Синявська Ольга Олександрівна

Синявська Ольга Олександрівна

№ 173
Кандидат фіз.- мат. наук, викладач.

кандидат фіз.-мат. наук, викладач.

викладач (04.11.2013 – по сьогодні).

Біографія

Народилась 1 жовтня 1987 року у м. Чоп Ужгородського району Закарпатської області. У 2005 р. закінчила середню загальноосвітню школу №19 Ι-ΙΙΙ ст. м. Ужгорода із золотою медаллю. У цьому ж році поступила на математичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за напрямом підготовки «Математика». У 2010 р. здобула кваліфікацію магістра математики, викладача математики та інформатики. У період з 01 листопада 2010 р. по 31 жовтня 2013 р. навчалась в аспірантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка механіко-математичного факультету за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика з відривом від виробництва (науковий керівник – професор Курченко О.О.). З 31 жовтня 2013 р. працює на посаді викладача кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу УжНУ. 22 квітня 2014 р. захистила дисертацію «Застосування бакстерівських сум для оцінювання параметрів випадкових процесів та полів» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук із спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Диплом кандидата фіз.-мат. наук їй видано 22.04.2014 року.

Протягом роботи в ДВНЗ «УжНУ» проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін «Випадкові процеси», «Додаткові розділи статистики», а також практичні заняття з дисциплін «Математичний аналіз функції однієї змінної», «Математичний аналіз функцій багатьох змінних», «Функціональний аналіз», «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Публікації

 • Моделювання розв’язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Матеріали VIII Міжн. міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених «Шевченківська весна». – К., 2010. – С. 109. (Співавтор Сливка-Тилищак Г.І.).
 • Побудова моделі розв’язку рівняння коливання прямокутного паралелепіпеда з строго субгауссовими початковими умовами // Матеріали Всеукр. студ. наук.-техн. конф. «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». – Т. 1. – Тернопіль, 2010. – С. 141. (Співавтор Сливка-Тилищак Г.І.).
 • Побудова моделі розв’язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими факторами // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. і інфор. – 2010. – Вип. 21. – С. 123–136. (Співавтор Сливка-Тилищак Г.І.).
 • Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі // Вісник Київського ун-ту, серія фіз.-мат. науки. – 2011. – № 3. – С. 40-45. (Співавтор Курченко О.О.).
 • Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії незалежних гауссівських випадкових полів // Прикладна статистика. Фінансова та актуарна математика. – 2012. – № 1. – С. 79–88.
 • Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Математика. Механіка. – 2012. – № 28. – С. 32–35.
 • Бакстерівська оцінка коефіцієнта регресії в одній моделі спостереження // Тези доповідей чотирнадцятої міжн. наук. конференції ім. акад. М. Кравчука. – Т. 3. – К., 2012. – С. 124.
 • Оцінювання векторного параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Тезисы докладов Шестой межд. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики», посвященной 75-летию Донецкого націон. ун-та (9–11 апреля 2012 г.). – Донецк, 2012. – С. 47.
 • Non-asymptotic confidence intervals for Baxter estimates of parameter of random functions // Abstract of international conference «Modern Stochastic: Theory and Applications III». – Kyiv, 2012. – P. 92.
 • The Levy-Baxter theorem for one class of non-Gaussian random fields // Monte Carlo Methods Appl. – 2013. – Vol. 19, Issue 3. – P. 171-182. (Co-authors Kozachenko Yu. V.,
  Kurchenko O. O.).
 • An estimate of the parameter of the random field covariance function // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2013. – Вип. 24, № 1. – С. 166–174.
 • Одна оцінка коефіцієнтів регресії гауссових випадкових полів // Тези доповідей третьої міжуніверситетської наук. конференції молодих вчених з математики та фізики. – К., 2013. – С. 73-74.
 • Оцінювання параметра коваріаційної функції одного випадкового поля // Тези доповідей всеукр. наук. конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». – Івано-Франківськ, 2013. – С. 28.
 • Метод оцінювання параметра коваріаційної функції на основі методу бакстерівських сум у негауссовому випадку // Тези доповідей IV міжн. ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана. – Чернівці, 2014. – С. 187–188.
 • Метод оцінювання невідомого параметра коваріаційної функції на основі методу бакстерівських сум у негауссовому випадку // Тези доповідей IV міжн. ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана. – Чернівці, 2014. – С. 187–188.
 • Бакстерівська оцінка параметра коваріаційної функції одного негауссового випадкового процесу // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. і інформ. – Ужгород, 2014. – Вип.25, №2. – С. 156-164.
 • A Baxter type estimator of an unknown parameter of the covariance function in the non-Gaussian case // Theory of Probability and Mathematical Statistics – 2014. – No 88. – P. 191–201.
 • A Baxter estimator measurement error model // Праці VII міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 18.
 • Ряди Фур’є. Навчальний посібник для студентів спеціальностей математика, прикладна математика, статистика – Ужгород: вид-во Говерла, 2015. – 72 с. (Співавтор
  Слюсарчук П.В.).
 • Parameter estimation in one model with measurement error // International Conference «Stochastic Processes in Abstract Spaces». – 2015. – P. 65
 • Оцінювання параметра коваріаційної функції одного випадкового поля // Тези доповідей всеукр. наук конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». – Івано-Франківськ, 2016. – С. 39. (Співавтори Млавець Ю.Ю., Козаченко Ю.В.).
 • Оцінка точності статистичних моделей узагальненого вінерівського процесу // Матеріали міжн. наук. математичної конференції «Методика викладання та методи дослідження в математиці» у м. Берегове, 21–23 квітня 2016 р. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – С. 37. (Співавтор Пашко А.О.).

Статистика публікацій
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 3 1 5 4 5 2 2
Сумарно до року 3 4 9 13 18 20 22
Сумарно за всі роки 22