Шаркаді Маріанна Миколаївна

Шаркаді Маріанна Миколаївна

№ 165
Кандидат економічних наук, доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент кафедри.

викладач (01.09.2009 – 01.09.2015), доцент кафедри (01.09.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 25 січня 1987 року в місті Ужгород Закарпатської області. У 2003 році закінчила із відзнакою Ужгородську ЗОШ I-III ступеня ім. Т.Г. Шевченка. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету. У 2008 році закінчила Ужгородський національний університет із відзнакою та отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Математика», здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. З листопада 2008 р. по жовтень 2011 р. вона є аспірантом кафедри кібернетики і прикладної математики ДВНЗ «УжНУ» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Волошин О.Ф.). З листопада 2011 року працює викладачем кафедри кібернетики і прикладної математики математичного факультету. 25 червня 2013 року на спеціалізованій вченій раді К 61.051.02 при ДВНЗ «УжНУ» захищає дисертацію на тему «Формування оцінки конкурентоспроможності підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). З вересня 2015 року переведена на посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в університеті читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття із дисциплін: «Логістика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Вища математика», «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів», «Фінансовий аналіз», «Економічна кібернетика», «Нечіткий аналіз», «Нечіткий аналіз у прикладних задачах».

Публікації

 • Побудова інтегрованої цільової функції в аналітичному вигляді // Вісник Київського університету. Вип. 4. Серія: фіз.-мат. науки. – К., 2006. – С. 200–205. (Співавтори
  Баранник В.Ф., Маляр М.М.).
 • Про деякі задачі логістики // IV Міжнародна школа семінар «Теорія прийняття рішень»: Праці школи-семінару (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008р.). – Ужгород, УжНУ, 2008. – С. 164.
 • Шляхи покращення ефективності використання логістичних операцій // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали І міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 1–4 квітня 2009 р.). – Чернівці: «Друк-Арт», 2009. – С. 422-424.
 • Деякі оцінки параметрів зовнішнього середовища діяльності підприємства // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2009»: Материалы международной нучно-практической конференции (Севастополь, 7–12 сентября 2009 г.). – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. – С. 168–169. (Співавтор Повідайчик М.М.).
 • Моделювання конкурентоспроможності об’єктів економічної діяльності за допомогою нечітких множин // Вісник національного університету «Львівська політехніка». №690 Логістика. – Львів, 2010. – С. 534–540. (Співавтори Волошин О.Ф., Маляр М.М.).
 • Методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород, 2010. – С. 217-220.
 • Логістичні підходи в організації стратегії виробництва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 30. – Ужгород, 2010. –
  С. 169–174.
 • Методично-учбовий матеріал до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни: «Логістика» для студентів економічного факультету всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання – Ужгород: УжНУ, 2010. – 32 с. (Співавтор Бойко Я.М.).
 • Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості // V Міжнародна школа семінар «Теорія прийняття рішень»: Праці школи-семінару (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010р.). – Ужгород, УжНУ, 2010. – С. 233–234.
 • Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі на основі теорії нечітких множин // Економічний аналіз: зб.наук.праць / Тернопільський національний економічний університет. Випуск 8. Частина 2. – Тернопіль, 2011. –
  С. 377–381.
 • Використання теорії нечітких множин для вибору постачальника в умовах невизначеності та різнотипності даних // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 24–25 лютого 2011 р.). – Тернопіль: Вид.-поліграф. центр «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 302–303.
 • Логістичні підходи до покращення конкурентоспроможності підприємства // V Всеукр. науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Економіка, нові технології управління: пошук молодих»:Тези доповідей (Кременчук, 15 квітня 2011р.). – Кременчук, КУЕІТ, 2011. – С. 151–152.
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємств із застосуванням методики експертного оцінювання // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали ІI міжн. наук.-метод. конференції (Чернівці, 4–6 травня 2011 р.). – Чернівці: «Друк-Арт», 2011. – С. 299–300.
 • Визначення вагових коефіцієнтів показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств // Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали Всеураїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17–18 лютого 2012 р.). – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2012. – С. 251–252.
 • Модель багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності підприємств із використанням нечітких множин // VI Міжнародна школа семінар «Теорія прийняття рішень»: Праці школи-семінару (Ужгород, 1–6 жовтня 2012р.). – Ужгород, УжНУ, 2012. – С. 198.
 • Методи підвищення конкурентоспроможності виробничого підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 35. Частина 2. – Ужгород, 2012. – С. 261-265.
 • Vymedzenie komplexneho hodnotenia konkurencieschopnosti ekonomickych subjektov(Визначення комплексної оцінки конкурентоспроможності суб’єктів економічної діяльності) [Електронний ресурс] // Kluchove kompetencie v oblasti podnikania (Zbornik vedeckych prac. Vystup z projektu KEGA c.035TUKE/2012 (ISBN 978-80-553-1214-9)). – Technicka univerzita, Ekonomicka fakulta. Kosice. Slovak rep. – 2012. –
  С. 137–141.
 • Two-stagen model of multi-criteria selection // Kosicka bezpecnosna revue. – 2014. – № 1. – P. 119–124. (Co-authors N.Malyar, V.Polishchuk).
 • Моделювання вибору стратегії господарської діяльності // Інформатика і системні науки (ІСН-2014): матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13–15 березня 2014). – Полтава: ПУЕТ,2014. – С. 208–209. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Застосування багатокритеріальних моделей у виборі економічного інтересу // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія» м. Вінниця, 28–30 травня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 96–99. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Використання деяких фінансових функцій у електронних таблицях Microsoft Excel: методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінансовий аналіз» для студентів математичного факультету УжНУ – Ужгород: УжНУ, 2014. – 51 с. (Співавтори
  Повідайчик М.М,, Мулеса П.П.).
 • Використання динамічних критеріїв у моделях багатокритеріального вибору // Комп’ютерна математика. – 2015. – №1. – С. 125 – 133. (Співавтори Маляр М.М.,
  Поліщук В.В.).
 • Модель оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості з використанням нечітких множин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2(46). – Ужгород, 2015. – С. 253–256.
 • Схема відбору альтернативних варіантів для прийняття рішень // Праці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень ПОО - XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 120. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Нечітка оцінка функціонального стану системи детоксикації // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конфер., 12-15 травня 2015 р., Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. ред. В.Є.Снитюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 231. (Співавтор Маляр-Газда Н.М.).
 • Теорія ймовірностей і математична статистика (стислий конспект лекцій для студентів нематематичних спеціальностей) – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 48 с. (Співавтор Млавець Ю.Ю.).
 • Behavior model of manager // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference(Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3V.– 2016. – V.3. – P. 105. (Co-author M.Malyar).

Статистика публікацій
Рік 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 1 2 5 4 4 4 5 1
Сумарно до року 1 2 4 9 13 17 21 26 27
Сумарно за всі роки 27