Ващук Федір Григорович

Ващук Федір Григорович

№ 98
Доктор технічних наук, професор.

Біографія

Народився 22 жовтня 1959 року в м. Мукачево Закарпатської області. Навчався у середній школі № 2 ім. Т.Г.Шевченка м. Мукачева, яку закінчив у 1976 році. В цьому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського держуніверситету. Ще будучи студентом, Ващук Ф.Г. з 1 вересня 1979 по 31 грудня 1979 року працює лаборантом (на півставки) кафедри алгебри. Після закінчення навчання в університеті в 1981 році його залишають на кафедрі алгебри, як викладача-стажиста, де він працює до 12 жовтня 1982 року. Далі Ващук Ф.Г. – молодший науковий співробітник Науково-дослідницького сектору УжДУ при кафедрі кібернетики і прикладної математики. З 1 листопада 1986 року він – аспірант кафедри алгебри зі спеціальності «математична логіка, алгебра і теорія чисел» (науковий керівник - проф. Гудивок П.М.). В цей же час за сумісництвом він працює молодшим, а згодом і старшим науковим співробітником Науково-дослідницького сектору УжДУ при кафедрі алгебри. З 2 листопада 1989 року стає асистентом кафедри педагогіки та психології УжДУ.

З 7 липня 1995 року Ващук Ф.Г. – директор Ужгородської природничо-гуманітарної школи-коледжу. 20 вересня 1995 році в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України він захищає дисертацію «Моделирование процесса исследования и системы формирования психо-социальной сферы» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

З 24 липня 1996 року він стає ректором Ужгородського інституту інформатики, економіки і права, а також завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій цього ж інституту. З 29 липня 1997 року Ващук Ф.Г. – ректор Ужгородського державного інституту інформатики, економіки права (УжДІІЕП). Вчене звання професора по кафедрі інформатики та інформаційних технологій йому присвоєно 29 липня 1997 року. В 1997 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а в 1996 року обирається академіком Академії Інформатики України. В листопаді 1999 року Ващуку Ф. Г. присвоєно звання «Заслужений працівник народної освіти України».Тоді ж він стає дійсним членом Академії Вищої Школи України. З 1 березня 2000 року він є членом спеціалізованої Ради із захисту докторських дисертацій Львівського державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури НАНУ. У жовтні 2004 р. Указом Президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю Ващука Ф. Г. нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня. У зв’язку зі створенням на базі УжДІІЕП Закарпатського державного університету (ЗакДУ) у листопаді 2004 р. переведений на посаду ректора ЗакДУ, де працював до 06 вересня 2012 року. Протягом (07.09.2012 – 03.03.2014) він був ректором ДВНЗ «УжНУ».

Протягом роботи в УжДУ, УжДІІЕП, ЗакДУ та УжНУ читав курси і проводив практичні та семінарські заняття з інформатики та обчислювальної техніки, математичного програмування, а також курси за вибором: «застосування теорії зображень до описання деяких класів груп», «лінійні групи», «моделювання процесу наукового дослідження», «спеціальні питання математичної логіки та алгебраїчних структур».

Публікації

 • Преобразование типа Фурье на произвольной конечной группе // Высокопроизводительные системы обработки информации. – Львов: ФМИ им. Г.В.Карпенко АН УССР, 1984. – 2с.
 • Организация оптимального межмодульного интерфейса подпакета прикладных программ STICS // Высокопроизводительные системы обработки информации. – Львов: ФМИ им. Г.В.Карпенко АН УССР, 1984. – 2с.
 • Целочисленные p-адические представления конечных абелевых p-групп // ДАН УССР.– Сер. А. – 1986. - №1. – 4с. (Соавтор Гудивок П.М.)
 • Ручные циклические p-расширения полной абелевой p-группы с условием минимальности. – Ужгород: УжГУ, 1988. – 49с. – Деп. в УкрНИИНТИ 13.09.88, №2339 – Ук.88.
 • О расширениях полных абелевых групп при помощи конечной абелевой p-группы – Ужгород: УжГУ, 1989. – 33 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.01.89, №80 – Ук.89.
 • О расширениях конечных абелевых групп при помощи конечной абелевой p-группы // Тезисы докладов XI Всесоюзного симпозиума по теории групп (Кунгурка, 1989). – Свердловск, 1989. – 2 с.
 • О подгруппах черниковских групп // Тезисы докл. на IV конф. молодых ученых
  УжГУ. – Ужгород, 1989. – 1 с.
 • О силовских q-подгруппах полной линейной группы над кольцом целых рациональных p-адических чисел // Тез. докл. на IV конф. молодых ученых УжГУ. – Ужгород, 1989. – 1с.
 • Вуз-школа // Научно-методическая разработка (представлено УжГУ). – ВДНХ СССР. – Павильон «Народное образование». – М., 1990. – 22 с. (Соавторы Козубовская И.В., Сагарда В.В.).
 • Приложения теории целочисленных p-адических представлений для описания некоторых классов групп: Дис… канд. фіз.-мат. наук. – 1990. – 120 с.
 • Приложения теории целочисленных p-адических представлений для описания некоторых классов групп: Автореф. дис… канд. фіз.-мат. наук:, 1990. – 10с.
 • Разработка и реализация на базе сети ПЭВМ автоматизированной системы психолого-педагогической информации // Тезисы докл. на V конф. молодых ученых УжГУ. – Ужгород, 1990. – 1 с. (Соавтор Сагарда В.В.).
 • ЭВМ в системе подготовки педагога в условиях университета // Тезисы докл. на V конф. молодых ученых УжГУ. – Ужгород, 1990. – 1 с.
 • Педагогічна наука і комп’ютерна грамотність // Тези доповідей наук.-практ. конф. «Розвиток педагогічної освіти і науки західних областей України». –Ч.ІІ. – Тернопіль. – 1990. – 2 с. (Співавтор Сагарда В.В.).
 • Автоматизированое место школьного психолога // Программный комплекс (представлено УжГУ). – ВДНХ СССР. – Павильон «Народное образование». – Международная выставка "Применение ЭВМ в учебном процессе". – М., 1991. – 10с.
 • Редактор тестов // Программный комплекс (представлено УжГУ). – ВДНХ СССР. – Павильон «Народное образование». – Международная выставка «Применение ЭВМ в учебном процессе». – М., 1991. – 15с.
 • Поддержка программных сообщений в КУВТ // Программный комплекс (представлено УжГУ). – ВДНХ СССР. – Павильон «Народное образование». – Международная выставка «Применение ЭВМ в учебном процессе». – М., 1991. – 12 с.
 • Шкільна психологічна служба // Радянська школа. – 1991. – №1. – 6с. (Співавтори Козубовська І.В., Сагарда В.В.).
 • Місце, зміст і роль комп’ютерної освіти в системі концепції підготовки педагога // Матеріали доповідей і повідомлень наук.-метод. конф. «Концепція підготовки педагога в умовах університету і її методичне забезпечення». – Ужгород: УжДУ. – 1991. – 5с. (Співавтор Сагарда В.В.).
 • Деякі питання математичного і програмного забезпечення психолого-педагогічної діагностики // Матеріали доповідей і повідомлень наук.-метод. конф. – Ужгород: УжДУ. – 1991. – 3 с. (Співавтор Козубовська І.В.).
 • Підготовка випускників педагогічних відділень університету до проведення психолого-педагогічних досліджень у школі // Матеріали доповідей і повідомлень наук.-метод.
  конф. – Ужгород: УжДУ. – 1991. – 3 с. (Співавтор Козубовська І.В.).
 • Підготовка педагога-дослідника в умовах університету. – Ужгород. – 1991. – 197 с. – Деп. в НДІВО АН СРСР 28.10.91, №648-91. (Співавтори Козубовська І.В., Сагарда В.В.).
 • Шкільна психологічна служба: Методичні рекомендації для студентів педагогічних відділень університету і вчителів. – Ужгород: УжДУ, 1991. – 48 с. (Співавтори Козубовська І.В., Сагарда В.В.).
 • Черниковские p-группы и целочисленные p-адические представления конечных групп // УМЖ. – 1992. – Т. 44, № 6. – 12 с. (Соавторы Гудивок П.М., Дроботенко В.С.).
 • Інформаційне і програмне забезпечення вивчення психолого-педагогічних дисциплін у вузі // Тези доповідей республ. наук.-метод. конф. «Використання персональних ЕОМ в навчальному процесі вузу». – Львів, 1992. – 1 с.
 • Учителю про шкільну психологічну службу: навчальний посібник. - Ужгород: УжДУ, 1992. – 114 с. (Співавтори Козубовська І.В., Сагарда В.В.).
 • Комп’ютеризація служби профорієнтаційної діагностики // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Використання сучасної інформаційної технології у навчальному процесі». – К.: КДПУ. – 1992. – 2 с. (Співавтор Сагарда В.В.).
 • Нееквівалентні скінченні абелеві розширення абелевої групи // Тези доповідей підсумк. наук. конф. професорсько-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород. – 1993. – 1 с.
 • Підготовка випускників педагогічних відділень університету до роботи у системі шкільної психологічної служби // Проблеми вищої школи. – Вип. 80. – К.: Вища школа, 1994. – 7 с. (Співавтори Козубовська І.В., Сагарда В.В.).
 • Введение в проблему информационно-структурного моделирования процесса исследования и системы формирования психосоциальной сферы. – Ужгород: УжГУ, редакционно-издательский отдел Комитета по делам печати и информации Закарпатского облисполкома, 1995. – 144 с.
 • Моделирование процесса исследования и системы формирования психо-социальной сферы: Дис… д-ра техн. наук. – 1995. – 309 с.
 • Моделирование процесса исследования и системы формирования психо-социальной сферы: Автореф. дис… д-ра техн. наук. – 1995. – 31 с.
 • Экология образования // Материалы І международного совещания «Проблемы
  человека – экология, здоровье, образование». – Ужгород, 1995. – 5с.
 • Информационно-структурное моделирование // Материалы І международного совещания «Проблемы человека – экология, здоровье, образование». – Ужгород. – 1995. –4с.
 • Управление процессом образования // Материалы І международного совещания «Проблемы человека – экология, здоровье, образование» – Ужгород. –1995. – 3с.
 • Основи професійного педагогічного спілкування: навчально-методичний посібник. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 47с. ( Співавтор Козубовська І.В.).
 • К вопросу о математическом обеспечении надежности и валидности психолого-педагогической методики // Материалы первой международной научно-практической конференции «Математика и психология в педагогической системе». Технический университет»( Одесса, 10-14 сентября 1996 г.). – Одесса. – 1996. – 2с.
 • Проблемная ориентация программно-технических комплексов в биотехнических системах // Материалы третьей Украинской конференции по автоматическому управлению («Автоматика-96», Севастополь, 9-14 сентября 1996 г.). – Севастополь. – 1996. – 1с.
 • Оценка близости упорядочений совокупности // Материалы третьей Украинской конференции по автоматическому управлению («Автоматика-96», Севастополь, 914 сентября 1996 г.). – Севастополь. – 1996. – 1с.
 • Методы решения проблемы ассимметрированного управления интеллектуальными способностями // Материалы третьей Украинской конференции по автоматическому управлению («Автоматика-96», Севастополь, 9-14 сентября 1996 г.). – Севастополь. – 1996. – 1с.
 • Методичні вказівки до рішення задач підвищеної складності з інформатики та програмування. – Ужгород: Ужгородський природничо-гуманітарний коледж, 1996. – 16с. ( Співавтор Міца О.В.).
 • Brightness contrast and optical control of presure-tigtness for flat electroluminescent panels // Book of Abstract XXIII European congress on Molecular Spectroscopy (Balatonfred, Hungary, 25-30 August, 1996). - Balatonfred (Hungary). – 1996. – 1c. (S. Sikora, I. Golovatch, O. Mitsa).
 • Карпатський Єврорегіон: проблеми тактики і стратегії // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз. – Львів, 1996. – 4с. ( Співавтор Передрій О.С.).
 • Карпатський Єврорегіон: здобутки і проблеми // Економіка Закарпаття сьогодні і завтра: шляхи виходу з кризи. – Ужгород, 1997. – 4с. ( Співавтор Передрій О.С.).
 • Методичні вказівки до рішення задач підвищеної складності на мові Turbo Pascal. – Ужгород: Ужгородський інститут інформатики, економіки і права, 1997. – 20с. ( Співавтор Міца О.В.).
 • Практикум з алгебри: навчальний посібник – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1997. – 140с. ( Співавтори Поляк С.С., Пономарьова І.О.).
 • Логико-алгебраический подход к обработке получающих выборок // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – випуск 1. – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. – 1997. – 7с. ( Соавтор Василенко Ю. А.).
 • Об алгебраическом понятии вычислительной схемы // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – випуск 1. – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. – 1997. – 6с. ( Соавтор Василенко Ю.А.).
 • Emission spectra of conjucated polymers under cathod-ray excitation // Proceedings of the International Conference «The Centenary of Electron» (Uzhorod, Ukraine, 18-20 August,
  1997). – Uzhorod (Ukraine).– 1997. – 3p. (Bunda V.V., Vasilenko Yu.A., Popovich K., Bunda S.O., Leising G.).
 • Peculiarities of luminescence of the Ti3+ions in bismuth // Proceedings of the International Conference «The Centenary of Electron» (Uzhorod, Ukraine, 18-20 August, 1997). – Uzhorod (Ukraine). – 1997. – 2p. (Bunda   V.V., Bunda S.O., Majboroda Yu., Leising G.).
 • Потрібний спеціаліст на рівні світових стандартів // Матеріали доповідей та повідомлення науково-практичної конференції «Використання ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівця з вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту». – Ужгород. – 1997. (Співавтор Передрій О.С.).
 • Организация систем исследования и формирования психосоциальной сферы человека. Концептуальное моделирование // Кибернетика и вычислительная техника. – 1997. – Вып. 108. – С.69-75. (Соавторы Антомонов Ю.Г., Котова А.Б.).
 • Вища школа і ринок // Науковий вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль.– 1998. – № 6. – 8с. (Співавтори Передрій О.С.).
 • Практикум з аналітичної геометрії: навчальний посібник – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, «Поличка «Карпатського краю»,
  1998. – 167с. (Співавтори Поляк С.С., Рудько В.П.).
 • Моделювання кінетики росту шаруватого кристалу // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 1998. – Т.2, №337. – С.4. (Співавтори Бунда В.В., Бунда С.О., Василенко Ю.А.).
 • Інформаційно-структурне моделювання дослідницького процесу // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 1998. – Т.7, №337. – С.3. (Співавтори Максименко О.М., Пономарьова І.О.).
 • Особливості регіонального управління вищими учбовими закладами в системі субрегіональних міжнародних відносин // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності». – Київ. – 1998. – 3с. (Співавтори Максименко О.М., Бунда В.В.).
 • Разработка высоко-производительных программных средств для обработки и защиты информации в компьютерных сетях // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія — природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. – 1998. – Вип.2. –
  С. 4-6. (Соавторы Голубенко О.Л., Бунда В.В., Папп И.А.).
 • Посторение системы-сети с 2n узлами-состояниями // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.7-8. (Соавторы Мельник Е.А., Папп И.А.).
 • Аппроксимация обучающей выборки гиперпараллелепипедами. // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія — природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.9-17. (Соавторы Василенко Ю.А., Папп И.А.).
 • Розробка фізичних основ створення плоских електролюмінесцентних пристроїв відображення інформації. Частина 1. // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.65-74. (Співавтори Сікора С.І., Свєчніков С.В., Міца В.М.).
 • Electrophysical properties and nature of basic state of the chain-like Cu(en)2Ag2(CN)4 and Cu(bpy)2Ag2(CN)4 compounds // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.75-78. (Bunda V., Bunda S., Orendáč M., Orendáčova A., Feher A.).
 • Побудова нерозкладних Zp[ε]-зображень циклічної групи порядку p // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – природничі науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.101-107. (Співавтор Папп І.О.).
 • Вища школа: проблеми адаптації і входження у аналогічні структури європейської спільноти // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – гуманітарні науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип. 2. – С.5-6.
 • Особливості регіонального управління вищими учбовими закладами в системі субрегіональних міжнародних відносин // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (серія – гуманітарні науки). – Ужгород: Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998. – Вип.2. – С.7-10. (Співавтори Бунда В.В., Максименко О.М.).
 • Development of High-Efficiency Software for Processing and Protection of Information in Computer Networks // Proceedinds Symposium (ATMTU’99). – Technical University of Košice (Slovak Republic). – 1999. – 3 р. (Bunda V.V., Golubenko O.L., Papp I.O.).
 • Information and Software Research as Component of Man’s Psycho-social sphere // Proceedings of the International Computer Science Conference (microCAD’99). – University of Miskolc (Hungary). – 1999. – 1p. (Maksimenko O.M., Papp I.O.).
 • Функціональні аналізатори поляризованого випромінювання в області ближнього ультрафіолету. // Тези доповідей Міжнародної школи-конференції з актуальних питань фізики напівпровідників. – Дрогобич. – 1999. – 1 с. (Співавтори Бунда В., Фегер О.).
 • Практикум з математичного аналізу. Частина І. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення: навчальний посібник. – Ужгород: Карпати, 1999. – 188с. (Співавтори Поляк С.С., Моца А.І.).
 • Some Aspects of Database Organisation and Software in Scientific Research // Proceedings of the International Computer Science Conference (microCAD’2000). – University of Miskolc (Hungary). - 2000. – 39p. (Maksimenko O.M., Papp I.O.).
 • Практикум з математичного аналізу. Частина 2. Інтегральне числення: навчальний посібник. – Ужгород, 2000. – 188с. (Співавтор Поляк С.С.).
 • Математичне програмування та елементи варіаційного числення: навчально-методичний посібник. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001. – 172с. (Співавтори Лавер О.Г., Шумило Н.Я.).
 • Алгебраический подход к описанию структуры сети программно-технических комплексов (ПТК) // Тези доповідей міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – с. 29. (Соавторы Мельник Е.А., Папп И.А.).
 • Моделі і технології системи дистанційної освіти (інформаційно-технологічний та освітній аспекти) // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права: Матеріали міжнародної наукової конференції «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти» (Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина), 1012 квітня 2002 року). – Ужгород: УжДІІЕП. – 2002. – С. 9-16. (Співавтори Бунда В.В., Бунда С.О.).
 • Захист інтелектуальної власності та інформаційна безпека // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С.77-95.
 • Математична статистика: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Карпати, 2002. – 153 с. (Співавтори Лавер О.Г., Матяшовська Б.О.).
 • Наука і освіта: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (спеціальний випуск): Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» (Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина), 16-18 жовтня 2002 року). – Ужгород: УжДІІЕП. – 2003. – С. 7-11. (Співавтор Передрій О.С.).
 • Проблеми інформаційної безпеки та захищеності комп'ютерних мереж // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права (спеціальний випуск): Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» (Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина), 16-18 жовтня 2002 року). – Ужгород: УжДІІЕП. – 2003. – С. 70-73. (Співавтори Бунда С.О., Бунда В.В.).
 • Теорія розкладів: Навчальний посібник. – Ужгород: Два кольори, 2003. – 136 с. (Співавтори Лавер О.Г., Шумило Н.Я.).
 • Захист промислової власності та питання інформаційної безпеки // Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 458 – 477.
 • Реформування мережі вищих освітніх навчальних закладів України в контексті Болонського процесу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу» (Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина), 23-26 березня 2004 р.). – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – С. 8 – 12. (Співавтор Бунда В.В.).
 • Психолого-педагогічні проблеми особистості. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр УжДІІЕП, 2004. – 36 с. (Співавтор Гомоннай В.В.).
 • Наукові здобутки ужгородських кібернетиків у галузі інформатики // Математика, механіка та інформатика Закарпаття. ХХ століття. Упорядкування, передмова та редакція Поляка С.С. – Ужгород: Ґражда, 2004. – С.40-48. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Основні інтеграційні процеси вищої освіти і науки. // Розширення Європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти та науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Упорядкування Олексика Х.М. – Ужгород, 2005. – С. 5-11. (Співавтор Бунда  В.В.).
 • Рамкові програми Євросоюзу та єдиний науковий європейський простір : перші підсумки. // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір. Упорядкування Олексика Х.М. – Ужгород, 2005. – С. 5-12. (Співавтори Бунда  В.В., Максименко  О.М.).
 • Практикум з вищої математики. Частина 1. Елементи алгебри та аналітичної геометрії.» // Навчальний посібник. ЗакДУ. – Ужгород, «Гражда», – 2005. – 294 с.: іл. (Співавтор Поляк С.С.).

Статистика публікацій
Рік 1984 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Сумарно за рік 2 1 1 4 6 9 4 1 1 6 8 9 13 4 2 2 3 3 4 3
Сумарно до року 2 3 4 8 14 23 27 28 29 35 43 52 65 69 71 73 76 79 83 86
Сумарно за всі роки 86