Сірик Григорій Васильович

Сірик Григорій Васильович

№ 15
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

ст. викладач (01.09.1956 – 01.09.1962), доцент (01.09.1962 – 01.09.1976), професор кафедри (01.09.1976 – 26.06.2005). Декан математичного факультету (01.07.1966 – 01.02.1976).

Біографія

Народився 5 травня 1928 року в селі Здовбиця Здолбунівського району Рівненської області. В 1947 році закінчив Здолбунівську середню школу № 1. В цьому ж році поступає на фізико-математичний факультет Львівського держуніверситету ім. І.Франка, який закінчує в 1952 році. З 1952 року там же навчається в аспірантурі. Після закінчення аспірантури був направлений в Ужгородський держуніверситет, де з 16 листопада 1955 року починає працювати асистентом кафедри математичного аналізу. З 1 вересня 1956 року Сірик Г.В. – старший викладач цієї ж кафедри. 10 червня 1961 року в Інституті математики АН УРСР (м. Київ) він захищає дисертацію «Про наближене конформне відображення однозв’язних і двозв’язних областей» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

З 10.02.1962 р. по 19.02.1965 р. Сірик Г.В. обіймає посаду декана фізико-математичного факультету. 27.06.1996 р. на раді університету він обирається деканом математичного факультету. Сірик Г.В. – перший декан математичного факультету (01.07.1966 – 01.02.1976 рр.). З 1 вересня 1962 року він займає посаду доцента кафедри матаналізу. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно 8 жовтня 1963 року. З 1 вересня 1963 року Сірик Г.В. займає посаду завідувача кафедри обчислювальної математики. З 5 червня 1973 року він стає доцентом, а з 1 вересня 1976 року – професором кафедри обчислювальної математики.

Сірик Г.В. нагороджений 10 медалями, в тому числі «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Помер 26 червня 2005 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з методів обчислень, обчислювальних машин і програмування, інформатики, рівнянь математичної фізики, варіаційного числення, інтегральних рівнянь, а також курси за вибором.

Публікації

 • Про деякі властивості алгебр над кільцем цілих чисел // Бюлетень наукової студентської конф. ЛДУ ім. І.Франка, студентське наук. товариство. – Львів, 1952. – Вип. 2. – С. 33.
 • Об одном приближенном методе конформных отображений // Допов. та повідомлення. ЛДУ ім. І.Франка, студентське наук. товариство. – Львів, 1955. – Вип. 6. – С. 119-122.
 • О конформном отображении близких областей // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І.Франка, студентське наукове товариство. Львів, 1955. – Вип. 6. – С. 113-119.
 • О конформном отображении близких областей // Успехи математических наук. –
  1956. – Т. 11. – Вып. 5(71). – С. 57-60.
 • О приближенных конформных отображениях двусвязных областей // Труды 5-й Всесоюзной конференции по теории функций комплексного переменного. – Ереван,
  1960. – 6 с.
 • Обобщение вариационной формулы М.А.Лаврентьева для конформного отображения близких односвязных областей на случай двусвязных областей // Известия высших учебн. заведений. Математика. – 1960. – № 5. – С. 152-159.
 • Двадцать тысяч операций за секунду // Закарпатская правда. 28.12.60.
 • О приближенном конформном отображении двусвязных областей // Докл. и сообщ. УжГУ. Серия физ.-мат. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 73-76.
 • К вопросу о приближенных конформных отображениях методом Теодорсена-Гаррика // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 77-80.
 • Некоторые исследования вариационной формулы для случая двусвязных областей // Доклады и сообщ. УжГУ. Серия физ.-мат. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 113-115.
 • О приближенном конформном отображении односвязных и двусвязных областей: Дисс. ... канд. физ.-мат. наук. – Институт математики АН УССР. – К., 1961. – 92 с.
 • О приближенном конформном отображении односвязных и двусвязных областей: Автореферат дисс. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961.
 • О программе для приближенного конформного отображения двусвязных областей // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 111-112.
 • Стандартная программа для приближенных конформных отображений двусвязных областей // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. и ист. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 101-103.
 • Подбайте про заочника // Закарпатська правда. 11.02.64.
 • Математические методы «исследования операций» и их применение в экономической работе // Тезисы докл. 2-й экономико-кибернетической конф. Cекция 10. – Ужгород, 1968. – С. 7.
 • До питання про наближені конформні відображення // Перша конф. молодих вчених Західних областей УРСР: Тези доповідей. – Львів, 1972. – С. 285-286.
 • О решении одной пространственной задачи электростатики // Труды XXVIII научной конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1975. – C. 41-45. – Деп. ВИНИТИ, № 314-75.
 • О некоторых приближенных методах конформных отображений и их эффективном применении при помощи ЭВМ // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 158.
 • Применение метода Бубнова-Галеркина к решению одной задачи электростатики // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 138-140.
 • Решение задач конвективной диффузии методом суммарных представлений // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 96.
 • Применение метода конформных отображений к решению задач фильтрации при наличии сильнопроницаемого слоя грунта // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 30.
 • Метод конформных отображений и его применение в теории фильтрации // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – С. 26.
 • Інтерполяція функцій (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 9 с.
 • Середньоквадратичне наближення (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 6 с.
 • Чисельне інтегрування (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 10 с.
 • Чисельне диференціювання (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 5 с.
 • Метод Рунге-Кутта розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 4 с.
 • Різницеві методи Адамса розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 8 с.
 • Метод прогонки розв’язування лінійної граничної задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислюв. математики. – Ужгород, 1976. – 4 с.
 • Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород, 1976. – 9 с.
 • Наближені методи розв’язування інтегральних рівнянь (методи обчислень) // На допомогу студентам-заочникам УжДУ. Каф. обчислювальної математики. – Ужгород,
  1976. – 6 с.
 • Об одной краевой задаче электронной оптики // Тезисы докл. 4-го Респуб. семинара «Методы и средства решения краевых задач». – Рига, 1978. – С. 184.
 • О решении одной задачи электронной оптики методом Ньютона-Канторовича // Сб. Некоторые задачи механики сплошных сред научных трудов». – Институт математики АН УССР. – К., 1978. – С. 146-151.
 • О численном решении одной задачи конвективной диффузии растворимых веществ при фильтрации из хранилищ промстоков. // ІІ Респуб. конф. «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тезисы докладов. – К., 1978. – С. 69.
 • Об одном методе расчета неустановившейся фильтрации к скважине в неограниченном неоднородно-сложном пласте // Тезисы докл. Всесоюз. совещания-семинара «Краевые задачи теории фильтрации». – Ровно, 1979 – Ч. 1. – С. 69.
 • О численном и численно-аналитическом решении задач миграции растворимых веществ при фильтрации подземных вод // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара «Краевые задачи теории фильтрации». – Ровно, 1979. – Ч. 1. – С. 120-121.
 • Применение метода сеток для решения одной нелинейной нестационарной задачи фильтрации // Труды семинара кафедры дифференциальных уравнений УжГУ. – Ужгород, 1984. – 6 с. – Деп. в Укр НИИНТИ, № 105, Ук-Д84.
 • К вопросу о приближенных конформных отображениях двусвязных областей. – Ужгород, 1987. – 20 с. – Деп. в Укр НИИНТИ, № 1560.
 • О численном решении уравнения Теодерсена-Гаррика. – Ужгород: УжГУ, 1988. –
  17 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ, № 1299.

Статистика публікацій
Рік 1952 1955 1956 1960 1961 1962 1968 1972 1975 1976 1978 1979 1984 1987 1988
Сумарно за рік 1 2 1 4 4 1 1 1 1 14 3 2 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 8 12 13 14 15 16 30 33 35 36 37 38
Сумарно за всі роки 38