Варга Степан Степанович

Варга Степан Степанович

№ 41
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.1969 – 01.09.2003).

Біографія

Народився 12 листопада 1936 року в селі Шишловці Ужгородського району Закарпатської області. В 1954 році закінчив Ужгородську середню школу № 1 ім. Т.Шевченка. Далі, служба в армії. В 1958 році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчує в 1963 році. З 1 вересня 1963 року Варга С.С. – асистент кафедри обчислювальної математики, а з 1 вересня 1969 року – ст. викладач цієї ж кафедри. З 26 липня 1976 року переходить на кафедру кібернетики і прикладної математики, а з 24 вересня 1984 р. він – знову ст. викладач кафедри обчислювальної математики. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри Варга С.С. стає старшим викладачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. Вийшов на пенсію 1 вересня 2003 року.

Під час роботи в УжДУ читав такі загальні курси: «Математичні методи в економічних розрахунках»; «Методи обчислень»; «ЕОМ і програмування»; «Чисельні методи»; «Вступ в обчислювальну математику»; «Вибрані розділи методів оптимізації»; «Основи інформатики»; спецкурси: «Обчислювальні методи лінійної алгебри»; «Різницеві методи роз’язування крайових задач»; «Обробка масивів великих розмірів на ЕОМ». Проводив лабораторні та практичні заняття з курсів: «Методи обчислень та обчислювальний практикум»; «ЕОМ і програмування»; «Інформатика»; «Чисельні методи».

Публікації

 • Применение разностных методов к решению краевых задач для бигармонического уравнения // Тезисы докл. респуб. симп. по диф. уравнениям. – Одесса, 1968. – 1 с.
 • Об экономии памяти вычислительной машины при решении бигармонической задачи на ЦВМ // Тезисы докл. 2-й экономико-кибернет. конф. Секция Х.– Ужгород, 1968. – 1 с.
 • Об одном экономическом алгоритме решения уравнения // Тр. симпоз. «Вопросы точности и эффективности вычисления алгоритмов». – К., 1969. – № 3. – 11 с. (Соавторы Буледза А.В., Король И.Ю.).
 • Дослідження власних значень та власних функцій різницевого бігармонічного оператора для областей різного виду // Матеріали першої конф. науковцій Захід. наук. центру АН УРСР. Секція мат. і мех. – Ужгород, 1973. – 4 с. – Деп., № 313-74.
 • Решение систем сеточных уравнений гетерационными методами ускоренной сходимости на ЭВМ М-222 // Тр. ХХVІІІ науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1974. – 5 с. – Деп., № 314-75.
 • Розв’язування системи Кармана різницевим методом // Матеріали 2-ої наук. конф. молодих науковців Захід. центру АН УРСР. Секція матем. та механіки.– Ужгород, 1975. – 5 с. – Деп., № 1734-76.
 • Применение метода приближенного разделения переменных к исследованию свободных колебаний пластин на упругом основании // Известия вузов разд. «Строительство и архитектура». – 1975. – № 9. – 5 с. (Соавторы Буледза А.В., Волос Н.П., Довганич М.И., Король И.Ю.).
 • Расчет пластинок разностным методом в безразмерных параметрах // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара «Краевые задачи теории фильтрации». – Ужгород,
  1976. – 3 с.
 • Об одном эффективном методе решения разностных краевых задач пластин на ЭВМ // Тезисы докл. Респуб. конференции «Вычислительная математика в совр. научн.-тех. прогрессе.» – К., 1978. – 1 с.
 • Об одном итерационном методе решения систем сеточных уравнений // Материалы VІІІ Всевоюзной конф. «Численные методы решения задач теории упругости и
  пластичности». – Новосибирск, 1984. – 5 с.
 • Стійкі ітераційні алгоритми розв’язування майже вироджених сіткових рівнянь математичної фізики // Тези доп. Респуб. семінару «Проблеми и методи організації соціально-сприят. середовища при роз-ку пром. потенціалу». – К., 1990. – 13 с.
 • Ітераційні алгоритми розв’язування системи сіткових рівнянь на ПЕОМ // Матеріали республ. семінара: Тези доповідей. – К., 1991. – 1 с.
 • Дослідження збіжності двокрокових ітераційних методів на класі погано-обумовлених систем //Тези допов. підсумкової наукової конф. проф.-викл. складу мат. фак-ту УжДУ. – Ужгород, 1994. – 1 с.
 • Розв’язування систем сіткових рівнянь за допомогою двокрокових ітераційних методів на ПЕОМ // Мат. підс. конф. проф.-викл. складу УжДУ: Тези доп. – Ужгород, 1995. – 2 с.

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1973 1974 1975 1976 1978 1984 1990 1991 1994 1995
Сумарно за рік 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Сумарно до року 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Сумарно за всі роки 14