Слюсарчук Петро Володимирович

Слюсарчук Петро Володимирович

№ 86
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

ст. викладач (20.12.1977 – 09.10.1981), доцент кафедри (09.10.1981 – 02.07.1986), доцент (10.07.1986 – 04.11.2013), професор кафедри (04.11.2013 – 08.05.2015). Зав. кафедри (08.05.2015 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету з навчальної роботи (01.07.2000 – 01.10.2002).

Біографія

Народився 25 лютого 1946 року в селі Клепачі Славутського району Хмельницької області. В 1963 році закінчив середню школу села Довжки Хмельницької області. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. В 1968 році закінчив математичний факультет УжДУ і був направлений вчителем математики в Міжгірську середню школу (15.08.1968 – 15.10.1968). З жовтня 1968 року до 25 вересня 1972 року навчався в аспірантурі на математичному факультеті УжДУ (науковий керівник – доцент Студнєв Ю.П.). Під час навчання в аспірантурі був призваний в армію (7.12.68 – 15.11.69). Після закінчення аспірантури з 23 березня 1972 року працює асистентом кафедри вищої математики Ужгородського держуніверситету. З 20 грудня 1977 р. – старший викладач, а з 9 жовтня 1981 року – доцент цієї ж кафедри. 25 березня 1975 року в Інституті математики АН УРСР (м. Київ) захистив дисертацію «О некоторых предельных теоремах теории вероятностей» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Вчене звання доцента по кафедрі вищої математики йому було присвоєно 2 липня 1986 р. З 10 липня 1986 року Слюсарчук П.В. працює доцентом кафедри математичного аналізу УжДУ. У 1996 році присуджено грант Соросівського доцента. Слюсарчук П.В. у 2005 році видав підручник «Теорія ймовірностей і математична статистика» з рекомендаційним грифом МОНУ.

З 8 травня 2015 року на підставі обрання за конкурсом його призначено на посаду завідувача кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу УжНУ.

Протягом роботи в Ужгородському університеті читає курси, проводить практичні й семінарські заняття з вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичних методів у біології, математичного аналізу, комплексного аналізу, а також курси за вибором: граничні теореми для сум випадкових величин, деякі задачі прикладної статистики, вступ до теорії ймовірностей.

Публікації

 • Некоторые оценки скорости сходимости к нормальному закону // Теория вероятностей и математическая статистика. Межведомственный научный сборник. – К.: КГУ, 1970. – Вып. 2. – С. 176-182.
 • Локальні граничні теореми для гратчастих квазіймовірностних розподілів // Перша конф. молодих вчених західних обл. УРСР: Тези доповідей. – Львів, 1972. – С. 365-366. (Співавтор Канчі В.В.).
 • Використання псевдомоментів для оцінки швидкості збіжності до нормального закону // Матеріали І конференції молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секц. матем. та мех. – Ужгород, 1973. – С. 41-43. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Про суми випадкової кількості випадкових величин // Матеріали І конференції молодих науковців Західного наукового центру АН УРСР. Секц. матем. та механіки. – Ужгород, 1973. – С. 115-117. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • Методичні вказівки до контрольної роботи № 4 з вищої математики для 1 курсу загальнотехнічного ф-ту. Тема: «Вступ до аналізу». (Теорія границь. Неперервність). – Ужгород, 1974. – 10 с. – (Ротапринт / УжДУ). (Співавтори Берча І.В., Крицький О.О., Поляк С.С.).
 • Методичні вказівки до контрольної роботи № 6 з вищої математики для 1 курсу загальнотехнічного ф-ту.«Невизначений та визначений інтеграл». – Ужгород, 1974. –
  26 с. – (Ротапринт / УжДУ). (Співавтори Смочкова Т.М., Крицький О.О., Поляк С.С.).
 • О приближении распределений сумм безгранично делимыми законами. Двумерный случай // Труды XXVIII научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 78-80. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75.
 • О некоторых предельных теоремах теории вероятностей: Дис. … канд. фіз.-мат. наук. – Ужгород, 1974. – 99 с.
 • О некоторых предельных теоремах теории вероятностей: Автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Инт-т математики АН УССР. – К., 1975 – 11 с.
 • Использование псевдомоментов для оценки скорости сходимости в двумерной центральной предельной теореме // Межведомственный научный сб. «Теория вероятностей и математическая статистика». – 1975. – Вып. 12. – С. 149-155.
 • Про збіжність до стійких законів розподілу // ДАН УРСР. Серія фіз.-мат. та техн.
  наук. – 1977. – № 10. – С. 910-911. (Співавтор Ігнат Ю.І.).
 • Картки стандартизованого контролю знань з вищої математики для студентів 1 курсу хімічного ф-ту. – Ужгород, 1980. – 60 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів заочн. 2-го курсу економічних спеціальностей. – Ужгород,
  1981. – 59 с. – (Ротапринт).
 • Об одной оценке остаточного члена в центральной предельной теореме // Материалы XXXV научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. Секц. матем. наук. – Ужгород. – С. 13-19. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82. (Соавтор Игнат Ю.И.).
 • Методичні вказівки до практичних занять з вищої математики для студентів заочників 3 курсу ЗТФ. – Ужгород, 1983. – 19 с. – (Ротапринт). (Співавтори Дроботенко В.С., Крицький О.О.).
 • Теорія ймовірностей і математична статистика. Текст лекцій. – Ужгород, 1984. – 66 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з вищої математики з використанням ЕОМ для студентів заочників 2 курсу біологічного ф-ту. – Ужгород, 1987. – 27 с. – (Ротапринт).
 • Одно замечание к центральной предельной теореме для плотностей. – Ужгород,
  1990. – 4 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 54 Ук-91. (Соавтор Орбан Ю.М.).
 • О скорости сходимости в локальной предельной теореме для плотностей // Теория вероятностей и ее применения. – 1991. – Т. 36. – Вып. 4. – C. 807-808. (Соавтор Игнат Ю.И.).
 • Об оценке остаточного члена в локальной предельной теореме для плотностей. – Ужгород, 1992. – 7 с. – Деп. в Укр.ИНТЭИ, № 1508 Ук-92. (Соавтор Игнат Ю.И.).
 • О близости плотностей распределения двух сумм // Теория вероятн. и ее применения. – 1992. – Т. 37. – Вып. 4. – С. 803-804. (Соавтор Поляк И.Й.).
 • Швидкість збіжності до нормального закону в рівномірно квадратичній матриці // Тези доповідей підсумкової наукової конференції проф.-викл. складу мат. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1993. – 1 с. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Швидкість збіжності до нормального закону в термінах одного вигляду псевдомоментів // Тези доповідей підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу математичного ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – 1 с. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Нерівномірна оцінка в локальній граничній теоремі для щільності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія матем. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. – С. 106-112. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Звіт про науково-дослідну роботу «Граничні апроксимації розподілів сум випадкових величин», держ. реєстр № 0193v019658. –Ужгород. –1994. –56 с. (Співавтори Моца А.І., Ігнат Ю.І., Студнєв Ю.П., Поляк І.Й., Орбан Ю.М.).
 • Про оцінку залишкового члена в центральній граничній теоремі для густин // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу матем. ф-ту: Тези доповідей. – Ужгород, 1995. – С. 13. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Звіт про науково-дослідну роботу «Апроксимація розподілів сум випадкових величин», держ. реєстр. № 0193v019658. –Ужгород. –1995. –43 с. (Співавтори Моца А.І., Ігнат Ю.І., Студнєв Ю.П., Поляк І.Й.).
 • Звіт про науково-дослідну роботу «Асимптотичні наближення розподілів сум випадкових величин», держ. реєстр. № 0193v019658. –Ужгород. –1995. –43 с. (Співавтори Боярищева Т.В., Поляк І.Й., Сапужак Т.М.).
 • Близькість густин розподілу двох сум // V Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука: Тези доповідей. – К., 1996. – С. 348. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Теорія ймовірностей і математична статистика. Завдання для статистичної обробки результатів спостережень. – Ужгород, 1996. – 13 с.
 • Про швидкість збіжності до нормального закону // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука. – К., 1997. – С. 318. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Деякі оцінки швидкості збіжності в центральній граничній теоремі // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 104-107. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Узагальнення одного результату В.М.Золотарьова // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – С. 184-189. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Оцінка швидкості збіжності в цептральній граничній теоремі для різнорозподілених випадкових величин. //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія матем. – Ужгород, 1999. – Вип. 4. – С. 12-16 (співавтор Боярищева Т.В.).
 • Оцінка близькості розподілів сум до нормального закону // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформатика. – Ужгород, 2000. – Вип. 5. – С. 4-10 (Співавтори Боярищева Т.В., Поляк І.Й.).
 • Оцінка близькості розподілів двох сум для різно розподілених випадкових величин //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем.і інформатика. – Ужгород, 2001. – Вип. 6. – С. 4-8 (співавтор Боярищева Т.В).
 • Оцінка близькості розподілів сум випадкових величин // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки – Київ, 2002. – вип. 5 – с. 27-32. (Співавтор
  Боярищева Т.В.).
 • Оцінка близькості розподілів двох сум //Тези VI Міжнародної школи з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. 9-14 вересня 2002 р. Ласпі (Крим, Україна, TEMPUS –TACIS №Р 22012- 2001). С. 31-32. (Співавтор Боярищева Т.В.).
 • Близькість розподілів сум до нормального // Тези VII Міжнародної школи з математичних та статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. 813 вересня 2003 р., Ласпі (Крим, Україна). – Київ, 2003. – С. 19. (Співавтор Боярищева Т.В.).
 • Близкість розподілів сумм до нормального // Theory of Stochastic Processes. – Vol. 9 (25), no. 3-4, – 2003, рр. 206-210. (Співавтор Бояришева Т.В.).
 • Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород, вид-во Карпати, 2005. – 190 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів математичного факультету. - Ужгород, вид-во УжНУ, 2005. - 24с. (Співавтор Поляк І.Й.).
 • Про швидкість збіжності до нормального закону //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика – Ужгород, 2005.– вип.10 – 11, – с.34 – 40. (Співавтори БоярищеваТ. В., Поляк І. Й.).
 • Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів //Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки – Київ, 2005. – вип. 4, – с. 17 – 24. (Співавтор Боярищева Т.В.).
 • Близькість функцій розподілу двох сум випадкових величин//Міжнародна конференція «Cучасна стохастика: теорія і застосування». Матеріали конференції, 19-23 червня 2006. –Київ, 2006. с.80-81. (Співавтор Боярищева Т.В.).
 • Оцінка близькості функцій розподілу сум випадкових величин//Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика. – Ужгород, 2006.– Вип.12 – 13, – с.123 – 127. (Співавтор Боярищева Т.В.).
 • Оцінки швидкості збіжності в локальній граничній теоремі для щільностей//Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика – Ужгород, 2008.– Вип.16, – с.35 – 39. (Співавтори БоярищеваТ. В., Поляк І. Й.).
 • Оцінка швидкості збіжності функції розподілу випадкового вектора до функцій розподілу двовимірного нормального закону//Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика – Ужгород, 2009.– Вип.18, – с.31 – 38. (Співавтори БоярищеваТ. В., Поляк І. Й.).
 • Про одну оцінку Ю.П. Студнєва//Збірник праць студентської наук. Конф.матем. ф-ту УжНУ.Серія матем. і прикладн. Матем.- Ужгород: вид-во ПП Назарова Л.Л., 2013. –
  С.15-16. (Співавтори Гонак С.В., Ситар І.В.).
 • Про близькість розподілів двох сум випадкових величин//Збірник праць студентської наук. Конф.матем. ф-ту УжНУ.Серія матем. і прикладн. Матем.- Ужгород: вид-во ПП Назарова Л.Л., 2013. – С.36-39.(Співавтори Зейкан Г.П., Капустей М.М.).
 • Про одну форму псевдомоментів і їх застосування для оцінки близькості функцій розподілу двох сум випадкових величин//Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – Ужгород, 2013. – Вип.24, №2. – С.69–76. (Співавтор Капустей М.М.).
 • Центральна гранична теорема для сум випадкової кількості випадкових величин//Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, УжНУ, 2014. – С.118-119. (Співавтор Йовбак Є.С.).
 • Оцінка близькості функцій розподілу сум випадкових величин в термінах псевдомоментів//Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика. – Ужгород, 2014.– Вип.25, №2. – С. 58–64 . (Співавтор Капустей М.М.).
 • Ряди Фур’є. Навч. посібник для студентів спец. математика, прикладна математика, статистика. – Ужгород: вид-во Говерла, 2015. – 72 с. (Співавтор Синявська О.О.).
 • Швидкість збіжності до нормального закону в термінах псевдомоментів//Міжнародна конференція Імовірність, надійність та стохастична оптимізація. Квітень 7-10, 2015, Київ, Україна. Матеріали конференції. – С. 14-15. Yu. Mishura, Ye. Munchak, P. Slyusarchuk The rate of convergence to the normal law in the therms of pseudomoments//International Conference Probability, Reliability and Stochastic Optimization. April 7-10, 2015, Kiev, Ukraine. Conference Materials. – P.14-15. (Співавтори Мішура Ю., Мунчак Є. ).
 • Швидкість збіжності в ЦГТ для послідовності серій незалежних випадкових величин//Студентська наукова конференція математичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Серія «Математика і прикладна математика»: наукова конференція, збірник тез доповідей. Ужгород, 23 квітня 2015 року. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2015. –
  C. 40-41 (Співавтор Михасюк М.М.).
 • Узагальнення оцінок В.М.Золотарьова для послідовності серій незалежних випадкових величин// Студентська наукова конференція математичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Серія «Математика і прикладна математика»: наукова конференція, збірник тез доповідей. Ужгород, 23 квітня 2015 року. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2015. –
  C.22-23. (Співавтор Далекорей М.).
 • ,The rate of convergence to the normal law in therms of psevdomoments// Modern Stochastics: Theory and Applications. 2015, Vol. 2, №2, p. 95-106.(Co-authors Yuliya Mishura, Yevheniya Munchak)
 • Швидкість збіжності в центральній граничній теоремі для послідовності серій незалежних випадкових величин// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика. – Ужгород, 2015, вип. №2 (27). – С. 86-93. (Співавтор
  Михасюк М.М.).
 • Про близькість розподілів двох сум випадкових величин//Методика викладання та методи дослідження в математиці/матеріали міжнародної математичної конференції у м. Берегове, 21-23 квітня 2016 р. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – С. 35. (Співавтори
  Білас Н.І., Капустей М.М.).
 • Швидкість збіжності в ЦГТ для послідовності серій// Студентська наукова конференція математичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Серія «Математика і прикладна математика»: наукова конференція, збірник тез доповідей. Ужгород, 25-26 квітня 2016 року. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – C. 18.(Співавтори Далекорей М.В., Михасюк М.М.).
 • Про величину сталої в одній оцінці В.М. Золотарьова// Студентська наукова конференція математичного факультету ДВНЗ «УжНУ». Серія «Математика і прикладна математика»: наукова конференція, збірник тез доповідей. Ужгород, 25-26 квітня 2016
  року. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – C. 20. (Співавтор Загірна А.А.).
 • Про близькість щільностей розподілів двох сум випадкових величин// Праці VIIІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, УжНУ, 2016. – С.131. (Співавтор Капустей М.М.).

Статистика публікацій
Рік 1970 1972 1973 1974 1975 1977 1980 1981 1983 1984 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 3 2 6 4
Сумарно до року 1 2 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 27 29 31 32 33 34 35 37 39 43 45 46 47 50 52 58 62
Сумарно за всі роки 62