36